MARCO 3

1Wayacusa Jesura judiorã dji jʌrebada ded̶aa wãsia. Mama ẽberã jʌwa beu b̶ʌda b̶asia. 2Ʌ̃cʌrʌba Jesura acʌ panasid̶aa ʌ̃nãũbada ewarid̶e maʌ̃ ẽberã biabi cawaya. Biabisira biẽ́ jarad̶ida crĩcha panasid̶aa. 3Maʌ̃ne Jesuba ẽberã jʌwa beu b̶ʌ́a jarasia: –Piradrʌped̶a ẽsi nũmane zedua.– 4Maʌ̃be Jesuba ãdjía iwid̶isia: –¿Ʌ̃nãũbada ewarid̶e cãrẽda od̶ida panʌ? ¿Biada wa cadjiruada? ¿Djãrã carebaida wa idu beubida?– Baribʌrʌ ãdjirãra chupea panesid̶aa. 5Maʌ̃ne Jesura sopuasia cʌwʌrʌ zarea b̶ea bẽrã. Quĩrũbid̶eba ãdjirã acʌbʌrʌd̶e dji jʌwa beu b̶ʌ́a jarasia: –Jʌwara jiradua.– Mãwã jirabʌrʌd̶e idji jʌwara ab̶ed̶a biasia. 6Ara maʌ̃da pariseorãra ẽdrʌd̶aped̶a Herodeare b̶earãmaa wãsid̶aa. Ãdjirã ume Jesu bead̶i carea crĩcha jʌrʌsid̶aa. 7Maʌ̃be Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a Galilea amene dromanaa wãsid̶aa. Mama Galilea druad̶ebemarãda zocãrã idji caid̶u nĩbasid̶aa. 8Jesuba ne ununacada o b̶ʌda dewararã bid̶a ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ carea Judea druad̶ebemarãda, Jerusaleʌ̃ purud̶ebemarãda, Idumea druad̶ebemarãda, Jordaʌ̃ do wa quĩrãrẽbemarãda, Tiro druad̶ebemarãda, Sidoʌ̃ druad̶ebemarã sid̶a Jesu b̶ʌmaa wãsid̶aa. 9Idjia cacua biẽ́ b̶eada biabi b̶ad̶a bẽrã ẽberãrãba idji tãni carea powuabadjid̶aa. Idjira pẽsua eropanarãnamãrẽã Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia jãbada enenamãrẽã. 11Ẽberã jai bara b̶eaba Jesu unubʌdad̶e idji quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenaped̶a jaiba ne wayaad̶eba jĩgua jarabadjid̶aa: –¡Bʌra Ãcõrẽ Warraa!– 12Baribʌrʌ Jesuba jairãa bio jarabadjia idjid̶ebemada ebud̶a jararãnamãrẽã. 13Mãwãnacarea Jesura eyad̶aa wãped̶a idjia quĩrĩãbʌrʌda idjimaa trʌ̃sia. Ãdjirã zesid̶ad̶e idjia doce edasia idji ume nĩbad̶amãrẽã idjab̶a idji bed̶ea jara nĩbad̶amãrẽã. Maʌ̃gʌrãra Jesuba trʌ̃ b̶ʌsia “mʌ̃a diabued̶arã.” 15Jesuba ãdjirãa ʌb̶ʌada diasia cacua biẽ́ b̶eara biabid̶amãrẽã idjab̶a jai sid̶a ãyã jʌretad̶amãrẽã. 16Ab̶a Simoʌ̃ basía. Jesuba idjira trʌ̃ b̶ʌsia Pedro. 17Maʌ̃ awara Zebedeo warra Santiagoda, dji djaba Juaʌ̃ sid̶a edasia. Maʌ̃ umébemara Jesuba trʌ̃ b̶ʌsia Boanergerã. Maʌ̃ trʌ̃ba jara b̶ʌa “baa warrarã.” 18Naʌ̃gʌrã sid̶a edasia: Andre, Pelipe, Bartolomé, Mateo, Tomá, Alpeo warra Santiago, Tadeo, idjab̶a Simoʌ̃ Cananeo. 19Jesuba Juda Iscariote sid̶a edasia. Maʌ̃gʌba idjira jidabisia. 20Jesu diguid̶aa zesid̶e ẽberãrãda zocãrã powuasid̶aa. Maʌ̃ba Jesura, idji ume nĩbabada sid̶a poya ne cod̶aẽ́ basía. 21Jesu djabarãba cawad̶aped̶a idjira edad̶e wãsid̶aa. Ãdjia crĩcha panasid̶aa idjira quĩrãẽ́ b̶esida. 22Baribʌrʌ judiorã ley jaradiabadarã Jerusaleʌ̃ purud̶eba zeped̶ad̶aba jarasid̶aa: –Jãʌ̃ Jesura jairã boro Beelzebúd̶eba b̶ʌ bẽrã jãwã b̶ʌa. Idjia jaira ãyã jʌretabaria Beelzebúba maʌ̃ ʌb̶ʌada diad̶a bẽrã.– 23Maʌ̃ ũrĩped̶a Jesuba ãdjirã trʌ̃ped̶a ne jara b̶ʌd̶eba bed̶easia. Nãwã jarasia: –¿Sãwã Satanaba ara idjida ãyã jʌretai? 24Ab̶ari druad̶ebemarãda ara ãdjidub̶a djõ pananibʌrʌ dãrã pananaẽ́a. 25Idjab̶a ab̶ari ded̶e b̶eada djõ pananibʌrʌ dãrã pananaẽ́a. 26Ara maʌ̃ quĩrãca Satanada ara idji jairã ume djõped̶a awara wãibʌrʌ ¿sãwã idjia poya b̶ʌra dãrã erob̶ai? Ab̶ed̶a jõya. 27Ẽberã mẽsrã b̶ʌda naãrã jʌ̃ chũmʌnaẽ́bʌrʌ, ¿sãwã idji ded̶e ed̶a ne drʌad̶e wãni? Jʌ̃ chũmʌnadrʌ poya idji nebiara drʌad̶ia. 28Wãrã arada mʌ̃a bãrãa jaraya: ẽberãrãba cadjirua obadara, biẽ́ bed̶eabada sid̶a Ãcõrẽba jũma poya quĩrãdoaya. 29Baribʌrʌ ab̶aʌba Ãcõrẽ Jaureba od̶ada diauruba jãwã osiad̶a aibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ra quĩrãdoaẽ́a. Maʌ̃ ẽberãra ewariza bed̶ead̶e b̶aya.– 30Jesuba mãwã jarasia idjira jai bara b̶ʌad̶a aped̶ad̶a bẽrã. 31Maʌ̃ne Jesu djabarãda, dji papa sid̶a jũẽnaped̶a Jesura dajadaareba trʌ̃bisid̶aa. 32Maʌ̃be ẽberãrã Jesuare chũmeaba idjía jarasid̶aa: –Bʌ papara, bʌ djabarã sid̶a dajadaare panʌa. Ãdjia bʌra jʌrʌ panʌa.– 33Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Bãrãmaarã ¿cairãda mʌ̃ papa idjab̶a mʌ̃ djabarã?– 34Idji caita chũmeada acʌped̶a jarasia: –Naʌ̃gʌrãda mʌ̃ papaa idjab̶a mʌ̃ djabarãa. 35Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ o b̶eadrʌ mʌ̃ djabaa, mʌ̃ djabawẽrãa, idjab̶a mʌ̃ papaa.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\