MARCO 16

1Ʌ̃nãũbada ewari jõnacarea Maria Magdalenaba, Santiago papa Mariaba, Salomé bid̶a querada nẽdosid̶aa Jesu cacuara pʌrʌd̶i carea. 2Nabema ewari domianebemane diaped̶a ara ʌ̃mãdau odjabʌrʌd̶e ãdjira Jesu tʌb̶ariped̶ad̶amaa wãsid̶aa. 3Maʌ̃ne nãwã jara nĩbasid̶aa: –Dadjira ed̶a wãni carea ¿jãʌ̃ mõgara waib̶ʌa uria jũãtrʌ b̶ʌra caiba ãyã b̶ʌi?– 4Baribʌrʌ araa acʌbʌdad̶e unusid̶aa mõgara waib̶ʌara orrocawa cob̶ʌda. 5Ara maʌ̃da uriad̶e ed̶a wãsid̶aa. Ed̶a wãbʌdad̶e cũdrada unusid̶aa. Idjia drasoa jʌ̃ b̶ʌra totroa querasia. Ãdji jʌwa araare chũmasia. Idji carea wẽrãrãra dauperasid̶aa. 6Maʌ̃ cũdraba ãdjía jarasia: –Dauperarãnadua. Bãrãba Jesu Nazared̶ebemada crud̶e cachiped̶ad̶ada jʌrʌ panʌa. Idjira ʌ̃rẽbasia. Idji b̶ʌped̶ad̶amaa acʌd̶adua. Nama b̶ʌẽ́a. 7Jãʌ̃be idji ume nĩbaped̶ad̶arãmaa wãnadua. Pedroa, waabemarãa bid̶a jarad̶adua Jesura ãdji na Galilea druad̶aa wãbʌrʌda. Jãma idjira ununia idjia naẽna jarad̶a quĩrãca.– 8Maʌ̃ne daupera panʌba cacua ure nũpanasid̶aa. Ara maʌ̃da wẽrãrãra Jesu cacua tʌb̶ariped̶ad̶a uriad̶eba pira wãsid̶aa. Ne waya panʌ bẽrã ni ab̶aʌa bed̶ead̶aẽ́ basía. 9Jesura diaped̶ed̶a nabema ewari domianebemane ʌ̃rẽbaped̶a naãrã Maria Magdalenaa unubisia. Maʌ̃ wẽrãnebemada Jesuba naẽna jairãda siete ãyã jʌrecuasia. 10Maʌ̃be Mariara Jesu ume nĩbaped̶ad̶arãmaa wãsia. Idji jũẽsid̶e ãdjirãra wad̶i sopuaba jĩã panasid̶aa. Mãwã panʌne Mariaba ãdjirãa jarasia Jesura zocai b̶ʌda unusida. Mãwã ũrĩbʌdamĩna ĩjãnaẽ́ basía. 12Mãwãnacarea Jesu ume nĩbaped̶ad̶arãda umé puru dajada nĩbasid̶aa. Maʌ̃gʌrãa Jesuba ara idjida quĩrã awara unubisia. 13Ãdjira jẽda wãnaped̶a waabemarãa jarasid̶aa. Mãwãmĩna wad̶ibid̶a ĩjãnaẽ́ basía. 14Mãwãnacarea Jesuba edad̶arã once panʌ ne co chũpanasid̶ad̶e ara idjida unubisia. Ãdji cʌwʌrʌ zaread̶eba ĩjãnaẽ́ panana carea quẽãsia. Idji ʌ̃rẽbad̶a unuped̶ad̶aba ãdjirãa jarasid̶amĩna ĩjãnaẽ́ panasid̶aa. 15Maʌ̃be Jesuba ãdjirãa jarasia: –Drua b̶eaza wãnaped̶a bed̶ea bia mʌ̃nebemada jũmarãa jarad̶adua. 16Maʌ̃ bed̶eada ĩjãsid̶ara idjab̶a borocuesid̶ara Ãcõrẽba ẽdrʌ edaya. Baribʌrʌ maʌ̃ bed̶ea ĩjãẽ́ra idjia cawa oya. 17Mʌ̃ ĩjã b̶eaba naʌ̃gʌda od̶ia Ãcõrẽ ʌb̶ʌa eropanʌda unubid̶i carea: mʌ̃ trʌ̃neba jairãda ãyã jʌretad̶ia idjab̶a adua panʌ bed̶ead̶e bed̶ead̶ia. 18Dama arada ãdji jʌwaba jidad̶ia. Nẽãrã dadji beabarida dod̶ibʌrʌ maʌ̃ba biẽ́ oẽ́a. Idjab̶a cacua biẽ́ b̶eara ãdji jʌwa ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌdad̶e biacuad̶ia.– 19Mãwã jarad̶acarea dadjirã Boro Jesura Ãcõrẽba ʌ̃taa bajãnaa edesia. Mama Ãcõrẽ jʌwa araare chũmesia. 20Maʌ̃be Jesuba edad̶arãba idji bed̶eara ãdji wãbʌdaza jarasid̶aa. Dadjirã Boroba ãdjirãra carebasia. Ne ununaca obi b̶ʌd̶eba cawabisia ãdjia jara panʌra wãrã arada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\