MARCO 5

1Maʌ̃be amene droma chãnaped̶a Gerasa druad̶e jũẽsid̶aa. 2Jesura jãbad̶eba drua b̶adosid̶e cawaẽ́ne ẽberã jai bara b̶ʌda idjimaa zesia. 3Maʌ̃ ẽberãra beud̶arã tʌb̶aribada uriad̶e b̶abadjia. Ni ab̶aʌba idjira poyad̶aca basía, carenaba jʌ̃bʌda sid̶a. 4B̸arima zocãrã idjira carenaba jĩrũ jʌ̃badjid̶amĩna, jʌwa sid̶a jʌ̃badjid̶amĩna ab̶ed̶a jũma tʌcuabadjia. Idjira ni ab̶aʌba poyad̶aca basía. 5Diamasi, ãsa bid̶a idjira bẽwãrã tʌb̶aribada uriad̶e, eyad̶e bid̶a b̶ia nĩbabadjia. Idjab̶a ara idji cacuara mõgaraba puobadjia. 6Idjia tʌmʌba Jesu unusid̶e pira zesia. Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jĩgua jarasia: –Ãcõrẽ dji Dromaara b̶ʌ Warra, Jesu, ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra mĩã sẽ b̶ʌ? ¡Ãcõrẽ quĩrãpita wãrãneba jaradua bʌa mʌ̃ra biẽ́ b̶ʌẽ́da!– 8Mãwã bed̶easia Jesuba idjía nãwã jara b̶ad̶a bẽrã: –¡Jai, naʌ̃ ẽberã cacuad̶ebemada ãyã wãdua!– 9Maʌ̃be Jesuba dji jaia iwid̶isia: –¿Bʌra casa trʌ̃ jarabada?– Dji jaiba panusia: –Mʌ̃ trʌ̃ra Cãbana abadaa, dairãra cãbana panʌ bẽrã.– 10Maʌ̃ne jaiba Jesua bed̶ea djuburiasia maʌ̃ druad̶ebemada ãyã jʌretarãmãrẽã. 11Mãwã panʌne ara caita b̶ʌ eyad̶e chinada zocãrã ne co duanasid̶aa. 12Maʌ̃ carea dji jairãba Jesua nãwã bed̶ea djuburiasid̶aa: –Dairãra jãʌ̃gʌrã china cacuad̶e idu ed̶a wãbidua.– 13Maʌ̃ne Jesuba iduaribisia. Ara maʌ̃da jairãra ẽberã cacuad̶ebemada ẽdrʌcuad̶aped̶a china cacuad̶e ed̶a wãbʌrʌsid̶aa. Baribʌrʌ ed̶a wãnaped̶a chinara pirapod̶aped̶a perawad̶eba daid̶u tẽũcuasid̶aa. Mama ab̶ed̶a jũma nãbʌrʌ quinisid̶aa. Maʌ̃gʌrã chinara mil umé panasid̶aca b̶ʌa. 14Maʌ̃ carea dji china acʌ pananara purud̶aa pira wãsid̶aa. Ãdji purud̶ebemarãa, dji puru caita b̶earãa bid̶a jai bara b̶ad̶ad̶ebemada jũma nẽbʌrʌsid̶aa. Maʌ̃ carea purud̶ebemarãba acʌd̶e zesesid̶aa. 15Jesu b̶ʌma jũẽbʌdad̶e unusid̶aa jai zocãrã erob̶ad̶ara Jesu caita chũmʌda. Quĩrã b̶aped̶a cacuad̶e jʌ̃badara jʌ̃ b̶asia. Maʌ̃ unuped̶ad̶aba dewararãa nẽbʌrʌsid̶aa jai bara b̶ad̶ara sãwãsida. China sãwãped̶ad̶a sid̶a nẽbʌrʌsid̶aa. Jũmarãda bio ne waya duanesid̶aa. 17Maʌ̃ carea ãdjirãba Jesua bed̶ea djuburiasid̶aa ãdji druad̶ebemada ãyã wãmãrẽã. 18Jesu jãbad̶e b̶adosid̶e dji jai bara b̶ad̶aba bed̶ea djuburiasia idji ume wãi carea. 19Baribʌrʌ Jesuba idu wãbiẽ́ basía. Ãtebʌrʌ jarasia: –Diguid̶a wãped̶a bʌ ẽberãrãa jaradua Ãcõrẽba bʌ ume ne waib̶ʌa od̶ada. Ãdjía nẽbʌrʌdua sãwã idjia bʌra bio quĩrã djuburiasida.– 20Ara maʌ̃da jai erob̶ad̶ara wãped̶a jũma Decapoli druad̶e nẽbʌrʌbadjia Jesuba idji ume ne waib̶ʌa od̶ada. Maʌ̃ bẽrã jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 21Jesu jẽda jãbad̶e amene droma quĩrãrã chãnacarea ẽberãrã zocãrã idji b̶ʌmaa zesid̶aa. Maʌ̃ carea Jesura do icawa b̶esia. 22Mãwã b̶ʌd̶e ẽberã Jairo abadada zesia. Maʌ̃ Jairora judiorã dji jʌrebada ded̶e dji boro basía. Maʌ̃ne Jairora Jesu caita jũẽped̶a idji jĩrũ caita b̶arru cob̶eped̶a nãwã bed̶ea djuburiasia: –Mʌ̃ cauda jũãcãyã nũmʌa. Bʌ jʌwara idji ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶e zedua biamãrẽã.