MATEO 19

1Mãwã jarad̶acarea Jesura Galilea druad̶eba Judea druad̶aa wãsia Jordaʌ̃ do quĩrãare. 2Zocãrã ẽberãrãba idjira ẽpẽsid̶aa. Mama dji cacua biẽ́ qued̶eara jũma biabisia. 3Mãwã b̶ʌd̶e ʌ̃cʌrʌ pariseorãda zesid̶aa idjira biẽ́ bed̶eabid̶i cawaya. Maʌ̃gʌrãba iwid̶isid̶aa: –¿Umaquĩrãba dji quimada baridua carea amaida b̶ʌca?– 4Jesuba panusia: –¿Bãrãba Ãcõrẽ Bed̶ead̶e acʌd̶acaca? Naʌ̃ ẽjũã osid̶e Ãcõrẽba umaquĩrãda, wẽrã sid̶a osia. 5Idjab̶a jarasia: “Maʌ̃ carea umaquĩrãba dji zezara, dji papa sid̶a ameped̶a idji quima ume ãbaa b̶eya. Mãwã cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panania.” 6Ãdjira umé panʌẽ́a, ãtebʌrʌ cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌa. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba ãbaa b̶ʌd̶ara dji amanacara panʌa.– 7Maʌ̃ carea ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –Mãwãra Moiseba ¿cãrẽ cãrẽã b̶ʌsi ab̶aʌba idji wẽrãa carta mĩã amainebemada diaibʌrʌ amaida b̶ʌda?– 8Jesuba panusia: –Bãrãra cʌwʌrʌ zarea b̶ea bẽrã Moiseba mãwã iduaribisia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũã osid̶e mãwã quĩrĩãẽ́ b̶asia. 9Mʌ̃a jaraya: bariduaba idji wẽrã daunemaẽ́ b̶ʌda amaped̶a dewara wẽrãda edaibʌrʌ, maʌ̃ umaquĩrãra daunema b̶ʌa. [Idjia amana wẽrãda dewara umaquĩrãba edaibʌrʌ maʌ̃ umaquĩrã sid̶a daunema b̶ʌa.]– 10Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabadarãba idjía jarasid̶aa: –Mãwã baibʌrʌ, biara b̶ʌa quima edaẽ́da.– 11Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Jũmarãba quima edaẽ́ crĩchara poya droad̶aẽ́a. Ab̶abe Ãcõrẽba maʌ̃ crĩchada diaibʌrʌ poya deu b̶aya. 12Ʌ̃cʌrʌba poya warra od̶acaa mãwã toped̶ad̶a bẽrã. Ʌ̃cʌrʌ mãwã b̶eaa warra orãnamãrẽã õgo oped̶ad̶a bẽrã. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba quima edaira crĩchad̶acaa biara ãdji Boro Bajãne B̸ʌ itea ne od̶i carea. Bãrãda poya deu b̶ead̶ibʌrʌ, mãwã b̶ead̶adua.– 13Maʌ̃be ẽberãrãba warra zaquerãda Jesumaa enesid̶aa idji jʌwara ãdjirã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a Ãcõrẽa iwid̶imãrẽã. Baribʌrʌ Jesu ume nĩbabadarãba djibarirãda quẽãsid̶aa. 14Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Idu warra zaquerãra mʌ̃maa zebid̶adua, Bajãne B̸ʌba pe erob̶ʌd̶ebemara ãdjirã quĩrãca panʌ bẽrã.– 15Maʌ̃be idji jʌwara warra zaquerã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a wãsia. 16Ewari ab̶a cũdrada Jesumaa zesia. Maʌ̃ cũdraba iwid̶isia: –Jaradiabari, Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ai carea ¿mʌ̃a cãrẽ biada oida b̶ʌ?– 17Jesuba panusia: –¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃́a biad̶ebemada iwid̶i b̶ʌ? Ni ab̶aʌda dji biaẽ́a, ab̶abe Ãcõrẽdrʌ dji biaa. Bʌda Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, idjia obi b̶ʌ bed̶eada ĩjã odua.– 18Idjia iwid̶isia: –¿Sãʌ̃gʌda?– Jesuba jarasia: –Mĩã bearãdua, daunemarãdua, ne drʌarãdua, sewad̶eba djãrãra biẽ́ jararãdua, bʌ zezara, bʌ papa sid̶a wayadua, idjab̶a djãrãra quĩrĩãdua ara bʌdji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.– 20Cũdraba jarasia: –Jũma maʌ̃gʌra ĩjã o b̶ʌa. Mʌ̃a ¿wad̶i cãrẽda oẽ́ b̶ʌ?– 21Maʌ̃ne Jesuba idjía jarasia: –Bʌda wãrãda jipa b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, bʌa erob̶ʌra jũma nẽdobued̶e wãped̶a dji paratara ne neẽ́ qued̶eaa diadua. Mãwã nebiada bajãne erob̶aya. Maʌ̃be mʌ̃ ume nĩbad̶e zedua.– 22Cũdraba maʌ̃ ũrĩped̶a sopua b̶esia bio bara b̶ʌ bẽrã. Ara maʌ̃da wãsia. 23Maʌ̃ne Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Wãrãda bio zarea b̶ʌa ẽberã ne bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi carea. 24Wayacusa mʌ̃a jaraya: parata bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi cãyãbara cameyoda ãguja uriad̶e ed̶a wãichaara b̶ʌa.– 25Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãcõrẽba ne bara b̶eara bia pe erob̶ʌda crĩcha panasid̶aa. Ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –Mãwãra Ãcõrẽba ¿caidrʌ ẽdrʌ edai?– 26Jesuba ãdjirã acʌped̶a jarasia: –Ẽberãba mãwã poya ocaa baribʌrʌ Ãcõrẽmaarã oicha b̶ʌa.– 27Maʌ̃ne Pedroba Jesua jarasia: –Bʌ ẽpẽni carea daiba ne jũmada amesid̶aa. ¿Mãẽteara cãrẽda edad̶i?– 28Jesuba panusia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽba ne jũma djiwid̶i oi ewarid̶e mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara mʌ̃ bugue biya quirud̶e chũmeya. Maʌ̃ne bãrã mʌ̃ ume nĩnara doce bugued̶e chũpanenia Israeld̶eba yõped̶ad̶a doce purud̶ebema bororãda b̶ead̶i bẽrã. 29Mʌ̃ carea bariduaba idji deda, djabarãda, djabawẽrãrãda, zezada, papada, quimada, warrarãda, ẽjũãda ameibʌrʌ, idjia amena cãyãbara cien edaya idjab̶a Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya. 30Mãwã dji jĩrũarebemada dji nabemarãda b̶ead̶ia, dji nabemarãda dji jĩrũarebemada b̶ead̶ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\