LUCA 22

1Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ cobada ewarira caita b̶asia. Maʌ̃ ewarira judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari abadaa. 2Maʌ̃ne sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a Jesu bead̶i carea crĩcha jʌrʌ panasid̶aa. Baribʌrʌ puruda waya panʌ bẽrã ebud̶a o quĩrĩãẽ́ panasid̶aa. 3Mãwã b̶ʌd̶e diauruba Juda Iscariote crĩchara poyasia. Maʌ̃ Judara Jesuba doce edad̶ad̶ebema basía. 4Judara sacerdote bororãmaa, Ãcõrẽ de droma zarrarã dji bororãmaa bid̶a wãsia. Ãdjirãa jarasia sãwãbʌrʌ Jesura jidabida. 5Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e ãdjirãra bio b̶ʌsrid̶ad̶aped̶a idjía paratada diad̶iad̶a asid̶aa. 6Bia b̶ʌad̶a aped̶a Judara wãsia. Maʌ̃be idjia jʌrʌbadjia ẽberãrã neẽ́ne Jesura jidabi carea. 7Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ cobada ewarira jũẽsia. Maʌ̃ ewarid̶e judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea oveja zaqueda bead̶aped̶a cobadaa. 8Maʌ̃ carea Jesuba Pedroda, Juaʌ̃ sid̶a diabuesia maʌ̃ cobadara ãdji itea od̶e wãnamãrẽã. Nãwã jarasia: –Dadji judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara jũma od̶e wãnadua.– 9Maʌ̃ne ãdjia iwid̶isid̶aa: –¿Bʌa sãma quĩrĩã b̶ʌ daiba maʌ̃gʌra od̶e wãnida?– 10Jesuba panusia: –Purud̶e ed̶a wãbʌdad̶e bãrãba ununia umaquĩrãba zocoda eronĩda. Idji caid̶u wãnadua idji wãbʌrʌ ded̶aa. 11Maʌ̃ de djibaría nãwã jarad̶adua: “Dadjirãa Jaradiabariba naʌ̃da iwid̶ibisia: mʌ̃a, mʌ̃ ume nĩbabadarã bid̶a Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara ¿sãma cod̶i?” 12Maʌ̃ne idjia ʌ̃taarebema dejã waib̶ʌada jũma biya o nũmʌda acʌbiya. Mama od̶adua.– 13Wãbʌdad̶e Jesuba ãdjía jarad̶a quĩrãca unusid̶aa. Ara maʌ̃da Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara osid̶aa. 14Ne cod̶i bẽrã Jesura, idjia diabued̶arã sid̶a mesa icawa chũpanesid̶aa. 15Maʌ̃ne ãdjía jarasia: –Mʌ̃ bio bia mĩgai naẽna mʌ̃a wãrãda naʌ̃ cobadara bãrã ume ãbaa co quĩrĩã b̶asia. 16Mʌ̃a bãrãa wãrãda jaraya: naʌ̃ cod̶aba waa coẽ́a ab̶a Ãcõrẽba jũma idji ẽberãrã pe erob̶ebʌrʌd̶aa. Naʌ̃ cobadaba jara b̶ʌ jũma mãwãnacarea wayacusa coya.– 17Maʌ̃be tazada idji jʌwad̶e edaped̶a Ãcõrẽa bia jaraped̶a nãwã jarasia: –Naʌ̃ra dod̶adua. 18Mʌ̃a jaraya: uva b̶ara waa doẽ́a ab̶a Ãcõrẽba jũma idji ẽberãrã pe erob̶ebʌrʌd̶aa.– 19Maʌ̃be paʌ̃da idji jʌwad̶e edaped̶a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia. Cõrãcuaped̶a ãdjía diabʌrʌd̶e nãwã jarasia: –Naʌ̃ra mʌ̃ cacuaa, bãrã carea diabʌrʌa. Cod̶adua. Mʌ̃ quĩrãnebad̶i carea ara naʌ̃ quĩrãca o pananadua.