LUCA 2

1Maʌ̃ ewarid̶e Romanebema boro Cesar Augustoba idji jʌwaed̶a b̶eara jũma juachabisia. Maʌ̃ bẽrã jarasia puru ãĩ b̶eara ãdji purud̶aa wãnamãrẽã. 2Maʌ̃ ẽberãrã juachabid̶ara idjia naãrã obid̶a basía. Maʌ̃ ewarid̶e Cirenioda Siria druad̶e dji boro basía. 3Maʌ̃ne jũmarãda juachad̶amãrẽã ãdji puruza wãsid̶aa. 4Maʌ̃ ewarid̶e Josera Galilea druad̶e Nazare purud̶e b̶abadjia. Idjira David̶eba zed̶a bẽrã Judea druad̶e Beleʌ̃ purud̶aa wãsia. Beleʌ̃ra Davi toped̶ad̶a puru basía. 5Ãdji juachad̶amãrẽã idji quima bai Maria ume wãsia. Maʌ̃ ewarid̶e Mariara b̶iogoa b̶asia. 6Beleʌ̃ne panʌne Maria warra toi ewarira jũẽsia. 7Cãĩbada de bari b̶ʌra neẽ́ bẽrã idji warra iwina tod̶ara wuaba bʌraped̶a animarã ne cobadad̶e coquirusia. 8Maʌ̃ diamasi oveja wagabadarãba ãdji ovejara Beleʌ̃ caita waga panasid̶aa. 9Cawaẽ́ne bajãnebema nezocada ãdjima odjasia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroaba ãdjima bio ʌ̃naga nũmesia. Maʌ̃ carea oveja wagabadara bio dauperasid̶aa. 10Baribʌrʌ bajãnebema nezocaba ãdjía jarasia: –Ne wayarãnadua. Mʌ̃a bed̶ea biada bãrãa jarad̶e ze b̶ʌa. Maʌ̃ bed̶ea carea jũmarãda b̶ʌsrid̶ad̶ia. 11Id̶i Davi toped̶ad̶a puru Beleʌ̃ne bãrã ẽdrʌ edabarida tosid̶aa. Idjira Critoa, dadjirã Boroa. 12Naʌ̃gʌd̶eba bãrãba cawad̶ia mʌ̃a jarabʌrʌra wãrãda: bãrãba maʌ̃ warra zaquera wuaba bʌrá b̶ʌda animarã ne cobadad̶e ununia.– 13Ara mãwã jarabʌrʌd̶e bajãnebema nezocarãda zocãrã odjasid̶aa. Jũma ãdjirãba Ãcõrẽa nãwã bia bed̶easid̶aa: 14¡Ãcõrẽ ʌ̃tʌ bajãne b̶ʌra bio bia quirua! ¡Ẽberãrã Ãcõrẽba bia unu b̶ʌra naʌ̃ ẽjũãne necai b̶ead̶ia! 15Maʌ̃be bajãnebema nezocarãra bajãnaa wãsid̶aa. Ara maʌ̃da oveja wagabadarãba jarasid̶aa: –Mãẽteara dadjirã Boroba cawabid̶ara Beleʌ̃naa acʌd̶e wãnia.– 16Ara maʌ̃da wãbʌrʌsid̶aa. Jũẽsid̶ad̶e Mariada, Joseda, dji warra zaque sid̶a unusid̶aa. Warra zaquera animarã ne cobadad̶e b̶asia. 17Maʌ̃ unuped̶ad̶acarea bajãnebema nezocaba warrad̶ebema jarad̶ara ãdjia jũmarãa nẽbʌrʌsid̶aa. 18Oveja wagabadaba jara panʌ ũrĩsid̶ad̶e jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶aa. 19Baribʌrʌ dji papa Mariaba maʌ̃gʌd̶ebemada idji sod̶e jũma quĩrãcuita crĩcha b̶abadjia. 20Oveja wagabadarã jẽda wãbʌdad̶e ãdjia unuped̶ad̶a carea idjab̶a ũrĩped̶ad̶a carea Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa. Bajãnebema nezocaba jarad̶a quĩrãca wãrãda jũma mãwãsia. 21Warra tod̶acarea ocho ewari b̶ʌd̶e dji warra cacuara wẽãgosid̶aa. Maʌ̃ne idji trʌ̃ra b̶ʌsid̶aa Jesu, dji papa b̶iogoai naẽna bajãnebema nezocaba jarad̶a quĩrãca. 22Warra tod̶a carea dji papaba wagaida b̶ʌ ewarira wagasia Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. Maʌ̃ ewari jõnacarea idjia dji zeza ume warra zaquera Jerusaleʌ̃naa edesid̶aa Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌd̶i carea. 23Mãwã osid̶aa Ãcõrẽ leyd̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌ bẽrã: “Jũma warra iwinara Ãcõrẽa diad̶ida panʌa.” 24Maʌ̃ awara Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ei carea dji papaba puchirãda babue diabisia Ãcõrẽ leyd̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌ bẽrã: “Puchirãda wa putujuda umé diaida b̶ʌa.” 25Maʌ̃ ewarid̶e ẽberã Simeoʌ̃ abadada Jerusaleʌ̃ne b̶asia. Maʌ̃ Simeoʌ̃ra jipa b̶asia idjab̶a Ãcõrẽba jara b̶ʌra quĩrãcuita ĩjã obadjia. Idjia jʌ̃ã b̶asia Ãcõrẽba Israel puru sobiabi ewarida. Ãcõrẽ Jaurera idji ume b̶asia. 26Naẽna Ãcõrẽ Jaureba idjía cawabisia idji jaid̶ai naẽna Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara unuida. 