MARCO 12

1Maʌ̃ne Jesuba ne jara b̶ʌd̶eba ãdjirãa jarasia: –Ẽberãda b̶asia. Ewari ab̶a maʌ̃ ẽberãba uvada uped̶a idji néura mõgaraba aud̶u jũrã casía. Uva b̶a piabari sid̶a osia. Idjab̶a deda ʌ̃tʌ osia mamaʌba jũma acʌi carea. Maʌ̃be idji néura ʌ̃cʌrʌ ẽberãrã jʌwaed̶a b̶ʌsia. Ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌsia néu zaubʌrʌd̶e jũmasãwã idjía diad̶ida panʌda. Mãwã bed̶ea b̶ʌped̶a djibarira dewara druad̶aa wãsia. 2Uva jara djibariba nezocada ab̶a diabuesia néud̶ebema idjía diad̶ida panʌra edad̶e wãmãrẽã. 3Baribʌrʌ néu acʌ panʌba dji nezocara jidad̶aped̶a puosid̶aa. Maʌ̃be jẽda jʌretabuesid̶aa ni cãrẽ sid̶a diad̶aẽ́. 4Mãwãnacarea djibariba dewara nezocada diabuesia idjía diad̶ida panʌra diad̶amãrẽã. Baribʌrʌ maʌ̃ nezocara boroma usid̶aa. Maʌ̃be wayad̶aẽ́ quẽãsid̶aa. 5Mãwãnacarea djibariba dewarada diabuesia baribʌrʌ maʌ̃ nezocara beasid̶aa. Mãwãnacarea dewara nezocarãda zocãrã diabuesia. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌra puosid̶aa, dewararãda beasid̶aa. 6Djibariba wad̶ibid̶a ab̶a erob̶asia diabuei carea; maʌ̃gʌra idji warra bio quĩrĩã b̶ʌ basía. Idjia crĩchasia: “Mʌ̃ warradrʌ wayad̶ia.” Ara maʌ̃da diabuesia. 7Baribʌrʌ néu acʌ panʌba dji warra jũẽbʌrʌda unusid̶ad̶e ãdub̶a jarasid̶aa: “Jari uruba dji zezaba erob̶ʌra jũma edaya. ¡Idjira beatad̶ia! Mãwãbʌrʌ dji ẽjũãra dadjirã itea b̶eya.” 8Ara maʌ̃da warrara jidad̶aped̶a beasid̶aa. Maʌ̃be néu ãĩ b̶atabuesid̶aa. 9Maʌ̃ carea néu djibariba ¿sãwã obá? Araa wãped̶a ãdjirã jũma quenaped̶a idji néura dewararãa acʌbiya. 10Bãrãba ¿Ãcõrẽ Bed̶ead̶e acʌd̶acaca? Nãwã jara b̶ʌa: De obadaba mõgara igaraped̶ad̶ara dji biara b̶ʌda b̶esia. 11Dadjirã Boroba mãwã od̶a bẽrã dadjirãmaarã bio biya quirua. 12Sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadaba, judiorã dji dromarã bid̶a cawasid̶aa Jesuba maʌ̃ jara b̶ʌd̶eba ãdjirãda biẽ́ jarasida. Maʌ̃ carea Jesura jida quĩrĩã panasid̶aa. Baribʌrʌ puruda waya panʌ bẽrã idjira idu b̶ʌd̶aped̶a ãyã wãsid̶aa. 13Mãwãnacarea pariseorãba, Herodeare b̶ea bid̶a Jesumaa ʌ̃cʌrʌ diabuesid̶aa idjía biẽ́ bed̶eabid̶i carea. 14Jũẽnaped̶a jarasid̶aa: –Jaradiabari, daiba cawa panʌa bʌra ẽberã jipa b̶ʌda. Ni ab̶aʌda biara unuca bẽrã ni ab̶aʌba bʌ́a awara crĩchabid̶acaa. Ãtebʌrʌ bʌa wãrã bed̶ea Ãcõrẽ od̶ebemada jũmarãa jaradiabaria. Maʌ̃da Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebʌdaza ¿dadji judiorãba diad̶ida bia b̶ʌca wa biẽ́ b̶ʌ? ¿Diad̶ida panʌca wa diacara panʌ?– 15Jesuba cawa b̶asia dji biarã quĩrãca ze panʌda. Maʌ̃ bẽrã jarasia: –Bãrãba ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra biẽ́ bed̶eabi quĩrĩã panʌ? Parata pichida enenadua mʌ̃a acʌi carea.