LUCA 7

1Jesuba ẽberãrãa mãwã jarad̶acarea Capernauʌ̃naa wãsia. 2Mama sordaorã boroda b̶asia. Idjia nezoca bio quĩrĩã b̶ʌda erob̶asia. Baribʌrʌ maʌ̃ nezocara cacua biẽ́ b̶ʌ bẽrã jũãcãyã nũmasia. 3Dji sordaorã boroba Jesud̶ebema ũrĩsid̶e ʌ̃cʌrʌ judiorã dji dromarãda Jesumaa diabuesia idji nezoca biabid̶e zemãrẽã. 4Ãdjirãra wãnaped̶a nãwã bed̶ea djuburiasid̶aa: –Jãʌ̃ sordaorã borora ẽberã biaa. Maʌ̃ bẽrã bia b̶ʌa bʌa carebaida. 5Idjia dadji judiorãra bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã dadjirã dji jʌrebada deda o diasia.– 6Mãwã jaraped̶ad̶a bẽrã Jesura ãdji ume sordaorã boro ded̶aa wãsia. Baribʌrʌ de caita jũẽbʌdad̶e sordaorã boroba idji dji biarãda Jesua nãwã jarad̶e diabuesia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ra dji biaẽ́ bẽrã, biara b̶ʌa bʌra mʌ̃ ded̶e ed̶a zeẽ́da. 7Maʌ̃ carea mʌ̃ra bʌmaa wãẽ́ basía. Baribʌrʌ mʌ̃ nezoca biamãrẽã bʌa jãmaʌba jaraibʌrʌ biaya. 8Mʌ̃ boroba jara b̶ʌra mʌ̃a ĩjãida b̶ʌa. Idjab̶a mʌ̃a jara b̶ʌra sordaorã mʌ̃ jʌwaed̶a b̶eaba ĩjãnida panʌa; mʌ̃a ab̶aʌa zeduad̶a aibʌrʌ zebaria; wãduad̶a aibʌrʌ, wãbaria; idjab̶a mʌ̃ nezocaa nãwã oduad̶a aibʌrʌ ara maʌ̃da idjia obaria.– 9Maʌ̃ ũrĩsid̶e Jesuba idjid̶ebemada bia crĩchasia. Maʌ̃ carea idji ẽpẽ panʌra acʌped̶a jarasia: –Mʌ̃a jaraya: naʌ̃ ẽberãba bio ĩjã b̶ʌ quĩrãca israelerã tãẽna ni ab̶a bid̶a unucaa.– 10Sordaorã boroba diabued̶arã jẽda wãsid̶ad̶e unusid̶aa nezoca cacua biẽ́ b̶ad̶ara biasida. 11Mãwãnacarea Jesura, idji ume nĩbabadarã sid̶a Naiʌ̃ purud̶aa wãsid̶aa. Ãdjirã ume ẽberãrãra zocãrã wãsid̶aa. 12Jesu dji purud̶e ed̶a wãbada caita jũẽsid̶e unusia ẽberãrãba cũdra jaid̶ad̶ada tʌb̶arid̶e edebʌdada. Dji papara pẽdra wẽrã basía. Ab̶abe maʌ̃ warrada erob̶asia. Dji pẽdra wẽrã ume ẽberãrãra cãbana duanasid̶aa. 13Jesuba dji pẽdra wẽrãra mĩã djuburi unuped̶a nãwã jarasia: –Waa jĩãrãdua.– 14Maʌ̃be caita wãped̶a dji bẽwãrã edebada bacuruda tãsia. Maʌ̃ carea dji edebʌdarãra nũpanesid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Cũdra, mʌ̃a bʌ́a jaraya, piradrʌdua.– 15Ara maʌ̃da dji beu b̶ad̶ara piradrʌped̶a bed̶easia. Maʌ̃be Jesuba idjira dji papaa diasia. 16Maʌ̃ carea dji arima duanʌra bio dauperasid̶aa. Jũmarãba Ãcõrẽra nãwã bia jarasid̶aa: –Wãrãda Ãcõrẽneba bed̶eabari dji dromada dadjirã tãẽna jũẽsia. Ãcõrẽba idji purura carebad̶e ze b̶ʌa.– 17Maʌ̃ bẽrã Jesura jũma Judea druad̶e idjab̶a mama caita b̶ea purud̶e bid̶a trʌ̃ b̶ʌgasia. 