MARCO 10

1Maʌ̃be Jesura Capernauʌ̃ purud̶eba Judea druad̶aa wãsia Jordaʌ̃ do quĩrãare. Ẽberãrã zocãrã wayacusa idjimaa zesesid̶ad̶e idjia obari quĩrãca ãdjirãa jaradia b̶esia. 2Mãwã b̶ʌd̶e ʌ̃cʌrʌ pariseorãda zesid̶aa. Idji biẽ́ bed̶eabid̶i carea nãwã iwid̶isid̶aa: –¿Umaquĩrãba dji quimada amaida bia b̶ʌca?– 3Jesuba panusia: –¿Moiseba cãrẽda b̶ʌsi?– 4Pariseorãba panusid̶aa: –Moiseba iduaribisia. Idjia jarasia ab̶aʌba idji wẽrãa carta mĩã amainebemada diaibʌrʌ amaida b̶ʌda.– 5Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Moiseba maʌ̃ bed̶eara b̶ʌsia bãrãra cʌwʌrʌ zarea b̶ea bẽrã. 6Baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũã osid̶e Ãcõrẽba umaquĩrãda, wẽrã sid̶a osia. 7Maʌ̃ carea umaquĩrãba dji zezara, dji papa sid̶a ameped̶a idji quima ume ãbaa b̶ebaria. 8Mãwã cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌa. Ãdjira umé panʌẽ́a, ãtebʌrʌ ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌa. 9Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba ãbaa b̶ʌd̶ara dji amanacara panʌa.– 10Waya diguid̶aa wãped̶ad̶acarea Jesu ume nĩbabadarãba idjía ab̶ari quĩrãca iwid̶isid̶aa. 11Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Baridua umaquĩrãba idji quimada amaped̶a dewara wẽrãda edaibʌrʌ, maʌ̃ umaquĩrãra daunema b̶ʌa. 12Idjab̶a wẽrãba idji quimada amaped̶a dewara umaquĩrãda edaibʌrʌ, maʌ̃ wẽrãra daunema b̶ʌa.– 13Maʌ̃ne ẽberãrãba warra zaquerãda Jesuma enesid̶aa idji jʌwada ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a bia jara b̶ʌmãrẽã. Baribʌrʌ Jesu ume nĩbabadarãba dji warrarã enebʌdara quẽãsid̶aa. 14Ãdjia mãwã obʌdara Jesuba bio biẽ́ ununa bẽrã nãwã jarasia: –Idu warra zaquerãra mʌ̃maa zebid̶adua, Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebemara ãdjirã quĩrãca panʌ bẽrã. 15Wãrã arada mʌ̃a jaraya: warra zaqueba idji zeza ẽpẽbari quĩrãca ab̶aʌba Ãcõrẽda ẽpẽẽ́bʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebema baẽ́a.– 16Mãwã jaraped̶a Jesuba warra zaquerãra jʌwad̶e bara edaped̶a idji jʌwara ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a bia jara b̶ʌcuasia. 17Jesu mamaʌba wãbʌrʌd̶e ẽberãda idjimaa pira zesia. Maʌ̃ ẽberãra Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a iwid̶isia: –Jaradiabari bia, Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ai carea ¿mʌ̃a cãrẽda oida b̶ʌ?– 18Jesuba panusia: –¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra dji biaad̶a a b̶ʌ? Ni ab̶aʌda dji biaẽ́a, ab̶abe Ãcõrẽdrʌ dji biaa. 19Bʌa cawa b̶ʌa Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara: mĩã bearãdua, daunemarãdua, ne drʌarãdua, sewad̶eba djãrãra biẽ́ jararãdua, djãrã cũrũgarãdua, bʌ zezara, bʌ papa sid̶a wayadua.