MATEO 15

1Mãwãnacarea ʌ̃cʌrʌ pariseorãda, judiorã ley jaradiabada sid̶a Jerusaleʌ̃ purud̶eba Jesumaa zed̶aped̶a iwid̶isid̶aa: 2–Bʌ ume nĩbabadarãra jʌwa sʌgʌd̶aẽ́ ne cobadaa. ¿Cãrẽ cãrẽã dadji drõãenabemaba jaradiaped̶ad̶ara igara panʌ?– 3Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Bãrã bid̶a ¿cãrẽ cãrẽã ara bãdjia obadad̶eba Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara igarabada? 4Idjia nãwã jarasia: “Bʌ zezada, bʌ papa sid̶a waya pananadua.” Naʌ̃ sid̶a jarasia: “Bariduaba idji zezada, idji papa sid̶a biẽ́ jaraibʌrʌ, idjira bead̶ida panʌa.” 5Baribʌrʌ bãrãba dji zeza wa dji papa careba amaaba nãwã jarabadaa: “Jũma mʌ̃a erob̶ʌra Ãcõrẽa diad̶a bẽrã mʌ̃a bʌra poya carebaẽ́a.” Mãwã bãrã drõã naẽnabemaba jaradiaped̶ad̶a ẽpẽ panʌneba Ãcõrẽ bed̶eara igarabadaa. 7Bãrã dji biaca b̶earã, Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba bãrãnebemada arid̶e b̶ʌsia. Nãwã jarasia: 8Naʌ̃ puruba mʌ̃́a bia bed̶eabaria, baribʌrʌ wãrãda ãdji sod̶eba mʌ̃ma crĩchad̶acaa. 9Ãdji quĩrĩãbe mʌ̃́a bia bed̶eabadaa. Mʌ̃ bed̶ea cãyãbara ẽberã crĩchadrʌ jaradiabadaa. 10Maʌ̃be Jesuba ẽberãrã arima duanʌra trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Mʌ̃ bed̶eara ũrĩnadua cawad̶amãrẽã. 11Dadjia cobadaba Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌcaa. Ãtebʌrʌ ited̶eba ze b̶ʌbʌrʌ dadjira Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌbaria.– 12Mãwãnacarea Jesu ume nĩbabadarãra caita zed̶aped̶a jarasid̶aa: –¿Bʌa cawa b̶ʌca pariseorãra sod̶e biẽ́ duanʌda bʌa jãʌ̃ bed̶ea jarad̶a carea?– 13Jesuba panusia: –Mʌ̃ Zeza bajãne b̶ʌba ud̶aẽ́ra jũma ẽũta b̶atacuaya. 14Maʌ̃ bẽrã pariseorã carea crĩcharãnadua. Ãdjirãra daub̶errea b̶ea quĩrãca panʌa. Ãdji ẽpẽbʌda sid̶a daub̶errea b̶ea quĩrãca panʌa. Daub̶errea b̶ʌba dewara daub̶errea b̶ʌda eronĩbaibʌrʌ umena uriad̶e b̶aed̶ia.– 15Maʌ̃ne Pedroba Jesua jarasia: –Dadjia cobadad̶ebema bʌa jaradiad̶ada dairãa cawa jaradua.– 16Jesuba iwid̶isia: –¿Bãrã bid̶a wad̶i adua panʌca? 17¿Dadjia cobadara b̶ited̶a wãped̶a dajadaa ẽdrʌbarida cawad̶aẽ́ panʌca? 18Baribʌrʌ ẽberã ited̶eba dajadaa ze b̶ʌda sod̶eba ze b̶ʌa. Maʌ̃gʌba ẽberãra Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌbaria. 19Crĩcha cadjiruada, mĩã beaida, daunemaida, aud̶ua b̶aida, ne drʌaida, sewa o b̶aida, djãrã biẽ́ jarai sid̶a sod̶eba ze b̶ʌa. 20Jũma maʌ̃gʌba ẽberãra Ãcõrẽ quĩrãpita mititia b̶ʌbaria, baribʌrʌ jʌwa sʌgʌẽ́ ne cobʌrʌba dadjira mititia b̶ʌcaa.– 21Jesura mamaʌba Tiro druad̶e idjab̶a Sidoʌ̃ druad̶e pʌrrʌa wãsia. 22Maʌ̃ne cananeo wẽrã maʌ̃ druad̶ebemada Jesu nĩmaa zesia. Maʌ̃ wẽrãba nãwã jĩgua bed̶ea nũmesia: –¡Mʌ̃ Boro, David̶eba zed̶a, mʌ̃ra quĩrã djuburiadua! Mʌ̃ cauda jaiba bio bia mĩga erob̶ʌa.