LUCA 4

1Jesura Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶ʌda Jordaʌ̃ dod̶eba jẽda wãsia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaureba idjira ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa edesia. 2Cuarenta ewari mama b̶asia. Maʌ̃ne diauruba idjira mĩã sẽ b̶asia Ãcõrẽda igarabi carea. Maʌ̃ ewarid̶e Jesuba ni cãrẽ sid̶a coẽ́ b̶ʌ bẽrã jarra b̶asia. 3Mãwã b̶ʌd̶e diauruba Jesua nãwã jarasia: –Bʌda wãrãda Ãcõrẽ warrabʌrʌ, naʌ̃ mõgarada paʌ̃ babidua.– 4Jesuba panusia: –Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: ab̶abe ne co b̶ʌd̶eba ẽberãra zocai b̶aẽ́a, [ãtebʌrʌ jũma Ãcõrẽba jara b̶ʌ ĩjã b̶ʌd̶eba zocai b̶aya].– 5Mãwãnacarea diauruba Jesura eya ʌ̃tʌ b̶ʌd̶e edesia. Mamaʌba naʌ̃ ẽjũãne b̶ea puruda jũma acʌbitasia. 6Maʌ̃ne diauruba jarasia: –Naʌ̃ ẽjũãne b̶ea purura, maʌ̃ purud̶e ne bia b̶ea sid̶a jũma bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya. Mʌ̃re bẽrã mʌ̃a dia quĩrĩãbʌrʌ́a diaida b̶ʌa. 7Mʌ̃ quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a mʌ̃́a bia bed̶eaibʌrʌ mʌ̃a jũma diaya.– 8Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Satana, ãyã wãdua. Ãcõrẽ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ab̶a bãrã Boro Ãcõrẽabʌrʌ bia bed̶ead̶adua. Idjia jara b̶ʌdrʌ ĩjã o pananadua.”– 9Mãwãnacarea diauruba Jesura Jerusaleʌ̃naa edesia Ãcõrẽ de droma boro ʌ̃tʌara b̶ʌmaa. Maʌ̃be jarasia: –Bʌda wãrãda Ãcõrẽ warrabʌrʌ, namaʌba ud̶u jʌ̃drʌdua. Ãcõrẽ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ãcõrẽba idji nezocarãda bʌmaa diabueya carebad̶amãrẽã. 11Bʌra ãdji jʌwad̶e edad̶ia bʌ jĩrũra mõgaraba puarãmãrẽã. 12Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Idji bed̶ead̶e naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bariduada orãnadua bãrã Boro Ãcõrẽba carebai cawaya.”– 13Mãwã mĩã sẽ b̶aped̶a diaurura Jesu caitabemada ãyã wãsia ab̶a dewara ewarid̶aa. 14Mãwãnacarea Jesura Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba b̶ʌda Galilea druad̶aa jẽda wãsia. Jũma maʌ̃ druad̶e idjira bio trʌ̃ b̶ʌgasia. 15Judiorã dji jʌrebada deza idjia Ãcõrẽ bed̶eara jaradia b̶abadjia. Maʌ̃ bẽrã jũmarãba idjira bia jarabadjid̶aa. 16Mãwãnacarea Jesura idji warid̶a puru Nazared̶aa wãsia. Ʌ̃nãũbada ewarid̶e idjia obari quĩrãca judiorã dji jʌrebada ded̶e ed̶a wãsia. Maʌ̃be idjira piradrʌsia Ãcõrẽ Bed̶eada nocoare lei carea. 17Maʌ̃ne Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaía cartada idjía diasid̶aa. Maʌ̃ra ewara edaped̶a naʌ̃ bed̶eada jʌrʌped̶a jĩgua lesia: 18Ãcõrẽ Jaurera mʌ̃ ume b̶ʌa. Idjia mʌ̃ra edasia dji ne neẽ́ qued̶eaa jaramãrẽã Ãcõrẽba ãdjirãra carebaida. Idjia mʌ̃ra diabuesia sopua b̶eada sobiabicuamãrẽã, jida edeped̶ad̶arã ẽdrʌd̶ida jaramãrẽã, daub̶errea b̶eaa unubimãrẽã, djãrã jʌwaed̶a mĩga b̶eara bia b̶ʌcuamãrẽã, idjab̶a jaramãrẽã Ãcõrẽba ẽdrʌ edai ewarira jũẽsida. 20Led̶acarea cartara bʌraped̶a dji wagabaría diasia. Maʌ̃be chũmesia jaradiai carea. Jũmarãba idjira acʌ duanasid̶aa. 21Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌra id̶i bãrã quĩrãpita mãwãbʌrʌa.– 22Jũmarãba idjid̶ebemada bia bed̶easid̶aa. Idjia bia jaradia b̶ʌ carea cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ara ãdjidub̶a jara duanasid̶aa: “¿Idjira Jose warrada jãwã b̶ʌẽ́ca?” 23Jesuba jarasia: –Bãrãba naʌ̃ bed̶eada mʌ̃́a jarad̶ia: “Nẽãrã diabari, ara bʌdjida biabidua. Bʌa Capernauʌ̃ne od̶ara daiba ũrĩsid̶aa. Nama bʌ purud̶e bid̶a ab̶arica odua.”