LUCA 9

1Jesuba idji ume nĩbabadarã doce panʌra ãbaa trʌ̃ped̶a ʌb̶ʌada diasia jaida ãyã jʌretad̶amãrẽã idjab̶a cacua biẽ́ b̶ea sid̶a biabid̶amãrẽã. 2Maʌ̃be ãdjía jarasia: –Ãcõrẽra dji Boro bai carea zebʌrʌda jarad̶e wãnadua idjab̶a cacua biẽ́ b̶eada biabid̶adua.– 3Wãni naẽna Jesuba ãdjirãa jarasia: –Bãrã wãbʌdad̶e ni cãrẽ sid̶a ederãnadua. Bardonada, buchacada, cod̶ida, parata sid̶a ederãnadua. Cacuad̶e jʌ̃ panʌ awa eded̶adua. 4Djãrã purud̶e jũẽnaped̶a ab̶aʌba bãrãda bia edasira maʌ̃ ded̶ebemada ãyã wãrãnadua ab̶a purud̶eba ẽdrʌbʌdad̶aa. 5Baribʌrʌ puruba bãrãda bia edaẽ́bʌrʌ mamaʌba ẽdrʌd̶adua. Ẽdrʌbʌdad̶e egoro pora bãrã jĩrũne b̶ʌra jãrãpetad̶adua. Maʌ̃ba cawabiya ãdjia Ãcõrẽ igara panʌ carea idjia cawa oida.– 6Ara maʌ̃da wãnaped̶a puru b̶eaza jarasid̶aa Ãcõrẽra ãdji Boro bai carea zebʌrʌda. Maʌ̃ bed̶ea bia jaradia panʌne cacua biẽ́ b̶eada biabicuabadjid̶aa. 7Herodeda Galilea druad̶ebema boro basía. Maʌ̃ Herodeba jũma Jesuba o b̶ʌda ũrĩsia. Idjia cawa crĩchaẽ́ b̶asia ʌ̃cʌrʌba nãwã jara panʌ bẽrã: –Borocuebari Juaʌ̃da ʌ̃rẽbasia.– 8Maʌ̃ne dewararãba jara panasid̶aa: –Elíada waya dadjirã tãẽna zesia.– Dewararãba jara panasid̶aa: –Ãcõrẽneba bed̶eabari naẽna b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasia.– 9Maʌ̃ carea Herodeba jarasia: –Mʌ̃a Borocuebari Juaʌ̃ra ob̶ʌá tʌ beabisia. Mãẽteara za jara panʌra ¿caida mãwã b̶ʌ?– Maʌ̃ carea Jesura unu quĩrĩã b̶asia. 10Jesuba diabued̶arã jẽda zesid̶ad̶e ãdjia oped̶ad̶ada jũma nẽbʌrʌsid̶aa. Mãwãnacarea Jesuba ãdjirãra Betsaidá puru caita ẽberã neẽ́maa edesia. 11Baribʌrʌ ẽberãrãba idjira mama b̶ʌda cawad̶aped̶a araa wãbʌrʌsid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba ãdjirãra bia edaped̶a jaradia b̶esia Ãcõrẽra ãdji Boro bai carea zebʌrʌda. Maʌ̃ bed̶ea bia jaradia b̶ʌd̶e dji cacua biẽ́ qued̶eara biabicuasia. 12Queubʌrʌd̶e Jesuba doce edad̶arãra idjimaa wãnaped̶a jarasid̶aa: –Ẽberãrãa jaradua puru b̶eamaa idjab̶a de b̶eamaa wãnamãrẽã. Mamabʌrʌ poya cãĩnia idjab̶a cod̶ida nẽdod̶ia. Namara ne neẽ́a.– 13Jesuba jarasia: –Bãrãbʌrʌ ne cobid̶adua.– Baribʌrʌ ãdjirãba panusid̶aa: –Dairãba ne nẽdod̶e wãnaẽ́bʌrʌ, naʌ̃ ẽberãrã cãbana panʌra poya ne cobid̶aẽ́a. Paʌ̃da juesumabe idjab̶a b̶edada umébe eropanʌa.– 14Mama panʌra umaquĩrã awa mil juesuma panasid̶aca b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã Jesuba idji ume nĩbabadarãa nãwã jarasia: –Ãdjirãa jarad̶adua cincuenta awara awara egode chũpanenamãrẽã.