LUCA 24

1Nabema ewari domianebemane wẽrãrãra diaped̶ed̶a Jesu tʌb̶ariped̶ad̶amaa wãsid̶aa. Ãdjia bẽwãrã pʌrʌbada quera oped̶ad̶ara edesid̶aa. [Ãdji ume dewara wẽrãrã sid̶a wãsid̶aa.] 2Baribʌrʌ mõgara waib̶ʌa dji uria jũãtrʌ b̶ad̶ara orrocawa cob̶ʌda unune wãsid̶aa. 3Dji uriad̶e ed̶a wãbʌdad̶e dadjirã Boro Jesu beud̶ara ununaẽ́ basía. 4Maʌ̃ carea ãdjia ab̶ed̶a cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Cawaẽ́ne ãdji caita ẽberãda umé odjasid̶aa. Maʌ̃ ẽberãba cacuad̶e jʌ̃ panʌra dorrodorroa b̶asia. 5Maʌ̃ carea wẽrãrãra bio dauperabʌdaba ed̶aa b̶arrusid̶aa. Maʌ̃ne dji ẽberãrãba ãdjía jarasid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã bãrãba zocai b̶ʌda beud̶arã tãẽna jʌrʌ panʌ? 6Idjira nama b̶ʌẽ́a ʌ̃rẽbad̶a bẽrã. Wad̶i Galilead̶e panasid̶ad̶e idjia bãrãa jarad̶ara quĩrãnebad̶adua. 7Idjia nãwã jarasia: “Ʌ̃cʌrʌba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ẽberã cadjiruarãa jida diad̶ida panʌa. Mʌ̃ra crud̶e bead̶ia, baribʌrʌ ewari ũbead̶e ʌ̃rẽbaya.”– 8Maʌ̃nebʌrʌ ãdjirãba quĩrãnebasid̶aa Jesuba mãwã jarad̶ada. 9Ara maʌ̃da wẽrãrã jẽda wãnaped̶a Jesuba edad̶arã once panʌ́a, waabemarãa bid̶a ãdjia unuped̶ad̶ara nẽbʌrʌsid̶aa. 10Maria Magdalenaba, Juanaba, Santiago papa Mariaba, dewara wẽrãrã ãdji ume panʌ bid̶a Jesuba edad̶arãa mãwã nẽbʌrʌsid̶aa. 11Baribʌrʌ wẽrãrãba jara panʌra crĩcha neẽ́ b̶ʌca b̶ad̶a bẽrã ãdjirãba ĩjãnaẽ́ basía. 12Mãwãmĩna Pedrora ara maʌ̃da Jesu tʌb̶ariped̶ad̶amaa pira wãsia. Dji uriad̶e ed̶a acʌsid̶e ab̶abe dji bẽwãrã bʌrá b̶ad̶a wuada unusia. Maʌ̃ carea cawa crĩchaẽ́ diguid̶aa wãsia. 13Ara maʌ̃ ewarid̶e Jesu ĩjã b̶ead̶ada umé Emaú puru zaqued̶aa wãbʌda basía. Maʌ̃ purura Jerusaleʌ̃neba mĩgaẽ́ b̶ʌa. 14Ãdjia jũma Jesu mãwãnanebemada bed̶ea nĩbasid̶aa. 15Mãwã bed̶ea nĩnane Jesura caita zeped̶a ãdji ume nĩbasia. 16Baribʌrʌ Jesuda mãwã b̶ʌda Ãcõrẽba ãdjía idu cawabiẽ́ basía. 17Maʌ̃ne Jesuba ãdjía iwid̶isia: –¿Bãrãba cãrẽda jara nĩna?– Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e nũpanesid̶aa. Ebud̶a b̶asia bio sopua panʌda. 18Ab̶a Cleopa abadaba panusia: –Zocãrã Jerusaleʌ̃ne jũẽped̶ad̶ad̶ebemaba ¿ab̶abe bʌabʌrʌ adua b̶ʌca naʌ̃ ewarid̶e sãwãnada?– 19Jesuba ãdjía iwid̶isia: –¿Cãrẽnebemada jara panʌ?