– 23Baribʌrʌ Jesuba panuẽ́ basía. Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarãra caita wãnaped̶a idjía nãwã bed̶ea djuburiasid̶aa: –Jãʌ̃ wẽrãra dadjirã caid̶u b̶ia nĩa. Idjía jaradua ãyã wãmãrẽã.– 24Wẽrãra cananeo bẽrã Jesuba idjía jarasia: –Ãcõrẽba mʌ̃ra Israeld̶ebema dji adua b̶eamaa diabuesia.– 25Maʌ̃ne wẽrãra Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jarasia: –Mʌ̃ Boro, ¡carebadua!– 26Jesuba panusia: –Biẽ́ b̶ʌa warrarãba co panʌda jãrĩda usaa diai carea.– 27Maʌ̃ne wẽrãba jarasia: –Bʌa jara b̶ʌra wãrãa, mʌ̃ Boro, baribʌrʌ usaba djibari mesa edre djico jurruzoad̶ada cobaria.– 28Jesuba jarasia: –Wẽrã, bʌa wãrãda ĩjã b̶ʌa mʌ̃a bʌ cauda poya biabida. Maʌ̃ bẽrã bʌa quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca mʌ̃a oya.– Ara maʌ̃da dji caura biasia. 29Mamaʌba Jesura amene droma Galilead̶aa wãsia. Eyad̶e ʌ̃tʌ wãped̶a mama chũmesia. 30Maʌ̃be ẽberãrã zocãrã idji b̶ʌmaa zesesid̶aa. Ãdjirãba jĩrũ biẽ́ b̶eada, daub̶errea b̶eada, quĩrãme cara b̶eada, jʌwa biẽ́ b̶eada, quĩrãtanoa cacua biẽ́ b̶ea sid̶a zocãrã enesid̶aa. Maʌ̃gʌrãra Jesu caita b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be Jesuba jũma biabicuasia. 31Ẽberã arima duanʌba unusid̶aa dji quĩrãme cara b̶ead̶ara bed̶ea panʌda, dji jʌwa biẽ́ b̶ead̶ara bia panʌda, jĩrũ biẽ́ b̶ead̶ara bia nĩnada, idjab̶a daub̶errea b̶ead̶aba unu panʌda. Jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã israelerã Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa. 32Mãwã panʌne Jesuba idji ume nĩbabadarãra trʌ̃ped̶a jarasia: –Mʌ̃a naʌ̃ ẽberãrãra mĩã djuburi unu b̶ʌa. Mʌ̃ ume duanʌda ewari ũbea babʌrʌa. Ãdjia cod̶i carea eropananara jõsia. Mʌ̃a ãdjirãra ne cod̶aẽ́ diguid̶aa wãbigaẽ́a ota cacua norrab̶arirãnamãrẽã.– 33Baribʌrʌ idji ume nĩbabadarãba iwid̶isid̶aa: –Nama ẽberãrã neẽ́ma ¿sãma cod̶ira edad̶i zocãrã nũmʌ itea?– 34Maʌ̃ne Jesuba iwid̶isia: –¿Bãrãba paʌ̃da jũmasãwã eropanʌ?– Ãdjia panusid̶aa: –Sietebe eropanʌa, idjab̶a b̶eda zaqueda zocãrãẽ́be eropanʌa.– 35Maʌ̃be Jesuba ẽberãrãra jũma egode chũmebisia. 36Maʌ̃ siete paʌ̃ra, b̶eda sid̶a idji jʌwad̶e edaped̶a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia. Mãwãped̶a b̶edara paʌ̃ sid̶a cõrãcuaped̶a idji ume nĩbabadarãa diasia jed̶ecad̶amãrẽã. Ara maʌ̃da jed̶ecasid̶aa. 37Jũmarãba cod̶aped̶a jãwũãcuasid̶aa. Dji ad̶ubad̶a jʌrʌ pesid̶ad̶e siete jamara birasid̶aa. 38Mama ne coped̶ad̶ara dji umaquĩrã awa mil quĩmãrẽ panasid̶aca b̶ʌa, wẽrãrãda warrarã sid̶a juachad̶aẽ́. 39Maʌ̃be ẽberãrã wãbigaped̶a Jesura jãbad̶e b̶adoped̶a Magadaʌ̃ druad̶aa wãsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\