MATEO 12

1Ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesura ẽjũã trigo ud̶ad̶e nĩbasia. Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarã jarra panʌ bẽrã trigora tʌ edad̶aped̶a co nĩbasid̶aa. 2Ãdjia mãwã o panʌra ʌ̃cʌrʌ pariseorãba ununaped̶a Jesua jarasid̶aa: –Bʌ ume nĩbabadarãba ʌ̃nãũbada ewarid̶e ocara panʌda jãwã o panʌa.– 3Maʌ̃ne Jesuba ãdjía jarasia: –¿Bãrãba Ãcõrẽ Bed̶eara acʌd̶acaca? Davi, idji ume nĩbabadarã sid̶a jarra panasid̶ad̶e ¿sãwã osid̶a? Davira Ãcõrẽ ded̶e ed̶a wãped̶a Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ad̶a paʌ̃da edasia. Maʌ̃ paʌ̃ra ¿ab̶abe sacerdoterãba cod̶ida panasid̶aẽ́ca? Baribʌrʌ Daviba coped̶a idji ume nĩbabadarãa diasia. 5Maʌ̃ awara Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e jara b̶ʌa sacerdoterãra ʌ̃nãũbada ewarid̶e Ãcõrẽ de dromane ne od̶ida panʌda. Mãwãmĩna ʌ̃nãũbada ewarid̶ebema ley igara panʌ carea bed̶ead̶e panʌẽ́a. ¿Bãrãba maʌ̃gʌ sid̶a acʌd̶acaca? 6Mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽ de droma cãyãbara dji dromaara b̶ʌda nama b̶ʌa. 7Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã jara b̶ʌa: “Animarã babue diad̶i cãyãbara mʌ̃a biara quĩrĩã b̶ʌa bãrãba djãrã quĩrã djuburia pananida.” Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌda bãrãba cawa pananabara, za bed̶ea neẽ́ b̶eada biẽ́ jarad̶aẽ́ bacasia. 8Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ʌ̃nãũbada ewari djibaria.– 9Jesura mamaʌba judiorã dji jʌrebada ded̶aa wãsia. 10Mama ẽberã jʌwa beu b̶ʌda b̶asia. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba Jesura biẽ́ jara quĩrĩã panasid̶aa ʌ̃nãũbada ewari ley igara b̶ʌ carea. Maʌ̃ bẽrã idjía iwid̶isid̶aa: –¿Bia b̶ʌca cacua biẽ́ b̶ʌda ʌ̃nãũbada ewarid̶e biabida?– 11Jesuba panusia: –Bãrã ovejada ʌ̃nãũbada ewarid̶e uriad̶e b̶aesira ¿jʌwaba ẽdrʌ edaẽ́ca? ¿Caiba mãwã oẽ́? 12¿Ẽberãda oveja cãyãbara biara b̶ʌẽ́ca? Maʌ̃ bẽrã bia b̶ʌa ʌ̃nãũbada ewarid̶e bia oida.– 13Maʌ̃be dji jʌwa beu b̶ʌ́a jarasia: –Jʌwara jiradua.– Mãwã jirabʌrʌd̶e idji jʌwara ab̶ed̶a biasia dewarabema jʌwa quĩrãca. 14Ara maʌ̃da pariseorãra ẽdrʌd̶aped̶a wãsid̶aa. Maʌ̃be Jesu bead̶i carea crĩcha jʌrʌsid̶aa. 15Jesuba maʌ̃nebema cawasid̶e ãyã wãsia. Zocãrã ẽberãrãda idji caid̶u wãsid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba dji cacua biẽ́ b̶eara jũma biabicuasia. 16Idjia ãdjirãa bio jara b̶ʌsia idjid̶ebemada ebud̶a jararãnamãrẽã. 17Maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba jarad̶a quĩrãca. 18Nãwã jarasia: Naʌ̃gʌra mʌ̃a edad̶a nezocaa. Mʌ̃a idjira quĩrĩã b̶ʌa. Idji carea mʌ̃ra wãrãda bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Mʌ̃ Jaurera idjía diaya. Idjia puru b̶eaza mʌ̃a jipa oid̶ebemada jaraya. 