MATEO 16

1Mãwãnacarea ʌ̃cʌrʌ pariseorãda, saduceorã sid̶a Jesumaa zesid̶aa. Idjira Ãcõrẽneba zeẽ́ b̶ʌda unubid̶ida crĩchasid̶aa. Maʌ̃ carea idjía iwid̶isid̶aa ne ununacada omãrẽã. 2Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Queubʌrʌd̶e ʌ̃mãdau b̶aebariare bajãda purea nũmʌbʌrʌ, bãrãba jarabadaa nurẽma ewari biaida. 3Idjab̶a diaped̶a ʌ̃mãdau odjabariare bajãra purea nũmʌbʌrʌ idjab̶a towa nũmʌbʌrʌ, bãrãba jarabadaa ewari cadjiruaida. Bãrã dji biaca b̶earãba ewari quĩrãra cawa panʌmĩna Ãcõrẽba naʌ̃ ewarid̶e o b̶ʌra cawad̶acaa. 4Bãrã dji cadjiruarãba Ãcõrẽra ĩjã ama panʌa. Mʌ̃ra bajãneba ze b̶ʌda cawad̶i carea quĩrĩã panʌa mʌ̃a ne ununacada oida. Baribʌrʌ mʌ̃a ne ununacada oẽ́a. Bãrãba ab̶abe Ãcõrẽneba bed̶eabari Joná mãwãna quĩrãca ununia.– Maʌ̃be Jesura ãdjirã ameped̶a wãsia. 5Amene droma chãnaped̶a Jesu ume nĩbabadarãba cawasid̶aa paʌ̃da quĩrãdoasid̶ada. 6Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Pariseorã harina ẽsãbibarida, saduceorãne sid̶a quĩrãcuitad̶adua.– 7Jesu ume nĩbabadarãra ãdub̶a nãwã bed̶easid̶aa: –Idjia mãwã jarasia dadjirãba paʌ̃da eneped̶ad̶aẽ́ bẽrã.– 8Jesuba cawa b̶asia cãrẽnebemada bed̶ea panʌda. Maʌ̃ carea jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã paʌ̃ra neẽ́ana a panʌ? Bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnaẽ́ca b̶ʌa. 9¿Mʌ̃a od̶ara bãrãba unusid̶amĩna cawad̶aẽ́ basica? ¿Quĩrãdoasid̶aca paʌ̃ juesumaneba mʌ̃a ẽberãrãra mil juesuma ne cobid̶ada? ¿Quĩrãdoasid̶aca bãrãba dji ad̶ubad̶a jʌrʌ pesid̶ad̶e jamara jũmasãwã birasid̶ada? 10¿Idjab̶a quĩrãdoasid̶aca paʌ̃ siete panʌneba mʌ̃a ẽberãrãra mil quĩmãrẽ ne cobid̶ada? ¿Quĩrãdoasid̶aca bãrãba dji ad̶ubad̶a jʌrʌ pesid̶ad̶e jamara jũmasãwã birasid̶ada? 11¿Sãwãẽrã cawad̶aẽ́ mʌ̃a paʌ̃nebemada bed̶eaẽ́ b̶ʌda? Mʌ̃a jarasia pariseorã harina ẽsãbibarida, saduceorãne sid̶a quĩrãcuitad̶amãrẽã.– 12Maʌ̃bebʌrʌ cawasid̶aa Jesuba harina ẽsãbibarid̶ebemada jaraẽ́ b̶asida, ãtebʌrʌ pariseorãba, saduceorãba jaradiabadad̶ebemada quĩrãcuitad̶amãrẽã jara b̶asia. 13Mãwãnacarea Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a Cesarea-Pilipo druad̶e jũẽne wãsid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba ãdjía iwid̶isia: –Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ¿ẽberãrãba caida crĩcha panʌ?– 14Ãdjirãba jarasid̶aa: –Ʌ̃cʌrʌba jara panʌa bʌra Borocuebari Juaʌ̃da. Dewararãba jara panʌa bʌra Elíada. Dewararãba jara panʌa bʌra Jeremiada wa Ãcõrẽneba bed̶eabarida.– 15Maʌ̃ne Jesuba iwid̶isia: –Baribʌrʌ bãrãba mʌ̃ra ¿caida crĩcha panʌ?