MARCO 15

1Ãsabod̶od̶e sacerdote bororãra, judiorã dji dromarãra, judiorã ley jaradiabada sid̶a ãbaa bed̶ea ausid̶aa Jesura Pilatomaa eded̶i carea. Ara maʌ̃da Jesura jʌwa jʌ̃ edesid̶aa. 2Pilatoba Jesua iwid̶isia: –¿Bʌda wãrãda judiorã boroca?– Jesuba panusia: –Mãẽ, bʌa mãwã jara b̶ʌa.– 3Maʌ̃ne sacerdote bororãba ne zocãrãneba Jesura biẽ́ jarasid̶aa. 4Maʌ̃ bẽrã Pilatoba waya Jesua iwid̶isia: –Ũrĩdua, ãdjirãba bʌra ne jũmaneba biẽ́ jara duanʌa. ¿Bʌa panuẽ́ca?– 5Baribʌrʌ Jesuba maʌ̃ sid̶a panuẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã Pilatoba cawa crĩchaẽ́ b̶esia. 6Poaza judiorãba maʌ̃ ewari droma o panʌne Pilatoba preso b̶eada ab̶a ẽdrʌ b̶ʌbadjia. Ãdjirãba iwid̶ibʌdada ẽdrʌ b̶ʌbadjia. 7Maʌ̃ne ẽberã Barrabá abadada b̶asia. Maʌ̃ Barrabára idjiare b̶earã sid̶a puru quĩrũbigasid̶ad̶e mĩã beasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã preso panasid̶aa. 8Maʌ̃ne zocãrã judiorãda Pilatomaa zed̶aped̶a iwid̶i duanesid̶aa idjia poaza obarida omãrẽã. 9Pilatoba cawa b̶asia sacerdote bororãda Jesu ume biẽ́ duanʌ bẽrã idjira jida diasid̶ada. Maʌ̃ carea dji ẽberãrã powua nũmʌ́a iwid̶isia: –¿Bãrãba quĩrĩã panʌca mʌ̃a za b̶ʌ judiorã borora ẽdrʌ b̶ʌida?– 11Maʌ̃ne sacerdote bororãba dji powua nũmʌ́a nãwã jarasid̶aa: “Pilatoa jarad̶adua Barrabádrʌ ẽdrʌ b̶ʌmãrẽã.” 12Maʌ̃ carea Pilatoba wayacusa ãdjirãa iwid̶isia: –Mãwãra bãrãba judiorã boro abadara ¿mʌ̃a sãwã oi?– 13Maʌ̃ne ãdjirãba jĩgua jara duanesid̶aa: –¡Crud̶e cachi beabidua!– 14Pilatoba iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã mãwã oi? ¿Idjia cãrẽ cadjiruada osi?– Mãwã bed̶ea b̶ʌd̶e ãdjirãba wetara b̶ʌga jara duanasid̶aa: –¡Crud̶e cachi beabidua!– 15Pilatora ẽberãrã ume biẽ́ b̶e amaaba Barrabádrʌ ẽdrʌ b̶ʌsia. Baribʌrʌ Jesura soaba ubiped̶a sordaorãa diasia crud̶e cachi bead̶amãrẽã. 16Ara maʌ̃da sordaorãba Jesura ãdji de droma Pretorio abadad̶e ed̶a edesid̶aa. Mama waabema sordaorãda trʌ̃sid̶aa. 17Maʌ̃be djio pursupursua b̶ʌda Jesua jʌ̃bisid̶aa. Borob̶ari ʌrʌ cad̶ada idji borod̶e wẽãju b̶ʌsid̶aa. 18Maʌ̃be jĩgua jara duanesid̶aa: –¡Bio bia b̶ʌa, judiorã boro!– 19Idji borod̶e bacuruba ubadjid̶aa idjab̶a dau id̶obadjid̶aa. Chĩrãborod̶e copanesid̶aa idjira wãrãda bio waya panʌ quĩrãca. 20Idjira ipid̶a biẽ́ jarad̶aped̶a maʌ̃ pursupursua b̶ʌ jʌ̃biped̶ad̶ara wẽãsid̶aa. Wẽãnaped̶a idjia jʌ̃ b̶ad̶ada wayacusa jʌ̃bisid̶aa. Maʌ̃be crud̶e cachi bead̶i carea edesid̶aa. 21Jesu puru dajadaa edesid̶ad̶e ẽberã Simoʌ̃ abadada Jerusaleʌ̃naa zebʌrʌ basía. Alejandroba Rupo bid̶a maʌ̃ Simoʌ̃ra ãdji zeza basía. Idjira Cirene purud̶ebema basía. Sordaorãba idjía Jesu crura ataubisid̶aa. 22Mãwã Jesura ẽjũã Golgota abadamaa edesid̶aa. Golgota trʌ̃ba jara b̶ʌa Boro B̸ʌwʌrʌ. 23Mama uva b̶a asea mirrad̶a puerad̶ada Jesua diasid̶aa pua droamãrẽã. Baribʌrʌ Jesuba doẽ́ basía. 24Maʌ̃be crud̶e cachi b̶ʌsid̶aa. Mãwãnacarea ne jemenesid̶aa Jesuba cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ara sãwã jed̶ecad̶i cawaya. 25Jesu crud̶e cachi b̶ʌsid̶ad̶e ʌ̃mãdau ʌ̃tʌ b̶asia. 26Maʌ̃ne bed̶eada cachi jira b̶ʌsid̶aa cawabid̶i carea idjira cãrẽ cãrẽã beabʌdada. Nãwã b̶ʌ́ b̶asia: “Judiorã Boro.” 27Idjab̶a ne drʌabadada umé Jesu caita crud̶e cachi jira b̶ʌsid̶aa, ab̶a idji jʌwa araare, ab̶a idji jʌwa acʌare. 