– 16Ara maʌ̃da enesid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba iwid̶isia: –¿Cai quĩrãdarrada naʌ̃ paratad̶e b̶ʌ? ¿Cai trʌ̃da b̶ʌ?– Ãdjia panusid̶aa: –Romanebema borod̶eda.– 17Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mãwã baibʌrʌ Romanebema borod̶era Romanebema boroa diad̶adua, idjab̶a Ãcõrẽnera Ãcõrẽa diad̶adua.– Ãdjirãba Jesu carea cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 18Mãwã panʌne ʌ̃cʌrʌ saduceorãda Jesumaa zesid̶aa. Saduceorãba jarabadaa beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbad̶acada. Maʌ̃ bẽrã Jesua nãwã jarasid̶aa: 19–Jaradiabari, Moiseba dadjirã itea b̶ʌsia ẽberãda warra neẽ́ b̶ʌd̶e jaid̶aibʌrʌ, idji djababa dji pẽdra wẽrãra edaida b̶ʌda dji djaba jaid̶ad̶a itea warra unui carea. 20Ewari ab̶a siete djabarãda panasid̶aa. Dji nabemada quima edasia baribʌrʌ warra neẽ́ jaid̶asia. 21Idjiarebemaba dji pẽdra wẽrãra edasia baribʌrʌ idji sid̶a warra neẽ́ jaid̶asia. Ũbeabema sid̶a ab̶ari quĩrãca mãwãsia. 22Jũma maʌ̃ siete panʌra warra neẽ́ jaid̶asid̶aa. Mãwãnacarea dji wẽrã sid̶a jaid̶asia. 23Maʌ̃ siete djabarãba ab̶ari wẽrãda edasid̶aa. Mãwãra ʌ̃rẽbad̶i ewarid̶e ¿sãʌ̃gʌba idjira erob̶ei?– 24Maʌ̃ carea Jesuba panusia: –Bãrãba Ãcõrẽ Bed̶eada, idji ʌb̶ʌa sid̶a adua panʌ bẽrã ãĩ crĩcha panʌa. 25Ũrĩnadua. Beuped̶ad̶arã ʌ̃rẽbad̶i ewarid̶e ẽberãra quima edad̶aẽ́a ni quima diad̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ bajãnebema nezocarã quĩrãca b̶ead̶ia. 26¿Bãrãba beuped̶ad̶arã ʌ̃rẽbad̶id̶ebemada Moise cartad̶e acʌd̶acaca? Ãcõrẽba bacuru zaque uruga nũmʌneba Moisea jarasia: “Mʌ̃ra Abrahaʌ̃ Ãcõrẽa, Isa Ãcõrẽa, idjab̶a Jacobo Ãcõrẽa.” 27¡Idjira beu b̶ea Ãcõrẽẽ́a ãtebʌrʌ zocai b̶ea Ãcõrẽa! Bãrãba ab̶ed̶a ãĩ crĩcha panʌa.– 28Mãwã bed̶ea panʌne judiorã ley jaradiabarida Jesu caita zesia. Maʌ̃ jaradiabariba ũrĩsia Jesuba saduceorãa bia panunada. Maʌ̃ carea iwid̶isia: –Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ead̶ebemara ¿sãʌ̃gʌda dji dromaara b̶ʌ?– 29Jesuba panusia: –Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ead̶ebema dji dromaara b̶ʌra naʌ̃gʌa: “Ũrĩnadua, israelerã. Dadjirã Boro Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌa. 30Jũma bʌ sod̶eba, jũma bʌ jaured̶eba, jũma bʌ crĩchad̶eba, idjab̶a jũma bʌ ʌb̶ʌad̶eba bʌ Boro Ãcõrẽra quĩrĩãdua.” Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ead̶ebemara maʌ̃drʌ dji dromaara b̶ʌa. 31Idjab̶a maʌ̃are b̶ʌda ab̶ari quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃gʌba nãwã jara b̶ʌa: “Djãrãra quĩrĩãdua ara bʌdji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.” Maʌ̃ umébema bed̶ea cãyãbara dji dromaara b̶eada neẽ́a.