MARCO 9

1Idjab̶a Jesuba jarasia: –Mʌ̃a wãrãda jaraya: ʌ̃cʌrʌ nama panʌ beud̶i naẽna ebud̶a ununia Ãcõrẽba mʌ̃, jũmarã Boro b̶ʌd̶ara ʌb̶ʌa bara zebʌrʌda.– 2Sei ewari bad̶acarea Jesuba Pedroda, Santiagoda, Juaʌ̃ sid̶a ãdub̶a eya ʌ̃tʌ b̶ʌmaa edesia. Mama ãdji quĩrãpita Jesura quĩrã awara nũmesia. 3Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra bio totroa b̶esia. Naʌ̃ ẽjũãnebemaba tãtobʌda sid̶a maʌ̃ quĩrãca poya totroa od̶aẽ́a. 4Maʌ̃ne ãdjia unusid̶aa Elíada, Moise sid̶a Jesu ume bed̶ea panʌda. 5Maʌ̃ carea Pedroba Jesua jarasia: –Jaradiabari, bia b̶ʌa daira nama panʌda. Daiba de zaqueda ũbea od̶ia; ab̶a bʌ itea, ab̶a Moise itea, idjab̶a ab̶a Elía itea.– 6Pedrora mãwã bed̶easia ni cãrẽ sid̶a cawaẽ́ bẽrã. Ãdjira wãrãda dauperasid̶aa. 7Mãwã b̶ʌd̶e jʌ̃rãrãda ãdji ʌ̃rʌ̃ zesia. Maʌ̃ jʌ̃rãrãneba naʌ̃ bed̶eada jĩgua ũrĩsid̶aa: –Naʌ̃gʌra mʌ̃ Warraa. Idjira mʌ̃a bio quĩrĩã b̶ʌa. Idjia jara b̶ʌra ũrĩnadua.– 8Wayacusa acʌbʌdad̶e waabemarãda ununaẽ́ basía. Ab̶abe Jesudrʌ ãdjirã ume b̶asia. 9Maʌ̃be eyad̶eba ed̶aa zebʌdad̶e Jesuba ãdjía bio jara b̶ʌsia eyad̶e unuped̶ad̶ara ni ab̶aʌa jararãnamãrẽã ab̶a Naʌ̃ Djara Edad̶a ʌ̃rẽbabʌrʌd̶aa. 10Maʌ̃gʌra ara ãdji crĩchad̶e eropanesid̶aa. Ãdjidub̶a maʌ̃ ʌ̃rẽbaid̶ebemada iwid̶idruabadjid̶aa. 11Maʌ̃be Jesua iwid̶isid̶aa: –Mãwãra judiorã ley jaradiabadarãba ¿cãrẽ cãrẽã jarabada Elíada naãrã zeida b̶ʌda?– 12Jesuba panusia: –Wãrãda Elíara naãrã zeida b̶ʌa ne jũmada bia b̶ʌi carea. Baribʌrʌ ¿cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ Naʌ̃ Djara Edad̶ara bia mĩgaida b̶ʌda idjab̶a ẽberãrãba igarad̶ida? 13Mʌ̃a bãrãa jaraya: Elíara wãrãda zesia. Mãwãmĩna Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca ẽberãrãba o quĩrĩã pananara idji ume osid̶aa. 14Jesura, Pedrora, Santiagora, Juaʌ̃ sid̶a waabema Jesu ume nĩbabadarã duanʌmaa zesid̶aa. Maʌ̃ne unusid̶aa zocãrã ẽberãrãda ãdjirãma powua nũmʌda. Ʌ̃cʌrʌ judiorã ley jaradiabadarãda ãdjirã ume caicaya duanasid̶aa. 15Jesu unusid̶ad̶e jũmarãba bio cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ara maʌ̃da idjimaa pira wãnaped̶a audiab̶arisid̶aa. 16Jesuba ãdjirãa iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã caicaya duanʌ?– 17Maʌ̃ powua nũmʌneba ab̶aʌba panusia: –Jaradiabari, mʌ̃ warrada enesia bʌa biabimãrẽã. Idjira jai bara b̶ʌa. Maʌ̃ jaiba idjira quĩrãme cara erob̶ʌa. 18Jaiba jidabʌrʌd̶e b̶aebibaria, yed̶aa cõpepeabibaria, quid̶a cʌrrʌabibaria, idjab̶a cacua ʌb̶ʌa tab̶ʌbaria. Mʌ̃a bʌ ume nĩbabadarãa jarasia jãʌ̃ jaira ãyã jʌretad̶amãrẽã. Mãwãmĩna poyad̶aẽ́ basía.