LUCA 19

1Jesura Jerico purud̶e jũẽped̶a wãyã wãbʌrʌ basía. 2Mama ẽberã Zaqueo abadada b̶asia. Maʌ̃ Zaqueora Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarã boro basía. Bio ne bara b̶asia. 3Idjia Jesura unu quĩrĩã b̶asia. Baribʌrʌ ẽberã maãrĩ quiru bẽrã ẽberãrã powua nũmʌba poya unuẽ́ b̶asia. 4Maʌ̃ bẽrã Jesu wãbʌrʌ na pira wãped̶a sicomoro bacurud̶e ʌ̃tʌ wãsia. 5Mãwã b̶ʌd̶e Jesura arima jũẽsia. Maʌ̃be ʌ̃taa acʌped̶a jarasia: –Zaqueo, isabe ed̶aa zedua. Id̶i mʌ̃ra bʌ ded̶e cãĩne wãya.– 6Ara maʌ̃da Zaqueora b̶ʌsrid̶a ed̶aa zeped̶a Jesura idji ded̶aa edesia. 7Maʌ̃ ununaped̶a jũmarãba Jesud̶ebemada nãwã biẽ́ bed̶ea duanesid̶aa: –Jãʌ̃ Jesura ẽberã cadjirua obari ded̶e cãĩne wãsia.– 8Idji ded̶e Zaqueora Jesu quĩrãpita nũmeped̶a jarasia: –Mʌ̃ Boro, ne neẽ́ qued̶earãa mʌ̃a erob̶ʌd̶ebemada ẽsadra diaya. Maʌ̃ awara sewad̶eba djãrãneda aud̶u edad̶abari mʌ̃a b̶arima quĩmãrẽ jẽda diaya.– 9Jesuba idjía jarasia: –Id̶i Ãcõrẽba bʌra, bʌ ẽberãrã sid̶a ẽdrʌ edasia, Abrahaʌ̃ba ĩjãna quĩrãca bʌa ĩjã b̶ʌ bẽrã. 10Wãrãda mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba dji adua b̶eada ẽdrʌ edai carea jʌrʌd̶e zesia.– 11Jesura Jerusaleʌ̃ caita b̶ʌ bẽrã dji arima duanʌba crĩcha panasid̶aa ara maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽra ãdjirã Boro bai carea zeida. Jesuba jara b̶ʌra ũrĩ panʌ bẽrã ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jarasia: 12–Ẽberã dji dromada tʌmʌ dewara druad̶aa wãsia jũmarã boroba idjira ara idji druad̶ebema boroda b̶ʌmãrẽã. Idjia crĩchasia mãwãnacarea jẽda zeida. 13Wãi naẽna idji nezocarãda die trʌ̃ped̶a paratada waib̶ʌa ãdjiza diasia. Maʌ̃ne jarasia: “Mʌ̃ neẽ́misa naʌ̃ paratara waribid̶adua.” 14Baribʌrʌ idji druad̶ebemarãba idjira bio quĩrãma panʌ bẽrã, ẽberãrãda diabuesid̶aa jũmarã boroa nãwã jarad̶amãrẽã: “Daiba quĩrĩãẽ́ panʌa idjira dai boro baida.” 15Mãwãmĩna dji boroda b̶esia. Jẽda zed̶acarea idji nezocarãra trʌ̃cuasia idjia parata diad̶ara waribisid̶a cawaya. 16Maʌ̃ne ab̶a na zeped̶a jarasia: “Mʌ̃ boro, bʌa parata diad̶ara mʌ̃a b̶arima die aud̶u waribisia.” 17Maʌ̃ carea dji boroba jarasia: “Bia b̶ʌa, nezoca bia. Mʌ̃a maãrĩ diad̶ara bʌa arid̶e od̶a bẽrã mʌ̃a bʌ jʌwaed̶a die puruda b̶ʌya.” 18Dewara nezocada zeped̶a jarasia: “Mʌ̃ boro, bʌa parata diad̶ara mʌ̃a b̶arima juesuma aud̶u waribisia.” 19Maʌ̃ carea dji boroba jarasia: “Mʌ̃a puruda juesuma bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya.” 20Maʌ̃be dewara nezocada zeped̶a jarasia: “Mʌ̃ boro, bʌa parata diad̶ara nama b̶ʌa. Mʌ̃a wuad̶e bʌrá waga erob̶asia. 21Mãwã osia bʌra waya b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa quĩrã djuburiacada djãrãneda edai carea. Maʌ̃ awara djãrãba uped̶ad̶ara ewabaria.” 22Maʌ̃ carea dji boroba jarasia: “Nezoca cadjirua, ara bʌdjia jara b̶ʌd̶eba ebud̶a b̶ʌa mʌ̃a jarad̶ara oẽ́ basida. Bʌa mʌ̃ra mãwã b̶ʌda bio cawa b̶asibʌrʌ ¿cãrẽ cãrẽã parata wagabada ded̶e mʌ̃ paratara b̶ʌd̶e wãẽ́ basi? Mãwã od̶abara mʌ̃ paratara dji eabad̶a sid̶a edacasia.” 