MATEO 18

1Maʌ̃ ewarid̶e Jesu ume nĩbabadarãra idji caita zed̶aped̶a nãwã iwid̶isid̶aa: –Bajãne B̸ʌba pe erob̶ʌd̶ebemarãda ¿caida dji dromaara b̶ʌ?– 2Maʌ̃ne Jesuba warra zaqueda trʌ̃ped̶a ãdjirã ẽsi nũmʌsia. 3Nãwã jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba crĩcha panʌra ãyã b̶ʌd̶aped̶a warrarã quĩrãca b̶ead̶aẽ́bʌrʌ, Bajãne B̸ʌba pe erob̶aẽ́a. 4Baribʌrʌ ab̶aʌda naʌ̃ warra zaque quĩrãca dewararã cãyãbara ed̶aara b̶eibʌrʌ, Bajãne B̸ʌba pe erob̶ʌd̶ebemarãda dji dromaara b̶aya. 5Bariduaba mʌ̃ ĩjã b̶ʌd̶eba warrarãda bia edaibʌrʌ, mʌ̃da bia edabʌrʌa. 6Bariduaba mʌ̃ ĩjã b̶ea dji dromaẽ́ qued̶eada cadjiruad̶e b̶aebibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra bio cawa oya. Maʌ̃ cawa oira bio zarea b̶ai bẽrã biara b̶ʌa maʌ̃ ẽberã ochirud̶e yu waib̶ʌada jʌ̃naped̶a pusad̶e b̶atabued̶ida nãbʌrʌ beumãrẽã. 7¡Mĩã djuburi b̶eaa naʌ̃ ẽjũãnebemarãra! Cadjirua obibarira naʌ̃ ẽjũãne baraa. Maʌ̃ra baraya baribʌrʌ djãrãa ne cadjirua obibari ẽberãda bio mĩã djuburi b̶ʌa. 8Maʌ̃ carea bʌ jʌwaba wa bʌ jĩrũba bʌ́a cadjiruada obibʌrʌ, maʌ̃ cadjirua o amaaba b̶ʌá tutaped̶a ãyã b̶atabuedua. Bʌa jʌwa ab̶abe wa jĩrũ ab̶abe erob̶aimĩna ewariza Ãcõrẽ ume b̶aya. Maʌ̃da biara b̶ʌa Ãcõrẽba bʌra jʌwa umé wa jĩrũ umé erob̶ʌda tʌbʌ urua quicamaa b̶atabuei cãyãbara. 9Idjab̶a bʌ dauba bʌ́a cadjiruada obibʌrʌ, maʌ̃ cadjirua o amaaba ẽũtaped̶a ãyã b̶atabuedua. Dau ab̶abe erob̶aimĩna ewariza Ãcõrẽ ume b̶aya. Maʌ̃da biara b̶ʌa Ãcõrẽba bʌra dau umé erob̶ʌda tʌbʌ uruad̶e b̶atabuei cãyãbara. 10Warra zaquerãra igararãnadua. Mʌ̃a jaraya: bajãnebema nezocarã mʌ̃ Zeza quĩrãpita duanʌba ãdjirãra wagabadaa. 11Wãrãda mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba dji aduá b̶eada ẽdrʌ edai carea zesia. 12Bãrãba ¿sãwã crĩchad̶i? Ẽberãba cien oveja erob̶ʌd̶ebemada ab̶a aduaibʌrʌ ¿dji 99 panʌra eyad̶e ameped̶a dji aduad̶ada jʌrʌd̶e wãẽ́ca? 13Mʌ̃a wãrã arada jaraya: ẽberãba idji ovejada unusira dji 99 aduaẽ́ b̶ea cãyãbara maʌ̃ oveja carea b̶ʌsrid̶aara b̶aya. 14Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã Zeza bajãne b̶ʌba quĩrĩãẽ́a ni ab̶aʌ warra zaquera aduaida. 15Bʌ djababa bʌda biẽ́ oibʌrʌ, idjimaa wãped̶a bãdub̶a panʌne ibiad̶eba quẽãdua. Idjia bʌ bed̶eada ĩjãsira bãrãra ibiad̶ia. 16Baribʌrʌ bʌ bed̶eara ĩjãẽ́bʌrʌ, ẽberãda ab̶a wa umé idjimaa ededua. Maʌ̃rãba jarad̶ia jũma bʌa jara b̶ʌra wãrãda. 17Ãdjia jarabʌdara idjia ũrĩ quĩrĩãẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽ ĩjã b̶eara jũma ãbaa trʌ̃ped̶a ãdjirãa maʌ̃nebemada jaradua. Baribʌrʌ Ãcõrẽ ĩjã b̶eaba jarabʌdara ũrĩ quĩrĩãẽ́bʌrʌ, idjira Ãcõrẽ adua b̶ʌ quĩrãca wa Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebari quĩrãca igaradua. 18Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba naʌ̃ ẽjũãne iduaribid̶aẽ́ra Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ bid̶a iduaribiẽ́a. Idjab̶a bãrãba naʌ̃ ẽjũãne iduaribi panʌra Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ bid̶a iduaribiya. 19Naʌ̃da mʌ̃a jaraya: mʌ̃ ĩjã panʌda umé wa ũbea ãbaa dji jʌre panʌne mʌ̃ sid̶a mama b̶aya. Maʌ̃ bẽrã bãrãnebemada umé naʌ̃ ẽjũãne mʌ̃ Zezaa iwid̶id̶i carea bed̶ea aud̶ibʌrʌ, bãrãba iwid̶ibʌdara mʌ̃ Zeza bajãne b̶ʌba oya.– 21Maʌ̃be Jesu caita zeped̶a Pedroba iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ djababa mʌ̃ biẽ́ obʌrʌd̶e ¿b̶arima jũmasãwã quĩrãdoaida b̶ʌ? ¿B̸arima siete bia b̶ʌca?– 22Jesuba panusia: –Mʌ̃a jaraya: b̶arima sietebe mãwã oiẽ́ b̶ʌa ãtebʌrʌ 77 oida b̶ʌa. 23Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa: ẽberãrã boroda b̶asia. Ewari ab̶a maʌ̃ boroba quĩrĩã b̶asia idjiare b̶eaba idjia parata diad̶ara jẽda diad̶ida. 24Mãwã b̶ʌd̶e ab̶a enesid̶aa. Maʌ̃ ẽberãba dji boroa paratada waib̶ʌa jẽda diaida b̶asia. 25Maʌ̃ne idjia cãrẽba jẽda diaida neẽ́ b̶asia. Maʌ̃ bẽrã dji boroba idji parata edai carea maʌ̃ ẽberãda, dji quimada, dji warrarã sid̶a nẽdobuei basía djãrã nezocada b̶ead̶amãrẽã. Jũma maʌ̃ ẽberãba erob̶ʌ sid̶a nẽdobuei basía. 26Maʌ̃ne ẽberãra chĩrãborod̶e cob̶eped̶a dji boroa nãwã bed̶ea djuburiasia: “Mʌ̃ boro, mʌ̃ quĩrã djuburia jʌ̃ãdua. Mʌ̃a bʌ́a jũma jẽda diaya.” 27Maʌ̃ne quĩrã djuburiad̶eba dji boroba jũma dji ẽberãba diaida b̶ad̶ara quĩrãdoaped̶a idjira ẽdrʌ b̶ʌsia. 28Maʌ̃be ẽberãra wãsia. Wãbʌrʌd̶e idji boroare b̶ʌda ab̶a unusia. Maʌ̃gʌba idjía paratada maãrĩ jẽda diaida b̶asia. Maʌ̃ra osãga jidaped̶a jarasia: “Mʌ̃́a diaida b̶ʌra diadua.” 29Dewarabemaba idji quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jarasia: “Mʌ̃ quĩrã djuburia jʌ̃ãdua. Mʌ̃a bʌ́a jũma jẽda diaya.” 30Baribʌrʌ quĩrã djuburiaẽ́ basía, ãtebʌrʌ preso b̶ʌbisia ab̶a idjia diaida b̶ad̶ara jũma diabʌrʌd̶aa. 31Dji boroare b̶eaba maʌ̃ra unusid̶aa. Maʌ̃ carea bio sopuasid̶aa. Wãnaped̶a dji boroa jũma nẽbʌrʌsid̶aa. 32Dji boroba maʌ̃ ẽberãra idji quĩrãpita trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: “¡Bʌra nezoca cadjiruaa! Bʌa bed̶ea djuburiasid̶e bʌa jẽda diaida b̶ad̶ara ¿mʌ̃a jũma quĩrãdoasiẽ́ca? 33Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã dewarabemara quĩrã djuburiaẽ́ basi?” 34Dji borora bio quĩrũ b̶ʌ bẽrã maʌ̃ ẽberãra preso biẽ́ obadarã jʌwaed̶a b̶ʌsia ab̶a idjia jẽda diaida b̶ad̶ara jũma diabʌrʌd̶aa.– 35Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã djabarãba biẽ́ oped̶ad̶ada bãrãba sod̶eba quĩrãdoad̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃ Zeza bajãne b̶ʌba jũma bãrãra biẽ́ b̶ʌya.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\