MARCO 11

1Jerusaleʌ̃ purud̶e jũẽbod̶o basid̶e Betpague puru caita, Betania puru caita bid̶a duanasid̶aa Olivo eya carrad̶e. Maʌ̃be Jesuba idji ume nĩbabadarãda umé diabuesia. 2Ãdjía nãwã jarasia: –Dadjirã quĩrãpe b̶ʌ purud̶aa wãnadua. Jũẽbʌdad̶e bãrãba burro zaqueda ununia. Maʌ̃ burro zaque ʌ̃rʌ̃ wad̶i ni ab̶aʌda wãnacaa. Ẽrã edad̶apeda enenadua. 3Ab̶aʌba bãrãa cãrẽ cãrẽã jãwã o panʌda iwid̶ibʌrʌ jarad̶adua: “Dadji Boroba quĩrĩã b̶ʌa baribʌrʌ nane jẽda diabueya.”– 4Od̶e wãbʌdad̶e burrora ded̶e ed̶a wãbada caita jʌ̃ nũmʌda unusid̶aa. Ara maʌ̃da ẽrã edasid̶aa. 5Ʌ̃cʌrʌ arima duanʌba iwid̶isid̶aa: –¿Cãrẽda o panʌ? ¿Cãrẽ cãrẽã jãʌ̃ burrora ẽrã panʌ?– 6Jesuba jarad̶a quĩrãca panusid̶ad̶e dji arima duanʌba idu edebisid̶aa. 7Maʌ̃be burro zaquera Jesumaa eded̶aped̶a ãdji cacuad̶e jʌ̃ panʌra burro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃bebʌrʌ Jerusaleʌ̃ purud̶aa wãi carea Jesura ʌ̃rʌ̃ chũmesia. 8Zocãrãba Jesu bia edad̶i carea ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌda od̶e tõcua wãsid̶aa. Dewararãba bacuru jʌwate quedua bara b̶eada b̶ʌá tud̶aped̶a o icawa b̶ʌcua wãsid̶aa. 9Mãwã obʌdad̶e idji na nĩnaba, caid̶u zebʌda bid̶a jĩgua jara duanasid̶aa: ¡Bio bia quirua! ¡Bio bia b̶ʌa dadji Ãcõrẽ trʌ̃neba zebʌrʌra! 10¡Bio bia b̶ʌa dadji drõãenabema David̶eba zed̶ara! ¡Dadjirã Boro bai carea zebʌrʌa! ¡Bio bia quirua Bajãne B̸ʌra! 11Jesu Jerusaleʌ̃ne jũẽsid̶e Ãcõrẽ de dromanaa wãsia. Jũma acʌ b̶aped̶a queubʌrʌ bẽrã idjia doce edad̶arã ume Betania purud̶aa jẽda wãsid̶aa. 12Nurẽma Betania purud̶eba wãbʌdad̶e Jesura jarra nũmesia. 13Maʌ̃ne higojõ quedua bara b̶ʌda tʌmʌba unusia. Higojõ jaraẽ́mĩna Jesuba acʌd̶e wãsia dji ca zaqueda odja b̶ʌ cawaya. Araa jũẽbʌrʌd̶e quedua awa nũmʌda unusia. 14Maʌ̃ne Jesuba higojõa jarasia: –¡Ni ab̶aʌba bʌ nejõra waa jõnaẽ́a!– Maʌ̃ bed̶eara idji ume nĩbabadarãba ũrĩsid̶aa. 15Jesura Jerusaleʌ̃ne wayacusa jũẽped̶a Ãcõrẽ de dromanaa wãsia. Mama dajada Ãcõrẽa diad̶i careabema nẽdobuebadarãda unusia. Ne nẽdo b̶ea sid̶a zocãrã duanasid̶aa. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ de dromane diaida b̶ʌ paratara dji drua ãĩba zebʌdarãa nẽbʌa nẽdobuebadjid̶aa ãĩbema paratara diacara panana bẽrã. Mãwã duanʌne Jesuba ãdjirãra jũma ãyã jʌretacuasia. Dji parata nẽdobuebadarã mesa b̶eada, puchirã nẽdobuebadarã bugue sid̶a jũma coracuasia. 16Maʌ̃ awara ni cãrẽ sid̶a Ãcõrẽ de droma caita idu enebiẽ́ basía. 