LUCA 23

1Ara maʌ̃da jũma dji dromarã ãbaa dji jʌre panʌra piradrʌd̶aped̶a Jesura Pilatomaa edesid̶aa. 2Maʌ̃be Jesura Pilato quĩrãpita nãwã biẽ́ jara duanesid̶aa: –Dairãba ũrĩsid̶aa naʌ̃ ẽberãba dai purura quĩrũbiga b̶ʌda. Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebʌdad̶e idjia diabi ama b̶ʌa. Maʌ̃ awara jara b̶ʌa idjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Maʌ̃ba idjira jũmarã boroad̶a a b̶ʌa.– 3Maʌ̃ carea Pilatoba Jesua iwid̶isia: –¿Bʌda wãrãda judiorã boroca?– Jesuba panusia: –Mãẽ, bʌa mãwã jara b̶ʌa.– 4Maʌ̃be Pilatoba sacerdote bororãa, ẽberãrã arima duanʌ́a bid̶a jarasia: –Mʌ̃a unuẽ́ b̶ʌa naʌ̃ ẽberãra bed̶ead̶e b̶ʌda.– 5Baribʌrʌ wetara jara duanesid̶aa: –Idjia jaradia b̶ʌd̶eba dai judiorãra quĩrũbiga b̶ʌa. Naãrã Galilea druad̶e mãwã osia idjab̶a naʌ̃ purud̶e bid̶a mãwã o b̶ʌa.– 6Maʌ̃ ũrĩsid̶e Pilatoba ãdjía iwid̶isia Jesura Galilead̶ebema cawaya. 7Mamabemada cawasid̶e Jesura Herodemaa diabuesia cawa omãrẽã. Herodera Galilead̶e dji boro basía baribʌrʌ maʌ̃ ewarid̶e Jerusaleʌ̃ purud̶e b̶asia. 8Jesura trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌ bẽrã dãrãbʌrʌ basía Herodeba idjira unu quĩrĩã b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã Jesu unusid̶e bio b̶ʌsrid̶asia. Idjia unu quĩrĩã b̶asia Jesuba ne ununacada obʌrʌda. 9Herodeba Jesua quĩrãtanoa iwid̶isia, baribʌrʌ Jesuba ni cãrẽ sid̶a panuẽ́ basía. 10Sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabadarã sid̶a arima panasid̶aa. Ãdjia Jesura bio biẽ́ jara panasid̶aa. 11Mãwã panʌne Herodeba idji sordaorã bid̶a Jesuda ipid̶a biẽ́ jara duanasid̶aa. Djio biya quiruda Jesua jʌ̃bid̶aped̶a idji carea ipid̶a duanasid̶aa. Mãwãnacarea Herodeba idjira Pilatomaa jẽda diabuesia. 12Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa Pilatora Herode ume dji quĩrũ bad̶ada dji biada panesid̶aa. 13Maʌ̃be Pilatoba puru bororãda, sacerdote bororãda, puru sid̶a ãbaa trʌ̃cuasia. 14Ãdjirãa nãwã jarasia: –Bãrãba mʌ̃maa naʌ̃ ẽberãra enesid̶aa jarad̶i carea idjia purura quĩrũbiga b̶ʌda; baribʌrʌ bãrã quĩrãpita bio iwid̶id̶amĩna bed̶ead̶e b̶ʌda unuẽ́a. 15Herode bid̶a idjira bed̶ead̶e b̶ʌẽ́da ununa bẽrã mʌ̃maa jẽda diabuesia. Maʌ̃ bẽrã ebud̶a b̶ʌa idjira bead̶iẽ́ panʌda. 16Ab̶abe soaba ubiped̶a ẽdrʌ b̶ʌya.– 17Poaza maʌ̃ ewarid̶e Pilatoba preso b̶eada ab̶a ẽdrʌ b̶ʌbadjia. 18Baribʌrʌ jũma dji powua nũmʌ ẽberãrãba nãwã b̶ia jarasid̶aa: –¡Jãʌ̃gʌra beabidua! ¡Barrabádrʌ ẽdrʌ b̶ʌdua!