MATEO 21

1Jerusaleʌ̃ caita jũẽbʌdad̶e Betpague purud̶e Olivo eya carra jũẽsid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba idji ume nĩbabadarãda umé purud̶aa diabuesia. 2Ãdjía nãwã jarasia: –Dadjirã quĩrãpe b̶ʌ purud̶aa wãnadua. Ara jũẽbʌdad̶e burro wẽrã warra bara b̶ʌda jʌ̃ nũmʌda ununia. Ẽrã edad̶aped̶a umena mʌ̃maa enenadua. 3Ab̶aʌba bãrãa cãrẽ cãrẽã mãwã o panʌda iwid̶ibʌrʌ, nãwã jarad̶adua: “Dadji Boroba quĩrĩã b̶ʌa. Baribʌrʌ nane jẽda diabueya.”– 4Maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabariba jarad̶a quĩrãca. Nãwã jarasia: 5Sioʌ̃ purud̶ebemarãa nãwã jarad̶adua: Acʌd̶adua, bãrã boroda burro ʌ̃rʌ̃ bãrãmaa zebʌrʌa. Dji droma quĩrãca zeẽ́ b̶ʌa. Burro zaque ʌ̃rʌ̃ zebʌrʌa. 6Ara maʌ̃da Jesu ume nĩbabadarã umé panʌra wãnaped̶a Jesuba jarad̶a quĩrãca osid̶aa. 7Burro wẽrãra, dji warra sid̶a Jesumaa eded̶aped̶a ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌra burro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be Jesura ʌ̃rʌ̃ chũmesia Jerusaleʌ̃ purud̶aa wãi carea. 8Ẽberãrã cãbana cuabusiba Jesu bia edad̶i carea ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌra od̶e tõcua wãsid̶aa. Dewararãba bacuru jʌwate quedua bara b̶eada b̶ʌá tucuad̶aped̶a od̶e b̶ʌcua wãsid̶aa. 9Maʌ̃ne zocãrã ẽberãrã idji na nĩnaba, caid̶u zebʌda bid̶a nãwã b̶ʌga duanasid̶aa: ¡Bio bia quirua David̶eba zed̶ara! ¡Bio bia b̶ʌa Ãcõrẽ trʌ̃neba zebʌrʌra! ¡Bio bia quirua Bajãne B̸ʌra! 10Jesu Jerusaleʌ̃ne jũẽsid̶e purura b̶ʌga duanesia. Nãwã iwid̶ibadjid̶aa: –Idjira ¿caida jãwã b̶ʌ?– 11Iwid̶ibʌdaza Jesu ume zeped̶ad̶arãba panubadjid̶aa: –Jãʌ̃gʌra Jesua, Ãcõrẽneba bed̶eabaria. Idjira Nazare purud̶ebemaa, Galilea druad̶ebemaa.– 12Mãwãnacarea Jesura Ãcõrẽ de dromanaa wãsia. Mama dajada Ãcõrẽa diad̶i careabema nẽdobuebadarãda unusia. Ne nẽdo b̶ea sid̶a zocãrã duanasid̶aa. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ de dromane diaida b̶ʌ paratara dji drua ãĩba zebʌdarãa nẽbʌa nẽdobuebadjid̶aa ãĩbema paratara diacara panana bẽrã. Mãwã duanʌne Jesuba ãdjirãra jũma ãyã jʌretacuasia. Dji parata nẽdobuebadarã mesa b̶eada, puchirã nẽdobuebadarã bugue sid̶a jũma coracuasia. 13Ãdjirãa nãwã jarasia: –Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ dera dji iwid̶ibada de ad̶ia.” Baribʌrʌ bãrãba “ne drʌabadarã mĩrũbada uria” quĩrãca eropanʌa.– 14Jesu Ãcõrẽ de droma dajada b̶asid̶e daub̶errea b̶eada, jĩrũ biẽ́ b̶ea sid̶a idjimaa zesesid̶aa. Maʌ̃ne ãdjirãra biabicuasia. 15Baribʌrʌ Jesuba mama ne ununaca o b̶ʌda sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a biẽ́ unusid̶aa. Mãwã duanʌne warrarãba Jesua nãwã jĩgua jara panasid̶aa: “¡Bio bia quirua David̶eba zed̶ara!” Maʌ̃ ũrĩbʌdad̶e sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabadarã sid̶a quĩrũsid̶aa. 16Ãdjirãba Jesua nãwã jarasid̶aa: –¿Mãwãra naʌ̃ warrarãba jara duanʌda bʌa bia ũrĩ b̶ʌca?