MATEO 2

1Jesu Beleʌ̃ purud̶e Judea druad̶e tosid̶ad̶e Herode dji Droma abadada dji boro basía. Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãda ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌ druad̶eba Jerusaleʌ̃ purud̶e jũẽsid̶aa. Maʌ̃gʌrãba chĩdau acʌ panʌneba ne cawabadjid̶aa. 2Maʌ̃ne ãdjia iwid̶isid̶aa: –Naʌ̃ druad̶e judiorã boro bai warrada tosia. Idjira ¿sãma b̶ʌ? Daiba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌ druad̶eba chĩdau idjid̶ebemada unusid̶aa. Nama ze panʌa idjía bia bed̶ead̶i carea.– 3Maʌ̃ ũrĩsid̶e Herodera biẽ́ b̶esia ab̶aʌda idji cacuabari b̶ei bẽrã. Idjab̶a Herodeba sãwã oida cawad̶aẽ́ panʌ bẽrã jũma Jerusaleʌ̃nebemarã sid̶a biẽ́ panesid̶aa. 4Maʌ̃ne Herodeba jũma sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabada sid̶a trʌ̃cuaped̶a iwid̶isia: –Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara ¿sãmabʌrʌ toida b̶ʌ?– 5Ãdjirãba panusid̶aa: –Beleʌ̃ purud̶e naʌ̃ Judea druad̶e toida b̶ʌa. Maʌ̃nebemada Ãcõrẽneba bed̶eabariba nãwã jarasia: 6Beleʌ̃ purura Judad̶ebema puru droma b̶ea tãẽna dji ed̶aara b̶ʌẽ́a. Maʌ̃ purud̶eba dji boroda ab̶a zeya. Maʌ̃ boroba mʌ̃ puru Israelera bia pe erob̶aya.– 7Maʌ̃be Herodeba chĩdaud̶eba cawa jarabadarãra mẽrã trʌ̃cuasia. Dji warra tod̶a ewari cawai carea ãdjía iwid̶isia dji chĩdaura sãʌ̃bed̶a odjasida. Maʌ̃ne dji ewarira jarasid̶aa. 8Ãdjira Beleʌ̃naa wãbibʌrʌd̶e Herodeba jarasia: –Jãma wãnaped̶a dji warra zaquera bio quĩrãcuita iwid̶i wãnadua. Unusid̶ara mʌ̃́a jarad̶e zed̶adua mʌ̃ sid̶a idjimaa bia bed̶ead̶e wãi carea.– 9Herodeba mãwã jarad̶acarea ãdjira wãsid̶aa. Maʌ̃be chĩdau ʌ̃mãdau odjabariare unuped̶ad̶ara wayacusa unusid̶aa. Unusid̶ad̶e bio b̶ʌsrid̶asid̶aa. Dji chĩdaura ãdji na wãsia ab̶a dji warra zaque b̶ʌma piqui nũmebʌrʌd̶aa. 11Ded̶e ed̶a wãbʌdad̶e warra zaquera dji papa Maria ume b̶ʌda unusid̶aa. Ara maʌ̃da chĩrãborod̶e copanenaped̶a warra zaquea bia bed̶easid̶aa. Maʌ̃be ãdjiza baurudeda ewad̶aped̶a warra zaquea oroda, incienso querada, mirra quera sid̶a diasid̶aa. 12Mãwãnacarea Ãcõrẽba ãdjirãa cãĩmocarad̶eba cawabisia Herodemaa jẽda wãrãnamãrẽã. Maʌ̃ bẽrã dewara óareba ãdji druad̶aa wãsid̶aa. 13Ãdji wãped̶ad̶acarea Ãcõrẽ nezoca bajãnebemada cãĩmocarad̶eba zeped̶a Josea jarasia: –Herodeba bʌ warra zaquera jʌrʌ b̶ʌa beai carea. Maʌ̃ba piradrʌped̶a bʌ warra zaquera, dji papa sid̶a edaped̶a Egipto druad̶aa wãnadua. Mama b̶edua ab̶a mʌ̃a jarabʌrʌd̶aa.– 14Ara maʌ̃da Josera diamasi piradrʌped̶a warra zaquera, dji papa sid̶a edaped̶a Egiptod̶aa edesia. 15Ãdjira mama panesid̶aa ab̶a Herode beubʌrʌd̶aa. Maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca. Idjid̶eba bed̶eabariba nãwã jarasia: “Mʌ̃a mʌ̃ warrara trʌ̃sia Egiptod̶eba zemãrẽã.” 16Herodeba cawasia chĩdaud̶eba cawa jarabadarãba idjira cũrũgasid̶ada. Maʌ̃ carea bio quĩrũped̶a Beleʌ̃nebema warra zaquerã poa uméneba ed̶aa qued̶eada jũma quenabisia. Ara caitabema sid̶a quenabisia. Mãwã osia chĩdaud̶eba cawa jarabadarãba chĩdau unuped̶ad̶a ewarira idjía jaraped̶ad̶a bẽrã. 17Mãwã jũmarãda sopuasid̶aa Ãcõrẽneba bed̶eabari Jeremiaba jarad̶a quĩrãca. Nãwã jarasia: 18Ramá purud̶e ũrĩsid̶aa aega jĩã b̶ʌda, sopua jĩã b̶ʌda, idjab̶a aujĩã b̶ʌda. Raquelera idji warrarã carea jĩã b̶ʌda mãwã b̶asia. Idji sobiabid̶ira quĩrĩãẽ́ basía idji warrarã neẽ́ b̶ed̶a bẽrã. 19Herode beusid̶e Josera wad̶i Egiptod̶e b̶asia. Maʌ̃ne bajãnebema nezocada idjimaa cãĩmocarad̶eba zesia. 20Maʌ̃ nezocaba idjía jarasia: –Bʌ warra zaque bea quĩrĩã b̶ead̶ara beusid̶aa. Maʌ̃ bẽrã piradrʌped̶a warra zaquera, dji papa sid̶a wayacusa Israeld̶aa ededua.– 21Ara maʌ̃da Josera piradrʌped̶a idji warra zaquera dji papa sid̶a Israeld̶aa edesia. 22Baribʌrʌ Joseba ũrĩsia Arquelaoda idji zeza Herode cacuabari Judea druad̶ebema boroda b̶esida. Maʌ̃ carea mamaa wãida wayasia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idjía cãĩmocarad̶eba jarad̶a bẽrã Galilea druad̶aa wãsia. 23Mama puru Nazare abadad̶e b̶esia. Maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba nãwã jaraped̶ad̶a quĩrãca: “Idjira Nazared̶ebemaana ad̶ia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\