MATEO 14

1Maʌ̃ ewarid̶e Herodera Galilea druad̶ebema boro basía. Maʌ̃ Herodeba ũrĩsia Jesura trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌda. 2Maʌ̃ carea idjiare b̶eaa jarasia: –¡Mʌ̃maarã Borocuebari Juaʌ̃ ʌ̃rẽbad̶ada jãwã b̶ʌa! Maʌ̃ bẽrã jũma ne ununacara poya o b̶ʌa.– 3Herodeba mãwã jarasia Juaʌ̃ra beabid̶a bẽrã. Maʌ̃gʌra nãwã b̶asia: Herodeba ara idji djaba Pelipe quima Herodía abadada edasia. Baribʌrʌ Juaʌ̃ba idjía jarabadjia: “Bʌ djaba quimada erob̶acara b̶ʌa.” Maʌ̃ carea Herodeba Juaʌ̃ra jidaped̶a preso b̶ʌbada ded̶e carenaba jʌ̃ b̶ʌsia. 5Juaʌ̃ra beabi quĩrĩã b̶asia baribʌrʌ puruda waya b̶ad̶a bẽrã poya oẽ́ b̶asia. Puruba crĩcha b̶asia Juaʌ̃ra Ãcõrẽneba bed̶eabarida. 6Herode tod̶a ewari b̶ʌsrid̶a o panʌne Herodía cauda jũmarã quĩrãpita bairasia. Maʌ̃ba Herodera bio b̶ʌsrid̶asia. 7Maʌ̃ carea maʌ̃ awẽrãa wãrãneba jarasia ne baridua idjia iwid̶ibʌrʌda diaida. 8Maʌ̃ne dji papaba idji caua nãwã iwid̶ibisia: –Mʌ̃́a eped̶ecod̶e Borocuebari Juaʌ̃ boroda diadua.– 9Mãwã iwid̶isid̶e Herodera sopuasia. Baribʌrʌ jũma idji ume ne co duanʌ quĩrãpita wãrãneba jarad̶a bẽrã Herodía cauba iwid̶id̶ara obisia. 10Ara maʌ̃da Juaʌ̃ra preso b̶ʌbada ded̶e b̶ʌda ob̶ʌá tʌbisia. 11Juaʌ̃ borora eped̶ecod̶e enenaped̶a Herodía caua diasid̶aa. Maʌ̃be dji cauba dji papaa diasia. 12Mãwãnacarea Juaʌ̃ ume nĩbaped̶ad̶aba idji cacuara edad̶aped̶a tʌb̶arisid̶aa. Maʌ̃be Jesua jarad̶e wãsid̶aa. 13Jesuba Juaʌ̃ jaid̶ad̶a ũrĩsid̶e idub̶a jãbad̶e ẽberã neẽ́maa wãbʌrʌ basía. Baribʌrʌ ẽberãrãba idji sãmaa wãbʌrʌda cawasid̶ad̶e puruzabemada jĩrũba araa wãsid̶aa. 14Jesura jãbad̶eba drua b̶adobʌrʌd̶e maʌ̃ ẽberãrã zocãrã duanʌda unusia. Ãdjirãra mĩã djuburi ununa bẽrã dji cacua biẽ́ qued̶eada biabicuasia. 15Queubod̶o bẽrã idji ume nĩbabadarãra idjimaa wãnaped̶a jarasid̶aa: –Nama ẽberãra caita neẽ́a. Maʌ̃ awara queubʌrʌa. Ẽberãrãa jaradua puru b̶ead̶e cod̶ira nẽdod̶e wãnamãrẽã.– 16Maʌ̃ne Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Ãdjirãra wãniẽ́ panʌa. Bãrãbʌrʌ ne cobid̶adua.– 17Baribʌrʌ ãdjia jarasid̶aa: –Daiba paʌ̃da juesumabe idjab̶a b̶edada umébe eropanʌa.– 18Jesuba jarasia: –Mʌ̃maa enenadua, mãẽteara.