– Jesuba panusia: –Mãẽ. ¿Bãrãba naʌ̃ bed̶eara acʌd̶acaca? Bʌa warrarãda, ju do qued̶ea sid̶a b̶ʌsia bʌ́a bia bed̶ead̶amãrẽã.– 17Maʌ̃be Jesuba ãdjirã ameped̶a Jerusaleʌ̃neba Betanianaa cãĩne wãsia. 18Nurẽma diaped̶a Jesura wayacusa Jerusaleʌ̃naa wãsia. Wãbʌrʌd̶e jarra nũmesia. 19Maʌ̃ne higojõda o caita unusia. Baribʌrʌ araa jũẽsid̶e quedua awa nũmʌda unusia. Maʌ̃ carea higojõa jarasia: –¡Bʌra waa zauẽ́ b̶aya!– Ara maʌ̃da higojõra purrubasia. 20Jesu ume nĩbabadarãba maʌ̃ unusid̶ad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã iwid̶isid̶aa: –¿Sãwãẽrã jãʌ̃ higojõra ab̶ed̶a purrubasi?– 21Jesuba panusia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba iwid̶i panʌra Ãcõrẽba wãrãda oida ĩjãnibʌrʌ, idjab̶a poya oẽ́da crĩchad̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃a jãʌ̃ higojõ od̶a cãyãbara waib̶ʌara od̶ia. Bãrãba za b̶ʌ eyaa namaʌba pusad̶e tẽũne wãduad̶a ad̶ibʌrʌ, bãrãba jarabʌda quĩrãca mãwãya. 22Bãrãba Ãcõrẽa iwid̶ibʌdara wãrãda edad̶ida ĩjãnibʌrʌ, edad̶ia.– 23Jesura waya Ãcõrẽ de droma caita jũẽped̶a jaradia b̶esia. Mãwã b̶ʌd̶e sacerdote bororãda, judiorã dji dromarã sid̶a idjimaa zesid̶aa. Ãdjirãba idjía iwid̶isid̶aa: –Bʌa nama o b̶ʌra ¿caiba obi b̶ʌ?– 24Jesuba panusia: –Mʌ̃a bid̶a bãrãa iwid̶iya. Bãrãba panusid̶ara mʌ̃a jaraya caiba mʌ̃́a mãwã obi b̶ʌda. 25¿Caiba Juaʌ̃ra diabuesi borocuemãrẽã? ¿Ẽberãba wa Bajãne B̸ʌba?– Maʌ̃ne ara ãdjidub̶a jara duanesid̶aa: –Bajãne B̸ʌba diabuesiad̶a ad̶ibʌrʌ, idjia jaraya: “Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã ĩjãnaẽ́ basi?” 26Baribʌrʌ ¿sãwã jarad̶i ẽberãba diabuesida?– Ãdjia mãwã jara panasid̶aa purura waya panʌ bẽrã. Purumaarã Juaʌ̃ra Ãcõrẽneba bed̶eabari basía. 27Maʌ̃ bẽrã Jesua jarasid̶aa: –Daiba adua panʌa.– Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mãẽteara mʌ̃a bid̶a bãrãa jaraẽ́a caiba mʌ̃́a jãwã obi b̶ʌda.– 28Mãwã duanʌne Jesuba sacerdote bororãa, judiorã dji dromarãa bid̶a jarasia: –Bãrãba naʌ̃ ne jara b̶ʌd̶ebemada ¿sãwã crĩcha panʌ? Ẽberãda b̶asia. Maʌ̃ ẽberãba warrada umé erob̶asia. Ewari ab̶a dji nabemaa nãwã jarasia: “Warra, nane mʌ̃ néud̶e trajad̶e wãdua.” 29Maʌ̃ne dji warraba panusia: “¡Mʌ̃ra wãẽ́a!” Baribʌrʌ jẽda crĩchaped̶a trajad̶e wãsia. 30Idjab̶a dewarabemaa dji zezaba ab̶arida jarasia. Maʌ̃ne dji warraba panusia: “Bia b̶ʌa, zeza, mʌ̃ra wãya,” baribʌrʌ wãẽ́ basía. 31Maʌ̃ba bãrãmaarã ¿sãʌ̃gʌba dji zezaba quĩrĩã b̶ad̶ara ĩjã osi?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Dji nabemaba.