MARCO 6

1Mamaʌba Jesura idji purud̶aa wãsia. Idji ume nĩbabadarã sid̶a wãsid̶aa. 2Ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesuba judiorã dji jʌrebada ded̶e Ãcõrẽ bed̶eara jaradia b̶asia. Maʌ̃ne zocãrã ũrĩ duanʌba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Nãwã jara duanasid̶aa: –Idjia ¿sãmaareba jãʌ̃ crĩcha cawaara edasi? ¿Caiba idjía necawaada diasi? ¿Sãwã ne ununacada poya oi? 3¿Idjira de obariẽ́ca? ¿Maria warrada jãwã b̶ʌẽ́ca? ¿Idji djabarãra Santiago, Jose, Juda idjab̶a Simoʌ̃ẽ́ca? ¿Idji djabawẽrãrã sid̶a dadjirã tãẽna panʌẽ́ca?– Ãdjirãba Jesura ĩjã quĩrĩãnaẽ́ basía. 4Maʌ̃ bẽrã Jesuba jarasia: –Ãcõrẽneba bed̶eabarida djãrã druad̶e wayabadaa, baribʌrʌ ara idji druad̶ebemarãba wayad̶acaa. Idji puruba, idji ded̶e panabada bid̶a wayad̶acaa.– 5Mama Jesuba ne ununacara poya oẽ́ basía. Ab̶abe idji jʌwara ʌ̃cʌrʌ cacua biẽ́ b̶ea ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌrʌd̶e biabisia. 6Idji purud̶ebemarãba ĩjãnaẽ́ bad̶a bẽrã Jesuba cawa crĩchaẽ́ b̶esia. Jesuba puru zaque b̶eaza jaradia wãsia. 7Mãwãnacarea idjia doce edad̶arãra ãbaa trʌ̃sia. Ãdjirãa ʌb̶ʌada diasia jaida ãyã jʌretad̶amãrẽã. Maʌ̃be puru zaque b̶eaza umé uméa diabuesia. 8Ãdji wãni naẽna jarasia wãbʌdad̶e ni cãrẽ sid̶a ederãnamãrẽã. Od̶e cod̶ida, buchacada, parata sid̶a eded̶iẽ́ panʌana asia. Bardona awa eded̶ida panʌda jarasia. 9Idjab̶a jarasia zapato jʌ̃nida panʌda baribʌrʌ ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌ awa eded̶ida panʌda. 10Maʌ̃ awara jarasia: –Bãrã baridua purud̶e jũẽbʌdad̶e ab̶aʌ ded̶e b̶ad̶e wãnibʌrʌ maʌ̃ ded̶e pananadua ab̶a purud̶eba ẽdrʌbʌdad̶aa. 11Ab̶aʌ puruba bãrãda bia edaẽ́bʌrʌ, ãdjia bãrã bed̶eada ũrĩ quĩrĩãnaẽ́bʌrʌ, mamaʌba ẽdrʌd̶adua. Ẽdrʌbʌdad̶e egoro pora bãrã jĩrũ jãne b̶ʌra jãrãpetad̶adua. Maʌ̃ba cawabiya ãdjia Ãcõrẽ igara panʌ carea idjia cawa oida.– 12Ara maʌ̃da Jesu ume nĩbabadarãra wãsid̶aa. Wãbʌdaza ẽberãrãa jarabadjid̶aa ãdji cadjiruara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. 13Maʌ̃ awara jaira zocãrã ẽberãrã cacuad̶ebemada ãyã jʌrecuasid̶aa idjab̶a zocãrã cacua biẽ́ b̶eara olivo dragaba pʌrʌbʌdad̶e biabibadjid̶aa. 14Herodeda Galilea druad̶ebema boro basía. Maʌ̃ Herodeba Jesura trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌda ũrĩsia. Ʌ̃cʌrʌba Jesud̶ebemada nãwã jarabadjid̶aa: –Borocuebari Juaʌ̃da ʌ̃rẽbasia. Maʌ̃ bẽrã jũma ne ununacara poya o b̶ʌa.– 15Dewararãba jarasid̶aa Jesura Ãcõrẽneba bed̶eabari Elíada. Dewararãba jarasid̶aa: –Idjira Ãcõrẽneba bed̶eabaria dadji drõãenabema ewarid̶e b̶ead̶a quĩrãca.– 16Baribʌrʌ Herodeba mãwã ũrĩped̶a jarasia: –Maʌ̃gʌra Juaʌ̃a. Mʌ̃a idjira ob̶ʌá tʌ beabisia baribʌrʌ beud̶ada ʌ̃rẽbasia.