– Ãdjia panusid̶aa: –Jesu Nazared̶ebemada jara panʌa. Idjia od̶ad̶eba idjab̶a jarad̶ad̶eba cawabisia idjira Ãcõrẽneba bed̶eabarida. Ãcõrẽba, puru bid̶a idjira bia unusid̶aa. 20Baribʌrʌ puru bororãba, sacerdote bororã bid̶a idjira crud̶e cachi beabisid̶aa. 21Daiba crĩchasid̶aa idjiabʌrʌ dadji Israel purura biẽ́ b̶ʌd̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌida. Mãwãmĩna idji beaped̶ad̶ara id̶iba ewari ũbea b̶ʌa. 22Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ wẽrãrã dai tãẽnabemaba jaraped̶ad̶a carea daira wetara cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶aa. Ãdjira id̶i diaped̶ed̶a idji tʌb̶ariped̶ad̶amaa wãsid̶aa. 23Dji bẽwãrãra ununaẽ́ bẽrã daimaa jarad̶e zesid̶aa ãdjia bajãnebema nezocarãda unusid̶ada. Maʌ̃gʌrãba ãdjía jarasid̶amanaa Jesura ʌ̃rẽbasida. 24Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌ dairãnebemaba acʌd̶e wãsid̶aa. Idji tʌb̶ariped̶ad̶ama ara wẽrãrãba jaraped̶ad̶a quĩrãca unusid̶aa. Baribʌrʌ idjida ununaẽ́ basía.– 25Maʌ̃ carea Jesuba ãdjía jarasia: –¡Jũma Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba jaraped̶ad̶ara bãrãba ĩjãna ama panʌa! ¡Bãrãra crĩcha neẽ́ panʌa! 26¿Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara dji Dromada b̶ei naẽna bia mĩgaida b̶asiẽ́ca?– 27Maʌ̃be Ãcõrẽ cartad̶e idjid̶ebema b̶ʌped̶ad̶ada jũma cawa jarasia. Moiseba b̶ʌd̶ada, Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba b̶ʌped̶ad̶a sid̶a jũma cawa jarasia. 28Mãwã nĩnane ãdji wãbʌda purud̶e jũẽsid̶aa. Maʌ̃ne Jesura nocod̶aa wãbʌrʌ basía. 29Baribʌrʌ ãdjirã ume b̶emãrẽã nãwã bio bed̶ea djuburiasid̶aa: –Ewarira queubod̶o bẽrã wãrãdua. Dai ume b̶edua.– Maʌ̃ bẽrã ãdji ume b̶esia. 30Ne cobʌdad̶e Jesuba paʌ̃da edaped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. Cõrãcuaped̶a ãdjía diasia. 31Maʌ̃nebʌrʌ Ãcõrẽba ãdjía idu cawabisia Jesuda mãwã b̶ʌda. Baribʌrʌ Jesura ara maʌ̃da nẽbasia. 32Maʌ̃ne ãdjidub̶a nãwã jarasid̶aa: –Idjia Ãcõrẽ bed̶ea cawa jara nĩbasid̶e ¿dadjira bio b̶ʌsrid̶a pananaẽ́ basica?– 33Ara maʌ̃da ãdjira jẽda Jerusaleʌ̃naa wãsid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba edad̶arã once panʌra dewararã ume ãbaa dji jʌre panʌda unune wãsid̶aa. 34Maʌ̃gʌrãba nãwã jara panasid̶aa: –¡Jesura wãrãda ʌ̃rẽbasia! Simoʌ̃a ara idjida unubisia.– 35Ara maʌ̃da ãdjia bid̶a nẽbʌrʌsid̶aa od̶e sãwãped̶ad̶ada. Ãdjia jarasid̶aa: –Jesuba paʌ̃ cõrãcuasid̶e daiba cawasid̶aa idjida mãwã b̶ʌda.