MARCO 7

1Ewari ab̶a pariseorãda, judiorã ley jaradiabadarã sid̶a Jerusaleʌ̃ purud̶eba Jesumaa zesid̶aa. 2Maʌ̃ ẽberãrãba unusid̶aa ʌ̃cʌrʌ Jesu ume nĩbabadarãda jʌwa sʌgʌd̶aẽ́ ne co panʌda. Drõãenabemaba jʌwa sʌgʌbadad̶ebema jaradiaped̶ad̶a quĩrãca od̶aẽ́ panʌ bẽrã ãdjira biẽ́ jarasid̶aa. ( 3Pariseorãba, waabema judiorã bid̶a jʌwara b̶arima zocãrã sʌgʌbadaa drõãenabemaba jaradiaped̶ad̶a quĩrãca. Mãwã sʌgʌd̶aẽ́bʌrʌ ne cod̶acaa. 4Idjab̶a ne nẽdobuebadamaʌba diguid̶aa zed̶aped̶a drõãenabemaba jaradiaped̶ad̶a quĩrãca sʌgʌd̶aẽ́bʌrʌ, ne cod̶acaa. Maʌ̃ awara ãdji sãũda, zocoda, cuguruda, cʌd̶a sid̶a quĩrãcuita sʌgʌbadaa. Ne zocãrã quĩrãcuita obadaa drõãenabemaba jaradiaped̶ad̶a ẽpẽni carea.) 5Maʌ̃ne pariseorãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a Jesua iwid̶isid̶aa: –Bʌ ume nĩbabadarãba jʌwa mititia ne cobadaa. ¿Cãrẽ cãrẽã dadji drõãenabemaba jaradiaped̶ad̶ara od̶aca?– 6Jesuba panusia: –Bãrã dji biaca b̶earã, Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba bãrãnebemada nãwã arid̶e b̶ʌsia: Naʌ̃ puruba mʌ̃́a bia bed̶eabaria, baribʌrʌ wãrãda ãdji sod̶eba mʌ̃ma crĩchad̶acaa. 7Ãdji quĩrĩãbe mʌ̃́a bia bed̶eabadaa. Mʌ̃ bed̶ea cãyãbara ẽberã crĩchadrʌ jaradiabadaa. 8Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara bãrãba amabadaa drõãenabemarãba jaradiaped̶ad̶a ẽpẽni carea.– 9Maʌ̃ awara Jesuba jarasia: –Ara bãrãba obadad̶eba Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara igarabadaa. 10Moiseba nãwã jarasia: “Bʌ zezada, bʌ papa sid̶a wayadua.” Naʌ̃ sid̶a jarasia: “Bariduaba idji zezada wa idji papada biẽ́ jaraibʌrʌ, maʌ̃gʌra beuida b̶ʌa.” 11Baribʌrʌ bãrãba dji zeza wa dji papa careba amaaba ab̶abe naʌ̃da jarabadaa: “Jũma mʌ̃a erob̶ʌra Ãcõrẽa diad̶a bẽrã mʌ̃a bʌra poya carebaẽ́a.” 13Mãwã bãrã drõã naẽnabemaba jaradiaped̶ad̶a ẽpẽ panʌneba Ãcõrẽ bed̶eara igarabadaa. Bãrãba ne zocãrã maʌ̃ quĩrãca obadaa.– 14Maʌ̃be Jesuba ẽberãrã arima duanʌra jũma trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Jũmarãba mʌ̃ bed̶eara ũrĩnadua cawad̶amãrẽã. 15Dadjia cobadaba Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌcaa. Ãtebʌrʌ sod̶eba ze b̶ʌbʌrʌ dadjira mititia b̶ʌbaria. 16Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba quĩrãcuita ũrĩdua.– 17Maʌ̃be Jesuba ẽberãrã arima duanʌra ameped̶a diguid̶aa wãsia. Mama idji ume nĩbabadarãba dadji mititia b̶ʌbarid̶ebemada iwid̶isid̶aa. 18Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –¿Bãrã bid̶a wad̶i adua panʌca? Ũrĩnadua: dadjia cobadaba Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌcaa, dadji sod̶e ed̶a wãẽ́ b̶ʌ bẽrã. Ãtebʌrʌ b̶ited̶a wãped̶a dajadaa ẽdrʌbaria.