LUCA 21

1Mãwã b̶ʌd̶e Jesuba unusia ne bara b̶eaba Ãcõrẽ de dromane ne dia panʌda. 2Maʌ̃ne unusia pẽdra wẽrã ne neẽ́ quiruba parata ed̶aara quiruda umé diabʌrʌda. 3Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Mʌ̃a wãrãda bãrãa jaraya: jãʌ̃ pẽdra wẽrã ne neẽ́ quiruba aud̶uara diasia jũmarãba diaped̶ad̶a cãyãbara. 4Ãdjirãba dji ad̶ubad̶adrʌ diasid̶aa, baribʌrʌ wẽrã ne neẽ́ quiruba ne coi carea erob̶ad̶ada jũma diasia.– 5Ʌ̃cʌrʌba jara duanasid̶aa Ãcõrẽ de dromara mõgara biya qued̶eaba o cob̶ʌcãdada idjab̶a ẽberãrãba Ãcõrẽ itea nebia edeped̶ad̶aba biya cob̶ʌcãdada. Mãwã panʌne Jesuba ãdjía jarasia: 6–Bãrãba nama unu panʌra ewari ab̶a jũma ãrĩnia. Naʌ̃ mõgara caped̶ad̶ara jũma tod̶ogozoaya.– 7Maʌ̃ bẽrã ãdjia Jesua nãwã iwid̶isid̶aa: –Jaradiabari, Ãcõrẽ de dromara ¿sãʌ̃be tod̶ogozoai? ¿Cãrẽneba cawad̶i maʌ̃ ewarira caita b̶ʌda?– 8Jesuba panusia: –Quĩrãcuita b̶ead̶adua ni ab̶aʌba cũrũgarãnamãrẽã. Zocãrãba jarad̶ia ãdjidrʌ Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Maʌ̃ awara dji ewarira bio caita b̶ʌad̶a ad̶ia. Mãwãmĩna ãdjirãra ẽpẽrãnadua. 9Bãrãba ũrĩnia puruda dewara puru ume djõ duanʌda idjab̶a ara ãdjidub̶a djõ duanʌda, baribʌrʌ dauperarãnadua. Maʌ̃gʌra jũma mãwãida b̶ʌa. Baribʌrʌ jĩrũarebema ewarira ara maʌ̃da jũẽẽ́a.– 10Maʌ̃ awara Jesuba jarasia: –Ab̶aʌ puruda dewara puru ume djõnia; ab̶aʌ druad̶ebema borora dewara druad̶ebema boro ume djõnia. 11De uremia minijĩchiada baraya, puru zocãrãne jarrabada zeya, idjab̶a cacua biẽ́ b̶aida quĩrãtanoa odjacuad̶ia. Maʌ̃ awara bajãne ununaca bad̶ada ununia. Maʌ̃ba ẽberãrãra bio ne wayad̶ia. 12Baribʌrʌ maʌ̃ naẽna bãrãra biẽ́ od̶i carea ẽpẽnia. Ʌ̃cʌrʌ jidad̶aped̶a judiorã dji jʌrebada ded̶e eded̶ia. Maʌ̃be cawa od̶aped̶a preso b̶ʌbid̶ia. Idjab̶a mʌ̃ ĩjã panʌ carea bãrãra dji dromarã quĩrãpita, dji bororã quĩrãpita bid̶a eded̶ia. 13Maʌ̃ne bãrãba mʌ̃nebemada ãdjirã quĩrãpita jarad̶ia. 14Baribʌrʌ crĩcharãnadua maʌ̃ ewarid̶e dji bororãa cãrẽda jarad̶ida bãrã bed̶ead̶e panʌẽ́da cawabid̶i carea. 15Mʌ̃abʌrʌ bãrãa crĩcha cawaada diaya bed̶ea cawad̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã bãrãba jarabʌdara bãrã quĩrãma panʌba ni cãrẽ sid̶a poya biẽ́ jarad̶aẽ́a. 16Ara bãrã zezaba, bãrã djabarãba, bãrã ẽberãrãba, bãrã ume dji biarã bid̶a bãrãra jida diad̶ia. Mãwã bãrãra ʌ̃cʌrʌ quenabid̶ia. 17Mʌ̃ ĩjã panʌ carea jũmarãba bãrãra quĩrãmania. 18Baribʌrʌ bãrã jaurera mʌ̃a ewariza bio waga erob̶aya. 19Maʌ̃ ewari zaread̶e bãrãba mʌ̃ ĩjã panʌda igarad̶aẽ́bʌrʌ, ewariza Ãcõrẽ ume zocai panania. 