– 17Herodeba Juaʌ̃ beabid̶ara nãwã b̶asia: Herodeba ara idji djaba Pelipe quimada edasia. Maʌ̃ wẽrãra Herodía abadjid̶aa. Herodeba idji ãyõrẽra edad̶a bẽrã Juaʌ̃ba jarabadjia: “Bʌ djaba quimada erob̶acara b̶ʌa.” Maʌ̃ carea Herodeba Juaʌ̃ra jidabiped̶a preso b̶ʌbada ded̶e carenaba jʌ̃ b̶ʌsia. 19Maʌ̃ awara Herodíaba Juaʌ̃ra quĩrãma b̶asia. Idjira beabi quĩrĩã b̶asia mãwãmĩna poya oẽ́ b̶asia. 20Dji boro Herodeba Juaʌ̃ra waya b̶asia idjab̶a cawa b̶asia Juaʌ̃ra ẽberã jipa b̶ʌda, Ãcõrẽ itea b̶ʌda. Maʌ̃ carea Juaʌ̃ra idu biẽ́ obica basía. Herodeba Juaʌ̃ bed̶eara bia ũrĩbadjia baribʌrʌ cawa crĩchaẽ́ b̶esia. 21Ewari ab̶a Herodíaba cawasia sãwã Juaʌ̃ra beabida. Nãwã b̶asia: dji boro Herode tod̶a ewari jũẽsid̶e ne cobada waib̶ʌada obisia. Idjiare b̶ea dji dromarãda, dji djõbada bororãda, Galilea druad̶ebema dji droma b̶ea sid̶a trʌ̃bicuasia idji ume ne cod̶amãrẽã. 22Mãwã ne co duanʌne Herodía cauda ed̶a zeped̶a jũmarã quĩrãpita bairasia. Maʌ̃ba Herodera, idji ume ne co duanʌ sid̶a bio b̶ʌsrid̶asid̶aa. Herodeba maʌ̃ awẽrãa jarasia: –Bʌdjia quĩrĩãbʌrʌda mʌ̃́a iwid̶idua. Ara maʌ̃da mʌ̃a bʌ́a diaya.– 23Idjia wãrãneba jarasia: –Bʌa mʌ̃́a iwid̶ibʌrʌda mʌ̃a jũma diaya. Mʌ̃a poya erob̶ʌ sid̶a ẽsidra diaya.– 24Maʌ̃ne Herodía caura dajadaa wãped̶a idji papaa nãwã iwid̶isia: –Mʌ̃a ¿cãrẽda iwid̶i?– Maʌ̃ne dji papaba panusia: –Borocuebari Juaʌ̃ boroda iwid̶idua.– 25Dji caura Herodemaa isabe jẽda wãped̶a nãwã jarasia: –Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa ara nawena bʌa Borocuebari Juaʌ̃ boroda mʌ̃́a eped̶ecod̶e diaida.– 26Mãwã iwid̶isid̶e Herodera bio sopuasia. Baribʌrʌ idji ume ne co duanʌ quĩrãpita wãrãneba jarad̶a bẽrã awẽrãba iwid̶id̶a quĩrãca o quĩrĩãsia. 27Ara maʌ̃da Herodeba zarrada wãbisia Juaʌ̃ borora enemãrẽã. 28Maʌ̃ zarrara preso b̶ʌbadamaa wãped̶a Juaʌ̃ra ob̶ʌá tʌsia. Idji borora eped̶ecod̶e eneped̶a Herodía caua diasia. Maʌ̃be dji cauba dji papaa diasia. 29Juaʌ̃ ume nĩbaped̶ad̶aba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e Juaʌ̃ cacuara jʌrʌd̶e wãnaped̶a tʌb̶arid̶e edesid̶aa. 30Mãwãnacarea Jesuba diabued̶arãra idji ume ãbaa dji jʌresid̶aa. Ãdjia oped̶ad̶ara, jaradiaped̶ad̶a sid̶a Jesua jũma nẽbʌrʌ panasid̶aa. 31Mãwã panʌne ẽberãrãra zocãrã zesesid̶aa. Ãdjirã careba panʌba poya ne cod̶aẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã Jesuba jarasia: –Wãnadrʌ ẽberã neẽ́maa ʌ̃nãũni carea.– 32Ara maʌ̃da ãdub̶a jãbad̶e wãsid̶aa ẽberã neẽ́maa. 33Baribʌrʌ zocãrãba ãdji wãbʌdara unusid̶aa. Maʌ̃ne cawasid̶aa cairãda mãwã wãnada. Maʌ̃ bẽrã puruzabemarãda ãdji wãbʌdamaa jĩrũba wãnaped̶a ãdji na jũẽsid̶aa. 34Jesura jãbad̶eba drua b̶adobʌrʌd̶e maʌ̃ ẽberãrã zocãrã duanʌda unusia. Oveja dji wagabari neẽ́ qued̶ea quĩrãca panʌ bẽrã Jesuba ãdjirãra mĩã djuburi unusia. Maʌ̃ carea ãdjirãa jaradia b̶esia. 35Queubod̶od̶e Jesu ume nĩbabadarãra idjimaa zed̶aped̶a jarasid̶aa: –Nama ẽberãra caita neẽ́a. Maʌ̃ awara queubʌrʌa. 