LUCA 5

1Ewari ab̶a Jesura amene droma Genesare abada icawa b̶asia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ bed̶ea jaradia b̶ʌ ũrĩni carea ẽberãrãra zocãrã idjima powua duanasid̶aa. 2Arima do icawa jãbada umé ũ panasid̶aa. Maʌ̃ jãba djibarirãba ãdji b̶eda jidabadada caita sʌgʌ panasid̶aa. 3Maʌ̃ne Jesura Simoʌ̃ Pedro jãbad̶e b̶adoped̶a jarasia quẽsaarabe edemãrẽã. Maʌ̃be jãbad̶e chũmeped̶a jũma arima duanʌrãa jaradia b̶esia. 4Jaradiad̶acarea Jesuba Simoʌ̃a jarasia: –Jãʌ̃be bʌ jãbara do quẽsaara edeped̶a b̶eda b̶arid̶adua.– 5Baribʌrʌ Simoʌ̃ba panusia: –Jaradiabari, daira diamasi b̶eda b̶ari panʌda ʌ̃nadrʌsid̶aa. Mãwãmĩna ni cãrẽ sid̶a jidad̶aẽ́ basía. Baribʌrʌ bʌa mãwã jara b̶ʌ bẽrã ĩjãya.– 6Ara maʌ̃da ãdjira b̶eda b̶arisid̶aa. Bio zocãrã jidabʌda bẽrã dji b̶eda jidabadara cõãbʌrʌ basía. 7Maʌ̃ carea dewara jãbad̶e b̶eada jʌwaba trʌ̃sid̶aa carebad̶e zed̶amãrẽã. Zed̶aped̶a jãbara umena b̶edaba birasid̶aa. Maʌ̃ba biru b̶aebod̶od̶a basía. 8Simoʌ̃ Pedroba idji ume panʌ bid̶a b̶eda zocãrã jidaped̶ad̶a unusid̶ad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Idji ume panʌra Santiago idjab̶a Juaʌ̃ basía. Ãdjira Zebedeo warrarã basía. Maʌ̃ne Simoʌ̃ra Jesu caita wãped̶a chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jarasia: –Mʌ̃ Boro, biara b̶ʌa bʌra mʌ̃ caitabemada ãyã wãida, mʌ̃ra cadjirua obari bẽrã.– Jesuba Simoʌ̃a jarasia: –Dauperarãdua, id̶iba ʌ̃taa bʌra mʌ̃ itea ẽberã enebarida b̶eya.– 11Ãdjirãba jãbara doyaa enenaped̶a jũma amesid̶aa. Maʌ̃be Jesu ume wãsid̶aa. 12Ewari ab̶a Jesura purud̶e b̶asia. Maʌ̃ne ẽberã aid̶aba jũma bira b̶ʌda jũẽsia. Maʌ̃ ẽberãba Jesu unusid̶e idji quĩrãpita chĩrãborod̶e b̶arru cob̶eped̶a nãwã quĩrã djuburiada iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro, bʌa quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra poya biabida b̶ʌa.– 13Maʌ̃ne Jesuba jʌwa ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌrʌd̶e jarasia: –Mãwã o quĩrĩã b̶ʌa. ¡Biadua!– Ara maʌ̃da aid̶ara anisia. 14Maʌ̃ne Jesuba idjía jarasia: –Bʌ biad̶ara ni ab̶aʌa jararãdua. Ãtebʌrʌ sacerdotemaa wãdua bʌra biasida unumãrẽã. Jãʌ̃be Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ei carea Moiseba jarad̶a quĩrãca ne diacuadua. Mãwã ẽberãrãba cawad̶ia bʌra wãrãda biasida.– 15Baribʌrʌ Jesura trʌ̃ b̶ʌgaara wãsia. Maʌ̃ bẽrã ẽberãrãra zocãrã zebadjid̶aa idjia jaradia b̶ʌ ũrĩni carea. Cacua biẽ́ b̶eara zebadjid̶aa biabicuamãrẽã. 16Baribʌrʌ Jesura ed̶aud̶e ẽberã neẽ́maa wãbadjia Ãcõrẽa bed̶eai carea. 17Ewari ab̶a Jesuba jaradia b̶ʌd̶e pariseorãda, judiorã ley jaradiabadarã sid̶a arima duanasid̶aa. Ãdjirãra Galilea druad̶eba, Judea druad̶eba idjab̶a Jerusaleʌ̃ purud̶eba zeped̶ad̶a basía. Maʌ̃ne Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba Jesuba cacua biẽ́ b̶eara biabibadjia. 18Mãwã b̶ʌd̶e ʌ̃cʌrʌba ẽberã cacua beu b̶ʌda idji cʌd̶ad̶e enenaped̶a ed̶a ede quĩrĩã panasid̶aa Jesu quĩrãpita b̶ʌd̶i carea. 19Baribʌrʌ ẽberãrã cãbana nũmʌ bẽrã poya Jesuma jũẽbid̶aẽ́ basía. Maʌ̃ carea ãdjirãba dji cacua beu b̶ʌra de ʌ̃rʌ̃ edesid̶aa. Maʌ̃be de ʌ̃rʌ̃bemada ogad̶aped̶a dji cacua beu b̶ʌra dji cʌd̶ad̶eba ed̶aa b̶ʌsid̶aa. Ẽberãrã ẽsi Jesu quĩrãpita b̶ʌsid̶aa. 20Jesuba unusia ãdjia wãrãda ĩjã panʌda idjia cacua beu b̶ʌra poya biabida. Maʌ̃ carea dji cacua beu b̶ʌ́a nãwã jarasia: –Ache, bʌa cadjirua od̶ara mʌ̃a quĩrãdoasia.