19Idjira ijaraẽ́a idjab̶a quĩrũbid̶eba b̶iaẽ́a. Maʌ̃ bẽrã ni ab̶aʌba idji bed̶eabʌrʌda purud̶e ũrĩnaẽ́a. 20Cha cõrãicha quirura idjia cõrãtaẽ́a. Ĩbĩrã maãrĩ urua quirura idjia quiaẽ́a. Ara maʌ̃ quĩrãca dji ʌb̶ʌaẽ́ b̶eara jipa o b̶aya ab̶a ne jũmane poyabʌrʌd̶aa. 21Maʌ̃ne puru b̶eaza idjira jʌ̃ãnia ẽdrʌ edamãrẽã. 22Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌba jai bara b̶ʌ ẽberãda Jesumaa edesid̶aa. Maʌ̃ ẽberãra daub̶errea b̶asia idjab̶a quĩrãme cara b̶asia. Jesuba idjira biabisia bed̶eamãrẽã idjab̶a unu b̶emãrẽã. 23Jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã iwid̶isid̶aa: –David̶eba zeida b̶ʌra ¿naʌ̃gʌ Jesuca?– 24Baribʌrʌ ãdjirãba mãwã jara panʌra pariseorãba ũrĩsid̶aa. Maʌ̃gʌrãba jarasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberãba jaira ãyã jʌretabaria, jairã boro Beelzebúba maʌ̃ ʌb̶ʌada diad̶a bẽrã.– 25Baribʌrʌ ãdjia crĩcha panʌra Jesuba cawad̶a bẽrã jarasia: –Ab̶ari druad̶ebemarãda ara ãdjidub̶a djõ pananibʌrʌ, ãdub̶a dji quininia. Ab̶ari purud̶e wa ab̶ari ded̶e dji ẽberãrãda ara ãdjidub̶a djõ pananibʌrʌ, dãrã pananaẽ́a. 26Ara maʌ̃ quĩrãca Satanaba ara idji jaida ãyã jʌretaibʌrʌ, ara idji ume djõ b̶ʌa. ¿Sãwã idjia poya b̶ʌra dãrã erob̶ai? 27Bãrãmaarã mʌ̃a Beelzebúd̶eba jairãda ãyã jʌreta b̶ʌa. Mãwãra bãrã ẽpẽ b̶eaba ¿caid̶eba jaira ãyã jʌretabada? Ãdjirãba cawabid̶ia bãrãba ãĩ crĩcha panʌda. 28Baribʌrʌ mʌ̃a Ãcõrẽ Jaured̶eba jairãda ãyã jʌreta b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽba unubi b̶ʌa idjira jũẽsida bãrã Boro bai carea. 29Ẽberã mẽsrã b̶ʌra naãrã jʌ̃ chũmʌnaẽ́bʌrʌ, ¿sãwã idji ded̶e ed̶a ne drʌad̶e wãni? Ab̶a mãwã jʌ̃ chũmʌsid̶ara poya idji nebiada drʌad̶ida panʌa. 30Ab̶aʌda mʌ̃are b̶ʌẽ́bʌrʌ mʌ̃ ume dji quĩrũa. Ab̶aʌba mʌ̃ ume ẽberãrãda Ãcõrẽmaa eneẽ́bʌrʌ ãyã jʌrecuabaria. 31Maʌ̃ carea mʌ̃a bãrãa jaraya: ẽberãrãba cadjirua obadara, biẽ́ bed̶eabada sid̶a Ãcõrẽba jũma quĩrãdoaya. Baribʌrʌ ab̶aʌba Ãcõrẽ Jaureba od̶ada diauruba jãwã osiad̶a aibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ra quĩrãdoaẽ́a. 32Ab̶aʌba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ada biẽ́ jaraibʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ra quĩrãdoaya. Baribʌrʌ ab̶aʌba Ãcõrẽ Jaureda biẽ́ jaraibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ra quĩrãdoaẽ́a. Naʌ̃ ewarid̶e, ewari ze nũmʌza quĩrãdoaẽ́ b̶aya. 33Nejõ biada zauibʌrʌ cawa panʌa bacuru biada. Baribʌrʌ dji biaẽ́da zauibʌrʌ cawa panʌa bacuru cadjiruada. Nejõza idji zau b̶ʌd̶eba cawa panʌa. 34¡Dama ẽberãrã! ¿Bãrã dji cadjiruarãba sãwã ne biada bed̶ead̶i? Ẽberãba idji sod̶e crĩcha b̶ʌ quĩrãca bed̶eabaria. 35Ẽberã biaba idji sod̶e ne bia erob̶ʌd̶eba ne biada jarabaria. Baribʌrʌ ẽberã cadjiruaba idji sod̶e ne cadjirua erob̶ʌd̶eba ne cadjiruada jarabaria. 