MATEO 17

1Sei ewari bad̶acarea Jesuba Pedroda, Santiagoda, dji djaba Juaʌ̃ sid̶a ãdub̶a eya ʌ̃tʌ b̶ʌmaa edesia. 2Mama ãdji quĩrãpita Jesura quĩrã awara nũmesia. Idji quĩrãra ʌ̃mãdau quĩrãca dorrodorroa nũmesia. Idjia jʌ̃ b̶ʌ sid̶a ʌ̃naa quĩrãca totroa nũmesia. 3Cawaẽ́ne ãdjia unusid̶aa Moiseda Elía sid̶a Jesu ume bed̶ea panʌda. 4Maʌ̃ carea Pedroba Jesua jarasia: –Dai Boro, bia b̶ʌa daira nama panʌda. Bʌa quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ daiba de zaqueda ũbea od̶ia, ab̶a bʌ itea, ab̶a Moise itea, idjab̶a ab̶a Elía itea.– 5Pedro mãwã bed̶ea b̶ʌd̶e jʌ̃rãrã eradrʌ b̶ʌda ãdji ʌ̃rʌ̃ zesia. Maʌ̃ jʌ̃rãrãba ãdji ãnã edasid̶e naʌ̃ bed̶eada jĩgua ũrĩsid̶aa: –Naʌ̃gʌra mʌ̃ Warra bio quĩrĩã b̶ʌ́a. Mʌ̃ra idji carea b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Idjia jara b̶ʌra ũrĩnadua.– 6Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e ne wayaaba egode b̶arrub̶ari tapanesid̶aa. 7Mãwã b̶ʌd̶e Jesura zeped̶a ãdjira tãsia. Maʌ̃be jarasia: –Piradrʌd̶adua. Ne wayarãnadua.– 8Ãdjia wayacusa acʌbʌdad̶e Jesura idub̶a nũmʌda unusid̶aa. 9Eyad̶eba ed̶aa zesid̶ad̶e Jesuba ãdjía nãwã jara b̶ʌsia: –Bãrãba unuped̶ad̶ara ni ab̶aʌa jararãnadua ab̶a mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a ʌ̃rẽbabʌrʌd̶aa.– 10Maʌ̃ne ãdjia Jesua iwid̶isid̶aa: –Mãwãra judiorã ley jaradiabadaba ¿cãrẽ cãrẽã jarabada Elíada naãrã zeida b̶ʌda?– 11Jesuba panusia: –Wãrãda Elíara naãrã zeida b̶ʌa ne jũmada bia b̶ʌi carea. 12Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya Elíara zesida. Mãwãmĩna ni ab̶aʌba idjira cawad̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ ẽberãrãba o quĩrĩã panana quĩrãca idjira osid̶aa. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ãdji jʌwaed̶a bia mĩgaya.– 13Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabadarãba cawasid̶aa idjia Borocuebari Juaʌ̃nebemada bed̶ea b̶asida. 14Ãdji eyad̶eba ed̶aa zesid̶ad̶e ẽberãrãda zocãrã ãbaa duanasid̶aa. Maʌ̃ne ẽberãda Jesumaa zesia. Maʌ̃ ẽberãra Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jarasia: 15–Mʌ̃ Boro, mʌ̃ warrada quĩrã djuburiadua. Idjira ara pichia wawabaria, maʌ̃ba bia b̶acaa. Ed̶aud̶e tʌbʌd̶e b̶aebaria idjab̶a ed̶aud̶e doed̶a b̶aebaria. 16Mʌ̃a idjira bʌ ume nĩbabadarãmaa enesia, mãwãmĩna poya biabid̶aẽ́ basía.– 17Jesuba jarasia: –¡Bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnacaa! ¡Bãrãra dji cadjiruarãa! Bãrãba ĩjãnamãrẽã ¿ab̶a sãʌ̃be mʌ̃a droai? Warrara namaa enenadua.– 18Jesuba jai quẽã jʌretasid̶e warra cacuad̶ebemada ẽdrʌsia. Ara maʌ̃da warrara biasia. 19Mãwãnacarea Jesu ume nĩbabadarãra idjimaa wãnaped̶a ãdub̶a iwid̶isid̶aa: –¿Sãwãẽrã dairãba jãʌ̃ jaira poya ãyã jʌretad̶aẽ́ basi?– 20Jesuba panusia: –Bãrãba mãcua Ãcõrẽra ĩjãnaẽ́ panʌ bẽrã poyad̶aẽ́ basía. Wãrãda mʌ̃a jaraya: mostaza ta maãrĩ quiru quĩrãca bãrãba maãrĩ ĩjã panʌbara, naʌ̃ eyaa namabemada ãyã b̶ad̶e wãduad̶a acasid̶aa, maʌ̃ne eyara ãyã b̶ad̶e wãcasia. Mãwã ĩjã panʌbara bãrãba poya od̶aẽ́ra neẽ́ bacasia. 21Baribʌrʌ jai naʌ̃ca b̶ea ãyã jʌretad̶i carea Ãcõrẽa iwid̶id̶ida panʌa idjab̶a ne cod̶aca ewarida od̶ida panʌa.– 22Galilea druad̶e ãbaa panasid̶ad̶e Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Dãrãẽ́ne mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ab̶aʌba ẽberãrãa jidabiya. 23Ãdjirãba mʌ̃ra bead̶ia, baribʌrʌ ewari ũbead̶e mʌ̃ra ʌ̃rẽbaya.– Maʌ̃ carea ãdjirãra bio sopuasid̶aa. 24Jesu, idji ume nĩbabadarã sid̶a Capernauʌ̃ purud̶aa zesid̶ad̶e Ãcõrẽ de droma carea parata jʌrʌ pebadarãda Pedromaa wãsid̶aa. Ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –¿Bãrãa Jaradiabariba Ãcõrẽ de droma carea paratara diabarica?– 25Pedroba panusia: –Mãẽ, diabaria.– Pedro idji ded̶e ed̶a wãsid̶e Jesuda naãrã bed̶easia. Nãwã iwid̶isia: –Bʌa ¿sãwã crĩcha b̶ʌ, Simoʌ̃? ¿Cairãba paratara naʌ̃ ẽjũãne b̶ea bororãa diad̶ida panʌ? ¿Ara ãdji ẽberãrãba wa ãĩbemarãba diad̶ida panʌ?– 26Pedroba panusia: –Ãĩbemarãba diad̶ida panʌa.– Jesuba idjía jarasia: –Mãẽ. Dji boro ẽberãrãba diad̶acaa. 27Dadjira dadji Boro Ãcõrẽ ẽberãrãa, baribʌrʌ maʌ̃ paratara diad̶ia ẽberãrãba biẽ́ crĩcharãnamãrẽã. Maʌ̃ bẽrã doed̶a b̶eda wad̶e wãdua. Dji naãrã mĩbʌrʌ ited̶e acʌsira paratada unuya. Maʌ̃ paratara edaped̶a mʌ̃ carea, bʌ carea bid̶a diadua.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\