24Maʌ̃be dji boroba dji arima duanʌ́a jarasia: “Idjia erob̶ʌra jãrĩnaped̶a dji die erob̶ʌ́a diad̶adua.” 25Ãdjirãba jarasid̶aa: “Baribʌrʌ, dai boro, idjia die erob̶ʌa.” 26Dji boroba jarasia: “Mʌ̃a jaraya: dji arid̶e obaría mʌ̃a aud̶uara diaya, baribʌrʌ dji arid̶e ocaa mʌ̃a maãrĩ diad̶a sid̶a jãrĩya. 27Maʌ̃ awara mʌ̃ ãdji boro baida quĩrĩãẽ́ pananara enenaped̶a mʌ̃ quĩrãpita quenanadua.”– 28Mãwã jarad̶acarea Jesura nocod̶aa Jerusaleʌ̃naa wãsia. 29Wãbʌrʌd̶e Betpague puru idjab̶a Betania puru caita Olivo eyad̶e jũẽsia. Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãda umé purud̶aa diabuesia. 30Ãdjía nãwã jarasia: –Puru quĩrãpe b̶ʌd̶aa wãnadua. Jũẽbʌdad̶e bãrãba burro zaqueda ununia. Maʌ̃ burro zaque ʌ̃rʌ̃ wad̶i ni ab̶aʌda wãnacaa. Ẽrã edad̶apeda enenadua. 31Maʌ̃ne ab̶aʌba bãrãa cãrẽ cãrẽã jãwã ẽrã panʌda iwid̶ibʌrʌ jarad̶adua: “Dadji Boroba quĩrĩã b̶ʌa.”– 32Ara maʌ̃da wãnaped̶a Jesuba ãdjía jarad̶a quĩrãca unusid̶aa. 33Burro ẽrã panʌne djibariba ãdjía iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ burrora jãwã ẽrã panʌ?– 34Ãdjirãba panusid̶aa: –Dadjirã Boroba idjimaa edebisia.– 35Ara maʌ̃da burrora Jesumaa eded̶aped̶a ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌra burro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be Jesura ʌ̃rʌ̃ chũmʌnaped̶a edesid̶aa. 36Jesu wãbʌrʌ nocoare ẽberãrãba cacuad̶e jʌ̃ panʌra tõcua wãsid̶aa idji bia edad̶i carea. 37Jesu Olivo eyad̶eba ed̶aa wãi carea b̶ʌd̶e jũma idji ume nĩnaba Ãcõrẽa jĩgua bia bed̶ea duanesid̶aa. Bio b̶ʌsrid̶a panasid̶aa Jesuba ne ununacada ãdji quĩrãpita o b̶ad̶a bẽrã. 38Ãdjirãba jara duanasid̶aa: ¡Bio bia b̶ʌa jũmarã Boro Ãcõrẽ trʌ̃neba zebʌrʌra! ¡Jãʌ̃bebʌrʌ dadjirãra Ãcõrẽ ume necai duanania! ¡Bajãne B̸ʌra dji Dromaara b̶ʌa! 39Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌ pariseorã arima duanʌba Jesua jarasid̶aa: –Jaradiabari, ¡bʌ ume nĩbabadarãra chupeabidua!– 40Baribʌrʌ Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a wãrãda bãrãa jaraya ãdjirãda chupead̶ibʌrʌ mõgarada b̶ʌgad̶ia.– 41Jesu nocod̶aa wãbʌrʌd̶e Jerusaleʌ̃ puruda unusia. Maʌ̃ puru carea jĩãsia. 42Maʌ̃ne jarasia: –¡Bʌa cawabʌrʌbara naʌ̃gʌ ewarid̶e caid̶eba bʌra necai b̶aida! Baribʌrʌ dau bʌrá b̶ʌ quĩrãca b̶ʌ bẽrã bʌa maʌ̃gʌra poya cawaẽ́a. 43Maʌ̃ bẽrã ewari ab̶a bʌ dji quĩrũra bʌ ume djõne zed̶ia. Bʌra jũrã edad̶aped̶a bʌ icawa mõgarara egoro sid̶a boromea bued̶ia ni ab̶aʌda ẽdrʌrãnamãrẽã. 44Bʌ egode b̶aebibʌdad̶e jũma bʌ ẽberãrãra quenania. Ãdjirãba ni ab̶aʌ mõgarara dewara mõgara ʌ̃rʌ̃ b̶ed̶aẽ́a. Mãwã od̶ia Ãcõrẽba ẽdrʌ edamãrẽã diabued̶ara bʌa cawad̶aẽ́ bẽrã.– 45Jesu Ãcõrẽ de droma dajadaare jũẽbʌrʌd̶e Ãcõrẽa diad̶i careabema nẽdobuebadarãda unusia. Ne nẽdo b̶ea sid̶a zocãrã duanasid̶aa. Jesuba jũma ãdjirãra ãyã jʌretacuasia. Nãwã jarasia: 46–Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ dera dji iwid̶ibada dea.” Baribʌrʌ bãrãba “ne drʌabadarã mĩrũbada uria” quĩrãca eropanʌa.– 47Jesuba ewariza Ãcõrẽ de droma dajada jaradia b̶abadjia. Maʌ̃ne sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarãba, ẽberãrã dji droma b̶ea bid̶a idjira bea quĩrĩã panasid̶aa. 48Baribʌrʌ poya bead̶aẽ́ basía jũmarãba idji bed̶eara ewariza ũrĩ panʌ bẽrã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\