18Juaʌ̃ ume nĩbaped̶ad̶aba Jesuba od̶ara Juaʌ̃a jũma nẽbʌrʌsid̶aa. Maʌ̃ carea Juaʌ̃ba umé trʌ̃ped̶a Jesua nãwã iwid̶id̶e wãbisia: “¿Bʌra dji zeida b̶ad̶aca, wa dewarada jʌ̃ãnida panʌ?” 20Ara maʌ̃da Jesumaa wãnaped̶a iwid̶isid̶aa: –Borocuebari Juaʌ̃ba daira bʌmaa diabuesia. Idjia nãwã iwid̶ibisia: “¿Bʌra dji zeida b̶ad̶aca, wa dewarada jʌ̃ãnida panʌ?”– 21Ara maʌ̃ ewarid̶e Jesuba cacua biẽ́ b̶eada, jai bara b̶eada, daub̶errea b̶ea sid̶a zocãrã biabicua b̶asia. 22Maʌ̃ bẽrã Jesuba ãdjía nãwã panusia: –Bãrãba unu panʌda idjab̶a ũrĩ panʌda Juaʌ̃a jarad̶e wãnadua: daub̶errea b̶ead̶aba unu panʌa, jĩrũ biẽ́ b̶ead̶ara bia nĩnaa, aid̶a bara b̶ead̶ara biasid̶aa, cʌwʌrʌ qui b̶ead̶aba ũrĩ panʌa, idjab̶a beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbacuasid̶aa. Maʌ̃ awara ne neẽ́ qued̶eaba bed̶ea bia Ãcõrẽba carebaid̶ebemada ũrĩ panʌa. 23Mʌ̃ igaraẽ́ ĩjã b̶ʌra bio bia b̶aya.– 24Juaʌ̃ba diabued̶arã wãped̶ad̶acarea Jesuba arima duanʌ́a Juaʌ̃nebemada nãwã jarasia: –Ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa bãrãba Juaʌ̃ acʌd̶e wãsid̶ad̶e ¿cãrẽda ununida crĩchasid̶a? ¿Nãũrãba cha ureurea eronũmʌda ununida crĩchasid̶aca? 25Mãwã crĩchad̶aẽ́ basía. Maʌ̃da ¿cãrẽda ununida crĩchasid̶a? ¿Ẽberã bio djio b̶ʌda ununida crĩchasid̶aca? Mãwãẽ́a; dji bio djio b̶ea, jũma nebia erob̶eara dji bororã de dromane panabadaa. 26Maʌ̃da ¿cãrẽda ununida crĩchasid̶a? ¿Ãcõrẽneba bed̶eabarida ununida crĩchasid̶aca? Mãẽ, Ãcõrẽneba bed̶eabarida acʌd̶e wãsid̶aa. Juaʌ̃ra Ãcõrẽneba bed̶eabari dji dromaa. 27Idjid̶ebemada Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Bed̶ea jarabarida mʌ̃a bʌ na diabueya bʌ o jarimãrẽã. 28Mʌ̃a jaraya: naʌ̃ ẽjũãne ni ab̶aʌda Juaʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌẽ́a. Baribʌrʌ Ãcõrẽ purud̶ebema dji ed̶aara quiruda idji cãyãbara dji dromaara b̶ʌa.– 29Jesuba jara b̶ʌ ũrĩsid̶ad̶e ẽberãrãba, Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarã bid̶a jarasid̶aa Ãcõrẽba o b̶ʌra jipa b̶ʌda, Juaʌ̃ba ãdjirãra borocued̶a bẽrã. 30Baribʌrʌ pariseorãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a Ãcõrẽba ãdji itea o quĩrĩã b̶ad̶ara igarasid̶aa. Maʌ̃ carea Juaʌ̃ba ãdjirãra borocueẽ́ basía. 31Dadjirã Boro Jesuba idjab̶a jarasia: –Id̶ibema ẽberãrãra ¿cãrẽ quĩrãca panʌ? 32Purud̶e warrarã jemene panʌne nãwã ijarabada quĩrãca panʌa: Daiba chiru zasid̶ad̶e bãrãra carid̶aẽ́ basía. Sopuad̶ebema trʌ̃ãbi trʌ̃ãsid̶ad̶e bãrãra jĩãnaẽ́ basía. 33Bãrãra ara maʌ̃ quĩrãca panʌa. Juaʌ̃ zesid̶e bariduada coca basía idjab̶a uva b̶a aseada doca basía. Maʌ̃ne bãrãba jarasid̶aa idjira jai bara b̶ʌda. 34Maʌ̃be mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ze b̶ʌa. Mʌ̃a ne jũmada cobaria idjab̶a ne jũmada dobaria. Maʌ̃ne bãrãba jarabadaa mʌ̃ra ne coya b̶ʌda idjab̶a itua awua b̶ʌda. Maʌ̃ awara jarabadaa mʌ̃ra cadjirua obadarã ume, Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarã ume bid̶a nĩbabarida. 