MATEO 13

1Ara maʌ̃ ewarid̶e Jesura ded̶eba ẽdrʌped̶a amene droma icawa chũmane wãsia. 2Maʌ̃ne ẽberãrãda zocãrã idjima powua nũmesia. Maʌ̃ bẽrã jãbad̶e b̶adoped̶a chũmesia. Ẽberãrãra ĩbʌd̶e do icawa duanesid̶aa. 3Maʌ̃be Jesuba ãdjirãa ne quĩrãtanoa ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jaradiasia. –Ẽberãda ne pod̶e wãsia. 4Mãwã po nĩne ʌ̃cʌrʌ tara od̶e b̶aecuasia. Maʌ̃ne ĩbanada zesed̶aped̶a mĩcuasid̶aa. 5Ʌ̃cʌrʌ tara ẽjũã mõgaraid̶a b̶ʌd̶e b̶aecuasia. Dji egorora nãũcha b̶ʌ bẽrã maʌ̃ tara isabe tunusia. 6Mãwãmĩna besea jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba purrubasia bio carra jidaẽ́ b̶ad̶a bẽrã. 7Idjab̶a ʌ̃cʌrʌ tara ẽjũã ʌrʌid̶a b̶ʌd̶e b̶aecuasia. Mama b̶aecuad̶ara jʌ̃cara ʌrʌ bara b̶ʌba bʌrá quenasia. 8Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ tara ẽjũã biad̶e b̶aecuasia. Maʌ̃gʌra bio zausia. Ʌ̃cʌrʌ cʌmʌba ara arid̶e diasia, dewaraba waitabeara diasia, waabemaba waib̶ʌara diasia. 9Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba quĩrãcuita ũrĩdua.– 10Maʌ̃be Jesu ume nĩbabadarãba idji caita zed̶aped̶a iwid̶isid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã ẽberãrãa ne jara b̶ʌd̶eba jaradiabari?– 11Jesuba panusia: –Ãcõrẽba ẽberãrã pe erob̶ʌd̶ebemada jũmarãa cawabiẽ́ b̶ʌmĩna bãrãa cawabi b̶ʌa. 12Ab̶aʌba wãrãda cawaibʌrʌ, Ãcõrẽba aud̶uara cawabiya. Baribʌrʌ adua b̶ʌba cawa b̶ʌda crĩchaibʌrʌ idjia crĩcha b̶ʌ sid̶a Ãcõrẽba jãrĩya. 13Maʌ̃ carea mʌ̃a ãdjirãa ne jara b̶ʌd̶eba jaradiabaria. Mʌ̃a o b̶ʌra ãdjirãba unu panʌmĩna cawad̶aẽ́ panʌa, idjab̶a mʌ̃a jara b̶ʌra ũrĩ panʌmĩna cawad̶aẽ́ panʌa. 14Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba jarad̶ara wãrãa: Naʌ̃ ẽberãrãba ũrĩ panʌmĩna cawad̶aẽ́a. Bio unu panʌmĩna cawad̶aẽ́a. 15Ãdjirãba sod̶eba poya cawad̶aẽ́a, ũrĩ quĩrĩãnaẽ́a idjab̶a unu quĩrĩãnaẽ́a. Mãwã b̶ead̶aẽ́bara ãdjirãba unucasid̶aa, ũrĩcasid̶aa idjab̶a sod̶eba cawacasid̶aa. Maʌ̃be mʌ̃maa zed̶aped̶a mʌ̃a ãdjirãra biabicasia. 16Baribʌrʌ bãrãra bio bia panʌa. Bãrãba unu panʌra, ũrĩ panʌ sid̶a cawa panʌa. 17Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba unu panʌra zocãrã Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba, ẽberãrã jipa b̶ea bid̶a unu quĩrĩã panasid̶aa baribʌrʌ ununaẽ́ basía. Idjab̶a bãrãba ũrĩ panʌra ũrĩ quĩrĩã pananamĩna ũrĩnaẽ́ basía.– 18Pea pod̶ad̶ebema ne jara b̶ʌd̶eba jarad̶ara naʌ̃gʌa. Ũrĩnadua. 19Ta od̶e pod̶aba naʌ̃da jara b̶ʌa: Ãcõrẽba ẽberãrã pe erob̶ʌd̶ebemada ab̶aʌba ũrĩped̶a cawaẽ́bʌrʌ, diauruba maʌ̃ bed̶ea idji sod̶e jũẽnara quĩrãdoabibaria. 20Ta mõgaraid̶a b̶ʌ ẽjũãne pod̶aba naʌ̃da jara b̶ʌa: ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãba Ãcõrẽ bed̶eara ũrĩnaped̶a bio b̶ʌsrid̶a edabadaa. 21Baribʌrʌ bio carra jidaẽ́ b̶ea bẽrã dãrã droad̶acaa. Ewari zarea zebʌrʌd̶e wa Ãcõrẽ bed̶ea ĩjã panʌ carea ẽberãrãba biẽ́ obʌdad̶e ãdjia ĩjã panʌra igarabadaa. 