MATEO 20

1Ãcõrẽba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa. Néu djibarida b̶asia. Ewari ab̶a diaped̶ed̶a ẽberãrãda idji uva néud̶e trajad̶amãrẽã jʌrʌd̶e wãsia. 2Ʌ̃cʌrʌ ẽberãrã ume bed̶ea b̶ʌsia ewari ab̶aʌ carea paratada diaida. Maʌ̃be ãdjirãra idji uva néud̶aa trajad̶e wãbisia. 3Ʌ̃mãdau ʌ̃tʌ b̶abʌrʌd̶e djibarira wayacusa purud̶aa wãsia. Mama ẽberãrã bari b̶eada dewara unusia. 4Ãdjirãa jarasia: “Bãrã sid̶a mʌ̃ néud̶e trajad̶e wãnadua. Maʌ̃bari mʌ̃a paratada arid̶e diaya.” Ara maʌ̃da wãsid̶aa. 5Umatipa idjab̶a ʌ̃mãdau buyad̶acarea djibariba ab̶arica osia. 6Maʌ̃be ʌ̃mãdau b̶aebod̶od̶e wayacusa purud̶aa wãsia. Ẽberãrã bari b̶eada dewara unuped̶a iwid̶isia: “¿Cãrẽ cãrẽã id̶i trajad̶aẽ́ panʌ?” 7Ãdjirãba panusid̶aa: “Ni ab̶aʌba daia trajuda diad̶aẽ́ panʌ bẽrã.” Maʌ̃ne idjia jarasia: “Bãrã sid̶a mʌ̃ néud̶aa trajad̶e wãnadua. Maʌ̃bari mʌ̃a paratada arid̶e diaya.” 8Queubod̶od̶e djibariba trajud̶ebema boroa jarasia: “Dji traja panʌra trʌ̃cuaped̶a ãdji trajaped̶ad̶abari paratada diadua. Dji jĩrũare zeped̶ad̶arãa naãrã diadua. Naãrã zeped̶ad̶arãa jĩrũare diadua.” 9Ʌ̃mãdau b̶aebod̶od̶e trajad̶e wã pananara dji boromaa zesid̶aa. Maʌ̃ne ãdjiza ewari ab̶a daucha trajad̶a quĩrãca edasid̶aa. 10Maʌ̃ bẽrã dji naãrã trajad̶e wã panana zesid̶ad̶e crĩchasid̶aa parata waib̶ʌara edad̶ida baribʌrʌ ab̶arica edasid̶aa. 11Maʌ̃ carea néu djibari ume biẽ́ duanesid̶aa. 12Nãwã jarasid̶aa: “Jãʌ̃ jĩrũare zeped̶ad̶ara hora ab̶abe trajasid̶aa, baribʌrʌ bʌa dairãa diad̶a quĩrãca ãdjirãa bid̶a diasia. Dairãdrʌ besead̶e ewari daucha trajasid̶aa.” 13Baribʌrʌ néu djibariba ab̶aʌa jarasia: “Ache, mʌ̃a bʌra jipa o b̶ʌa. ¿Bʌra mʌ̃ ume bed̶ea b̶ʌsiẽ́ca ewari ab̶abema parata carea trajaida? 14Bʌ paratara edaped̶a wãdua. Mʌ̃a bʌ́a diad̶a quĩrãca dji jĩrũare traja pananaa dia quĩrĩã b̶ʌa. 15¿Bʌmaarã mʌ̃ paratara mʌ̃djia o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca oiẽ́ b̶ʌca? Mʌ̃ra ẽberã bia bẽrã ¿bʌra biẽ́ nũmʌca?” 16Ara maʌ̃ quĩrãca dji jĩrũarebemada dji nabemarãda b̶ead̶ia, dji nabemarãda dji jĩrũarebemada b̶ead̶ia.– 17Jesu Jerusaleʌ̃naa wãbʌrʌd̶e zocãrã ẽberãrãda idji ume wãsid̶aa. Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarã doce panʌda jĩgabe edeped̶a ãdjirãa jarasia: 18–Ũrĩnadua, dadjirãra Jerusaleʌ̃naa wãbʌdaa. Jãma ab̶aʌba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara jidabiya sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a cawa od̶amãrẽã. Ãdjirãba jarad̶ia mʌ̃ra beuida b̶ʌda. 19Maʌ̃be mʌ̃ra judiorãẽ́a diad̶ia. Maʌ̃gʌrãba mʌ̃ra ipid̶a biẽ́ jarad̶aped̶a, ud̶aped̶a crud̶e cachid̶ia. Baribʌrʌ ewari ũbead̶e mʌ̃ra ʌ̃rẽbaya.