LUCA 20

1Ewari ab̶a Jesuba Ãcõrẽ de droma dajada ẽberãrãa bed̶ea bia Ãcõrẽ ãdjirã Boro baid̶ebemada jaradia b̶asia. Maʌ̃ne sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabadarãda, judiorã dji dromarã sid̶a zesid̶aa. 2Ãdjirãba Jesua nãwã iwid̶isid̶aa: –Daia jaradua, bʌa nama o b̶ʌra ¿caiba obi b̶ʌ?– 3Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a bid̶a bãrãa iwid̶iya. Panunadua. 4¿Caiba Juaʌ̃ra diabuesi borocuemãrẽã? ¿Ẽberãba wa Bajãne B̸ʌba?– 5Maʌ̃ne ara ãdjidub̶a jara duanesid̶aa: –Bajãne B̸ʌba diabuesiad̶a ad̶ibʌrʌ idjia jaraya: “Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã ĩjãnaẽ́ basi?” 6Baribʌrʌ ẽberãba diabuesiad̶a ad̶ibʌrʌ, puruba dadjirãra mõgaraba tab̶ari bead̶ia. Purumaarã Juaʌ̃ra Ãcõrẽneba bed̶eabari basía.– 7Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba nãwã panusid̶aa: –Daiba adua panʌa caiba diabuesida.– 8Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Mãẽteara mʌ̃a bid̶a bãrãa jaraẽ́a caiba mʌ̃́a jãwã obi b̶ʌda.– 9Mãwãnacarea Jesuba ẽberãrãa ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jarasia: –Ẽberãda b̶asia. Maʌ̃ ẽberãba uvada idji ẽjũãne úsia. Maʌ̃be idji néura ʌ̃cʌrʌ ẽberãrã jʌwaed̶a b̶ʌsia. Ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌsia néu zaubʌrʌd̶e jũmasãwã idjía diad̶ida panʌda. Maʌ̃be tʌmʌ wãped̶a mama dãrãsia. 10Uva jara idji nezocada ab̶a diabuesia néud̶ebema idjía diad̶ida panʌra edad̶e wãmãrẽã. Baribʌrʌ néu acʌ panʌba dji nezocara puod̶aped̶a jẽda jʌretabuesid̶aa ni cãrẽ sid̶a diad̶aẽ́. 11Maʌ̃ carea dewara nezocada diabuesia. Baribʌrʌ maʌ̃gʌ sid̶a puod̶aped̶a biẽ́ jarad̶aped̶a jẽda jʌretabuesid̶aa ni cãrẽ sid̶a diad̶aẽ́. 12Maʌ̃ carea dewarada diabuesia, baribʌrʌ maʌ̃gʌ sid̶a bio puod̶aped̶a ãyã jʌretabuesid̶aa. 13Maʌ̃ carea néu djibariba ara idjidub̶a jarasia: “¿Jãʌ̃be mʌ̃a sãwã oi? Mʌ̃ warra bio quĩrĩã b̶ʌda ãdjimaa diabueya; ãĩbẽrã idjidrʌ wayad̶isicada.” 14Mãwãmĩna idji néu acʌ panʌba dji warra unubʌdad̶e jarasid̶aa: “Jari uruba dji zezaba erob̶ʌra jũma edaya. ¡Idjira beatad̶ia! Mãwãbʌrʌ dji ẽjũãra dadjirã itea b̶eya.” 15Ara maʌ̃da dji warrara néu ãĩ eded̶aped̶a beasid̶aa. Bãrãmaarã néu djibariba ¿sãwã obá? 16Araa wãped̶a ãdjirã jũma quenaped̶a idji néura dewararãa acʌbiya.– Dji arima b̶eaba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e jarasid̶aa: –Biara b̶ʌa Ãcõrẽba maʌ̃gʌra idu mãwãbiẽ́da.– 17Baribʌrʌ Jesuba ãdjimaa acʌped̶a jarasia: –Mãẽteara ¿cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌ? De obadaba mõgara igaraped̶ad̶ara dji biara b̶ʌda b̶esia. 18Bariduada maʌ̃ mõgara ʌ̃rʌ̃ b̶aeibʌrʌ ab̶ed̶a jũma b̶ʌgʌzoaya, idjab̶a maʌ̃ mõgarada ab̶aʌ ʌ̃rʌ̃ b̶aeibʌrʌ dji ẽberãra peped̶ea tab̶eya.– 19Sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a cawasid̶aa Jesuba maʌ̃ jara b̶ʌd̶eba ãdjirãda biẽ́ jarasida. Jesura jida quĩrĩã panasid̶aa baribʌrʌ puruda waya panasid̶aa. 20Maʌ̃be judiorã dji dromarãba ʌ̃cʌrʌ diabuesid̶aa Jesuda quĩrãcuita acʌd̶amãrẽã. Maʌ̃gʌrãba Jesu biẽ́ bed̶eabʌrʌda ũrĩsid̶ara ara maʌ̃da jidad̶aped̶a ãdji druad̶ebema boro jʌwad̶e diad̶ida crĩcha panasid̶aa. Ẽberã biarã quĩrãca wãnaped̶a Jesua nãwã iwid̶isid̶aa: –Jaradiabari, daiba cawa panʌa bʌa jipa jaradiabarida. Bʌra ni ab̶aʌare b̶acada, ãtebʌrʌ wãrã bed̶ea Ãcõrẽ od̶ebemada jũmarãa jaradiabarida. 22Mãẽteara daia jaradua, Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebʌdaza ¿dadji judiorãba diad̶ida bia b̶ʌca wa biẽ́ b̶ʌ?