LUCA 6

1Ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a ẽjũã trigo ud̶ad̶e nĩbasid̶aa. Mama nĩnane Jesu ume nĩbabadarãba trigora tʌ edad̶aped̶a jʌwaba cʌratʌd̶aped̶a co nĩbasid̶aa. 2Ʌ̃cʌrʌ pariseorãba maʌ̃ unusid̶ad̶e iwid̶isid̶aa: –¿Bãrãba cãrẽ cãrẽã ʌ̃nãũbada ewarid̶e ocara panʌda o panʌ?– 3Jesuba panusia: –¿Bãrãba Ãcõrẽ Bed̶eara acʌd̶acaca? Davi, idji ume nĩbabadarã sid̶a jarra panasid̶ad̶e ¿sãwã osid̶a? 4Davira Ãcõrẽ ded̶e ed̶a wãped̶a Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ad̶a paʌ̃da edasia. Maʌ̃ paʌ̃ra ¿ab̶abe sacerdoterãba cod̶ida panasid̶aẽ́ca? Baribʌrʌ Daviba coped̶a idji ume nĩbabadarãa diasia.– 5Idjab̶a Jesuba jarasia: –Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ʌ̃nãũbada ewari djibaria.– 6Dewara ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesura judiorã dji jʌrebada ded̶aa wãped̶a jaradia b̶asia. Mama ẽberã jʌwa ara beu b̶ʌda b̶asia. 7Judiorã ley jaradiabadarãda, pariseorã sid̶a panasid̶aa. Ãdjia Jesura acʌ panasid̶aa ʌ̃nãũbada ewarid̶e ẽberã jʌwa beu b̶ʌda biabi cawaya. Biabisira biẽ́ jarad̶ida crĩcha panasid̶aa. 8Baribʌrʌ ãdjia crĩcha panʌra Jesuba cawa b̶ad̶a bẽrã dji ẽberã jʌwa beu b̶ʌ́a nãwã jarasia: –Piradrʌped̶a ẽsi nũmane zedua.– Ara maʌ̃da dji ẽberãra piradrʌped̶a ẽsi nũmane wãsia. 9Maʌ̃be Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a bãrãa iwid̶iya: ʌ̃nãũbada ewarid̶e ¿cãrẽda od̶ida panʌ? ¿Biada wa cadjiruada? ¿Djãrã carebaida wa idu beubida?– 10Maʌ̃be arima panʌra acʌped̶a dji ẽberãa nãwã jarasia: –Jʌwa jiradua.– Mãwã jirabʌrʌd̶e idji jʌwara biasia. 11Maʌ̃ carea arima panʌra bio quĩrũnaped̶a ãdjidub̶a iwid̶i duanesid̶aa Jesura sãwã od̶i cawaya. 12Ewari ab̶a Jesura eyad̶aa wãsia. Mama Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌda ʌ̃nadrʌsia. 13Ãsa bad̶acarea idji ẽpẽ b̶eara ãbaa trʌ̃cuaped̶a doce edasia. Maʌ̃ doce edad̶ara idjia trʌ̃ b̶ʌsia “mʌ̃a diabued̶arã.” 14Ãdji trʌ̃ra naʌ̃gʌa: Simoʌ̃ (Jesuba idjira trʌ̃ b̶ʌsia Pedro), dji djaba Andre, Santiago, Juaʌ̃, Pelipe, Bartolomé, 15Mateo, Tomá, Alpeo warra, Santiago, Simoʌ̃ Zelote abada, 16Santiago djaba Juda, idjab̶a Juda Iscariote. Jĩrũare maʌ̃gʌba Jesura jidabisia. 17Maʌ̃be Jesura idjia edad̶arã ume eyad̶eba ed̶aa zesid̶aa. Jewed̶ad̶e idji ẽpẽ b̶ea zocãrã panʌ ume idjab̶a ẽberãrã cãbana zebʌda ume b̶esia. Maʌ̃ ẽberãrãra Judea druad̶eba, Jerusaleʌ̃neba, pusa icawabema puru Tirod̶eba idjab̶a Sidoʌ̃neba zesesid̶aa Jesuba jaradia b̶ʌ ũrĩni carea idjab̶a cacua biẽ́ b̶eara biabicuamãrẽã. 18Maʌ̃ awara Jesuba jai b̶eara ẽberãrã cacuad̶ebemada ãyã jʌrecuasia. 