36Bʌa ne biada jaraibʌrʌ Ãcõrẽba bʌra bia b̶ʌya. Baribʌrʌ ne biaẽ́da jaraibʌrʌ cawa oya. Mʌ̃a bãrãa jaraya: Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶e jũmarãba idjía jarad̶ida panʌa cãrẽ cãrẽã ãdji bed̶ead̶eba djãrã crĩcha ãrĩsid̶ada. 38Mãwãnacarea ʌ̃cʌrʌ judiorã ley jaradiabadaba, pariseorã bid̶a Jesua jarasid̶aa: –Jaradiabari, dairãba quĩrĩã panʌa bʌa ne ununacada oida. Mãwãra cawad̶ia bʌra bajãneba ze b̶ʌda.– 39Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Bãrã dji cadjiruarãba Ãcõrẽra ĩjã ama panʌa. Bãrãba mʌ̃ra bajãneba ze b̶ʌda cawad̶i carea quĩrĩã panʌa mʌ̃a ne ununacada oida. Baribʌrʌ mʌ̃a ne ununacada oẽ́a. Bãrãba ab̶abe Ãcõrẽneba bed̶eabari Joná mãwãna quĩrãca ununia. 40Jonára b̶eda droma b̶ited̶a ewari ũbea ãsa, diamasi bid̶a b̶ad̶a quĩrãca mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ewari ũbea ãsa, diamasi bid̶a egorod̶e b̶aya. 41Maʌ̃ awara Ãcõrẽba jũmarã cawa oi ewarid̶e Ninive purud̶ebemarãda piradrʌd̶aped̶a bãrãra biẽ́ jarad̶ia. Jonába Ãcõrẽba cawa oyad̶a asid̶e ãdjia cadjirua obadara igarasid̶aa. Baribʌrʌ Joná cãyãbara dji dromaara b̶ʌda nama b̶ʌmĩna bãrãba ĩjãnaẽ́ panʌa. 42Maʌ̃ awara Salomoʌ̃ ewarid̶e Sabá druad̶ebema borora wẽrã basía. Idjira drua tʌmʌba zesia Salomoʌ̃ necawaa ũrĩ carea. Baribʌrʌ naʌ̃ ewarid̶e Salomoʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌda nama b̶ʌmĩna bãrãba ĩjãnaẽ́ panʌa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶e maʌ̃ wẽrãba pirab̶ariped̶a bãrãra biẽ́ jaraya.– 43Ẽberã cacuad̶ebemada ẽdrʌd̶acarea jaira ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ʌ̃nãũi carea jʌrʌ b̶abaria baribʌrʌ sãma ʌ̃nãũida unucaa. 44Maʌ̃ bẽrã idjidub̶a nãwã jarabaria: “Mʌ̃dji b̶ad̶amaa jẽda wãya.” Jũẽbʌrʌd̶e maʌ̃ ẽberã sora de bari b̶ʌ quĩrãca unubaria. Bia ima nũmʌda idjab̶a ne jũma bia nũmeada unubaria. 45Maʌ̃be siete jai idji cãyãbara cadjiruaara b̶eada maʌ̃ ẽberãmaa eneped̶a dji ẽberã sod̶e ed̶a panebadaa. Maʌ̃ bẽrã dji ẽberãra idji naãrã b̶ad̶a cãyãbara wetara biẽ́ b̶ebaria. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃ ĩjãẽ́ panʌ carea bãrã, dji cadjiruarãda naẽna panana cãyãbara biẽ́ara panania.– 46Jesuba wad̶ibid̶a ẽberãrãa bed̶ea b̶ʌd̶e dji papa, dji djabarã sid̶a dajada panʌda idji ume bed̶ea quĩrĩã panasid̶aa. 47Ab̶aʌba Jesua jarasia: –Bʌ papada, bʌ djabarã sid̶a dajadaare panʌa. Ãdjira bʌ ume bed̶ea quĩrĩã panʌa.– 48Baribʌrʌ Jesuba maʌ̃ ẽberãa jarasia: –Bʌmaarã ¿cairãda mʌ̃ papa idjab̶a mʌ̃ djabarã? 49Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãmaa jʌwa suped̶a jarasia: –Naʌ̃gʌrãda mʌ̃ papaa idjab̶a mʌ̃ djabarãa. 50Mʌ̃ Zeza bajãne b̶ʌba quĩrĩã b̶ʌ o b̶eadrʌ mʌ̃ djabaa, mʌ̃ djabawẽrãa, idjab̶a mʌ̃ papaa.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\