– 20Mãwãnacarea Zebedeo quimada, idji warrarã sid̶a Jesumaa zesid̶aa. Maʌ̃ wẽrãba Jesua bed̶ea djuburiai carea idji quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶esia. 21Maʌ̃ne Jesuba iwid̶isia: –Bʌa ¿cãrẽda quĩrĩã b̶ʌ?– Idjia panusia: –Bʌ jũmarã boroda b̶ebʌrʌd̶e za mʌ̃ warrarã umé panʌda ab̶a bʌ jʌwa araare, ab̶a bʌ jʌwa acʌare b̶ʌdua.– 22Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bãrãba adua panʌa cãrẽda iwid̶i panʌda. Mʌ̃ra bio bia mĩgaya. ¿Bãrã sid̶a ara maʌ̃ quĩrãca bia mĩgad̶i carea panʌca?– Ãdjia panusid̶aa: –Mãẽ, bia mĩgad̶i carea panʌa.– 23Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bãrã sid̶a wãrãda mʌ̃ quĩrãca bia mĩgad̶ia. Baribʌrʌ mʌ̃ jʌwa araare, mʌ̃ jʌwa acʌare chũpananida mʌ̃a poya diaẽ́a. Mʌ̃ Zezabʌrʌ mama chũpananida erob̶ʌa.– 24Santiagoba, Juaʌ̃ ume iwid̶iped̶ad̶ada waabema die panʌba ũrĩsid̶ad̶e ãdji ume quĩrũsid̶aa. 25Maʌ̃ne Jesuba ãdjirã trʌ̃cuaped̶a jarasia: –Bãrãba cawa panʌa naʌ̃ ẽjũãnebema bororãba ãdji ẽberãrãra jũmawãyã zocabadada. Ãdjirãba unubibadaa ãdjia jarabʌdara jũmarãba ĩjã od̶ida panʌda. 26Baribʌrʌ bãrãra mãwã b̶ead̶iẽ́ panʌa. Bãrãnebemada dji dromada b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ waabemarã nezocada b̶aida b̶ʌa. 27Dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌra jũmarã cãyãbara ed̶aara b̶aida b̶ʌa. 28Maʌ̃ quĩrãca mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara zeẽ́ b̶ʌa ẽberãrã mʌ̃ nezocarãda b̶ead̶amãrẽã. Ãtebʌrʌ ze b̶ʌa ẽberãrã nezocada b̶ai carea. Mãwã mʌ̃ra beuya zocãrã ẽberãrãda ẽdrʌ b̶ʌi carea.– 29Jerico purud̶eba ẽdrʌsid̶ad̶e Jesu caid̶u ẽberãrãda zocãrã wãsid̶aa. 30Mãwã wãnane daub̶errea panʌda umé o icawa chũpanasid̶aa. Jesu ãdji caita wãbʌrʌda ũrĩsid̶ad̶e nãwã b̶iasid̶aa: –¡Dai Boro, David̶eba zed̶a, daira quĩrã djuburiadua!– 31Maʌ̃ne ẽberãrãba ãdjira chupead̶amãrẽã quẽãsid̶aa, baribʌrʌ ãdjia wetara b̶iasid̶aa: –¡Dai Boro, David̶eba zed̶a, daira quĩrã djuburiadua!– 32Maʌ̃be Jesura nũmesia. Ãdjira trʌ̃ped̶a iwid̶isia: –¿Cãrẽda quĩrĩã panʌ mʌ̃a oida?– 33Ãdjia jarasid̶aa: –Dai Boro, quĩrĩã panʌa dai dauba unu b̶eida.– 34Jesuba ãdjira mĩã djuburi ununa bẽrã ãdji daura tãsia. Ara maʌ̃da unu panenaped̶a Jesu ume wãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\