– 19Maʌ̃ Barrabára preso b̶asia puru quĩrũbigad̶a carea idjab̶a mĩã bead̶a carea. 20Pilatoba Jesuda ẽdrʌ b̶ʌ quĩrĩã b̶ʌ bẽrã purua waya bed̶easia. 21Mãwãmĩna waya jĩgua b̶ia jarasid̶aa: –¡Crud̶e cachi beabidua, crud̶e cachi beabidua!– 22Maʌ̃ne Pilatoba waya ãdjía jarasia: –¿Baribʌrʌ naʌ̃ ẽberãba cãrẽ cadjiruada osi? Idjia cadjiruara oẽ́ b̶ʌa bead̶i carea. Maʌ̃ bẽrã soaba ubiped̶a ẽdrʌ b̶ʌya.– 23Baribʌrʌ ãdjirãra wad̶ibid̶a jĩgua b̶ia duanasid̶aa Jesu crud̶e cachi beabimãrẽã. Maʌ̃ awara sacerdote bororãba ara maʌ̃ quĩrãca jĩgua jara duanesid̶aa ab̶a Pilatoba ĩjãbʌrʌd̶aa. 24Maʌ̃ bẽrã Pilatoba ãdjirãba jara panʌ quĩrãca osia. 25Barrabába purura quĩrũbigad̶amĩna idjab̶a mĩã bead̶amĩna Pilatoba idjira ẽdrʌ b̶ʌsia ẽberãrãbʌrʌ iwid̶iped̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃be ãdjia quĩrĩã panʌ quĩrãca Jesura obisia. 26Jesu crud̶e cachid̶i carea edesid̶ad̶e Cirenenebema Simoʌ̃da purud̶aa zebʌrʌ basía. Jesuba cru eronĩbad̶ara maʌ̃ Simoʌ̃a ataubid̶aped̶a idji caid̶u edebisid̶aa. 27Ãdji caid̶u ẽberãrãda bio cãbana wãbʌda basía. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ wẽrãrãda Jesu carea jĩã panasid̶aa. 28Jesuba ãdjimaa acʌped̶a jarasia: –Jerusaleʌ̃nebema wẽrãrã, mʌ̃ carea jĩãrãnadua; ãtebʌrʌ ara bãdji carea, bãrã warrarã carea bid̶a jĩãnadua. 29Ewari ab̶a ẽberãrãba jarad̶ia: “Bio bia b̶eaa wẽrãrã warra tod̶acara idjab̶a ju dawad̶acara.” 30Maʌ̃ne eyaa nãwã jarad̶ia: “Dai ʌ̃rʌ̃ b̶aedua.” Dewara eyaa jarad̶ia: “Daira ãnã nũmʌdua.” 31Ẽberãrãba mʌ̃, bacuru onoa quĩrãca b̶ʌda bead̶ibʌrʌ, bacuru põ quĩrãca b̶eara ¿sãwãni?– 32Jesu ume crud̶e bead̶i carea ẽberã cadjiruarãda umé edesid̶aa. 33Ẽjũã Boro B̸ʌwʌrʌ abadama jũẽsid̶ad̶e Jesura crud̶e cachi jira b̶ʌsid̶aa. Dji ẽberã cadjiruarã sid̶a crud̶e cachi jira b̶ʌsid̶aa, ab̶a Jesu jʌwa araare, ab̶a idji jʌwa acʌare. 34[Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Zeza, ãdjia o panʌra quĩrãdoadua. Ãdjia adua panʌa cãrẽda o panʌda.–] Maʌ̃ awara sordaorãra ne jemenesid̶aa Jesuba cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ara sãwã jed̶ecad̶i cawaya. 35Jũma maʌ̃gʌra ẽberãrãba acʌ duanasid̶aa. Maʌ̃ne dji bororãba idjira ipid̶a biẽ́ jara duanesid̶aa: –Dewararãda carebasia. Ãcõrẽba idjida dadjirã ẽdrʌ edamãrẽã b̶ʌsibʌrʌ, ¿ara idub̶a poya ẽdrʌẽ́ca?