– Mãwã jara b̶ʌd̶eba Jesuba cawabisia ne jũma cod̶ira bia b̶ʌda. 20Maʌ̃bebʌrʌ jarasia: –Ed̶aʌba ze b̶ʌba ẽberãra Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌbaria. 21Crĩcha cadjiruada, daunemaida, aud̶ua b̶aida, mĩã beaida, ne drʌaida, jũma erob̶a quĩrĩã b̶aida, ne cadjirua o b̶aida, djãrã cũrũgaida, peraẽ́ oida, djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ b̶aida, ẽcarraare biẽ́ bed̶eaida, djãrã cãyãbara biara b̶ʌda crĩchaida, idjab̶a crĩcha neẽ́ b̶ʌca o b̶ai sid̶a ẽberã sod̶eba zebaria. 23Jũma maʌ̃ cadjirua ed̶aʌba ze b̶ʌba ẽberãra Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌbaria.– 24Jesura mamaʌba Tiro druad̶aa wãped̶a ab̶aʌ ẽberã ded̶e b̶esia. Idji sãma b̶ʌda ni ab̶aʌa cawabi quĩrĩãẽ́ b̶asia. Mãwãmĩna cawasid̶aa. 25Maʌ̃ druad̶e wẽrãda b̶asia. Idji caura jai bara b̶asia. Maʌ̃ wẽrãba Jesud̶ebema ũrĩsid̶e idji b̶ʌmaa wãped̶a idji jĩrũ caita chĩrãborod̶e cob̶esia. 26Maʌ̃ne bed̶ea djuburiasia Jesuba jaira idji cau cacuad̶ebemada ãyã jʌretamãrẽã. Baribʌrʌ wẽrãra judioẽ́ basía. Siropenicia druad̶ebema basía. 27Maʌ̃ carea Jesuba idjía jarasia: –Warrarãda na idu ne cobida b̶ʌa. Biẽ́ b̶ʌa warrarãba co panʌda jãrĩda usaa diai carea.– 28Maʌ̃ne wẽrãba panusia: –Bʌa jara b̶ʌra wãrãa, mʌ̃ Boro, baribʌrʌ warrarãba djico jurruzoabid̶ada usaba mesa edre cobaria.– 29Maʌ̃ ũrĩped̶a Jesuba jarasia: –Bʌa mãwã bia panuna bẽrã necai diguid̶aa wãdua. Bʌ cau cacuad̶e b̶ad̶a jaira ãyã wãsia.– 30Wẽrã idji ded̶e jũẽsid̶e idji caura cʌd̶ad̶e necai b̶ʌda unusia. Dji jaira wãrãda ãyã wãsia. 31Jesura Tiro druad̶e b̶ad̶ada jẽda wãsia. Sidoʌ̃ druad̶e jũẽne wãped̶a Decapoli druaareba Galilea amene dromanaa wãsia. 32Mama ẽberãrãba cʌwʌrʌ qui b̶ʌda Jesumaa enesid̶aa. Maʌ̃ ẽberãra idjab̶a quĩrãme cara b̶asia. Ãdjirãba Jesua bed̶ea djuburiasid̶aa idji jʌwara maʌ̃ ẽberã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a biabimãrẽã. 33Ara maʌ̃da Jesuba cʌwʌrʌ qui b̶ʌra jĩga edesia. Maʌ̃be idji jʌwa jĩwĩnĩra dji ẽberã cʌwʌrʌ uriaza berajusia. Mãwã oped̶a ara idji jʌwa quẽbʌd̶e id̶osia. Ẽberã quĩrãmene ib̶aba maãrĩ wara edasia. 34Maʌ̃be bajãnaa acʌped̶a ʌ̃yãba drasoa ʌ̃yãbaped̶a arameo bed̶ead̶e jarasia: “¡Epata!” Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa “ogadrʌdua.” 35Ara maʌ̃da ẽberã cʌwʌrʌra ogadrʌped̶a bia ũrĩ b̶esia. Idji quĩrãmera biad̶a bẽrã bia bed̶ea b̶esia. 36Jesuba ãdjirãa jarasia maʌ̃nebemada ni ab̶aʌa jararãnamãrẽã. Mãwãmĩna wetara nẽbʌrʌbadjid̶aa. 37Dji arima panʌba bio cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶aa. Nãwã jarasid̶aa: –Jesuba ne jũmada bia o b̶ʌa. Cʌwʌrʌ qui b̶eara ũrĩbibaria, quĩrãme cara b̶eara bed̶eabibaria.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\