– 21Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e arima duanʌ pariseorãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a nãwã crĩchasid̶aa: “Idjira ¿caida crĩcha b̶ʌ? ¿Cãrẽ cãrẽã mãwã Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ bed̶ea b̶ʌ? Ab̶a Ãcõrẽbʌrʌ ẽberãba cadjirua od̶ara poya quĩrãdoaya.” 22Baribʌrʌ Jesuba ãdjia crĩcha panʌra cawad̶a bẽrã nãwã iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã bãrã sod̶e jãwã crĩcha panʌ? 23Bãrãmaarã ¿sãʌ̃gʌda zareaara b̶ʌ? ¿Cadjirua od̶ara quĩrãdoayad̶a aida wa naʌ̃ ẽberã cacua beu b̶ʌra piradrʌbiped̶a nĩbabida? 24Ãcõrẽba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara b̶ʌsia naʌ̃ ẽjũãne duanʌba cadjirua obadara quĩrãdoamãrẽã. Maʌ̃ra bãrãa unubiya.– Ara maʌ̃da dji cacua beu b̶ʌ́a nãwã jarasia: –Piradrʌdua. Bʌ cʌd̶ara edaped̶a diguid̶aa wãdua.– 25Ara mãwã jarabʌrʌd̶e cacua beu b̶ad̶ara pirab̶ariped̶a idji cʌd̶ara edaped̶a jũmarã quĩrãpita nĩbad̶e wãsia. Maʌ̃be Ãcõrẽra bio bia jara b̶ʌda diguid̶aa wãsia. 26Maʌ̃ unusid̶ad̶e jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽra bio bia jarasid̶aa. Ãcõrẽ wayaad̶eba jarasid̶aa: –¡Id̶i wãrãda ne ununaca waib̶ʌada unusid̶aa!– 27Mãwãnacarea Jesu wãbʌrʌd̶e parata Romanebema boro itea jʌrʌ pebarida unusia. Idji trʌ̃ra Levi abadjid̶aa. Maʌ̃ ẽberãra parata diabada ded̶e chũmasia. Jesuba unuped̶a jarasia: –Mʌ̃ ume zedua.– 28Ara maʌ̃da Levira piradrʌped̶a idjia o b̶ad̶ara ameped̶a Jesu ume wãsia. 29Maʌ̃be Jesu carea Leviba idji ded̶e ne cod̶i waib̶ʌada osia. Zocãrã Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarãda, dewara ẽberãrã sid̶a ãdji ume ne co panasid̶aa. 30Maʌ̃ unusid̶ad̶e judiorã ley jaradiabadarãba, pariseorã bid̶a Jesu ume nĩbabadarãa nãwã biẽ́ jarasid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã parata jʌrʌ pebadarã ume idjab̶a dewara cadjirua obadarã ume bid̶a ãbaa ne co panʌ?– 31Jesuba ãdjía jarasia: –Cacua bia b̶eaba nẽãrã diabarira jʌrʌd̶acaa. Ab̶abe cacua biẽ́ b̶eabʌrʌ jʌrʌbadaa. 32Mʌ̃ra jipa b̶ea trʌ̃i carea zeẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ cadjirua obadarãda trʌ̃ b̶ʌa Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã.– 33Ʌ̃cʌrʌba Jesua jarasid̶aa: –Borocuebari Juaʌ̃ ume nĩbabadarãba Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e ara cadrʌa ne cod̶aca ewarira obadaa. Ara maʌ̃ quĩrãca pariseorã ẽpẽbadarã bid̶a obadaa. Baribʌrʌ bʌ ume nĩbabadarãba ¿sãwãẽrã od̶aca?– 34Jesuba ãdjía jarasia: –Mãwãra wẽrã edabʌrʌba b̶ʌsrid̶a ewari o b̶ʌd̶e ¿idjia ed̶od̶arãa ne cod̶aca ewarida obica? 35Baribʌrʌ ewari ab̶a dewara ẽberãrãba idjira ãyã eded̶ia. Maʌ̃ ewarid̶ebʌrʌ idjia ed̶od̶arãba ne cod̶aca ewarira od̶ia.– 36Maʌ̃ awara Jesuba ãdjía ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jarasia: –Ni ab̶aʌba wua djiwid̶ida tʌd̶aped̶a wua sored̶e capirud̶acaa. Mãwã od̶ibʌrʌ wua djiwid̶ira ãrĩya. Maʌ̃ awara dji wua djiwid̶i tʌd̶ara dji sore ume bia b̶eẽ́a. 37Idjab̶a ni ab̶aʌba uva b̶a djiwid̶ira animarã e od̶a dji sored̶e tʌd̶acaa. Mãwã od̶ibʌrʌ aseabʌrʌd̶e animarã e od̶a dji sorera cõãya. Maʌ̃be uva b̶ara, animarã e od̶a sid̶a aduaya. 38Maʌ̃ carea uva b̶a djiwid̶ira animarã e od̶a djiwid̶id̶e tʌd̶ida panʌa. Mãwã umena dãrã droad̶ia. 39Idjab̶a uva b̶a asea dji drõã dobʌrʌba djiwid̶ira do quĩrĩãcaa. Ãtebʌrʌ jarabaria: “Uva b̶a dji drõãra djiwid̶i cãyãbara biara b̶ʌa.”–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\