35Baribʌrʌ cawa panʌa Ãcõrẽ necawaara jipa b̶ʌda idji ĩjã panʌba jipa obada bẽrã.– 36Pariseoda b̶asia. Maʌ̃ pariseoba Jesura ed̶osia idjima ne cod̶e wãmãrẽã. Ara maʌ̃da Jesura wãped̶a ne co chũmesia. 37Maʌ̃ purud̶e wẽrã bio cadjirua obarida b̶asia. Maʌ̃ wẽrãba Jesu pariseo ded̶e ne co b̶ʌda cawasid̶e alabastro mõgara od̶ad̶e querada enesia. 38Jesu caita cob̶eped̶a jĩã b̶ʌba idji daub̶aba Jesu jĩrũra sʌgʌsia. Maʌ̃be idji bud̶aba jareped̶a Jesu jĩrũra isõped̶a idjia quera enenaba pʌrʌsia. 39Maʌ̃ unusid̶e Jesu ed̶od̶a pariseoba nãwã crĩchasia: “Naʌ̃ ẽberãda wãrãda Ãcõrẽneba bed̶eabari bad̶abara cawacasia cadjirua obari wẽrãba jãwã o b̶ʌda.” 40Maʌ̃ carea Jesuba nãwã jarasia: –Simoʌ̃, mʌ̃a bʌ́a ne jara quĩrĩã b̶ʌa.– Simoʌ̃ba jarasia: –Mãẽteara jaradua, Jaradiabari.– Jesuba jarasia: 41–Ẽberãda umé panasid̶aa. Ãdjia ẽberã bara b̶ʌ́a diai bara panasid̶aa. Ab̶aʌba quiniento ewari trajabʌrʌd̶e edabari quĩrãca diaida b̶asia. Dewarabemaba cincuenta ewari trajabʌrʌd̶e edabari quĩrãca diaida b̶asia. 42Baribʌrʌ ãdjia poya diad̶aẽ́da cawad̶a bẽrã, dji bara b̶ʌ ẽberãba ãdjia diad̶ida panʌra quĩrãdoasia. Mʌ̃a bʌ́a iwid̶iya: ¿sãʌ̃gʌba dji bara b̶ʌ ẽberãra biara quĩrĩãi?– 43Simoʌ̃ba panusia: –Mʌ̃maarã dji aud̶uara diaida b̶ad̶aba biara quĩrĩãya.– Jesuba jarasia: –Bʌa arid̶e panusia.– 44Maʌ̃be wẽrãmaa acʌped̶a Simoʌ̃a jarasia: –¿Bʌa naʌ̃ wẽrãra unu b̶ʌca? Bʌ ded̶e jũẽsid̶e mʌ̃ jĩrũ sʌgʌmãrẽã bʌa baidoda diaẽ́ basía, baribʌrʌ naʌ̃ wẽrãba ara idji daub̶aba mʌ̃ jĩrũra sʌgʌped̶a idji bud̶aba põãsa jaresia. 45Mʌ̃ jũẽsid̶e bia edai carea bʌa isõẽ́ basía, baribʌrʌ naʌ̃ wẽrãba mʌ̃ jĩrũra isõ jõẽ́ b̶ʌa. 46Mʌ̃ bia edai carea bʌa mʌ̃ boro ʌ̃rʌ̃ olivo dragara weaẽ́ basía, baribʌrʌ naʌ̃ wẽrãba mʌ̃ jĩrũra queraba pʌrʌsia. 47Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a nãwã jaraya: idjia cadjirua zocãrã od̶ara mʌ̃a jũma quĩrãdoasia. Maʌ̃ carea idjia mʌ̃ra bio quĩrĩã b̶ʌa. Baribʌrʌ ab̶aʌba mãcua cadjirua od̶aẽ́da mʌ̃a quĩrãdoaibʌrʌ maʌ̃ba mʌ̃ra mãcua quĩrĩã b̶aẽ́a.– 48Maʌ̃be idjia wẽrãa jarasia: –Bʌa cadjirua od̶ara mʌ̃a jũma quĩrãdoasia.– 49Baribʌrʌ dewararã arima ne co chũmeaba nãwã jara duanesid̶aa: –Naʌ̃ra ¿caida crĩcha b̶ʌ? ¿Mãwãra dewaraba cadjirua od̶ara idjia poya quĩrãdoaida b̶ʌca?– 50Maʌ̃ne Jesuba wẽrãa jarasia: –Bʌa mʌ̃ra ĩjãna bẽrã cadjiruad̶ebemada ẽdrʌsia. Necai wãdua.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\