– 19Jesuba jarasia: –¡Bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnacaa! Ĩjãnamãrẽã ¿ab̶a sãʌ̃be mʌ̃a droai? Warrara namaa enenadua.– 20Ara maʌ̃da warrara Jesumaa edesid̶aa. Dji jaiba Jesu unubʌrʌd̶e warrara wawabisia. Warrara egode b̶aeped̶a bʌrab̶ari tab̶esia, idjab̶a ited̶aa cõpepea tab̶esia. 21Jesuba dji zezaa iwid̶isia: –¿Dãrãbʌrʌca jãwã b̶ʌra?– Dji zezaba panusia: –Caibe ed̶aʌba jãwã b̶ʌa. 22Jaiba idjira bea quĩrĩã b̶ʌa. B̸arima zocãrã idjira tʌbʌd̶e b̶aebibaria idjab̶a ed̶aud̶e doed̶a b̶aebibaria. Daira quĩrã djuburiadua. Poya carebaibʌrʌ, carebadua.– 23Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bʌa ¿sãwã mʌ̃a poya carebaibʌrʌ a b̶ʌ? Bʌa ĩjãida b̶ʌa mʌ̃a poya carebaida. Mãwã ĩjãbʌrʌ itea Ãcõrẽba ne jũmada oida b̶ʌa.– 24Ara maʌ̃da dji zezaba jĩgua jarasia: –Mʌ̃a ĩjã b̶ʌa baribʌrʌ carebadua biara ĩjãi carea.– 25Jesuba ẽberãrãda araa powuabʌrʌda ununa bẽrã dji jaira nãwã quẽãsia: –Quĩrãme carabibari jai, cʌwʌrʌ quibibari jai, mʌ̃a bʌ́a jaraya: naʌ̃ warra cacuad̶ebemada ãyã wãdua. Waa idji cacuad̶e ed̶a zerãdua.– 26Ara maʌ̃da dji jaira b̶iaped̶a wayacusa warrara biara wawabisia. Maʌ̃be idji cacuad̶ebemada ẽdrʌsia baribʌrʌ warrara ab̶ed̶a beud̶a quĩrãca tab̶esia. Maʌ̃ bẽrã dji arima duanʌba jara duanesid̶aa: –¡Ay, jãʌ̃ warrara jaid̶ab̶arisia!– 27Baribʌrʌ Jesuba warra jʌwad̶e jidaped̶a piradrʌbisia. Maʌ̃ne warrara ʌ̃ta nũmesia. 28Jesura diguid̶aa wãnacarea idji ume nĩbabadarãba ãdub̶a iwid̶isid̶aa: –¿Sãwãẽrã dairãba jãʌ̃ jaira poya ãyã jʌretad̶aẽ́ basi?– 29Jesuba panusia: –Jai naʌ̃ca b̶ea ãyã jʌretad̶i carea Ãcõrẽa iwid̶id̶ida panʌa idjab̶a ne cod̶aca ewarida od̶ida panʌa.– 30Mamaʌba Galilea druad̶e pʌrrʌa wãsid̶aa. Jesuba idji ume nĩbabadarãa jaradia b̶ʌ bẽrã sãma panʌda ni ab̶aʌa cawabi quĩrĩãẽ́ b̶asia. Maʌ̃ne ãdjirãa jarasia: –Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ab̶aʌba ẽberãrãa jidabiya. Ãdjirãba mʌ̃ra bead̶ia, baribʌrʌ ewari ũbead̶e mʌ̃ra ʌ̃rẽbaya.– 32Mãwã jarad̶ara idji ume nĩbabadarãba poya cawad̶aẽ́ basía. Idjía iwid̶id̶ida waya panasid̶aa. 33Maʌ̃be Capernauʌ̃ purud̶aa jẽda zesid̶aa. Diguid̶a panenacarea Jesuba iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã od̶e caicaya zesid̶a?