– 20Ara maʌ̃ quĩrãca ne coped̶ad̶acarea tazara idji jʌwad̶e edaped̶a jarasia: –Naʌ̃ tazad̶e b̶ʌra mʌ̃ oa bãrã carea erozoabʌrʌ́a. Mʌ̃ oad̶eba Ãcõrẽba bãrã ume bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌbʌrʌa. 21Baribʌrʌ mʌ̃ jidabira nama mʌ̃ ume ne co b̶ʌa. 22Wãrãda mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara bia mĩgaida b̶ʌa Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca, ¡baribʌrʌ mʌ̃ jidabi ẽberãra bio mĩã djuburi b̶ʌa!– 23Maʌ̃ carea idji ume nĩbabadarãba ara ãdjidub̶a iwid̶i duanesid̶aa caibʌrʌ Jesura mãwã oida. 24Mãwã panʌne ara ãdjidub̶a iwid̶i duanesia caida dji dromaara b̶ʌ cawaya. 25Maʌ̃ carea Jesuba ãdjía jarasia: –Ni ab̶aʌba idjira dji dromaara b̶ʌda crĩchaiẽ́ b̶ʌa. Naʌ̃ ẽjũãnebema bororãba ãdji ẽberãrãra jũmawãyã zocabadaa idjab̶a ãdji purura carebabariad̶a abadaa. Baribʌrʌ bãrãra mãwã b̶ead̶iẽ́ panʌa. Dji drõãara b̶ʌra dji cũdraara b̶ʌ quĩrãca b̶aida b̶ʌa. Dji borora nezoca quĩrãca b̶aida b̶ʌa. 27Ẽberãmaarã ¿caida dji dromaara b̶ʌ: dji mesad̶e ne coi carea chũmebarida wa dji ne cobibarida? ¿Dji mesad̶e chũmebarida dji dromaara b̶ʌẽ́ca? Baribʌrʌ mʌ̃ra dji dromada b̶ʌmĩna nama bãrã tãẽna nezoca quĩrãca b̶ʌa. 28Mʌ̃ bia mĩga b̶asid̶e bãrãba mʌ̃ ume jũma droasid̶aa. 29Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ Zezaba mʌ̃ b̶ʌd̶a quĩrãca mʌ̃a bãrãra dji bororãda b̶ʌcuaya. 30Mʌ̃ purud̶e bãrãra mʌ̃ ume ne cod̶ia. Bãrãra Israeld̶eba yõped̶ad̶a doce purud̶ebema bororãda b̶ead̶i bẽrã bugue biya qued̶ead̶e chũpanania.– 31Maʌ̃ awara Jesuba jarasia: –Simoʌ̃, Simoʌ̃, diauruba Ãcõrẽa iwid̶isia bãrã mĩã sẽ b̶ʌd̶eba mʌ̃ ĩjã panʌra igarabi carea. 32Baribʌrʌ mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶isia bʌa ĩjã b̶ʌra igararãmãrẽã. Mãwãmĩna igaraya. Baribʌrʌ bʌa jẽda crĩchaped̶a bʌ djabarãra carebadua biara ĩjãnamãrẽã.– 33Maʌ̃ carea Pedroba Jesua nãwã panusia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ra bʌ ume ab̶abe preso wãida crĩcha b̶ʌẽ́a; ãtebʌrʌ bʌ ume beuida crĩcha b̶ʌa.– 34Jesuba idjía jarasia: –Mʌ̃a jaraya, Pedro, ara naʌ̃ diamasi eterre berui naẽna bʌa b̶arima ũbea mʌ̃ra unucaad̶a aya.– 35Maʌ̃be Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a bãrã parata neẽ́, buchaca neẽ́ idjab̶a jĩrũne jʌ̃bada neẽ́ diabuesid̶e ¿ne cʌre b̶aesid̶aca?