– 15Idji ume nĩbabadarãba idjia jarad̶a quĩrãca osid̶aa. Ẽberãrãra jũma chũpanesid̶aa. 16Jesuba paʌ̃ juesuma panʌra, b̶eda umé panʌ sid̶a idji jʌwad̶e edaped̶a bajãnaa acʌped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. Maʌ̃be cõrãcuaped̶a idji ume nĩbabadarãa jarasia jed̶ecad̶amãrẽã. 17Jũmarãda ne cod̶aped̶a jãwũãsid̶aa. Dji ad̶ubad̶ada jʌrʌ pesid̶ad̶e doce jamara birasid̶aa. 18Ewari ab̶a Jesura ẽberãrãnebemada ãyã wãped̶a Ãcõrẽa iwid̶i b̶asia. Idji ume nĩbabadarãda arima panasid̶aa. Ãcõrẽa iwid̶id̶acarea Jesuba ãdjía nãwã iwid̶isia: –¿Ẽberãrãba mʌ̃ra caiad̶a a panʌ?– 19Ãdjirãba panusid̶aa: –Ʌ̃cʌrʌba jara panʌa bʌra Borocuebari Juaʌ̃da. Dewararãba jara panʌa bʌra Elíada. Dewararãba jara panʌa bʌra naẽnabema Ãcõrẽneba bed̶eabari bad̶ada ʌ̃rẽbaped̶a jãwã b̶ʌda.– 20Maʌ̃ne idjia waya iwid̶isia: –Bãrãba mʌ̃ra ¿caida crĩcha panʌ?– Pedroba panusia: –Bʌra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aa.– 21Jesuba bio jara b̶ʌsia maʌ̃gʌra ni ab̶aʌa jararãnamãrẽã. 22Maʌ̃ awara jarasia: –Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara bio bia mĩgaida b̶ʌa. Purud̶ebema bororãba, sacerdote bororãba, dadji judiorã ley jaradiabadarã bid̶a mʌ̃ra igarad̶aped̶a beabid̶ia. Baribʌrʌ mʌ̃ra ewari ũbead̶e ʌ̃rẽbaya.– 23Jesuba jũmarãa jarasia: –Ab̶aʌba mʌ̃da ẽpẽ quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, idjia o quĩrĩã b̶ʌra igaraped̶a ewariza bia mĩgai carea b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃be mʌ̃ra ẽpẽida b̶ʌa. 24Ab̶aʌba naʌ̃ ẽjũãne bia b̶aida jʌrʌ b̶aibʌrʌ, jĩrũare bia b̶aẽ́a. Baribʌrʌ ab̶aʌda mʌ̃ carea beuibʌrʌ Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya. 25Bio crĩchad̶adua: ẽberãda naʌ̃ ẽjũãne ne jũma erob̶ʌd̶e beuped̶a tʌbʌ uruad̶aa wãibʌrʌ, ¿idjia erob̶ad̶aba carebaica? 26Ab̶aʌba mʌ̃ra, mʌ̃ bed̶ea sid̶a adua b̶ʌad̶a aibʌrʌ, mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a ʌb̶ʌa bara zebʌrʌd̶e maʌ̃ ẽberãra adua b̶ʌad̶a aya. Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃ Zeza Ãcõrẽ ʌb̶ʌa bara idjab̶a idji bajãnebema nezocarã ʌb̶ʌa bara zeya. 27Mʌ̃a wãrãda jaraya: ʌ̃cʌrʌ nama panʌ beud̶i naẽna Ãcõrẽba mʌ̃ra jũmarã Boro b̶ʌd̶ada ebud̶a ununia.– 28Mãwã jarad̶acarea ocho ewari b̶ʌd̶e Jesura eyad̶e ʌ̃taa Ãcõrẽa iwid̶id̶e wãsia. Pedroda, Juaʌ̃da, Santiago sid̶a edesia. 