– 16Simoʌ̃ Pedroba panusia: –Bʌra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aa, Ãcõrẽ zocai b̶ʌ Warraa.– 17Jesuba jarasia: –Bʌra bio bia b̶ʌa, Simoʌ̃, Joná warra. Ni ab̶aʌ ẽberãba bʌ́a maʌ̃gʌra cawabid̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ mʌ̃ Zeza bajãne b̶ʌba cawabisia. 18Mʌ̃a jaraya: bʌra Pedroa. Mʌ̃a naʌ̃ mõgara ʌ̃rʌ̃ mʌ̃ puruda oya. Ni beu bid̶a mʌ̃ purura poyaẽ́a. 19Purud̶ebema yave diabʌrʌ quĩrãca mʌ̃a bʌra Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebemarã tãẽna dji dromada b̶ʌya. Bʌa naʌ̃ ẽjũãne iduaribiẽ́ra Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ bid̶a iduaribiẽ́a. Idjab̶a bʌa naʌ̃ ẽjũãne iduaribi b̶ʌra Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ bid̶a iduaribiya.– 20Maʌ̃be Jesuba idji ume nĩbabadarãa bio jara b̶ʌsia ni ab̶aʌa jararãnamãrẽã idjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. 21Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarabadjia idjira Jerusaleʌ̃ne bia mĩgaida b̶ʌda. Nãwã jarasia: –Mʌ̃ra purud̶ebema bororã jʌwaed̶a, sacerdote bororã jʌwaed̶a, judiorã ley jaradiabadarã jʌwaed̶a bid̶a bia mĩgaya. Mʌ̃ra beabid̶ia baribʌrʌ ewari ũbead̶e ʌ̃rẽbaya.– 22Mãwã jarad̶a carea Pedroba Jesura jĩgabe edeped̶a quẽã b̶ʌ quĩrãca jarasia: –Mʌ̃ Boro, mãwã bed̶earãdua. Ãcõrẽba bʌra idu mãwãbiẽ́a.– 23Baribʌrʌ Jesuba jẽda acʌped̶a Pedroa jarasia: –Satana, mʌ̃ caitabemada ãyã wãdua. Mʌ̃a oida b̶ʌra bʌa obi ama b̶ʌa. Bʌa Ãcõrẽ quĩrãca crĩchaẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ ẽberã quĩrãca crĩcha b̶ʌa.– 24Maʌ̃be Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Ab̶aʌba mʌ̃da ẽpẽ quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, idjia o quĩrĩã b̶ʌra igaraped̶a bia mĩgai carea b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃be mʌ̃ra ẽpẽida b̶ʌa. 25Ab̶aʌba naʌ̃ ẽjũãne bia b̶aida jʌrʌ b̶aibʌrʌ, jĩrũare bia b̶aẽ́a. Baribʌrʌ ab̶aʌda mʌ̃ carea beuibʌrʌ, Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya. 26Ẽberãda naʌ̃ ẽjũãne ne jũma erob̶ʌd̶e beuibʌrʌ, ¿idjia erob̶ʌba carebaica? Beu amaaba idjia erob̶ʌd̶ebemada ¿jũmasãwã poya diai? 27Wãrãda mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara bajãnebema nezocarã ume zeya mʌ̃ Zeza ʌb̶ʌad̶eba cawa oi carea. Maʌ̃ne bia oped̶ad̶ara mʌ̃a bia b̶ʌya idjab̶a cadjirua oped̶ad̶ara biẽ́ b̶ʌya. 28Mʌ̃a wãrãda jaraya: ʌ̃cʌrʌ nama panʌ beud̶i naẽna ebud̶a ununia mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara jũmarã Boro bai carea zebʌrʌda.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\