– 34Ãdjirãra chupea panesid̶aa wãrãda caicaya zeped̶ad̶a bẽrã. Ãdjirãra ijara panasid̶aa caida dji dromaara b̶ai cawaya. 35Maʌ̃be Jesura chũmeped̶a idjia edad̶a doce panʌra caitaara trʌ̃ped̶a jarasia: –Ab̶aʌda dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, jũmarã cãyãbara ed̶aara b̶aida b̶ʌa. Waabemarã nezocada b̶aida b̶ʌa.– 36Maʌ̃ carea warra zaqueda edaped̶a ãdjirã ẽsi nũmʌsia. Maʌ̃be idji jʌwad̶e bara edaped̶a jarasia: 37–Ab̶aʌba mʌ̃ ĩjã b̶ʌd̶eba warrarãda bia edaibʌrʌ, mʌ̃da bia edabʌrʌa. Mʌ̃ bia edabʌrʌba ab̶abe mʌ̃da edabʌrʌẽ́a, ãtebʌrʌ mʌ̃ Diabued̶a sid̶a bia edabʌrʌa.– 38Maʌ̃ne Juaʌ̃ba Jesua jarasia: –Jaradiabari, daiba unusid̶aa ẽberãba bʌ trʌ̃neba jaida ãyã jʌrecua b̶ʌda. Baribʌrʌ idjira dadjirã ume nĩẽ́ bẽrã daiba jarasid̶aa waa mãwã orãmãrẽã.– 39Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mãwã orãnadua. Mʌ̃ trʌ̃neba ne ununaca o b̶ʌba mʌ̃nebemada poya biẽ́ bed̶eaẽ́a. 40Dadjirã ume dji quĩrũẽ́ra dadjirãare b̶ʌa. 41Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãra mʌ̃re bẽrã bariduaba bãrãa baidoda dawaibʌrʌ, Ãcõrẽba wãrãda maʌ̃ ẽberãa nebiada diaya. 42Bariduaba mʌ̃ ĩjã b̶ea dji dromaẽ́ qued̶eada cadjiruad̶e b̶aebibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra bio cawa oya. Maʌ̃ cawa oira bio zarea b̶ai bẽrã, biara b̶ʌa maʌ̃ ẽberã ochirud̶e yuda jʌ̃naped̶a pusad̶e b̶atabued̶ida. 43Bʌ jʌwaba bʌ́a cadjiruada obibʌrʌ, maʌ̃ cadjirua o amaaba b̶ʌá tutadua. Bʌa jʌwa ab̶abe erob̶aimĩna ewariza Ãcõrẽ ume b̶aya. Maʌ̃da biara b̶ʌa jʌwa umé erob̶ʌda tʌbʌ urua quicamaa wãi cãyãbara. 45Ara maʌ̃ quĩrãca bʌ jĩrũba bʌ́a cadjiruada obibʌrʌ, maʌ̃ cadjirua o amaaba b̶ʌá tutadua. Bʌa jĩrũ ab̶abe erob̶aimĩna ewariza Ãcõrẽ ume b̶aya. Maʌ̃da biara b̶ʌa Ãcõrẽba bʌra jĩrũ umé erob̶ʌda tʌbʌ urua quicamaa b̶atabuei cãyãbara. 47Idjab̶a bʌ dauba bʌ́a cadjiruada obibʌrʌ, maʌ̃ cadjirua o amaaba ẽũtadua. Bʌa dau ab̶abe erob̶aimĩna ewariza Ãcõrẽ ume b̶aya. Maʌ̃da biara b̶ʌa Ãcõrẽba bʌra dau umé erob̶ʌda tʌbʌ urua quicamaa b̶atabuei cãyãbara. 48Mama qui beud̶acada baraa, idjab̶a dji eradrʌ nũmʌ sid̶a quicaa. 49Dadjirãra bia mĩga panʌneba Ãcõrẽ itea bia b̶ead̶ia. 50Tãda bia b̶ʌa baribʌrʌ cʌyada jõibʌrʌ ¿sãwã wayacusa cʌya b̶ei? Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ itea bia b̶ead̶adua. Idjab̶a ãbaa necai b̶ead̶adua.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\