20Bãrãba ununia sordaorãba Jerusaleʌ̃ purura jũrãbʌdada. Maʌ̃ unubʌdad̶e cawad̶ia dji puru jũma ãrĩni ewarira jũẽsida. 21Maʌ̃ne Judea druad̶e b̶eara eyad̶aa isabe wãnadua, Jerusaleʌ̃ne b̶eara ẽdrʌd̶adua, dji puru caita b̶eara purud̶aa wãrãnadua. 22Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba idji purura cawa oya. Idji cartad̶e b̶ʌped̶ad̶ara jũma mãwãya. 23Maʌ̃ ewarid̶e wẽrãrã b̶iogoa b̶eara, warra ju dawa erob̶ea sid̶a bio mĩã djuburi b̶ead̶ia. Jũmarãda bia mĩgad̶ia Ãcõrẽba naʌ̃ purura cawa obʌrʌ bẽrã. 24Ʌ̃cʌrʌ necoba quenania, ʌ̃cʌrʌ drua b̶eaza jida edecuad̶ia. Maʌ̃ne judiorãẽ́ba Jerusaleʌ̃ra ãdji jʌwaed̶a eropanania ab̶a Ãcõrẽba b̶ʌd̶a ewarid̶aa. 25Bãrãba ʌ̃mãdaura, jed̶ecora, chĩdau sid̶a quĩrã awara ununia. Maʌ̃gʌba unubiya ewari minijĩchiada zebʌrʌda. Maʌ̃ carea naʌ̃ ẽjũãne ẽberãrãra bio dauperad̶ia. Ãdjirãba cawa crĩchad̶aẽ́a pusa quĩrũ b̶ʌba dji cãbãyã jĩgua nũmʌ bẽrã. 26Bajãne b̶ea quĩrã awara b̶ebʌrʌd̶e ẽberãrãra bio dauperad̶ia. Naʌ̃ ẽjũãra minijĩchia nũmʌda unu panʌ bẽrã ab̶ed̶a ʌ̃yãba neẽ́ b̶aecuad̶ia. 27Maʌ̃nebʌrʌ mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a jʌ̃rãrãne ʌb̶ʌa bara zebʌrʌda idjab̶a quĩrãwãrẽã dorrodorroa b̶ʌda ununia. 28Maʌ̃ unubʌdad̶e b̶ʌsrid̶ad̶adua, bãrã ẽdrʌd̶i ewarira ʌ̃rʌ̃ b̶ʌ bẽrã.– 29Maʌ̃be Jesuba ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jarasia: –Higojõda wa baridua bacuruda bio quĩrãcuita acʌd̶adua. 30Bacuru itucu nũmebʌrʌd̶e bãrãba cawabadaa dãrãẽ́ne poara zeida. 31Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba jũma maʌ̃ unubʌdad̶e cawad̶ia Ãcõrẽ jũmarã Boro bai ewarira caita b̶ʌda. 32Mʌ̃a bãrãa wãrãda jaraya: naʌ̃ ewarid̶ebema ẽberãrã beud̶i naẽna maʌ̃ra jũma mãwãya. 33Bajãra jõya, naʌ̃ ẽjũã sid̶a jõya baribʌrʌ mʌ̃a jarad̶ara wãrãda mãwãya. 34Quĩrãcuita b̶ead̶adua Ãcõrẽra quĩrãdoad̶a amaaba. Beu nĩbarãnadua idjab̶a naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌra orãnadua. Naʌ̃ ẽjũãnebemada jũmawãyã crĩcharãnadua. Quĩrãcuita b̶ead̶aẽ́bʌrʌ, maʌ̃ ewariba bãrãra jidaya animarã jidabada dji animarã ʌ̃rʌ̃ cawaẽ́ne b̶aebari quĩrãca. Maʌ̃ ewarira jũmarã ʌ̃rʌ̃ cawaẽ́ne zeya. 36Maʌ̃ carea bio quĩrãcuita b̶ead̶adua. Ãcõrẽa ewariza iwid̶i pananadua maʌ̃ ewari minijĩchiad̶ebemada ẽdrʌd̶i carea idjab̶a mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a quĩrãpita perad̶i neẽ́ panani carea.– 37Jesuba Ãcõrẽ de droma dajada ãsa jaradia b̶aped̶a diamasi Olivo eyad̶aa wãbadjia. 38Maʌ̃ bẽrã diaped̶ed̶a ẽberãrãra Ãcõrẽ de dromanaa wãbadjid̶aa Jesuba jaradia b̶ʌ ũrĩni carea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\