– 20Maʌ̃ne ẽberãba jarasia: –Jaradiabari, cũdra ed̶aʌba mʌ̃a jũma maʌ̃gʌra ĩjã o b̶ʌa.– 21Maʌ̃ne Jesuba ẽberãra quĩrĩãneba acʌped̶a jarasia: –Wad̶i bʌa ne ab̶a oida b̶ʌa. Bʌa erob̶ʌra jũma nẽdobued̶e wãped̶a dji paratara ne neẽ́ qued̶eaa diadua. Mãwã nebiada bajãne erob̶aya. Maʌ̃be mʌ̃ ume nĩbad̶e zedua.– 22Dji ẽberãba maʌ̃ ũrĩped̶a sopua b̶esia bio bara b̶ʌ bẽrã. Ara maʌ̃da wãsia. 23Maʌ̃ne Jesuba pʌrrʌga acʌped̶a idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Wãrãda bio zarea b̶ʌa ẽberã ne bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi carea.– 24Idji ume nĩbabadarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãcõrẽba ne bara b̶eara bia pe erob̶ʌda crĩcha panasid̶aa. Maʌ̃ carea Jesuba wayacusa jarasia: –Djabarã, wãrãda bio zarea b̶ʌa ẽberã ne bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi carea. 25Parata bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi cãyãbara cameyoda ãguja uriad̶e ed̶a wãichaara b̶ʌa.– 26Idji ume nĩbabadarãba wetara cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ne ãdub̶a iwid̶idruasid̶aa: –Mãwãra Ãcõrẽba ¿caidrʌ ẽdrʌ edai?– 27Jesuba ãdjirã acʌped̶a jarasia: –Ẽberãba mãwã poya ocaa baribʌrʌ Ãcõrẽba poya oida b̶ʌa. Ãcõrẽmaarã ne jũmada oicha b̶ʌa.– 28Maʌ̃ne Pedroba Jesua jarasia: –Bʌ ẽpẽni carea daiba ne jũmada amesid̶aa.– 29Jesuba jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: mʌ̃ carea idjab̶a bed̶ea bia mʌ̃nebema carea ab̶aʌba idji deda, djabarãda, djabawẽrãrãda, zezada, papada, quimada, warrarãda, ẽjũãda ameibʌrʌ, idjia amena cãyãbara naʌ̃ ewarid̶e cien edaya: deda, djabarãda, djabawẽrãda, papada, warrarãda idjab̶a ẽjũã sid̶a. Ẽberãrãba idjira biẽ́ od̶i carea ẽpẽnia baribʌrʌ jĩrũarebema ewarid̶e Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya. 31Mãwã dji jĩrũarebemada dji nabemarãda b̶ead̶ia, dji nabemarãda dji jĩrũarebemada b̶ead̶ia.– 32Jerusaleʌ̃naa wãsid̶ad̶e Jesura nocoare nĩbasia. Mama wãbʌda carea idjia doce edad̶arãba cawa crĩchad̶aẽ́ panasid̶aa. Jũma idji caid̶u wãbʌdarã sid̶a ne waya panasid̶aa. Mãwã duanʌne Jesuba wayacusa idjia edad̶a doce panʌra jĩgabe edesia. Maʌ̃be idji sãwãinebemada jarasia: 33–Ũrĩnadua, dadjirãra Jerusaleʌ̃naa wãbʌdaa. Jãma ab̶aʌba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara jidabiya sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a cawa od̶amãrẽã. Ãdjirãba mʌ̃ra beuida b̶ʌda jarad̶aped̶a judiorãẽ́a diad̶ia. 34Maʌ̃gʌrãba mʌ̃ra ipid̶a biẽ́ jarad̶aped̶a, id̶od̶aped̶a, ud̶aped̶a bead̶ia. Baribʌrʌ ewari ũbead̶e mʌ̃ra ʌ̃rẽbaya.– 35Zebedeo warrarã Santiagoda, Juaʌ̃ sid̶a Jesumaa zed̶aped̶a jarasid̶aa: –Jaradiabari, daiba quĩrĩã panʌa bʌa oida ara daiba iwid̶ibʌda quĩrãca.