28Mãwãsia Ãcõrẽ cartad̶e jara b̶ʌ quĩrãca. Nãwã jara b̶ʌa: “Idjira ẽberã cadjirua quĩrãca beasid̶aa.” 29Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãda caita wãnaped̶a boro ʌ̃rãtʌ ʌ̃rãtʌd̶aped̶a Jesua nãwã biẽ́ bed̶eabadjid̶aa: –Ãjãã, bʌa Ãcõrẽ de dromara ãrĩped̶a ewari ũbead̶e wayacusa poya oibʌrʌ, ¡ara bʌdub̶a ẽdrʌdua! ¡Jãʌ̃ crud̶eba ud̶aa zedua!– 31Ab̶ari quĩrãca sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a Jesura ipid̶a biẽ́ jarabʌdad̶e nãwã jarabadjid̶aa: –Idjia dewararãda carebasia, baribʌrʌ ara idub̶a poya ẽdrʌẽ́a. 32Mãwãra ¿idjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aca? ¿Idjira Israeld̶ebema boroca? Jãʌ̃ crud̶eba ud̶aa zeida b̶ʌa dairãba cawad̶aped̶a ĩjãni carea.– Maʌ̃ne Jesu caita crud̶e cachiped̶ad̶a bid̶a ab̶ari quĩrãca biẽ́ jarasid̶aa. 33Umatipa ʌ̃mãdaura quisia. Maʌ̃ba naʌ̃ ẽjũãra hora ũbea jũma pãĩma nũmasia. 34Hora ũbea bad̶acarea Jesuba jĩgua jarasia: –Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?– Maʌ̃ arameo bed̶eaba jara b̶ʌa: “Mʌ̃ Ãcõrẽ, mʌ̃ Ãcõrẽ, ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃dub̶a b̶eesi?” 35Maʌ̃ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e ʌ̃cʌrʌ mama caita duanʌba jarasid̶aa: –Ũrĩnadua, idjia Elíada trʌ̃ b̶ʌa.– 36Ara maʌ̃da ab̶a pira wãped̶a uva b̶a oregueada mõda quirud̶e dodoba edasia. Bacurud̶e jʌ̃ped̶a Jesua diasia domãrẽã. Maʌ̃be dji ẽberãba jarasia: –Jʌ̃ãnadua; acʌd̶ia Elíaba idjira ud̶aa b̶ʌd̶e zei cawaya.– 37Maʌ̃ne Jesura mĩãdua b̶iaped̶a ĩyãdrʌsia. 38Ara mãwãbʌrʌd̶e Ãcõrẽ de dromane ed̶a wua eatʌ jira b̶ʌda ẽsidra ʌ̃tʌba ed̶aa cõã dogosia. 39Romanebema sordaorã boro Jesu quĩrãpita b̶ʌba idji mãwã beubʌrʌ unusid̶e jarasia: –Wãrãda naʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽ Warra basía.– 40Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ wẽrãrãba tʌmʌba acʌ duanasid̶aa. Ãdjirã tãẽna Maria Magdalenada, Salomé sid̶a panasid̶aa. Dewarabema Maria sid̶a b̶asia. Santiago Tẽãbema abadaba, Jose bid̶a maʌ̃gʌ Mariara ãdji papa basía. 41Jesu Galilead̶e b̶asid̶e maʌ̃ wẽrãrãra idji ume nĩbasid̶aa idjab̶a careba panasid̶aa. Arima dewara wẽrãrãda baraasia Jesu ume Jerusaleʌ̃naa wãped̶ad̶ada. 42Nurẽma ʌ̃nãũbada ewari basía. Maʌ̃ ewari carea judiorãra ne o panasid̶aa. Queubod̶od̶e Jose Arimatea purud̶ebemada Pilatomaa wãsia. Maʌ̃ Josera judiorã bororãnebema basía. Jũmarãba idjira bio bia unubadjid̶aa. Idjia jʌ̃ã b̶abadjia Ãcõrẽba jũmarãda pe erob̶amãrẽã. Ne waya neẽ́ Pilatomaa wãped̶a Jesu cacuada iwid̶isia tʌb̶ari carea. 44Maʌ̃ne Pilatoba cawa crĩchaẽ́ basía sãwã Jesura isabe beusida. Maʌ̃ carea sordaorã boroda trʌ̃ped̶a iwid̶isia Jesura wãrãda beusi cawaya. 45Sordaorã boroba wãrãda beusiad̶a ad̶a bẽrã Pilatoba Josea Jesu cacuara idu edebisia. 46Joseba borob̶ada nẽdoped̶a Jesu cacuara crud̶ebemada ud̶aa b̶ʌped̶a maʌ̃ borob̶aba bʌrá b̶ʌsia. Maʌ̃be mõjẽ uria corod̶ad̶e ed̶a b̶ʌped̶a mõgara waib̶ʌaba uriara jũãtrʌ b̶ʌsia. 47Maria Magdalenaba, Jose papa Maria bid̶a acʌ panasid̶aa Jesu cacuara mama b̶ʌbʌdada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\