29Mama Jesuba Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌd̶e idji quĩrãdarrara dorrodorroa nũmesia. Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌ sid̶a totroaba dorrodorroa nũmesia. 30Cawaẽ́ne ẽberãda umé odjad̶aped̶a Jesu ume bed̶easid̶aa. Ab̶a Moise basía. Dewarabemara Elía basía. 31Ãdji sid̶a Ãcõrẽ quĩrãwãrẽãneba dorrodorroa panasid̶aa. Ãdjia bed̶ea panasid̶aa Jesu Jerusaleʌ̃ne bead̶id̶ebemada. 32Mãwã b̶ʌd̶e Pedrora dewararã sid̶a bio daupea panasid̶amĩna cãĩnaẽ́ basía. Maʌ̃ne Jesura dorrodorroa b̶ʌda idjab̶a ẽberã umé idji caita panʌ sid̶a unusid̶aa. 33Maʌ̃ ẽberãrã Jesu ume pananada wãbʌdad̶e Pedroba Jesua jarasia: –Jaradiabari, bio bia b̶ʌa daira nama panʌda. De zaqueda ũbea od̶ia: ab̶a bʌ itea, ab̶a Moise itea idjab̶a ab̶a Elía itea.– Pedrora mãwã bed̶easia ni cãrẽ sid̶a cawaẽ́ bẽrã. 34Mãwã b̶ʌd̶e jʌ̃rãrãda ed̶aa zeped̶a ãdjirãra ãnẽb̶ari edasia. Maʌ̃ carea ãdjira bio ne wayasid̶aa. 35Ara mãwãbʌrʌd̶e bed̶eada jʌ̃rãrãne ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ba nãwã jarasia: –Naʌ̃drʌ mʌ̃ Warraa. Mʌ̃a idjira edasia. Idjia jara b̶ʌra ũrĩnadua.– 36Maʌ̃ bed̶ea chupead̶acarea Jesura idub̶a nũmʌda unusid̶aa. Ãdjia unuped̶ad̶ara dãrãsid̶aa ni ab̶aʌa nẽbʌrʌd̶aẽ́ panʌda. 37Nurẽma eyad̶eba ed̶aa zesid̶ad̶e ẽberãrã zocãrãba Jesura acʌd̶e zesid̶aa. 38Maʌ̃ne ab̶aʌba nãwã jĩgua jarasia: –Jaradiabari, mʌ̃ djuburia mʌ̃ warrada acʌdua. Mʌ̃ra waa warra neẽ́ b̶ʌa. 39Idjira jai bara b̶ʌa. Maʌ̃ba cawaẽ́ne idjira b̶iabibaria, wawabibaria, idjab̶a yed̶aa cõpepea nũmebibaria. Idjia mʌ̃ warrara idu b̶ʌcaa. 40Mʌ̃a bʌ ume nĩbabadarãa jarasia jaira ãyã jʌretad̶amãrẽã, mãwãmĩna poyad̶aẽ́ basía.– 41Maʌ̃ carea Jesuba panusia: –¡Bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnacaa! ¡Bãrãra dji cadjiruarãa! Bãrãba ĩjãnamãrẽã ¿ab̶a sãʌ̃be mʌ̃a droai? Bʌ warrara namaa enedua.– 42Warrara Jesumaa wãbʌrʌd̶e jaiba egode b̶aebiped̶a biara wawabisia. Baribʌrʌ Jesuba jaira ãyã jʌretasia. Warrara biabiped̶a dji zezaa diasia. 43Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba mãwãna unusid̶ad̶e jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Idjia o b̶ʌ carea ẽberãrãba wad̶ibid̶a bio crĩcha duanʌne Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: 44–Mʌ̃a bãrãa jarabʌrʌra bio quĩrãcuita ũrĩnadua. Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ab̶aʌba ẽberãrãa jidabiya.