LUCA 3

1Tiberio Cesar quince poa Romanebema boro b̶ʌd̶e Poncio Pilatoda Judea druad̶e dji boro basía. Herodeda Galilea druad̶e dji boro basía. Dji djaba Pelipeda Traconite druad̶e idjab̶a Iturrea druad̶e dji boro basía. Lisaniada Abilene druad̶e dji boro basía. 2Anáda idjab̶a Caipáda sacerdote dji dromarã basía. Maʌ̃ ewarid̶e ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e Ãcõrẽba Zacaria warra Juaʌ̃a bed̶easia. 3Maʌ̃ bẽrã Juaʌ̃ra jũma Jordaʌ̃ do caita b̶earãa jarad̶e wãsia ãdji cadjiruara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. Idjia jaradiasia mãwã osid̶ara Ãcõrẽba ãdji cadjiruara quĩrãdoaida. Dji ĩjãbʌdara idjia doed̶a borocuebadjia. 4Jũma maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba naẽna b̶ʌd̶a quĩrãca: Ẽberãda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e jĩgua bed̶ea b̶ʌa: Ora jarid̶adua dadjirã Boro bia edad̶amãrẽã. Ora idji itea jipa jarid̶adua. 5Jogoa b̶eara jũma daucha ocuaya. Eya ʌ̃tʌ b̶eara, eya jewed̶ea b̶ea sid̶a daucha ocuaya. O jũrẽã b̶eara jipa jariya, o biẽ́ b̶eara jũma biya ocuaya. 6Mãwã jũmarãba ununia sãwã Ãcõrẽba ẽdrʌ edabarida. 7Zocãrã ẽberãrãda zebadjid̶aa Juaʌ̃ba borocuemãrẽã. Baribʌrʌ Juaʌ̃ba ʌ̃cʌrʌa jarabadjia: –Dama ẽberãrã, ¿caiba jarasi bãrãra Ãcõrẽ quĩrũbid̶ebemada poya mĩrũnida? 8Bãrãba o panʌneba unubid̶adua wãrãda Ãcõrẽmaa zesid̶ada. Crĩcharãnadua Abrahaʌ̃ warrarã bẽrã Ãcõrẽba cawa oẽ́da. Mʌ̃a bãrãa ebud̶a jaraya: Ãcõrẽba quĩrĩãibʌrʌ za tab̶ea mõgarara Abrahaʌ̃ warrarã babicuaya. 9Maʌ̃ awara mʌ̃a jaraya Ãcõrẽba zagarada erob̶ʌa bacuru tutacuai carea. Jũma bacuru bia zaud̶acara tutacuaped̶a tʌbʌd̶e b̶atacuaya. Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba cadjirua obadarãda cawa oya.– 10Maʌ̃ carea ẽberãrãba idjía iwid̶ibadjid̶aa: –Mãẽteara daiba ¿cãrẽda od̶ida panʌ?– 11Juaʌ̃ba panusia: –Cacuad̶e jʌ̃bada umé erob̶ʌba dji neẽ́ quirúa ab̶a diaida b̶ʌa. Dji coi erob̶ʌba dji coi neẽ́ quirúa diaida b̶ʌa.– 12Mãwã b̶ʌd̶e Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarãda borocued̶i carea zesid̶aa. Maʌ̃be ãdjia iwid̶isid̶aa: –Jaradiabari, dairãba ¿cãrẽda od̶ida panʌ?– 13Juaʌ̃ba ãdjía jarasia: –Bãrãba parata jʌrʌ ped̶ida panʌ aud̶u diabirãnadua.– 14Maʌ̃ne sordaorã arima duanʌba Juaʌ̃a iwid̶isid̶aa: –Dairãba ¿cãrẽda od̶ida panʌ?– Juaʌ̃ba panusia: –Bãrã trajubari parata dia panʌneba necai b̶ead̶adua. Waraga panʌneba djãrã paratara jãrĩrãnadua idjab̶a sewad̶eba djãrã biẽ́ jararãnadua.– 15Arima duanʌba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e bio quĩrãcuita duanesid̶aa cãrẽda sãwãi cawaya. Ara ãdub̶a nãwã crĩcha panasid̶aa: “¿Juaʌ̃ra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aca?” 16Baribʌrʌ Juaʌ̃ba jũmarãa jarasia: –Wãrãda mʌ̃a bãrãra baidoba borocue b̶ʌa. Baribʌrʌ mʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌda zeya. Idjia jĩrũne jʌ̃ b̶ʌ ẽrãi carea mʌ̃ra bia b̶ʌẽ́a. Idjiabʌrʌ Ãcõrẽ Jaureda diaya. Baribʌrʌ ĩjãnaẽ́bʌrʌ cawa oya. 17Ezoai careabemara idji jʌwad̶e erob̶ʌa porara dji ta umebemada ãyã b̶ʌi carea. Maʌ̃be dji tara wagaya baribʌrʌ dji porara tʌbʌ uruad̶e babueya.