19Jũma dji cacua biẽ́ b̶eaba idjira tã quĩrĩã panasid̶aa Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba biabi b̶ʌ bẽrã. 20Jesuba idji ẽpẽ b̶ea acʌped̶a nãwã jarasia: Bio bia b̶ead̶ia bãrã dji ne neẽ́ panʌra Ãcõrẽba bãrãra pe erob̶ʌ bẽrã. 21Bio bia b̶ead̶ia jarra b̶eara Ãcõrẽba jãwũãbi bẽrã. Bio bia b̶ead̶ia sopuaba jĩã b̶eara Ãcõrẽba b̶ʌsrid̶abi bẽrã. 22Bio bia b̶ead̶ia ẽberãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a carea bãrã quĩrãmabʌdad̶e, igarabʌdad̶e idjab̶a biẽ́ jarabʌdad̶e. 23Bãrã biẽ́ obʌdad̶e bio capipiad̶adua, bãrãba nebia waib̶ʌada bajãne eropanani bẽrã. Ãdji drõã naẽnabemarãba Ãcõrẽneba bed̶eabadarãra ara maʌ̃ quĩrãca biẽ́ obadjid̶aa. 24Baribʌrʌ mĩã djuburi b̶ead̶ia bãrã dji ne bara b̶eara. Bãrãba eropanʌneba necai panʌ bẽrã nocoarebema ewarid̶e necai pananaẽ́a. 25Mĩã djuburi b̶ead̶ia bio ne co panʌneba jãwũã b̶eara, nocoarebema ewarid̶e jarra panani bẽrã. Mĩã djuburi b̶ead̶ia ara nawena ipid̶a b̶eara nocoarebema ewarid̶e jĩãni bẽrã idjab̶a sopuad̶i bẽrã. 26Mĩã djuburi b̶ead̶ia ẽberãrãba bãrãda bia jarad̶ibʌrʌ. Bãrã drõã naẽnabemarãba ẽberãrã Ãcõrẽ trʌ̃neba sewa jaradia b̶eara bia jarabadjid̶aa. 27Baribʌrʌ mʌ̃a jara b̶ʌ ũrĩ panʌ́a jaraya: bãrã dji quĩrũra quĩrĩãnadua. Bãrã quĩrãma panʌra bia od̶adua. 28Bãrã biẽ́ jarabadara bia jarad̶adua. Bãrã biẽ́ obada carea Ãcõrẽa iwid̶id̶adua ãdjirãra carebamãrẽã. 29Ab̶aʌba bʌda uridarrad̶e uibʌrʌ, dewarabema uridarrad̶e idu ubidua. Ab̶aʌba bʌa cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌd̶ebemada ab̶a jãrĩbʌrʌ, dewarabema bʌa jʌ̃ b̶ʌ sid̶a idu edebidua. 30Ab̶aʌba bʌ́a ne iwid̶ibʌrʌ, wãgarãdua. Maʌ̃ awara bʌa erob̶ʌd̶ebemada ab̶aʌba jãrĩsira iwid̶irãdua jẽda diamãrẽã. 31Bãrãba quĩrĩã panʌa djãrãba bãrãra bia od̶ida. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba djãrãra bia od̶adua. 32Ab̶abe bãrã dji biarãdrʌ quĩrĩã panʌbʌrʌ, ¿caiba bãrãra bia jarai? Cadjirua obadarã bid̶a ãdji dji biarãra quĩrĩãbadaa. 33Maʌ̃ awara ab̶abe bãrã dji biarãdrʌ bia od̶ibʌrʌ, ¿caiba bãrãra bia jarai? Cadjirua obadarã bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca obadaa. 34Maʌ̃ awara bãrãba ab̶abe dji poya jẽda diad̶ida b̶eaa diad̶ibʌrʌ ¿caiba bãrãra bia jarai? Cadjirua obadarã bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca obadaa ãdjia diaped̶ad̶ara waya jẽda edad̶ida crĩcha panʌ bẽrã. 35Maʌ̃ carea bãrã dji quĩrũra quĩrĩãnadua. Ãdjirãra bia od̶adua. Ãdjirãa ne diad̶adua. Baribʌrʌ diabʌdad̶e ãdjirãneba edad̶ida crĩcharãnadua. Mãwãbʌrʌ bãrãba Ãcõrẽneba edad̶ira bio waib̶ʌa b̶aya idjab̶a unubid̶ia wãrãda bãrãra Ãcõrẽ dji dromaara b̶ʌ warrarãda. Idjia cadjirua obadarãda, idjía bia b̶ʌad̶a ad̶aca sid̶a idji biad̶eba carebabaria. 36Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba quĩrã djuburia b̶ead̶ida panʌa bãrã Zeza bajãne b̶ʌba quĩrã djuburiabari quĩrãca. 37Djãrãra biẽ́ jararãnadua Ãcõrẽba bãrã biẽ́ jararãmãrẽã. Ni ab̶aʌda bed̶ead̶e b̶ʌad̶a arãnadua, Ãcõrẽba bãrãda bed̶ead̶e b̶ead̶a arãmãrẽã. Bãrã biẽ́ oped̶ad̶ara quĩrãdoad̶adua. Mãwã bãrãba biẽ́ oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaya. 38Djãrãa ne diad̶adua. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba bãrãa bio ad̶uba diaya ẽ bio biraped̶a cuguzoa b̶ʌ quĩrãca. Idjia diaya bãrãba djãrãa diabada quĩrãca.– 39Maʌ̃ awara Jesuba jarasia: –¿Daub̶errea b̶ʌba dewara daub̶errea b̶ʌda poya eronĩbaica? ¿Eronĩbaibʌrʌ, ãdjira umena uriad̶e b̶aed̶aẽ́ca? 40Ne cawa quĩrĩã b̶ʌra dji jaradiabari cãyãbara ne cawaara b̶ʌẽ́a. Baribʌrʌ idjia bio cawad̶acarea dji jaradiabari quĩrãca b̶eya. 41Bãrãba ¿cãrẽ cãrẽã nejarra djãrã daud̶e b̶ʌda acʌbada? ¿Sãwãẽrã bacuru waib̶ʌa bãdji daud̶e b̶ʌda acʌd̶aca? 42Bacuru waib̶ʌa bãdji daud̶e b̶ʌda ununaẽ́ panʌbʌrʌ ¿sãwã djãrãa nãwã jarad̶i? “Nejarra bʌ daud̶e b̶ʌra mʌ̃a aub̶ariya.” ¡Bãrãba jarabada quĩrãca od̶acaa! Naãrã bacuru waib̶ʌa bãdji daud̶e b̶ʌda aub̶arid̶adua. Mãwã poya ununia nejarra djãrã daud̶e b̶ʌra aub̶arid̶i carea. Ara maʌ̃ quĩrãca bʌa cadjirua o b̶ʌra naãrã idu b̶ʌdua. Maʌ̃bebʌrʌ djãrãra carebaida b̶ʌa.– 43Bacuru cadjiruaba nejõ biada zaucaa. Ara maʌ̃ quĩrãca bacuru biaba nejõ cadjiruada zaucaa. 44Bacurura dji nejõneba cawabadaa. Ʌrʌ bara b̶ʌba higojõda zaucaa. Idjab̶a jũĩchichiba uvada zaucaa. 45Ara maʌ̃ quĩrãca ẽberã biaba idji sod̶e ne bia erob̶ʌd̶eba ne biada jarabaria. Baribʌrʌ ẽberã cadjiruaba idji sod̶e ne cadjirua erob̶ʌd̶eba ne cadjiruada jarabaria. Ẽberãba idji sod̶e crĩcha b̶ʌ quĩrãca bed̶eabaria. 46Mʌ̃a jara b̶ʌra bãrãba od̶acaa. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra bãrã boroad̶a abada? 47Mʌ̃maa zebʌrʌba mʌ̃ bed̶eada ũrĩped̶a ĩjã oibʌrʌ mʌ̃a jaraya idjira cai quĩrãca b̶ʌda. 48Idjira ẽberãba de obʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ ẽberãba bio ed̶u corosia ab̶a mõgara zarea unubʌrʌd̶aa. Maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ de jĩrũra u nũmʌsia. Maʌ̃ dera bio zarea nũmʌ bẽrã do waib̶ʌa zebʌrʌd̶e cora edeẽ́ basía. 49Baribʌrʌ mʌ̃ bed̶eada ũrĩped̶a ĩjãẽ́ra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa. Ẽberãba deda osia baribʌrʌ de jĩrũra ed̶u uẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã do waib̶ʌa zebʌrʌd̶e idji dera cora wãsia. Ab̶ed̶a jũma ãrĩsia.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\