– Maʌ̃ne Jesuba ãdjirãa jarasia: –Mãẽ. Baribʌrʌ wãrã arada mʌ̃a jaraya: Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarãda, wẽrãrã aud̶ua b̶ea sid̶a bãrã cãyãbara Ãcõrẽ purud̶ebemarãda b̶ead̶ia. 32Bãrã jipa nĩbad̶amãrẽã Juaʌ̃ba jaradiad̶e zesia, mãwãmĩna ĩjãnaẽ́ basía. Baribʌrʌ Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarãba, wẽrãrã aud̶ua b̶ea bid̶a ĩjãsid̶aa. Idjab̶a bãrãba maʌ̃ra unusid̶amĩna ĩjãni carea jẽda crĩchad̶aẽ́ basía.– 33Ũrĩnadua. Dewarad̶eba ne jaraya. Ẽberãda b̶asia. Ewari ab̶a maʌ̃ ẽberãba uvada uped̶a idji néura mõgaraba aud̶u jũrã casía. Uva b̶a piabari sid̶a osia. Idjab̶a deda ʌ̃tʌ osia mamaʌba jũma acʌi carea. Maʌ̃be idji néura ʌ̃cʌrʌ ẽberãrã jʌwaed̶a b̶ʌsia. Ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌsia néu zaubʌrʌd̶e jũmasãwã idjía diad̶ida panʌda. Mãwã bed̶ea b̶ʌped̶a djibarira dewara druad̶aa wãsia. 34Maʌ̃be uva jara babod̶od̶e djibariba idji nezocarãda diabuesia néud̶ebema idjía diad̶ida panʌra edad̶e wãnamãrẽã. 35Maʌ̃ne dji néu acʌ panʌba idji nezocarãra jidacuasid̶aa. Ab̶a puosid̶aa, ab̶a beasid̶aa, idjab̶a ab̶a mõgaraba tab̶ari jʌretasid̶aa. 36Mãwãnacarea djibariba dewara nezocarãda diabuesia. Maʌ̃gʌrãra dji naãrã wãped̶ad̶a cãyãbara cãbanaara panasid̶aa, baribʌrʌ néu acʌ panʌba ãdjirã sid̶a ab̶ari quĩrãca biẽ́ osid̶aa. 37Jĩrũare djibariba idji warrada ãdjirãmaa diabuesia. Nãwã crĩchasia: “Mʌ̃ warradrʌ wayad̶ia.” 38Baribʌrʌ ãdjirãba maʌ̃ warra unusid̶ad̶e ara ãdjidub̶a jarasid̶aa: “Jari uruba dji zezaba erob̶ʌra jũma edaya. ¡Idjira beatad̶ia! Mãwãbʌrʌ dji ẽjũãra dadjirã itea b̶eya.” 39Ara maʌ̃da warrara jidad̶aped̶a néu ãĩ eded̶aped̶a beasid̶aa. 40Jãʌ̃be djibari zebʌrʌd̶e idji néu acʌ panʌra ¿sãwã obá?– 41Maʌ̃ne sacerdote bororãba, judiorã dji dromarã bid̶a nãwã panusid̶aa: –Idjia quĩrã djuburia neẽ́ maʌ̃ ẽberã cadjiruarãra beaped̶a dewara ẽberãrã ume bed̶ea b̶ʌya idji néu acʌd̶amãrẽã. Maʌ̃gʌ ẽberãrãba idji néud̶ebema diad̶ida panʌra uva jara diad̶ia.– 42Maʌ̃ne Jesuba ãdjía jarasia: –Ãcõrẽba bãrã cãyãbara dewararãda pe erob̶eya. Maʌ̃gʌrãbʌrʌ idjia quĩrĩã b̶ʌra od̶ia. Bãrãba ¿Ãcõrẽ Bed̶ead̶e acʌd̶acaca? Nãwã jara b̶ʌa: De obadaba mõgara igaraped̶ad̶ara dji biara b̶ʌda b̶esia. Dadjirã Boroba mãwã od̶a bẽrã dadjirãmaarã bio biya quirua. 44Bariduada maʌ̃ mõgara ʌ̃rʌ̃ b̶aeibʌrʌ ab̶ed̶a jũma b̶ʌgʌzoaya, idjab̶a maʌ̃ mõgarada ab̶aʌ ʌ̃rʌ̃ b̶aeibʌrʌ dji ẽberãra peped̶ea tab̶eya. 45Sacerdote bororãba, pariseorã bid̶a maʌ̃ ne jarad̶ara ũrĩsid̶ad̶e cawasid̶aa Jesuba ãdjid̶ebemada bed̶ea b̶ʌda. 46Maʌ̃ carea ãdjirãba Jesura jida quĩrĩã panasid̶aa. Baribʌrʌ puruda waya panʌ bẽrã idu b̶ʌsid̶aa. Puruba crĩcha b̶asia Jesura Ãcõrẽneba bed̶eabarida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\