– 19Maʌ̃be ẽberãrãa jarasia põãjãrãne chũpanenamãrẽã. Maʌ̃ paʌ̃ juesuma panʌra, b̶eda umé panʌ sid̶a idji jʌwad̶e edaped̶a bajãnaa acʌped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. Maʌ̃be paʌ̃ra cõrãcuaped̶a idji ume nĩbabadarãa diasia jed̶ecad̶amãrẽã. 20Jũmarãda ne cod̶aped̶a jãwũãsid̶aa. Dji ad̶ubad̶ada jʌrʌ pesid̶ad̶e doce jamara birasid̶aa. 21Mama ne coped̶ad̶ara dji umaquĩrã awa mil juesuma panasid̶aca b̶ʌa, wẽrãrãda warrarã sid̶a juachad̶aẽ́. 22Mãwãnacarea Jesuba idji ume nĩbabadarãra jãbad̶e b̶adobisia idji na quĩrãrã chãnamãrẽã. Maʌ̃ne idjira b̶esia ẽberãrã diguid̶aa wãbigai carea. 23Jũmarãda wãbigaped̶a idub̶a eyad̶aa Ãcõrẽa iwid̶id̶e wãsia. Queusid̶e idub̶a b̶asia. 24Maʌ̃misa Jesu ume nĩbabadarãra do quẽsidra panasid̶aa. Maʌ̃ne nãũrãda ãdji nocoareba puá nũmʌ bẽrã baido bogozoaba jãbara jirawe eronũmesia. 25Ãsabod̶od̶e Jesura do ʌ̃rʌ̃ nĩda ãdjimaa wãsia. 26Baribʌrʌ idji ume nĩbabadarãba maʌ̃ unusid̶ad̶e bio dauperasid̶aa. Ne wayaaba ãdjirãra b̶iasid̶aa: –¡Bẽwãrãda jãwã nĩa!– 27Ara maʌ̃da Jesuba jarasia: –¡Sozarra b̶ead̶adua! Mʌ̃da jãwã b̶ʌa. ¡Ne wayarãnadua!– 28Maʌ̃ne Pedroba idjía jarasia: –Mʌ̃ Boro, wãrãda bʌda jãwã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra do ʌ̃rʌ̃ bʌmaa wãbidua.– 29Ara maʌ̃da Jesuba jarasia: –¡Zedua!– Ara maʌ̃da Pedrora jãbad̶eba doed̶a b̶adoped̶a Jesumaa do ʌ̃rʌ̃ wãbʌrʌ basía. 30Baribʌrʌ Pedroba nãũrã dji cãbãyã puá b̶ʌ unusid̶e dauperasia. Maʌ̃ne ta dogo bẽrã b̶iasia: –¡Mʌ̃ Boro, carebadua!– 31Ara maʌ̃da Jesuba jʌwad̶e jidaped̶a jarasia: –Ache, ¿cãrẽ cãrẽã ĩjãẽ́ basi mʌ̃a bʌra do ʌ̃rʌ̃ poya nĩbabida?– 32Jãbad̶e b̶adosid̶ad̶e nãũrãra cãbasia. 33Maʌ̃be jũma jãbad̶e panʌra Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenaped̶a idjía bia bed̶easid̶aa: –¡Bʌra wãrãda Ãcõrẽ Warraa!– 34Chã wãnada Genesare druad̶e jũẽsid̶aa. 35Mamabema ẽberãrãba Jesura cawasid̶aa. Maʌ̃ carea jũma ãdji druad̶e jarabisid̶aa Jesura jũẽsida. Maʌ̃be ẽberãrãba jũma dji cacua biẽ́ b̶eara idjimaa enesid̶aa. 36Ãdjirãba idjía bed̶ea djuburiasid̶aa ab̶abe idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌ ida tãbimãrẽã. Jesuba idu tãbid̶a bẽrã jũmaena biacuasid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\