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Ni cãrẽ sid̶a cʌre b̶aeẽ́ basía.– 36Maʌ̃ carea idjia jarasia: –Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya: id̶ira parata erob̶ʌbʌrʌ ededua. Buchaca bara b̶ʌbʌrʌ maʌ̃ sid̶a ededua. Djõbada neco neẽ́ b̶ʌba idjia cacuad̶e jʌ̃barira nẽdobueped̶a ab̶a nẽdodua. 37Mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽneba bed̶eabariba mʌ̃nebema b̶ʌd̶ara wãrãda mãwãida b̶ʌa. Nãwã b̶ʌsia: ara idjida ẽberã cadjirua quĩrãca idu beabisia. Mʌ̃nebema b̶ʌped̶ad̶ara wãrãda jũma mãwãya.– 38Maʌ̃ carea ãdjirãba jarasid̶aa: –Dai Boro, nama djõbada necoda umé eropanʌa.– Jesuba jarasia: –B̸esia. Waa bed̶earãnadua.– 39Maʌ̃be Jesura wayacusa Olivo eyad̶aa wãsia idjia obari quĩrãca. Idji ume nĩbabadarã sid̶a wãsid̶aa. 40Araa jũẽsid̶ad̶e Jesuba ãdjía jarasia: –Ãcõrẽa iwid̶id̶adua mʌ̃ igarad̶a amaaba.– 41Maʌ̃be Jesura mõgara tab̶arida b̶ʌ tʌmʌane wãsia. Chĩrãborod̶e cob̶eped̶a Ãcõrẽa nãwã iwid̶isia: 42–Zeza, bʌmaa bia b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra idu bia mĩgabirãdua. Baribʌrʌ mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca orãdua, ãtebʌrʌ bʌa quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca odua.– [ 43Mãwã b̶ʌd̶e bajãnebema nezocaba ʌb̶ʌada idjía diad̶e zesia. 44Jesura bio sopua b̶ʌ bẽrã Ãcõrẽa wetara iwid̶i b̶asia. Maʌ̃ne idji jʌara oa quĩrãca egorod̶aa erozoasia.] 45Jesuba Ãcõrẽa iwid̶i b̶aped̶a jẽda wãsia. Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarãra sopuaba cãĩ panʌda unusia. 46Maʌ̃ carea ãdjía jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã bãrãra cãĩ panʌ? Pirab̶arid̶aped̶a Ãcõrẽa iwid̶id̶adua mʌ̃ igarad̶a amaaba.– 47Wad̶i Jesu bed̶ea b̶ʌd̶e ẽberãrãda zocãrã jũẽcuasid̶aa. Judada ãdji nocoare b̶asia. Idjira Jesuba doce edad̶ad̶ebema basía. Jesu uridarrad̶e isõi carea caita wãsia. 48Maʌ̃ne Jesuba idjía jarasia: –Juda, isõbʌrʌd̶eba ¿mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara bʌa jida diaica?– 49Jesu ume nĩnaba cawasid̶aa idjira jidad̶ida. Maʌ̃ carea nãwã iwid̶isid̶aa: –Dai Boro, ¿necoba djõnica?– 50Ara mãwãbʌrʌd̶e ab̶aʌba sacerdote dji droma nezoca cʌwʌrʌ jʌwa araarebemada tʌtasia. 51Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –¡Djõrãnadua! ¡Idu b̶ʌd̶adua!– Ara maʌ̃da dji ẽberã cʌwʌrʌra tãped̶a anibisia. 52Maʌ̃be Jesuba sacerdote bororãa, Ãcõrẽ de dromanebema zarrarãa, dji droma b̶ea zeped̶ad̶arãa bid̶a nãwã jarasia: –Bãrãba ¿cãrẽ cãrẽã neco bara, bacuru bara mʌ̃ra jãwã jidad̶e ze panʌ? ¿Mãwãra mʌ̃ra ẽberã minijĩchiaca? 