22Ta ẽjũã ʌrʌid̶a b̶ʌd̶e pod̶aba naʌ̃da jara b̶ʌa: ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãba Ãcõrẽ bed̶eara ũrĩbadaa, baribʌrʌ ãdjirã sãwã bia b̶ead̶id̶ebemada jũmawãyã crĩchabadaa. Ne jũmada erob̶ead̶ibʌrʌ, b̶ʌsrid̶a b̶ead̶ida crĩchabadaa. Jũma maʌ̃ crĩchaba bed̶ea ãdji sod̶e b̶ed̶ara bʌrá beabaria. Maʌ̃ bẽrã ãdjira warid̶acaa. 23Baribʌrʌ ta ẽjũã biad̶e pod̶aba naʌ̃da jara b̶ʌa: ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ bed̶eara bia ũrĩnaped̶a ĩjãbadaa. Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌba ne biada ara arid̶e obadaa, ʌ̃cʌrʌba waitabeara obadaa, idjab̶a ʌ̃cʌrʌba waib̶ʌara obadaa. 24Maʌ̃be Jesuba dewara ne jara b̶ʌd̶eba jarasia: –Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa. Ẽberãda b̶asia. Maʌ̃ ẽberãba idji ẽjũãne trigo ta dji biada úsia. 25Baribʌrʌ idji nezocarã cãĩ panasid̶ad̶e idji ume dji quĩrũda zeped̶a chirua cadjiruada trigo ud̶ad̶e úsia. Maʌ̃be wãsia. 26Mãwãnacarea dji trigora odjaped̶a ẽãpetasia. Chirua cadjirua sid̶a odjasia. 27Dji nezocarãba djibaría iwid̶id̶e wãsid̶aa: “Dai boro, bʌ ẽjũãne trigo biada usibʌrʌ ¿jãʌ̃ chirua cadjiruara sãwã odjasi?” 28Djibariba panusia: “Mʌ̃ ume dji quĩrũba mãwã osia.” Maʌ̃ne dji nezocarãba idjía iwid̶isid̶aa: “Mãẽteara ¿quĩrĩã b̶ʌca dairãba ẽũcuad̶e wãnida?” 29Djibariba panusia: “Mãwã orãnadua. Mãwã od̶ibʌrʌ trigoda chirua cadjirua ume ãbaa ẽũcuad̶ia. 30Biara b̶ʌa idu ãbaa waribid̶ida ab̶a ewabʌdad̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃a dji ewabʌdarãa jaraya: naãrã chirua cadjiruada jʌrʌ ped̶aped̶a cajʌ̃nadua babued̶i carea. Baribʌrʌ trigora mʌ̃ ne wagabada ded̶e waga b̶ʌd̶adua.”– 31Wayacusa Jesuba ne jara b̶ʌd̶eba jarasia: –Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa. Ẽberãba mostaza tada idji ẽjũãne úsia. 32Maʌ̃ mostaza tara jũma dadjia ubada cãyãbara djubibiara quirua. Baribʌrʌ dewara néu b̶ea cãyãbara waib̶ʌara waribaria ab̶a bacuru babʌrʌd̶aa. Maʌ̃ bẽrã ĩbanara dji jʌwated̶e de ocuad̶e zebadaa.– 33Idjab̶a Jesuba dewara ne jara b̶ʌd̶eba jarasia: –Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra paʌ̃ ẽsãbari quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ paʌ̃ ẽsãbarira wẽrãba maãrĩ edaped̶a harina waib̶ʌad̶e abuesia. Maʌ̃be bio pueraped̶a chũmʌsia ab̶a jũma ẽsãbʌrʌd̶aa.– 34Jũma maʌ̃gʌra Jesuba ẽberãrãa ne jara b̶ʌd̶eba jaradiasia. Ab̶abe ne jara b̶ʌd̶eba ãdjirãa bed̶eabadjia. 35Ãcõrẽneba bed̶eabariba jarad̶a quĩrãca wãrãda mãwãsia: Mʌ̃a ne jara b̶ʌd̶eba bed̶eaya. Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũã od̶ad̶eba ʌ̃taa cawabiẽ́ b̶ad̶ada mʌ̃a jaraya. 36Maʌ̃be Jesura ẽberãrã ume b̶ad̶ada diguid̶aa wãsia. Idji ume nĩbabadara zed̶aped̶a iwid̶isid̶aa: –Chirua cadjirua ud̶ad̶ebemada dairãa cawa jaradua.– 37Jesuba jarasia: –Dji ta bia ubarira mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aa. 38Peara naʌ̃ ẽjũãa. Dji ta biara Ãcõrẽba pe erob̶ʌ ẽberãrãa. Chirua cadjiruara diauru ẽpẽ panʌrãa. 