– 45Baribʌrʌ ãdjirãba cawad̶aẽ́ basía cãrẽ cãrẽã Jesura mãwã bed̶eabʌrʌda. Ãcõrẽba wad̶ibid̶a ãdjirãa cawabiẽ́ b̶asia. Maʌ̃ne ãdjia Jesua iwid̶id̶ida waya panasid̶aa. 46Mãwã panʌne ara ãdjidub̶a bed̶ea duanesid̶aa caida dji dromaara b̶ai cawaya. 47Baribʌrʌ Jesuba maʌ̃ra cawad̶a bẽrã warra zaqueda edaped̶a idji caita nũmʌsia. 48Maʌ̃ne nãwã jarasia: –Bariduaba mʌ̃ ĩjã b̶ʌd̶eba warrarãda bia edaibʌrʌ, mʌ̃da bia edabʌrʌa. Idjab̶a mʌ̃ bia edabʌrʌba mʌ̃ Diabued̶ada bia edabʌrʌa. Bãrãnebema dji ed̶aara quirura Ãcõrẽ quĩrãpita dji dromaara b̶ʌa.– 49Maʌ̃be Juaʌ̃ba nãwã jarasia: –Jaradiabari, daiba ẽberãda unusid̶aa bʌ trʌ̃neba jaida ãyã jʌreta b̶ʌda. Baribʌrʌ dadjirã ume nĩbaca bẽrã daiba idjía jarasid̶aa waa mãwã orãmãrẽã.– 50Jesuba jarasia: –Bãrãba mãwã jarad̶iẽ́ panasid̶aa. Dadjirã dji quĩrũẽ́ra dadjirãare b̶ʌa.– 51Jesu bajãnaa wãi ewari jũẽbod̶osid̶e wãrãda Jerusaleʌ̃naa wãida crĩchaped̶a wãsia. 52Wãbʌrʌd̶e ʌ̃cʌrʌda Samaria druad̶aa na diabuesia. Puru zaqued̶e jũẽnaped̶a sãma cãĩnida jʌrʌsid̶aa. 53Baribʌrʌ maʌ̃ purud̶ebemarãba cawasid̶aa Jesura Jerusaleʌ̃naa wãbʌrʌda. Maʌ̃ carea idjira bia edad̶aẽ́ basía. 54Maʌ̃ bẽrã Juaʌ̃ba, Santiago bid̶a Jesua jarasid̶aa: –Dai Boro, Elíaba od̶a quĩrãca ¿Ãcõrẽa iwid̶id̶ica tʌbʌ urua bajãneba diabuebʌrʌba ãdjirãra jũma quenamãrẽã?– 55Jesuba ãdji acʌped̶a quẽãsia. [Nãwã jarasia: –Bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã mãwã bed̶ea panʌ? 56Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara zeẽ́ b̶ʌa ẽberãrã biẽ́ b̶ʌi carea ãtebʌrʌ ze b̶ʌa ẽdrʌ edai carea.–] Maʌ̃be dewara purud̶aa wãsid̶aa. 57Od̶e wãbʌdad̶e ab̶aʌba Jesua jarasia: –Jaradiabari, bʌ wãbʌrʌza mʌ̃ra bʌ ume wãya.– 58Jesuba jarasia: –Usa pãra de bara b̶ʌa, ĩbana sid̶a de bara b̶ʌa, baribʌrʌ mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara sãma cãĩ sid̶a neẽ́ b̶ʌa.– 59Maʌ̃ne Jesuba dewara ẽberãa jarasia: –Mʌ̃ ume zedua.– Dji ẽberãba panusia: –Mʌ̃ Boro, bʌ ume wãi naẽna idu mʌ̃ zezada tʌb̶aribidua.– 60Jesuba idjía jarasia: –Beu b̶earãba beud̶arãra tʌb̶arid̶ida panʌa. Baribʌrʌ bʌa ẽberãrãa jarad̶e wãdua Ãcõrẽra ãdji Boro bai carea zebʌrʌda.– 61Maʌ̃ne dewaraba Jesua jarasia: –Mʌ̃ sid̶a bʌ caid̶u wãya, baribʌrʌ naãrã mʌ̃ ẽberãrãmaa jarad̶e wãida b̶ʌa.– 62Jesuba panusia: –Ab̶aʌda trajad̶e wãped̶a waya jẽda crĩchaibʌrʌ, idjira bia b̶ʌẽ́a Ãcõrẽ purud̶e trajai carea.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\