MARCO 14

1Ewari umé babʌrʌd̶e judiorãba Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarida od̶i basía. Maʌ̃ ewari dromane paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda cobadaa. Maʌ̃ne sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã ume crĩcha jʌrʌ panasid̶aa Jesura chupea jidad̶aped̶a beabid̶i carea. 2Baribʌrʌ jarasid̶aa: –Ewari dromane jidad̶aẽ́a ẽberãrã quĩrũbucarãnamãrẽã.– 3Maʌ̃ ewarid̶e Jesura Betania purud̶e Simoʌ̃ aid̶a bara b̶ad̶a ded̶e b̶asia. Ne co chũmʌne wẽrãda idjimaa zesia. Maʌ̃ wẽrãba boteya alabastro mõgara od̶ada enesia. Boteyara nardo quera idji awa b̶ʌba bira b̶asia. Maʌ̃ nardo querara bio nẽbʌa b̶asia. Maʌ̃ne wẽrãba dji boteya ochiruda b̶ʌaped̶a querara Jesu boro ʌ̃rʌ̃ weasia. 4Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌ arima duanʌda quĩrũnaped̶a ãdub̶a jarasid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã jãʌ̃ querara weatasi? 5Nẽdobued̶abara poa ab̶a trajabʌrʌd̶e edabari quĩrãca edacasia. Maʌ̃ parataba ne neẽ́ qued̶eara carebacasia.– Maʌ̃ wẽrãra bia quẽãsid̶aa. 6Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Idu b̶ʌd̶adua. ¿Cãrẽ cãrẽã idjira quẽã panʌ? Idjia mʌ̃ jãwã od̶ara bia b̶asia. 7Ne neẽ́ qued̶eara ewariza bãrã tãẽna panania; bãrãba quĩrĩãbʌdad̶e poya ãdjirãra carebad̶ida panʌa. Baribʌrʌ mʌ̃ra bãrã ume ewariza b̶aẽ́a. 8Naʌ̃ wẽrãba arid̶e osia. Dãrãẽ́ne mʌ̃ra beuped̶a tʌb̶arid̶ia. Idjia mʌ̃ra maʌ̃ carea queraba pãsia. 9Wãrã arada mʌ̃a jaraya: jũma naʌ̃ ẽjũãne bed̶ea bia mʌ̃nebema jaradiabʌdama naʌ̃ wẽrãba od̶ara nẽbʌrʌd̶ia idji sid̶a quĩrãnebad̶amãrẽã.– 10Juda Iscarioteda Jesuba doce edad̶ad̶ebema basía. Maʌ̃ Judara sacerdote bororãmaa wãsia Jesu jidabi carea. 11Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e ãdjirãra b̶ʌsrid̶ad̶aped̶a Judaa paratada diad̶iad̶a asid̶aa. Ara maʌ̃da Judaba jʌrʌbadjia sãwã Jesura jidabida. 12Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ cobada ewarida jũẽsia. Domia ab̶a mãwã cobadjid̶aa. Dji nabema ewarid̶e judiorãba Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea oveja zaqueda bead̶aped̶a cobadaa. Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabadarãba idjía iwid̶isid̶aa: –¿Bʌa sãma quĩrĩã b̶ʌ daiba Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara od̶e wãnida?– 13Maʌ̃ne Jesuba idji ume nĩbabadarãda umé trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Jerusaleʌ̃ purud̶aa wãnadua. Jãma bãrãba ununia umaquĩrãba zocoda eronĩda. Idji caid̶u wãnadua. 14Idji ed̶a wãbʌrʌma dji de djibaría jarad̶adua: “Dadjirãa Jaradiabariba naʌ̃da iwid̶ibisia: mʌ̃a, mʌ̃ ume nĩbabadarã bid̶a Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara ¿sãma cod̶i?” 15Maʌ̃ de djibariba ʌ̃taarebema dejã waib̶ʌada jũma biya o nũmʌda acʌbiya. Mama ne cobadara dadjirã itea od̶adua.