MARCO 13

1Jesura Ãcõrẽ de droma dajadaare b̶ad̶ada wãbʌrʌ basid̶e idji ume nĩbabariba jarasia: –Jaradiabari, ¡acʌdua naʌ̃ mõgarara sãwã waib̶ʌa b̶eada idjab̶a naʌ̃ de sid̶a sãwã quĩrãwãrẽã qued̶eada!– 2Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mãẽ, bʌa unu b̶ʌra waib̶ʌa b̶eaa. Baribʌrʌ wãrã arada mʌ̃a jaraya: naʌ̃ mõgara caped̶ad̶ara jũma tod̶ogozoaya.– 3Maʌ̃be Olivo eyad̶aa wãsid̶aa. Dji eyara Ãcõrẽ de droma quĩrãpe b̶ʌa. Jesu mama chũmasid̶e Pedroba, Santiagoba, Juaʌ̃ba, Andre bid̶a ãdub̶a idjía iwid̶isid̶aa: 4–Dairãa jaradua: Ãcõrẽ de dromara ¿sãʌ̃be tod̶ogozoai? ¿Cãrẽneba cawad̶i maʌ̃ ewarira caita b̶ʌda?– 5Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Quĩrãcuita b̶ead̶adua ni ab̶aʌba cũrũgarãnamãrẽã. 6Zocãrãba jarad̶ia ãdjidrʌ Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Mãwã ẽberãrãda zocãrã cũrũgad̶ia. 7Bãrãba ũrĩnia ab̶aʌ puruda dewara ume djõ duanʌda idjab̶a drua ãyã bid̶a mãwã duanʌda. Baribʌrʌ ne wayarãnadua. Maʌ̃gʌra jũma mãwãida b̶ʌa. Baribʌrʌ naʌ̃ ewarira wad̶i jõẽ́a. 8Ab̶aʌ puruda dewara puru ume djõnia. Ab̶aʌ druad̶ebema boroda dewara druad̶ebema boro ume djõnia. De uremiada druaza wãya, idjab̶a zocãrã druad̶e jarrabada baraya. Baribʌrʌ maʌ̃ naãrã mĩgabʌdara maãrĩ b̶aya wẽrã warra pua za b̶ʌ quĩrãca. 9Quĩrãcuita b̶ead̶adua. Bãrãra jidabid̶aped̶a dji jʌrebada ded̶aa eded̶aped̶a bia ud̶ia. Mʌ̃ ĩjã panʌ carea ãdjirãba bãrãra dji dromarã quĩrãpita, dji bororã quĩrãpita bid̶a eded̶ia. Maʌ̃nebʌrʌ bãrãba mʌ̃ bed̶eara ãdjirã quĩrãpita jarad̶ia. 10Wãrãda bed̶ea bia mʌ̃nebemada jũma puruza jarad̶ida panʌa. 11Ẽberãrãba bãrãra jida edebʌdad̶e sopuarãnadua sãwã bed̶ead̶ida. Maʌ̃nebemada crĩcharãnadua. Ab̶abe jarad̶adua Ãcõrẽba jarabibʌrʌda. Ara bãdji crĩchad̶eba bed̶ead̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jauredrʌ bãrãneba bed̶eaya. 12Ab̶aʌba ara idji djabada beabiya. Dji zezaba idji warrada beabiya idjab̶a warrarãra ãdji djibarirã ume biẽ́ panenaped̶a beabid̶ia. 13Mʌ̃ ĩjã panʌ carea jũmarãba bãrãra quĩrãmania. Baribʌrʌ maʌ̃ ewari zaread̶e mʌ̃ ĩjã panʌda igarad̶aẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽba ẽdrʌ edaya idji ume ewariza zocai panani carea. 14Ãcõrẽba quĩrĩãcada idji b̶aiẽ́ b̶ʌma bãrãba unubʌdad̶e jũma Judea druad̶e b̶eara eyad̶aa mĩrũ wãnida panʌa. (Dji carta acʌ b̶ʌba cãrẽ jara b̶ʌda cawaida b̶ʌa.) 15Maʌ̃ne ẽberã idji de ʌ̃rʌ̃ b̶ʌra idji ded̶e ed̶a wãiẽ́ b̶ʌa ne edai carea. 16Dji pead̶e b̶ʌba idjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃barira jẽda edad̶e wãiẽ́ b̶ʌa. 17Maʌ̃ ewarid̶e wẽrãrã b̶iogoa b̶eara, warra ju dawa erob̶ea sid̶a bio mĩã djuburi b̶ead̶ia. 18Ãcõrẽa iwid̶id̶adua cue jara mĩrũ wãna amaaba. 19Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãra bio bia mĩgad̶ia. Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũã od̶ad̶eba ʌ̃taa ẽberãrãra maʌ̃ quĩrãca bia mĩgad̶acaa idjab̶a mãwãnacarea waa ara maʌ̃ quĩrãca mĩgad̶aẽ́a. 20Maʌ̃ ewarira dãrãya. Dadjirã Boroba jũma daucha bia mĩgabibara, ni ab̶aʌda ẽdrʌd̶aẽ́ bacasia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jũma daucha bia mĩgabiẽ́a idjia edad̶a ẽberãrã carea. 21Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌba sewad̶eba jarad̶ia ãdjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba sewad̶eba jarad̶ia ãdjira Ãcõrẽneba bed̶eabarida. Maʌ̃gʌrãba ne ununaca waib̶ʌa b̶eada od̶ia ẽberãrã cũrũgad̶i carea. Ãcõrẽba edad̶arã sid̶a poya cũrũgad̶ibara, ãdjirã sid̶a cũrũgacasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌba bãrãa jaraibʌrʌ, “Acʌd̶adua, Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara nama b̶ʌa,” maʌ̃ra ĩjãrãnadua. Dewaraʌba idjira jarima b̶ʌad̶a aibʌrʌ, maʌ̃ sid̶a ĩjãrãnadua. 23Quĩrãcuita b̶ead̶adua. Jũma mʌ̃a bãrãa jarasia mãwãi naẽna. 24Ẽberãrã bio bia mĩga pananacarea ʌ̃mãdaura pãĩmaya. Jed̶eco sid̶a ʌ̃naẽ́a. 25Chĩdaura bajãneba b̶aecuad̶ia. Jũma bajãne b̶eara quĩrã awara b̶eya. 26Maʌ̃gʌ ewarid̶e mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara jʌ̃rãrãne ʌb̶ʌa bara zebʌrʌda idjab̶a quĩrãwãrẽã dorrodorroa b̶ʌda ununia. 27Maʌ̃ne mʌ̃a bajãnebema nezocarãda drua b̶eaza wãbiya Ãcõrẽba edad̶arãda ãbaa jʌred̶amãrẽã. 28Higojõneba ne jarabʌrʌda cawad̶adua. Dji jʌwatera tucu nũmeped̶a quedua barabaria. Maʌ̃neba jũmarãba cawa panʌa dãrãẽ́ne poara zeida. 29Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a jarad̶a unubʌdad̶e cawad̶adua mʌ̃ zei ewarira jũẽbod̶oda. 30Mʌ̃a bãrãa wãrãda jaraya: naʌ̃ ewarid̶ebema ẽberãrã beud̶i naẽna maʌ̃ra jũma mãwãya. 31Bajãra jõya, naʌ̃ ẽjũã sid̶a jõya, baribʌrʌ mʌ̃a jarad̶ara wãrãda mãwãya. 32Baribʌrʌ ni ab̶aʌba maʌ̃ ewarira sãʌ̃be mãwãida cawad̶aẽ́a. Ãcõrẽ nezoca bajãne b̶ea bid̶a adua panʌa. Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a bid̶a adua b̶ʌa. Ab̶abe mʌ̃ Zezabʌrʌ cawa b̶ʌa. 33Quĩrãcuita b̶ead̶adua. Dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua idjab̶a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ead̶adua. Bãrãba dji ewari sãʌ̃be zeida adua panʌa. 34Maʌ̃ ewari zebʌrʌra naʌ̃ quĩrãca b̶aya: ẽberãda dewara druad̶aa wãbʌrʌd̶e dji nezocarãda idji de wagad̶amãrẽã amesia. Ãdjiza ne od̶amãrẽã b̶ʌsia. Dji ed̶a wãbada acʌbaría jarasia quĩrãcuita acʌ b̶amãrẽã. 35Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã bid̶a adua panʌa bãrã De Djibarira sãʌ̃be waya zeida: queubʌrʌd̶e, ariquẽtra, eterre berubʌrʌd̶e wa diaped̶a. Maʌ̃ bẽrã dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua, mʌ̃ cawaẽ́ne zebʌrʌd̶e bãrãra cãĩ duanʌda unurãmãrẽã. 37Mʌ̃a bãrãa jara b̶ʌra jũmarãa jarabʌrʌa: dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\