– 36Jesuba iwid̶isia: –¿Cãrẽda quĩrĩã panʌ mʌ̃a bãrã itea oida?– 37Ãdjia panusid̶aa: –Bʌra jũmarã boroda b̶ebʌrʌd̶e daida ab̶a bʌ jʌwa araare, ab̶a bʌ jʌwa acʌare idu chũmebidua.– 38Maʌ̃ne Jesuba ãdjía jarasia: –Bãrãba adua panʌa cãrẽda iwid̶i panʌda. Mʌ̃ra bio bia mĩgaya. ¿Bãrã sid̶a ara maʌ̃ quĩrãca bia mĩgad̶i carea panʌca?– 39Ãdjia panusid̶aa: –Mãẽ, bia mĩgad̶i carea panʌa.– Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bãrã sid̶a wãrãda mʌ̃ quĩrãca bia mĩgad̶ia. 40Baribʌrʌ mʌ̃ jʌwa araare, mʌ̃ jʌwa acʌare chũpananida mʌ̃a poya diaẽ́a. Ãcõrẽbʌrʌ mama chũpananida erob̶ʌa.– 41Maʌ̃ne Santiagoba, Juaʌ̃ bid̶a iwid̶ibʌdada waabema die panʌba ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ carea ãdji ume quĩrũsid̶aa. 42Baribʌrʌ Jesuba ãdjirã trʌ̃ped̶a jarasia: –Bãrãba cawa panʌa naʌ̃ ẽjũãnebema bororãba ãdji ẽberãrãra jũmawãyã zocabadada. Ãdjirãba unubibadaa ãdjia jarabʌdara jũmarãba ĩjã od̶ida panʌda. 43Baribʌrʌ bãrãra mãwã b̶ead̶iẽ́ panʌa. Bãrãnebemada dji dromada b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ waabemarã nezocada b̶aida b̶ʌa. 44Dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌra jũmarã cãyãbara ed̶aara b̶aida b̶ʌa. 45Maʌ̃ quĩrãca mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara zeẽ́ b̶ʌa ẽberãrã mʌ̃ nezocarãda b̶ead̶amãrẽã. Ãtebʌrʌ ze b̶ʌa ẽberãrã nezocada b̶ai carea. Mãwã mʌ̃ra beuya zocãrã ẽberãrãda ẽdrʌ b̶ʌi carea.– 46Jesura, idji ume nĩbabadara, dewararã zocãrã panʌ sid̶a Jerico purud̶e jũẽne wãsid̶aa. Ẽdrʌbʌdad̶e ẽberã daub̶errea b̶ʌda o icawa parata iwid̶i b̶ʌda chũmasia. Maʌ̃ ẽberãra Timeo warra Bartimeo basía. 47Bartimeoba ũrĩsia Jesu Nazared̶ebemara mama wãbʌrʌda. Maʌ̃ carea b̶ia jarasia: –¡Jesu, David̶eba zed̶a, mʌ̃ra quĩrã djuburiadua!– 48Maʌ̃ne zocãrãba idjira chupeamãrẽã quẽãsid̶aa baribʌrʌ idjia wetara b̶iasia: –¡Jesu, David̶eba zed̶a, mʌ̃ra quĩrã djuburiadua!– 49Maʌ̃ ũrĩsid̶e Jesura nũmesia. Nãwã jarasia: –Idjira trʌ̃nadua.– Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba daub̶errea b̶ʌra trʌ̃naped̶a jarasid̶aa: –Sobiadua. Piradrʌdua. Jesuba bʌra trʌ̃ b̶ʌa.– 50Ara maʌ̃da Bartimeoba idjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃ b̶ad̶ara ẽrãped̶a isabe piradrʌped̶a Jesumaa wãsia. 51Maʌ̃ne Jesuba idjía iwid̶isia: –¿Cãrẽda quĩrĩã b̶ʌ mʌ̃a oida?– Dji daub̶errea b̶ʌba jarasia: –Jaradiabari, mʌ̃ dauba unuida quĩrĩã b̶ʌa.– 52Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Wãdua. Bʌa ĩjãna bẽrã biasia.– Ara maʌ̃da daub̶errea b̶ad̶aba unu b̶esia. Maʌ̃be Jesu ume ãbaa od̶e wãsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\