– 16Ara maʌ̃da Jesu ume nĩbabadara Jerusaleʌ̃ purud̶aa umé wãsid̶aa. Wãbʌdad̶e Jesuba ãdjía jarad̶a quĩrãca unusid̶aa. Maʌ̃be Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara osid̶aa. 17Queud̶acarea Jesura, idjia edad̶a doce panʌ ume jũẽsid̶aa. 18Ne co chũpanʌne Jesuba jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ab̶a mʌ̃ ume ne co b̶ʌba mʌ̃ra jidabiya.– 19Maʌ̃ carea ãdjira sopua panesid̶aa. Ara maʌ̃da ab̶a ab̶a Jesua iwid̶isid̶aa: –¿Mʌ̃a mãwã oica?– 20Jesuba jarasia: –Ab̶a bãrã doced̶ebemaba jidabiya. Idjia bid̶a ab̶ari eped̶ecod̶e paʌ̃da su co b̶ʌa. 21Wãrãda mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara beuida b̶ʌa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. ¡Baribʌrʌ mʌ̃ jidabi ẽberãra bio mĩã djuburi b̶ʌa! Idjira toped̶ad̶aẽ́bara biara b̶acasia.– 22Wad̶i ne co duanʌne Jesuba paʌ̃da jʌwad̶e edaped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. Maʌ̃be cõrãcuaped̶a ãdjía diabʌrʌd̶e nãwã jarasia: –Cod̶adua. Naʌ̃gʌra mʌ̃ cacuaa.– 23Maʌ̃be uva b̶ada edaped̶a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia. Maʌ̃ uva b̶ara ãdjirãza diasia. Jũmarãba dosid̶aa. 24Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Naʌ̃gʌra mʌ̃ oa erozoabʌrʌ́a. Mʌ̃ oad̶eba Ãcõrẽba zocãrã ume bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌbʌrʌa. 25Wãrã arada mʌ̃a jaraya: uva b̶ara waa doẽ́a ab̶a Ãcõrẽba jũma idji ẽberãrã pe erob̶ebʌrʌd̶aa. Maʌ̃bebʌrʌ mʌ̃a bãrã ume uva b̶ada wayacusa doya.– 26Maʌ̃be Ãcõrẽ Bed̶ead̶ebemada trʌ̃ãnaped̶a Olivo eyad̶aa wãsid̶aa. 27Wãbʌdad̶e Jesuba jarasia: –Naʌ̃ diamasi jũma bãrãba mʌ̃ra igarad̶ia. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃a oveja wagabarira beabʌrʌd̶e dji ovejara jãrãzoad̶ia.” 28Baribʌrʌ mʌ̃ra ʌ̃rẽbaped̶a bãrã na wãya Galilea druad̶aa.– 29Maʌ̃ne Pedroba Jesua jarasia: –Jũmarãba bʌra igarad̶imĩna mʌ̃a igaraẽ́a.– 30Jesuba Pedroa jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: nane diamasi eterre b̶arima umé berui naẽna bʌa b̶arima ũbea mʌ̃ra unucaad̶a aya.– 31Baribʌrʌ Pedroba wetara jarasia: –Mʌ̃ beabʌda sid̶a bʌra igaraẽ́a.– Jũmarãba ab̶arica jarasid̶aa. 32Maʌ̃be Getsemani abadama jũẽne wãsid̶aa. Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌmisa nama chũpanenadua.– 33Maʌ̃be Pedroda, Santiagoda, Juaʌ̃ sid̶a jĩga edesia. Idji sãwãinebemada jũmawãyã crĩcha b̶ʌ bẽrã Jesura bio sopua b̶esia. 34Maʌ̃ne jarasia: –Mʌ̃ra sopuaba beubʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. Nama panenadua. Mʌ̃ daucha zocai pananadua.– 35Maʌ̃be Jesura wagabe wãped̶a b̶arru cob̶eped̶a Ãcõrẽa iwid̶isia quĩrã awara oi cawaya. 36Nãwã jarasia: –Zeza, bʌa ne jũmada poya oida b̶ʌa. Mʌ̃ra idu bia mĩgabirãdua. Baribʌrʌ mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca orãdua. Odua bʌabʌrʌ quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.