– 18Ara maʌ̃ quĩrãca ne quĩrãtanoaneba Juaʌ̃ba bed̶ea bia dadji ẽdrʌd̶id̶ebemada jaradia b̶aped̶a jarabadjia ĩjãnamãrẽã. 19Baribʌrʌ Juaʌ̃ba Galilead̶ebema boro Herodera quẽãbadjia idjia wẽrã erob̶ʌ Herodía carea. Maʌ̃ Herodíara ara Herode djaba Pelipe quima basía. Maʌ̃ awara Juaʌ̃ba idjira quẽãbadjia ne jũma cadjirua o b̶ʌ carea. 20Herodeba maʌ̃ cadjirua o b̶ʌ awara naʌ̃gʌ cadjirua sid̶a osia: Juaʌ̃ra preso b̶ʌbisia idji quẽã b̶ʌ carea. 21Juaʌ̃ba ẽberãrã borocuecua b̶asid̶e Jesu sid̶a borocuesia. Maʌ̃ne Jesuba Ãcõrẽa bed̶eabʌrʌd̶e bajãda ewasia. 22Ewaped̶a Ãcõrẽ Jaureda bajãneba puchirã quĩrãca idji ʌ̃rʌ̃ zesia. Maʌ̃ne Ãcõrẽba bajãneba ed̶aa nãwã bed̶easia: –Bʌra mʌ̃ Warra quĩrĩã b̶ʌ́a. Bʌ carea mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa.– 23Jesuba jaradia b̶esid̶e treinta poa b̶asica b̶ʌa. Ẽberãrãba idjira Jose warrada crĩcha panasid̶aa. Josera Eli warra basía, 24Elira Matá warra basía, Matára Levi warra basía, Levira Melqui warra basía, Melquira Janai warra basía, Janaira Jose warra basía. 25Josera Matatía warra basía, Matatíara Amó warra basía, Amóra Nahuʌ̃ warra basía, Nahuʌ̃ra Esli warra basía, Eslira Nagai warra basía. 26Nagaira Máha warra basía, Máhara Matatía warra basía, Matatíara Semei warra basía, Semeira Jose warra basía, Josera Juda warra basía. 27Judara Johanaʌ̃ warra basía, Johanaʌ̃ra Resa warra basía, Resara Zorobabel warra basía, Zorobabelera Salatiel warra basía, Salatielera Neri warra basía. 28Nerira Melqui warra basía, Melquira Adi warra basía, Adira Cosaʌ̃ warra basía, Cosaʌ̃ra Elmodaʌ̃ warra basía, Elmodaʌ̃ra Ere warra basía. 29Erera Josue warra basía, Josuera Elieze warra basía, Eliezera Joriʌ̃ warra basía, Joriʌ̃ra Matá warra basía. 30Matára Levi warra basía, Levira Simeoʌ̃ warra basía, Simeoʌ̃ra Juda warra basía, Judara Jose warra basía, Josera Jonaʌ̃ warra basía, Jonaʌ̃ra Eliaquiʌ̃ warra basía. 31Eliaquiʌ̃ra Melea warra basía, Meleara Mainaʌ̃ warra basía, Mainaʌ̃ra Matata warra basía, Matatara Nataʌ̃ warra basía, Nataʌ̃ra Davi warra basía. 32Davira Jesé warra basía, Jeséra Obé warra basía, Obéra Boo warra basía, Boora Salmoʌ̃ warra basía, Salmoʌ̃ra Naasoʌ̃ warra basía. 33Naasoʌ̃ra Aminadá warra basía, Aminadára Araʌ̃ warra basía, Araʌ̃ra Esroʌ̃ warra basía, Esroʌ̃ra Paré warra basía, Paréra Juda warra basía. 34Judara Jacobo warra basía, Jacobora Isa warra basía, Isara Abrahaʌ̃ warra basía, Abrahaʌ̃ra Tare warra basía, Tarera Naco warra basía, Nacora Seru warra basía. 35Serura Ragau warra basía, Ragaura Pele warra basía, Pelera Hebere warra basía, Heberera Sala warra basía. 36Salara Cainaʌ̃ warra basía, Cainaʌ̃ra Arpaxa warra basía, Arpaxara Seʌ̃ warra basía, Seʌ̃ra Noé warra basía, Noéra Lame warra basía. 37Lamera Matusaleʌ̃ warra basía, Matusaleʌ̃ra Enoco warra basía, Enocora Jaré warra basía, Jaréra Majalaleel warra basía, Majalaleelera Cainaʌ̃ warra basía. 38Cainaʌ̃ra Enó warra basía, Enóra Se warra basía, Sera Adaʌ̃ warra basía, Adaʌ̃ra Ãcõrẽ warra basía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\