– 23Baribʌrʌ Jesuba cawa b̶asia idjira nẽbʌrad̶e b̶ʌd̶i carea mãwã panʌda. Maʌ̃ bẽrã jarasia: –[¿Bãrãba cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra biẽ́ bed̶eabi quĩrĩã panʌ?] 24Mʌ̃́a parata pichida ab̶a acʌbid̶adua. ¿Cai quĩrãdarrada naʌ̃ paratad̶e b̶ʌ? ¿Cai trʌ̃da b̶ʌ?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Romanebema borod̶eda.– 25Maʌ̃ carea Jesuba ãdjía jarasia: –Mãwã baibʌrʌ Romanebema borod̶era Romanebema boroa diad̶adua, idjab̶a Ãcõrẽnera Ãcõrẽa diad̶adua.– 26Ãdjirãba Jesura jũmarã quĩrãpita poya biẽ́ bed̶eabid̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ idjia jarad̶a carea bio cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã ab̶ed̶a chupea duanesid̶aa. 27Mãwã panʌne ʌ̃cʌrʌ saduceorãda idjimaa zesid̶aa. Saduceorãba ĩjãnacaa beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbad̶ida. Maʌ̃ bẽrã Jesua nãwã iwid̶isid̶aa: 28–Jaradiabari, Moiseba dadjirã itea b̶ʌsia ẽberãda warra neẽ́ b̶ʌd̶e jaid̶aibʌrʌ, idji djababa dji pẽdra wẽrãra edaida b̶ʌda dji djaba jaid̶ad̶a itea warra unui carea. 29Ewari ab̶a djabarãda siete panasid̶aa. Dji nabemada quima edasia, baribʌrʌ warra neẽ́ jaid̶asia. 30Maʌ̃ carea dji djaba idjiarebemaba dji pẽdra wẽrãra edasia baribʌrʌ idji sid̶a warra neẽ́ jaid̶asia. 31Maʌ̃ carea dji ũbeabemaba edasia baribʌrʌ idji sid̶a warra neẽ́ jaid̶asia. Jũma dji djabarãba maʌ̃ wẽrãra edasid̶aa baribʌrʌ warra neẽ́ jaid̶asid̶aa. 32Mãwãnacarea dji wẽrã sid̶a jaid̶asia. 33Maʌ̃ siete djabarãba ab̶ari wẽrãda edasid̶aa. Mãwãra ʌ̃rẽbad̶i ewarid̶e ¿sãʌ̃gʌba idjira erob̶ei?– 34Maʌ̃ carea Jesuba panusia: –Naʌ̃ ẽjũãne ẽberãra quima edabadaa idjab̶a quima diacuabadaa. 35Baribʌrʌ ẽberãrã Ãcõrẽba bia unu b̶ʌda ʌ̃rẽbad̶ia. Maʌ̃ne ãdjirãra quima edad̶aẽ́a ni quima diad̶aẽ́a. Waa beud̶aẽ́a. Ãdjirãra Ãcõrẽ bajãnebema nezocarã quĩrãca b̶ead̶ia. Ʌ̃rẽbaped̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽ warrarãa. 37Maʌ̃ awara Moiseba bacuru zaque uruga nũmʌnebemada cartad̶e b̶ʌsid̶e cawabisia beud̶arãra ʌ̃rẽbad̶ida. Idjia Ãcõrẽra nãwã trʌ̃ jarasia: Abrahaʌ̃ Ãcõrẽ, Isa Ãcõrẽ, idjab̶a Jacobo Ãcõrẽ. 38Idjira beu b̶ea Ãcõrẽẽ́a ãtebʌrʌ zocai b̶ea Ãcõrẽa. Ãcõrẽmaarã jũmarãda zocai b̶eaa.– 39Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌ judiorã ley jaradiabadaba Jesua jarasid̶aa: –Bʌa arid̶e panusia, Jaradiabari.– 40Jesuba jũma bia panuna bẽrã dewararãba iwid̶id̶ida wayasid̶aa. 41Maʌ̃be Jesuba ãdjía iwid̶isia: –¿Sãwãẽrã ẽberãrãba jara panʌ Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara Davi warrada? 42Daviba Salmo cartad̶e nãwã jarasia: Dadjirã Boroba mʌ̃ boroa jarasia: mʌ̃ jʌwa araare chũmedua ab̶a bʌ ume dji quĩrũrã mʌ̃a bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. 44Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada Daviba mʌ̃ Boroad̶a asibʌrʌ, ¿sãwã Davi warra bai?– 45Jũmarãba ũrĩ duanʌne Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: 46–Judiorã ley jaradiabadad̶ebemada quĩrãcuita b̶ead̶adua. Ãdjirãba djio nẽbʌa b̶eada jʌ̃ awua b̶eaa. Maʌ̃ awara purud̶e nĩnane quĩrĩãbadaa ẽberãrãba wayaad̶eba “mẽrã” ad̶ida. Judiorã dji jʌrebada ded̶e ãdjira dji dromarã chũmebadad̶e chũme quĩrĩãbadaa; ãbaa ne cobʌdad̶e bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca obadaa. 47Pẽdra wẽrãrãba erob̶eara jũma jãrĩbadamĩna dji biarãda crĩchabid̶i carea jũmarã quĩrãpita dãrã Ãcõrẽa iwid̶ibadaa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba ãdjirãra biara cawa oya.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\