– 37Jesu jẽda zebʌrʌd̶e unusia ãdjira cãĩ panʌda. Pedroa jarasia: –Simoʌ̃, bʌra ¿cãrẽ cãrẽã cãĩ b̶ʌ? ¿Ni hora ab̶a bid̶a poya zocai b̶aẽ́ca? 38Bãrãra dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua. Ãcõrẽa iwid̶id̶adua mʌ̃ igarad̶a amaaba. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba biada o quĩrĩã panʌda. Mãwãmĩna naʌ̃ djarad̶e ʌb̶ʌaẽ́ panʌa.– 39Jesura wayacusa wãped̶a idjia naãrã iwid̶id̶ara Ãcõrẽa iwid̶isia. 40Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãmaa zebʌrʌd̶e wayacusa cãĩ panʌda unusia. Ãdji daura daupeaba oga cara nũpanasid̶aa. Maʌ̃ne cawad̶aẽ́ basía Jesua sãwã jarad̶ida. 41B̸arima ũbea mãwã ãdjimaa zebʌrʌd̶e Jesuba jarasia: –Bãrãra ¿wad̶ibid̶a cãĩ panʌca? ¡Waaẽ́a! Mʌ̃ ewarira jũẽsia. Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ẽberã cadjiruarã jʌwad̶e b̶ebʌrʌa. 42Piradrʌd̶adua. Wãnia. Jari urua mʌ̃ jidabira.– 43Jesu wad̶i bed̶ea b̶ʌd̶e Judada zesia. Maʌ̃ Judara Jesuba doce edad̶ad̶ebema basía. Zocãrã ẽberãrãda neco bara, bacuru bara idji ume zesid̶aa. Ãdjirãra sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarãba, dji dromarã bid̶a diabueped̶ad̶arã basía. 44Dji jidabiya b̶ʌba ãdjía jarad̶oasia sãwã oida Jesuda cawad̶amãrẽã. Nãwã jarasia: –Mʌ̃a uridarrad̶e isõbʌrʌda Jesua. Idjida jidad̶aped̶a bio jʌ̃ eded̶adua.– 45Maʌ̃be Judara Jesu caita wãped̶a jarasia: –¡Jaradiabari, Jaradiabari!– Mãwã jaraped̶a Jesura uridarrad̶e isõsia. 46Ara maʌ̃da idji ume zeped̶ad̶aba Jesura jidasid̶aa. 47Maʌ̃ carea Jesu ume nĩbabari ab̶aʌba idji djõbada necoda ẽũta edaped̶a sacerdote dji droma nezoca cʌwʌrʌda tʌtasia. 48Maʌ̃ne Jesuba ãdjirãa jarasia: –Bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã neco bara, bacuru bara mʌ̃ra jãwã jidad̶e ze panʌ? ¿Mãwãra mʌ̃ra ẽberã minijĩchiaca? 49Mʌ̃a ewariza Ãcõrẽ de droma dajada bãrãa jaradia b̶asia. ¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra mama jũmarã daid̶e jidad̶aẽ́ basi? Baribʌrʌ nãwã o panʌa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌra mãwãida b̶ʌ bẽrã.– 50Mãwã b̶ʌd̶e Jesu ume nĩbabadarãba idjira b̶eesid̶aa. Jũmarãda mĩrũ wãbʌrʌsid̶aa. 51Baribʌrʌ cũdra ab̶aʌda Jesu caid̶u wãsia. Maʌ̃ cũdrara borob̶aba ãnẽb̶ari nĩbasia. Mãwã b̶ʌd̶e idji sid̶a jidasid̶aa. 52Baribʌrʌ idjia borob̶ara wẽãtaped̶a ãcad̶a mĩrũ pira wãsia. 53Maʌ̃be Jesura sacerdote dji dromaara b̶ʌma jida edesid̶aa. Mama jũma sacerdote bororãda, judiorã dji dromarãda, judiorã ley jaradiabadarã sid̶a ãbaa dji jʌre duanasid̶aa. 54Maʌ̃ne Pedroba Jesu tʌmʌba ẽpẽ nĩda sacerdote dji droma dema jũẽsia. Dji de aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶e ed̶a Pedrora Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã ume tʌbʌ cã chũmesia. 