27Ãcõrẽ leyd̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca od̶i carea djibarirãba Jesura Ãcõrẽ de dromanaa edesid̶ad̶e Ãcõrẽ Jaureba Simeoʌ̃ra araa wãbisia. 28Simeoʌ̃ba dji warra unusid̶e bara edaped̶a Ãcõrẽa nãwã bia jarasia: 29Mʌ̃ Boro, jãʌ̃bebʌrʌ bʌ nezocara idu necai beubidua bʌa jarad̶a quĩrãca od̶a bẽrã. 30Bʌa ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara mʌ̃́a unubisia. 31Bʌa idjira b̶ʌsia jũma puru b̶eaba ununamãrẽã. 32Idjira ʌ̃naa quĩrãca b̶aya judiorãẽ́ba bʌd̶ebemada cawad̶amãrẽã. Idji carea bʌ puru Israelera bia jarad̶ia. 33Simeoʌ̃ba ãdji warrad̶ebema jara b̶ʌ ũrĩsid̶ad̶e Jesu djibarirãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 34Maʌ̃ne Simeoʌ̃ba ãdjira bia jara b̶ʌped̶a Mariaa nãwã jarasia: –Ãcõrẽba naʌ̃ warrara diasia israelerã zocãrã bia b̶ʌmãrẽã idjab̶a zocãrã biẽ́ b̶ʌmãrẽã. Cawabiya idjira Ãcõrẽneba ze b̶ʌda, mãwãmĩna idjira biẽ́ jarad̶ia. 35Mãwã zocãrãba ãdji sod̶e mẽrã erob̶eara unubid̶ia. Idjab̶a bʌra bio sopua b̶aya mĩãsuba subʌda quĩrãca.– 36Arima Ãcõrẽneba bed̶eabari Ana abadada b̶asia. Idjira Aserd̶eba yõna Panuel cau basía. Idjira djorada b̶asia. Awẽrã quiruda quima edaped̶a siete poa b̶ʌd̶e pẽdra basía. 37Idji pẽdra b̶ed̶ara 84 poa b̶asia. Ewariza ãsa, diamasi bid̶a Ãcõrẽ de dromanaa wãbadjia Ãcõrẽa bia jarai carea, ne cod̶aca ewari oi carea idjab̶a Ãcõrẽa iwid̶i carea. 38Maʌ̃ djorara Jesu djibarirã caita wãped̶a Ãcõrẽa bia bed̶easia. Maʌ̃be Ãcõrẽba Jerusaleʌ̃ puru ẽdrʌ edai ewari jʌ̃ã b̶eaa dji warra zaqued̶ebemada bed̶easia. 39Ãcõrẽ leyd̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca jũma oped̶ad̶acarea Josera, Maria sid̶a Galilea druad̶e ãdji puru Nazared̶aa jẽda wãsid̶aa. 40Dji warrara cacua ʌb̶ʌa warisia. Idjira bio ne cawasia idjab̶a Ãcõrẽba ne jũmane idjira carebabadjia. 41Poaza Jesu djibarirãra Jerusaleʌ̃naa wãbadjid̶aa judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari od̶i carea. 42Jesu doce poa b̶asid̶e ãdjira wãsid̶aa maʌ̃ ewari droma bad̶i carea jũma judiorãba obada quĩrãca. Jesu sid̶a ãdji ume wãsia. 43Maʌ̃ ewari droma jõnacarea ãdjira jẽda wãsid̶aa. Baribʌrʌ ãdji warra Jesura Jerusaleʌ̃ne b̶esia. Maʌ̃ra ãdjia adua panasid̶aa. 44Crĩcha panasid̶aa Jesura ẽberãrã tãẽna nĩda. Mãwã ewari ab̶a nĩbasid̶aa. Quewara idji jʌrʌsid̶ad̶e ãdji ẽberãrã tãẽna ununaẽ́ basía. Ara maʌ̃da jẽda Jerusaleʌ̃naa Jesu jʌrʌd̶e wãsid̶aa. 46Ewari ũbea babʌrʌd̶e idjira unusid̶aa Ãcõrẽ de droma dajadaare judiorã ley jaradiabadarã tãẽna chũmʌda. Ãdjia jaradia panʌra ũrĩ b̶asia idjab̶a ãdjía iwid̶ibadjia. 47Maʌ̃ne ãdjia iwid̶ibʌd̶ad̶e idjia arid̶e panubadjia. Jũma idji ũrĩ panʌba cawa crĩchad̶aẽ́ panasid̶aa necawaad̶eba panu b̶ʌ bẽrã. 48Djibarirãba idji unusid̶ad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Dji papaba idjía iwid̶isia: –Warra, ¿bʌa cãrẽ cãrẽã jãwã osi? ¿Cãrẽ cãrẽã nama b̶esi? Bio sopua panʌba mʌ̃a, bʌ zeza bid̶a bʌra jʌrʌ panasid̶aa.– 49Jesuba panusia: –Bãrãba ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra jʌrʌ panasid̶a? ¿Mʌ̃ Zeza ded̶e b̶aida b̶ʌda adua panʌca?– 50Baribʌrʌ Jesuba jarad̶ara djibarirãba cawad̶aẽ́ basía. 51Maʌ̃be Jesura ãdji ume Nazared̶aa wãsia. Ãdjia jarabʌdara idjia jũma ĩjã obadjia. Jũma Jerusaleʌ̃ne mãwãnara dji papaba bio quĩrãcuita crĩcha b̶abadjia. 52Jesura cacua ʌb̶ʌa warisia idjab̶a ewariza ne cawaara wãsia. Ãcõrẽba, ẽberãrã bid̶a idjira bia unusid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\