– 32Maʌ̃ne judiorã ley jaradiabariba jarasia: –Bia b̶ʌa, Jaradiabari, bʌa jara b̶ʌ quĩrãca Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌa, dewarada neẽ́a. 33Dadjirãba wãrãda Ãcõrẽra jũma dadji sod̶eba, jũma dadji crĩchad̶eba, jũma dadji jaured̶eba, jũma dadji ʌb̶ʌad̶eba bid̶a quĩrĩãnida panʌa. Idjab̶a djãrãra ara dadji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca quĩrĩãnida panʌa. Maʌ̃gʌra zocãrã animarã Ãcõrẽa babue diai cãyãbara biara b̶ʌa.– 34Judiorã ley jaradiabariba maʌ̃gʌra crĩcha cawaad̶eba jarad̶a bẽrã Jesuba jarasia: –Bʌra Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebemada b̶aida bod̶oa.– Mãwãnacarea dewararãba Jesua iwid̶id̶ida wayasid̶aa. 35Jesuba Ãcõrẽ de droma dajada jaradia b̶asid̶e ẽberãrãa nãwã iwid̶isia: –Judiorã ley jaradiabadaba ¿sãwãẽrã jara panʌ Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara Davi warrada? 36Ara maʌ̃ Daviba Ãcõrẽ Jaured̶eba nãwã jarasia: Dadjirã Boroba mʌ̃ boroa jarasia: mʌ̃ jʌwa araare chũmedua ab̶a bʌ ume dji quĩrũrã mʌ̃a bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. 37Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada Daviba mʌ̃ Boroad̶a asibʌrʌ, ¿sãwã Davi warra bai?– Jesuba mãwã jaradia b̶ʌda zocãrã ẽberãrãba bia ũrĩ duanasid̶aa. 38Jesuba wad̶i jaradia b̶ʌd̶e nãwã jarasia: –Judiorã ley jaradiabadarã ume quĩrãcuita b̶ead̶adua. Ãdjirãba djio nẽbʌa b̶eada jʌ̃ awua b̶eaa. Maʌ̃ awara purud̶e nĩnane quĩrĩãbadaa ẽberãrãba wayaad̶eba “mẽrã” ad̶ida. 39Judiorã dji jʌrebada ded̶e ãdjira dji dromarã chũmebadad̶e chũme quĩrĩãbadaa; ãbaa ne cobʌdad̶e bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca obadaa. 40Baribʌrʌ pẽdra wẽrãrãba eroqued̶eada sewad̶eba jãrĩnaped̶a jũmarã quĩrãpita Ãcõrẽa dãrã iwid̶ibadaa ãdjira jipa b̶eada crĩchad̶amãrẽã. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba dewararã cãyãbara ãdjirãra wetara cawa oya.– 41Ãcõrẽ de droma carea parata b̶ʌbada quĩrãpe chũmasid̶e Jesuba unusia ẽberãrãba paratada ed̶a b̶ʌ́ duanʌda. Zocãrã ne bara b̶eaba paratada waib̶ʌa ed̶a b̶ʌ́ panasid̶aa. 42Maʌ̃ne pẽdra wẽrã parata neẽ́ quiruda zeped̶a parata ed̶aara quiruda umébe ed̶a b̶ʌsia. 43Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Mʌ̃a wãrãda bãrãa jaraya: jãʌ̃ pẽdra wẽrã ne neẽ́ quiruba aud̶uara diasia jũmarãba diaped̶ad̶a cãyãbara. 44Ãdjirãba dji ad̶ubad̶adrʌ ed̶a b̶ʌsid̶aa baribʌrʌ wẽrã ne neẽ́ quiruba ne coi carea erob̶ad̶ada jũma diasia.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\