55Maʌ̃ne sacerdote bororãba, jũma dji dromarã bid̶a ẽberãrãda jʌrʌsid̶aa Jesud̶ebemada biẽ́ jarad̶amãrẽã. Idjira nẽbʌrad̶e b̶ʌd̶aped̶a beabid̶ida crĩchasid̶aa. Mãwãmĩna Jesu biẽ́ jarad̶ida neẽ́ b̶asia. 56Zocãrãba sewad̶eba Jesura biẽ́ jarasid̶aa, baribʌrʌ ãdjia jaraped̶ad̶ara ab̶ari quĩrãca b̶aẽ́ basía. 57Mãwã panʌne ʌ̃cʌrʌba piradrʌd̶aped̶a sewad̶eba jarasid̶aa: 58–Daiba ũrĩsid̶aa idjia nãwã jarabʌrʌda: “Ẽberãrãba oped̶ad̶a Ãcõrẽ de dromada mʌ̃a ãrĩya, baribʌrʌ ewari ũbea babʌrʌd̶e mʌ̃a dewarada oya ẽberãrãba od̶aẽ́da.”– 59Mãwãmĩna ãdjiza maʌ̃nebema jaraped̶ad̶ara quĩrã awara b̶asia. 60Maʌ̃be sacerdote dji dromaara b̶ʌra ẽsi nũmeped̶a Jesua iwid̶isia: –Naʌ̃gʌrãba bʌra biẽ́ jara panʌa. Ãdjia jara panʌra ¿wãrãca? ¿Bʌa ni cãrẽ sid̶a panuẽ́ca?– 61Jesura chupea b̶esia. Panuẽ́ basía. Mãwã b̶ʌd̶e sacerdote dji dromaara b̶ʌba wayacusa Jesua iwid̶isia: –¿Bʌra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aca? ¿Bʌra dadjia bia jarabada Ãcõrẽ Warraca?– 62Jesuba panusia: –Mãẽ, mʌ̃́a. Bãrãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ununia Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌ jʌwa araare chũmʌda idjab̶a jʌ̃rãrãne zebʌrʌda.– 63Maʌ̃ne sacerdote dji dromaara b̶ʌ quĩrũbʌrʌba idjia jʌ̃ b̶ʌra cõãtaped̶a jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã dewarada jʌrʌd̶i idji biẽ́ jaramãrẽã? 64¡Bãrãba ũrĩsid̶aa idjia Ãcõrẽda biẽ́ jara b̶ʌda! Jãʌ̃be bãrãmaarã ¿idjira sãwã od̶i?– Maʌ̃ne jũmarãba jarasid̶aa Jesura bed̶ead̶e b̶ʌ carea bead̶ida panʌda. 65Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌba Jesura dau id̶osid̶aa idjab̶a idji quĩrã bʌrad̶aped̶a chĩbadjid̶aa. Chĩnaped̶a jarabadjid̶aa: –¡Ãcõrẽneba jaradua caiba bʌra chĩsida!– Mãwã duanʌne Ãcõrẽ de dromanebema zarrarãba Jesura jidad̶aped̶a puobadjid̶aa. 66Pedro maʌ̃ de droma dud̶a b̶asid̶e sacerdote droma nezocawẽrãda ab̶a zesia. 67Maʌ̃ wẽrãba idjira tʌbʌ cã chũmʌda unusia. Acʌ nũmeped̶a jarasia: –Bʌra Jesu Nazared̶ebema ume nĩbasia.– 68Maʌ̃ne Pedroba nãwã mẽrãsia: –Mʌ̃a jãʌ̃ ẽberãra unucaa. Mʌ̃a adua b̶ʌa bʌa cãrẽda jara b̶ʌda.– Mãwã jaraped̶a Pedrora de aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶e dji ẽdrʌbadamaa wãsia. Maʌ̃ne eterreda berusia. 69Wayacusa nezocawẽrãba Pedrora unuped̶a dji arima duanʌrãa jarasia: –Za b̶ʌda ãdjid̶ebemaa.– 70Pedroba mãwã ũrĩped̶a wayacusa mẽrãsia. Dãrãẽ́ne arima duanʌba wayacusa Pedroa jarasid̶aa: –Wãrãda bʌra ãdjid̶ebemaa. Bʌra Galilead̶ebemada jãwã b̶ʌa. Ãdji quĩrãca bed̶eabaria.– 71Pedroba jarasia: –¡Mʌ̃a sewada jaraibʌrʌ Ãcõrẽba cawa oya! Wãrãneba jaraya: bãrãba jara panʌ ẽberãra mʌ̃a unucaa.– 72Mãwã b̶ʌd̶e eterrera wayacusa berusia. Ara maʌ̃ne Pedroba quĩrãnebasia Jesuba jarad̶ara: “Eterrera b̶arima umé berui naẽna bʌa b̶arima ũbea mʌ̃ra unucaad̶a aya.” Pedroba maʌ̃nebema crĩchabʌrʌd̶e dãrã jĩãsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\