– 36Wad̶ibid̶a maʌ̃gʌd̶ebema bed̶ea duanʌne Jesuda ãdji ẽsi odjasia. [Maʌ̃be ãdjirãa jarasia: –¡Necai pananadua!–] 37Maʌ̃ unusid̶ad̶e ãdjirãra bio dauperasid̶aa, bẽwãrãda mãwã b̶ʌda crĩchasid̶a bẽrã. 38Baribʌrʌ Jesuba ãdjía jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã bãrãra daupera panʌ? ¿Cãrẽ cãrẽã ĩjãnaẽ́ panʌ mʌ̃ra ʌ̃rẽbasida? 39Mʌ̃ jʌwara, mʌ̃ jĩrũ sid̶a acʌd̶adua. Mʌ̃da jãwã b̶ʌa. Mʌ̃ra tãnadua. Jaurera djara neẽ́ b̶ʌa, maʌ̃ne acʌd̶adua: mʌ̃ra djara bara b̶ʌa.– 40Mãwã jaraped̶a idji jʌwara, jĩrũ sid̶a acʌbisia. 41Mãwãmĩna b̶ʌsrid̶aba ãdjia wad̶i poya ĩjãnaẽ́ basía. Ãdjia ab̶ed̶a cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ carea Jesuba ãdjía nãwã iwid̶isia: –¿Bãrãba cod̶ira neẽ́ panʌca?– 42Maʌ̃ carea ãdjirãba Jesua b̶eda bad̶ada diasid̶aa. Urrajõ sid̶a diasid̶aa. 43Ara maʌ̃da ãdji quĩrãpita cosia. 44Mãwãnacarea ãdjía jarasia: –Mʌ̃ wad̶i bãrã ume b̶asid̶e jara b̶abadjia mʌ̃nebema naẽna b̶ʌped̶ad̶ara jũma mãwãida b̶ʌda. Maʌ̃ra Moiseba b̶ʌsia, Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba b̶ʌsid̶aa, idjab̶a Salmo cartad̶e bid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa.– 45Maʌ̃be Jesuba ãdji crĩchara ewasia Ãcõrẽ bed̶ea cawad̶amãrẽã. 46Nãwã jarasia: –Ãcõrẽ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara bia mĩgaida b̶ʌa. Beud̶acarea ewari ũbead̶e ʌ̃rẽbaya. 47Maʌ̃be idji trʌ̃neba idji ĩjã b̶eaba ẽberãrãa jarad̶ia cadjiruada igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba ãdji cadjiruara quĩrãdoaya. Maʌ̃gʌra naãrã Jerusaleʌ̃ purud̶e jarad̶aped̶a jũma puru b̶eaza jarad̶e wãnia. 48Ara bãdji dauba mʌ̃ mãwãnara jũma unusid̶aa. 49Wãrãda mʌ̃a bãrãmaa mʌ̃ Zezaba diai jarad̶ada diabueya. Maʌ̃ra idji Jaurea. Maʌ̃ bẽrã bãrãra nama Jerusaleʌ̃ne pananadua ab̶a idji ʌb̶ʌa bajãneba zeida b̶ʌ edabʌdad̶aa.– 50Mãwãnacarea Jesuba ãdjirãra Jerusaleʌ̃ puru dajadaa Betania caita pe edesia. Maʌ̃be idji jʌwara ʌ̃taa waped̶a ãdjirãra bia jarasia Ãcõrẽba careba b̶amãrẽã. 51Mãwã bed̶ea b̶ʌd̶e Ãcõrẽba idjira bajãnaa edesia. 52Ãdjirãba Jesua bia bed̶ea pananaped̶a bio b̶ʌsrid̶aa Jerusaleʌ̃naa jẽda wãsid̶aa. 53Mamaʌba ʌ̃taa ãdjirãra ewariza Ãcõrẽ de droma dajadaare wãbadjid̶aa Ãcõrẽa bia bed̶ead̶i carea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\