53Ewariza mʌ̃ra Ãcõrẽ de droma dajada bãrã tãẽna b̶ad̶amĩna jidad̶aca basía. Baribʌrʌ ara nawena Ãcõrẽba diaurua idu poyabi b̶ʌa. Mãwã bãrãba o quĩrĩã panʌra o panʌa.– 54Jesura jidad̶aped̶a sacerdote dji droma ded̶aa edesid̶aa. Pedroba tʌmʌba ẽpẽ nĩbasia. 55Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba de dud̶a tʌbʌda coad̶aped̶a caita chũpanesid̶aa. Pedro sid̶a ãdjirã tãẽna chũmesia. 56Mãwã b̶ʌd̶e nezocawẽrã ab̶aʌba Pedrora tʌbʌ cã chũmʌda unuped̶a bio acʌ nũmesia. Maʌ̃ne jarasia: –Za b̶ʌra Jesu ume nĩbabadjia.– 57Baribʌrʌ Pedroba nãwã mẽrãsia: –Bʌa jara b̶ʌ ẽberãra mʌ̃a unucaa.– 58Dãrãẽ́ne dewaraba Pedrora unuped̶a nãwã jarasia: –Bʌra ãdjid̶ebemada jãwã b̶ʌa.– Maʌ̃ carea Pedroba jarasia: –Ache, mãwãẽ́a.– 59Mãwãnacarea dewaraba jarasia: –Wãrãda za b̶ʌra Jesu ume nĩbabadjia. Idjira Galilead̶ebemada jãwã b̶ʌa.– 60Baribʌrʌ Pedroba panusia: –Ache, mʌ̃a adua b̶ʌa bʌa cãrẽda jara b̶ʌda.– Pedro wad̶ibid̶a bed̶ea b̶ʌd̶e eterrera berusia. 61Ara mãwãbʌrʌd̶e Jesuba Pedrora jẽdaa pʌrrʌga acʌsia. Maʌ̃ne Pedroba quĩrãnebasia Jesuba idjía jarad̶ara: eterre berui naẽna bʌa b̶arima ũbea mʌ̃ra unucaad̶a aya. 62Ara maʌ̃da Pedrora ãyã wãped̶a bio sopuaba jĩãsia. 63Maʌ̃ne Jesu jida eropanʌ ẽberãrãba idjira ipid̶a biẽ́ jarabadjid̶aa idjab̶a puobadjid̶aa. 64Jesura quĩrã bʌrad̶aped̶a ubadjid̶aa. Maʌ̃ne nãwã jarabadjid̶aa: –¡Ãcõrẽneba bed̶eadua! ¡Daia jaradua caibʌrʌ bʌra usida!– 65Maʌ̃ awara ne quĩrãtanoa jara panʌneba Jesura biẽ́ jarabadjid̶aa. 66Ãsa bad̶acarea purud̶ebema dji dromarãda ãbaa dji jʌresid̶aa. Sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabadarã sid̶a duanasid̶aa. Maʌ̃be Jesura ãdjirã quĩrãpita enebisid̶aa. Idjía nãwã jarasid̶aa: 67–Dairãa jaradua: ¿bʌra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aca?– Jesuba panusia: –Mʌ̃a bãrãa jarabʌrʌ sid̶a ĩjãnaẽ́a. 68Maʌ̃ awara mʌ̃a bãrãa cãrẽ cãrẽã ĩjãnaẽ́ panʌda iwid̶ibʌrʌ panunaẽ́a. Idjab̶a mʌ̃ra ẽdrʌ b̶ʌd̶aẽ́a. 69Baribʌrʌ id̶iba ʌ̃taa mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌ jʌwa araare chũmaya.– 70Maʌ̃ carea jũmarãba iwid̶isid̶aa: –Mãwã baibʌrʌ ¿bʌra Ãcõrẽ Warraca?– Jesuba panusia: –Mãẽ, bãrãba mãwã jara panʌa.– 71Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –¿Dadjirãba waa cãrẽda jʌrʌd̶i? ¿Ara idji iteba jara b̶ʌẽ́ca idjira Ãcõrẽ Warrada?–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\