– 24Ara maʌ̃da Jesura Jairo ume wãsia. Ẽberãrã zocãrã Jesu ume wãbʌda bẽrã pẽsua nĩbasia. 25Maʌ̃ne ẽberãrã tãẽna wẽrã doce poa oamiaba jida b̶ʌda nĩbasia. 26Maʌ̃ wẽrãba nẽãrã diabadarãa idji paratara jũma diad̶oad̶amĩna biaẽ́ basía. Zocãrã nẽãrã diabadarãba idjira bia mĩgabisid̶aa baribʌrʌ wetara wãsia. 27Maʌ̃ne Jesud̶ebemada bed̶ea panʌda ũrĩped̶a ẽberãrã tãẽna Jesu jẽdaare caita wãsia. Nãwã crĩchasia: “Idji cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌda tãibʌrʌ, mʌ̃ra biaya.” Ara maʌ̃da Jesu cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra chupea tãsia. 29Tãbʌrʌd̶e idji oara tʌdrʌsia. Mãwã cawasia idji cacua biẽ́ b̶ad̶ara biasida. 30Baribʌrʌ Jesuba cawasia idji ʌb̶ʌad̶eba ab̶aʌda biasida. Maʌ̃ bẽrã jẽda acʌped̶a iwid̶isia: –Mʌ̃a cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra ¿caiba tãsi?– 31Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarãba jarasid̶aa: –¿Sãwã iwid̶i b̶ʌ caiba bʌra tãsida? Bʌa unu b̶ʌa ẽberãrãba bʌra pẽsua eropanʌda.– 32Mãwã jarabʌdamĩna Jesuba jũmarãda pʌrrʌga acʌsia idji tãnada cawai carea. 33Mãwã b̶ʌd̶e wẽrãra ne wayaaba ure nũmasia Jesud̶eba biad̶ada cawa b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃be Jesumaa zeped̶a idji quĩrãpita b̶arru cob̶eped̶a jarasia: –Mʌ̃abʌrʌ wãrãda bʌra tãsia.– 34Maʌ̃ carea Jesuba idjía jarasia: –Cau, wãrãda biaida ĩjãna bẽrã bʌra biasia. Necai wãdua. Bʌra waa bia mĩgaẽ́a.– 35Jesu wad̶i bed̶ea b̶ʌd̶e Jairo ded̶eba ʌ̃cʌrʌ zed̶aped̶a idjía jarasid̶aa: –Bʌ caura jaid̶asia. ¿Cãrẽã jaradiabarira mĩã sẽi?– 36Mãwã jarabʌdara Jesuba quĩrãcuitaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Jairoa jarasia: –Ne wayarãdua. Sod̶eba ĩjãdua.– 37Maʌ̃be Jesuba Pedroda, Santiagoda, Santiago djaba Juaʌ̃ sid̶a Jairo ded̶aa edesia. Waabemara idu wãbiẽ́ basía. 38Jairo dema jũẽbʌdad̶e Jesuba ũrĩsia ẽberãrãra b̶ʌga aujĩã duanʌda. 39Ed̶a wãped̶a Jesuba dji aujĩã duanʌ́a jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã jãcua aujĩã duanʌ? Jãʌ̃ wẽrãcaura beuẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ cãĩ b̶ʌa.– 40Maʌ̃ carea ẽberãrãba idjimaa acʌd̶aped̶a ipid̶asid̶aa. Baribʌrʌ Jesuba jũmarãda dajadaa wãbisia. Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãda ũbea, dji wẽrãcau zezada, dji papa sid̶a ed̶a edesia wẽrãcau b̶ʌped̶ad̶amaa. 41Wẽrãcau jʌwad̶e jidaped̶a Jesuba jarasia: –Talita cumi.– (Maʌ̃ arameo bed̶eaba nãwã jara b̶ʌa: “Cau zaque, mʌ̃a bʌ́a jaraya: pirab̶aridua.”) 42Ara maʌ̃da wẽrãcaura pirab̶ariped̶a nĩbad̶e wãsia. Idjira doce poa b̶asia. Maʌ̃gʌd̶ebemada jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 43Baribʌrʌ Jesuba ãdjía bio jarasia ni ab̶aʌa jararãnamãrẽã. Idjab̶a jarasia wẽrãcaura ne cobid̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\