– 24Maʌ̃ awara jarasia: –Mʌ̃a bãrãa wãrãda jaraya: ni ab̶aʌ Ãcõrẽneba bed̶eabarida ara idji druad̶e bia edad̶acaa. 25Quĩrãnebad̶adua, Elía b̶asi ewarid̶e Israel druad̶e pẽdra wẽrãrãra zocãrã panasid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e poa ũbea ẽsidra cue zeẽ́ b̶ad̶a bẽrã jarrabada zesia. 26Baribʌrʌ Ãcõrẽba Elíara ni ab̶aʌ pẽdra wẽrã Israeld̶ebema carebad̶e wãbiẽ́ basía. Ãtebʌrʌ pẽdra wẽrã Sidoʌ̃ druad̶e Sarepta purud̶e b̶ʌmaa wãbisia. 27Ara maʌ̃ quĩrãca Eliseo b̶asi ewarid̶e aid̶a bara b̶eada Israel druad̶e zocãrã panasid̶aa baribʌrʌ ãdjirãnebema ni ab̶aʌda idjia biabiẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Siria druad̶ebema Naamaʌ̃da biabisia.– 28Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e jũma dji jʌrebada ded̶e duanʌra quĩrũbucasid̶aa. 29Ara maʌ̃da Jesura puru dajadaa erreb̶ari eded̶aped̶a eya ed̶aa tuca jira b̶ʌd̶e b̶atabued̶i carea edesid̶aa. 30Baribʌrʌ Jesura ara ãdji daid̶u necai wãsia. 31Mãwãnacarea Jesura Galilea druad̶e Capernauʌ̃ purud̶aa wãsia. Ʌ̃nãũbada ewarid̶e idjia jaradia b̶asia. 32Bio cawa b̶ʌd̶eba ebud̶a jaradia b̶ʌ bẽrã jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 33Judiorã dji jʌrebada ded̶e ẽberã jai bara b̶ʌda b̶asia. Cawaẽ́ne idjia jĩgua jarasia: 34–¡Jesu Nazared̶ebema! ¿Cãrẽ cãrẽã daira mĩã sẽ b̶ʌ? ¿Dai biẽ́ b̶ʌi carea zesica? Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌra caida: ¡Bʌra Ãcõrẽba diabued̶aa!– 35Maʌ̃ carea Jesuba idjía jarasia: –Chupeadua. Idji cacuad̶ebemada ẽdrʌdua.– Ara maʌ̃da jaiba ẽberãra egode b̶aebiped̶a ẽdrʌsia. Baribʌrʌ maʌ̃ ẽberãra ni cãrẽ sid̶a biẽ́ oẽ́ basía. 36Maʌ̃ unusid̶ad̶e jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãdjiza iwid̶i duanesid̶aa: –Idji bed̶eaba ¿sãwã jãwã o b̶ʌ? Idjia jarabʌrʌra jairãba ĩjãbadaa. Idjira ʌb̶ʌa b̶ʌ bẽrã bed̶eabʌrʌd̶e jaira ẽdrʌcuabadaa.– 37Maʌ̃ bẽrã idjira puru caita b̶eaza bio trʌ̃ b̶ʌgasia. 38Judiorã dji jʌrebada ded̶eba ẽdrʌped̶a Jesura Simoʌ̃ ded̶aa wãsia. Mama Simoʌ̃ pãcõrẽda bio cʌwa nũmasia. Maʌ̃ carea Jesua bed̶ea djuburiasid̶aa biabimãrẽã. 39Jesuba ed̶aa acʌped̶a dji cʌwamiara quẽãsia. Ara maʌ̃da cʌwamiara dugusia. Maʌ̃be wẽrãra piradrʌped̶a ãdjira ne cobisia. 40Queubʌrʌd̶e zocãrã quĩrãtanoa cacua biẽ́ b̶eada Jesumaa enesid̶aa. Jesuba idji jʌwara ãdjirã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a biabicuasia. 41Ara maʌ̃ quĩrãca zocãrã jairãda ẽberãrã cacuad̶ebemada ẽdrʌbicuasia. Ẽdrʌbʌdad̶e nãwã b̶ia jarasid̶aa: “¡Bʌra wãrãda Ãcõrẽ warraa!” Ãdjia cawa panasid̶aa idjira Ãcõrẽba diai jarad̶a ẽdrʌ edabarida. Maʌ̃ carea Jesuba ãdjira quẽãbadjia chupead̶amãrẽã. 42Diaped̶ed̶a Jesura puru dajadaa wãsia ẽberã neẽ́maa. Baribʌrʌ ẽberãrãba idjira jʌrʌ panasid̶aa. Unusid̶ad̶e jarasid̶aa ãdji purud̶e b̶emãrẽã. 43Baribʌrʌ Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a dewara puru b̶ead̶e jaradiaida b̶ʌa Ãcõrẽra zebʌrʌda ãdji Boro bai carea. Maʌ̃ bed̶ea bia jaramãrẽã Ãcõrẽba mʌ̃ra diabuesia.– 44Maʌ̃ bẽrã Jesuba judiorã druad̶e dji jʌrebada deza jaradia wãsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\