– 36Maʌ̃ awara sordaorã arima duanʌba Jesura ipid̶a biẽ́ jarabadjid̶aa. Ãdjia Jesua uva b̶a oregueada diad̶e wãnaped̶a jarabadjid̶aa: –Bʌda wãrãda judiorã borobʌrʌ, ara bʌdub̶a ẽdrʌdua.– 38Jesu boro nocoare bed̶eada cachi jira b̶ʌsid̶aa cawabid̶i carea idjira cãrẽ carea beabʌdada. [Griego bed̶ead̶e, latiʌ̃ bed̶ead̶e, hebreod̶e bid̶a] nãwã b̶ʌ́ b̶asia: “Naʌ̃gʌra judiorã boroa.” 39Maʌ̃ne ẽberã ab̶a cadjirua od̶a carea crud̶e cachiped̶ad̶aba Jesura nãwã biẽ́ jarabadjia: –Bʌda wãrãda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶abʌrʌ, bʌdub̶a ẽdrʌped̶a dai sid̶a ẽdrʌ b̶ʌdua.– 40Baribʌrʌ dewarabemaba idjira nãwã quẽãsia: –¿Bʌ sid̶a cawa o panʌmĩna wad̶ibid̶a Ãcõrẽra wayaẽ́ca? 41Wãrãda dadjira nama jira pananida panʌa cadjiruada oped̶ad̶a bẽrã. Baribʌrʌ za b̶ʌ ẽberãba ¿cãrẽ cadjiruada osi?– 42Maʌ̃be idjia Jesua nãwã jarasia: –Bʌ jũmarã boroda b̶ebʌrʌd̶e mʌ̃ra quĩrãnebadua.– 43Maʌ̃ carea Jesuba idjía jarasia: –Mʌ̃a wãrãda jaraya: bʌra nane mʌ̃ ume bajãne b̶aya.– 44Umatipa ʌ̃mãdaura quisia. Maʌ̃ba naʌ̃ ẽjũãra hora ũbea jũma pãĩma nũmasia. Ãcõrẽ de dromane ed̶a wua eatʌ jira b̶ʌra ẽsidra cõã dogosia. 46Ara maʌ̃ne Jesuba jĩgua jarasia: –Zeza, mʌ̃ jaurera bʌ jʌwad̶e b̶ʌbʌrʌa.– Mãwã jaraped̶a ĩyãdrʌsia. 47Maʌ̃ unusid̶e sordaorã boro arima b̶ʌba Ãcõrẽra nãwã bia jarasia: –Wãrãda naʌ̃ ẽberãra jipa b̶asia.– 48Jesu crud̶e beabʌda acʌd̶e wãped̶ad̶aba jũma mãwãnara ununaped̶a sopuad̶eba ãdji so ʌ̃rʌ̃ u duanʌda jẽda wãsid̶aa. 49Mãwã duanʌne jũma Jesu unubadarãba, wẽrãrã Galilead̶eba idji caid̶u nĩbaped̶ad̶arã bid̶a tʌmʌba acʌ panasid̶aa. 50Ẽberã Jose abadada b̶asia. Idjira Arimatea puru Judea druad̶ebema basía. Ẽberã bia basía idjab̶a jipa b̶asia. Ãcõrẽra jũmarã Boroda b̶emãrẽã jʌ̃ã b̶asia. Idjira judiorã dji bororãnebema basía baribʌrʌ bed̶ea ausid̶ad̶e bia b̶ʌad̶a aẽ́ basía. Ãdjia oped̶ad̶ara biẽ́ unusia. 52Maʌ̃ Josera Pilatomaa wãped̶a Jesu cacuada iwid̶isia tʌb̶ari carea. 53Maʌ̃be Jesura ed̶aa edaped̶a borob̶aba bʌraped̶a mõjẽ uria corod̶ad̶e ed̶a b̶ʌsia. Maʌ̃ uria corod̶ad̶e ni ab̶aʌ bẽwãrãda wad̶i b̶ʌd̶aca basía. 54Ʌ̃nãũbada ewarira ʌ̃rʌ̃ b̶ʌ bẽrã judiorãba maʌ̃ ewari carea ne jũmada o eropananida panasid̶aa. 55Ʌ̃cʌrʌ wẽrãrã Jesu ume Galilead̶eba zeped̶ad̶ada Jose caid̶u wãsid̶aa. Jũẽnaped̶a mõjẽ corod̶ara unusid̶aa. Idjab̶a unusid̶aa Jesura ed̶a b̶ʌbʌdada. 56Mamaʌba jẽda wãnaped̶a ãdjirãba bẽwãrã pʌrʌbada querada osid̶aa. Nurẽma ʌ̃nãũsid̶aa Ãcõrẽ leyba jara b̶ʌ quĩrãca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\