17Ãdjirãa nãwã jaradiasia: –Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ dera jũma puru b̶ea itea dji iwid̶ibada de ad̶ia.” Baribʌrʌ bãrãba “ne drʌabadarã mĩrũbada uria” quĩrãca eropanʌa.– 18Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶ad̶e sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabada bid̶a Jesura wayasid̶aa idjia jaradia b̶ʌra jũmarãba bia ũrĩ panʌ bẽrã. Mamaʌba ʌ̃taa crĩcha jʌrʌ panesid̶aa bead̶i carea. 19Queubʌrʌd̶e Jesura idji ume nĩbabadarã ume Jerusaleʌ̃neba ẽdrʌsid̶aa. 20Nurẽma diaped̶a Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a wayacusa Jerusaleʌ̃naa wãsid̶aa. Wãbʌdad̶e unusid̶aa higo bacurura dji carrad̶e ed̶a purruba nũmʌda. 21Maʌ̃ne Jesuba jarad̶ara Pedroba quĩrãnebasia. Maʌ̃ carea jarasia: –Jaradiabari, acʌdua. Bʌa biẽ́ jara b̶ʌd̶a higojõra purruba nũmesia.– 22Jesuba jarasia: –Bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnida panʌa. 23Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bariduaba za b̶ʌ eyaa namaʌba pusad̶e tẽũne wãduad̶a aibʌrʌ, idjia jarabʌrʌ quĩrãca mãwãya. Baribʌrʌ idji sod̶e crĩchaiẽ́ b̶ʌa idjia jarabʌrʌra mãwãẽ́da, ãtebʌrʌ wãrãda mãwãida ĩjãida b̶ʌa. 24Maʌ̃ carea mʌ̃a bãrãa jaraya: jũma bãrãba Ãcõrẽa iwid̶ibʌdara wãrãda edad̶ida ĩjãnibʌrʌ, edad̶ia. 25Idjab̶a bãrãba Ãcõrẽa iwid̶i panʌne baridua ẽberã ume biẽ́ panʌbʌrʌ, maʌ̃ ẽberãba biẽ́ od̶ara naãrã quĩrãdoad̶adua. Mãwãbʌrʌ bãrãba biẽ́ oped̶ad̶ara bãrã Zeza bajãne b̶ʌba quĩrãdoaya. 26Dewaraʌba biẽ́ od̶ada quĩrãdoad̶aẽ́bʌrʌ, bãrãba biẽ́ oped̶ad̶ara bãrã Zeza bajãne b̶ʌba quĩrãdoaẽ́a.– 27Maʌ̃be ãdjira wayacusa Jerusaleʌ̃ne jũẽsid̶aa. Jesura Ãcõrẽ de droma caita nĩne, sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabadada, judiorã dji dromarã sid̶a idjimaa zesid̶aa. 28Ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –Bʌa nama o b̶ʌra ¿caiba obi b̶ʌ?– 29Jesuba panusia: –Mʌ̃a bid̶a bãrãa iwid̶iya. Bãrãba panusid̶ara mʌ̃a jaraya caiba mʌ̃́a nãwã obi b̶ʌda. 30¿Caiba Juaʌ̃ra diabuesi borocuemãrẽã? ¿Ẽberãba wa Bajãne B̸ʌba? Panunadua.– 31Maʌ̃ne ara ãdjidub̶a jara duanesid̶aa: –Bajãne B̸ʌba diabuesiad̶a ad̶ibʌrʌ, idjia jaraya: “Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã ĩjãnaẽ́ basi?” 32Baribʌrʌ ¿sãwã jarad̶i ẽberãba diabuesida?– Ãdjia mãwã jara panasid̶aa purura waya panʌ bẽrã. Purumaarã Juaʌ̃ra wãrãda Ãcõrẽneba bed̶eabari basía. 33Maʌ̃ bẽrã Jesua jarasid̶aa: –Daiba adua panʌa.– Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mãẽteara mʌ̃a bid̶a bãrãa jaraẽ́a caiba mʌ̃́a jãwã obi b̶ʌda.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\