39Dji quĩrũ, maʌ̃ chirua cadjirua ud̶ara diaurua. Dji néu ewad̶i ewariba jara b̶ʌa naʌ̃ ẽjũã jõi ewarida. Dji néu ewad̶ira Ãcõrẽ bajãnebema nezocarãa. 40Chirua cadjirua ẽũtacuad̶aped̶a babuebada quĩrãca naʌ̃ ẽjũã jõbʌrʌd̶e mãwãya. 41Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba bajãnebema nezocarãda diabueya cadjirua obadarãda, cadjirua obibadarã sid̶a mʌ̃ puru tãẽnabemada jʌrʌ ped̶amãrẽã. 42Maʌ̃gʌrãra tʌbʌ uruad̶e b̶atacuad̶ia. Mama aujĩã panania idjab̶a puaba quid̶a ĩchia panania. 43Baribʌrʌ dji jipa b̶eada ãdjirã Zeza purud̶e ʌ̃mãdau quĩrãca dorrodorroa b̶ead̶ia. Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba quĩrãcuita ũrĩdua. 44Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra parata egorod̶e mẽrã b̶ʌd̶a quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ paratara ẽberãba unuped̶a arima mẽrã b̶ʌsia. Maʌ̃be b̶ʌsrid̶a wãped̶a jũma idjia erob̶ʌra nẽdobueped̶a dji ẽjũãda nẽdosia. 45Maʌ̃ awara Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa. Ẽberãda b̶asia. Maʌ̃ ẽberãba perla neta dji biada nẽdoi carea jʌrʌ b̶abadjia. 46Mãwã b̶ʌd̶e ab̶a bio biya quiru nẽbʌa b̶ʌda unusia. Ara maʌ̃da idjia erob̶ʌra jũma nẽdobueped̶a maʌ̃ netara nẽdosia. 47Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra ãtarraya quĩrãca b̶ʌa. Ãtarraya b̶aribʌdad̶e b̶eda quĩrãtanoa jidabadaa. 48Birad̶acarea ĩbʌd̶aa erreb̶ari edebadaa. Maʌ̃be chũpanenaped̶a b̶eda biada jamarad̶e jʌrʌ pebadaa. Dji cadjiruada b̶atacuabadaa. 49Ara maʌ̃ quĩrãca naʌ̃ ẽjũã jõbʌrʌd̶e mãwãya. Ãcõrẽ bajãnebema nezocarãda zed̶aped̶a ẽberã cadjiruarãda dji jipa b̶ea tãẽnabemada ãyã b̶ʌd̶ia. 50Maʌ̃be tʌbʌ uruad̶e b̶atacuad̶ia. Mama aujĩã panania idjab̶a puaba quid̶a ĩchia panania.– 51Maʌ̃be Jesuba iwid̶isia: –Mʌ̃a jarad̶ara ¿bãrãba jũma cawasid̶aca?– Ãdjia panusid̶aa: –Mãẽ, dai Boro.– 52Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌd̶ebemada judiorã ley jaradiabariba cawasira de djibari quĩrãca b̶aya. Idjia waga erob̶ʌd̶ebemada nebia djiwid̶ida, dji drõã sid̶a acʌbibaria.– 53Mãwã ne jara b̶ʌd̶eba jaradiad̶acarea Jesura ãyã wãsia. 54Maʌ̃be idji purud̶e jũẽsia. Ewari ab̶a judiorã dji jʌrebada ded̶e jaradia b̶asia. Dji ũrĩ duanʌba cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã nãwã jarasid̶aa: –Naʌ̃gʌba ¿sãmaareba jãʌ̃ crĩcha cawaara edasi? ¿Sãwã ne ununacada poya oi? 55¿Idjira dadji purud̶ebema de obari warraẽ́ca? Idji papara ¿Mariaẽ́ca? Idji djabarãra ¿Santiago, Jose, Simoʌ̃ idjab̶a Judaẽ́ca? 56Jũma idji djabawẽrãrã sid̶a ¿dadjirã tãẽna panʌẽ́ca? Mãwã baibʌrʌ, ¿idjia sãma jãcua cawasi?– 57Ãdjirãba Jesura ĩjã quĩrĩãnaẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã Jesuba jarasia: –Ãcõrẽneba bed̶eabarida djãrã druad̶e wayabadaa, baribʌrʌ ara idji druad̶ebemarãba wayad̶acaa. Idji ded̶e panabada bid̶a wayad̶acaa.– 58Ãdjirãba ĩjãnaẽ́ bẽrã Jesuba mama ne ununacada zocãrãẽ́be osia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\