36Ẽberãrãa jaradua de b̶eamaa wa puru b̶ead̶aa cod̶ira nẽdod̶e wãnamãrẽã. Ni cãrẽ sid̶a neẽ́ panʌa.– 37Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Bãrãbʌrʌ ne cobid̶adua.– Maʌ̃ne ãdjia jarasid̶aa: –¿Cãrẽda daiba cobid̶i? ¿Bʌa quĩrĩã b̶ʌca daiba jũma naʌ̃ ẽberãrã itea paʌ̃ nẽdod̶e wãnida? Ab̶aʌda berara poa ab̶a trajaida b̶ʌa maʌ̃ parata edai carea.– 38Maʌ̃ne Jesuba iwid̶isia: –¿Dadjirãba paʌ̃da jũmasãwã eropanʌ? Acʌd̶e wãnadua.– Ara maʌ̃da wãsid̶aa. Acʌd̶aped̶a ãdjia jarad̶e zesid̶aa: –Paʌ̃da juesumabe idjab̶a b̶edada umébe eropanʌa.– 39Maʌ̃be Jesuba jũmarãa jarasia põãjãrã pãwãrãne awara awara chũpanenamãrẽã. 40Ara maʌ̃da ʌ̃cʌrʌ cien, ʌ̃cʌrʌ cincuenta awara awara chũpanesid̶aa. 41Jesuba paʌ̃ juesuma panʌra, b̶eda umé panʌ sid̶a idji jʌwad̶e edaped̶a bajãnaa acʌped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. Maʌ̃be paʌ̃ra cõrãcuaped̶a idji ume nĩbabadarãa diasia jed̶ecad̶amãrẽã. B̸eda umébema sid̶a jed̶ecad̶amãrẽã diasia. 42Maʌ̃be jũmarãda ne cod̶aped̶a jãwũãsid̶aa. 43Paʌ̃ ad̶ubad̶ara, b̶eda ad̶ubad̶a sid̶a jʌrʌ pesid̶ad̶e doce jamara birasid̶aa. 44Mama ne coped̶ad̶ara dji umaquĩrã awa mil juesuma panasid̶aa. 45Mãwãnacarea Jesuba idji ume nĩbabadarãra jãbad̶e b̶adobisia idji na quĩrãrã chãnaped̶a Betsaidá purud̶aa wãnamãrẽã. Maʌ̃ne idjira b̶esia ẽberãrã diguid̶aa wãbigai carea. 46Jũmarãda wãbigaped̶a eyad̶aa Ãcõrẽa iwid̶id̶e wãsia. 47Queusid̶e Jesu ume nĩbabadarãra jãbad̶e do quẽsidra panasid̶aa. Maʌ̃ne Jesura drua idub̶a b̶asia. 48Idjia unusia ãdjira dowiba poya wãnaẽ́ panʌda nãũrãda ãdji nocoareba puá nũmʌ bẽrã. Ãsabod̶od̶e Jesura do ʌ̃rʌ̃ nĩda ãdjirã caita wãyã wãbʌrʌ basía. 49Maʌ̃ne jũmarãba idjira do ʌ̃rʌ̃ nĩda unusid̶aa. Baribʌrʌ bẽwãrãda mãwã b̶ʌda crĩchasid̶aa. Maʌ̃ carea bio dauperad̶aped̶a ne wayaaba b̶iasid̶aa. Ara maʌ̃da Jesuba jarasia: –¡Sozarra b̶ead̶adua! Mʌ̃da jãwã b̶ʌa. ¡Ne wayarãnadua!– 51Jesu jãbad̶e b̶adosid̶e nãũrãra cãbasia. Maʌ̃ bẽrã bio ne wayasid̶aa idjab̶a cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶aa. 52Jesuba paʌ̃ maãrĩ b̶ʌd̶eba ẽberãrãra zocãrã ne cobigad̶amĩna ãdjia wad̶ibid̶a idjid̶ebemada cawad̶aẽ́ panasid̶aa. Ab̶ed̶a poya cawad̶aẽ́ basía. 53Chã wãnada Genesare druad̶e jũẽnaped̶a doya wib̶arisid̶aa. 54Jãbad̶eba drua b̶adosid̶ad̶e mamabemarãba ab̶ed̶a Jesura cawasid̶aa. 55Maʌ̃ carea puruza pira wãsid̶aa ãdji cacua biẽ́ b̶eara Jesumaa eded̶amãrẽã. Ẽberãrãba Jesura sãma b̶ʌda ũrĩsid̶ara dji cacua biẽ́ b̶eara cʌd̶ad̶e araa edebadjid̶aa. 56Idji wãbʌrʌza ẽberãrãba cacua biẽ́ qued̶eara od̶e b̶ʌbadjid̶aa. Puru zaqued̶e, puru b̶ead̶e, puru ãĩ bid̶a mãwã obadjid̶aa. Maʌ̃ne Jesua bed̶ea djuburiabadjid̶aa idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌ ida tãbimãrẽã. Idji tãbʌdara jũmaena biacuabadjid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\