MATEO 24

1Jesura Ãcõrẽ de droma dajadaare b̶ad̶ada wãbʌrʌ basía. Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarãda idji caita zed̶aped̶a jarasid̶aa: –Acʌdua Ãcõrẽ de dromara, caita b̶ea de sid̶a sãwã bia qued̶eada.– 2Maʌ̃ne Jesuba ãdjirãa jarasia: –Mãẽ, bãrãba unu panʌra bia qued̶eaa. Baribʌrʌ wãrã arada mʌ̃a jaraya: naʌ̃ mõgara caped̶ad̶ara jũma tod̶ogozoaya.– 3Jesu Olivo eyad̶e chũmasid̶e idji ume nĩbabadarãra idjimaa wãnaped̶a ãdub̶a nãwã iwid̶isid̶aa: –Dairãa jaradua, Ãcõrẽ de dromara ¿sãʌ̃be tod̶ogozoai? ¿Cãrẽneba cawad̶i bʌra zebod̶oda? Idjab̶a ¿cãrẽneba cawad̶i naʌ̃ ewarira jõbʌrʌda?– 4Jesuba panusia: –Quĩrãcuita b̶ead̶adua ni ab̶aʌba cũrũgarãnamãrẽã. 5Zocãrãba jarad̶ia ãdjidrʌ Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Mãwã ẽberãrãda zocãrã cũrũgad̶ia. 6Bãrãba ũrĩnia ab̶aʌ puruda dewara ume djõ duanʌda idjab̶a drua ãyã bid̶a mãwã duanʌda. Baribʌrʌ ne wayarãnadua. Maʌ̃gʌra jũma mãwãida b̶ʌa. Baribʌrʌ naʌ̃ ewarira wad̶i jõẽ́a. 7Ab̶aʌ puruda dewara puru ume djõnia. Ab̶aʌ druad̶ebema boroda dewara druad̶ebema boro ume djõnia. Zocãrã druad̶e jarrabada baraya idjab̶a de uremiada baraya. 8Baribʌrʌ maʌ̃ naãrã mĩgabʌdara maãrĩ b̶aya wẽrã warra pua za b̶ʌ quĩrãca. 9Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãba bãrãra zarrarãa jida diad̶ia biẽ́ od̶aped̶a bead̶amãrẽã. Mʌ̃ ĩjã panʌ carea jũmarãba bãrãra quĩrãmania. 10Maʌ̃ carea zocãrãba mʌ̃ ĩjã panʌra igarad̶ia. Maʌ̃ne dji jidabid̶ia idjab̶a dji quĩrãmania. 11Ãcõrẽneba bed̶eabada dji wãrãẽ́ b̶eada zed̶ia. Maʌ̃gʌrãba ẽberãrãra zocãrã cũrũgad̶ia. 12Cadjiruara aud̶uara yõbʌrʌ bẽrã zocãrãba djãrã quĩrĩã pananara igarad̶ia. 13Baribʌrʌ bãrãba maʌ̃ ewari zaread̶e mʌ̃ ĩjã panʌda igarad̶aẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽba ẽdrʌ edaya idji ume ewariza zocai panani carea. 14Maʌ̃ne bed̶ea bia Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebemada jũma naʌ̃ ẽjũãne jarad̶ia puru b̶eaza ũrĩnamãrẽã. Mãwãnacareabʌrʌ naʌ̃ ewarira jõya. 15Ãcõrẽneba bed̶eabari Danielba cartad̶e b̶ʌsia Ãcõrẽ de dromane ed̶a dji biara b̶ʌ dejãne Ãcõrẽba quĩrĩãcada ab̶aʌba b̶ʌida. (Dji carta acʌ b̶ʌba cãrẽ jara b̶ʌda cawaida b̶ʌa.) Bãrãba maʌ̃ unubʌdad̶e Judea druad̶e b̶eara eyad̶aa mĩrũ wãnida panʌa. 17Ẽberã idji de ʌ̃rʌ̃ b̶ʌra idji ded̶e ed̶a wãiẽ́ b̶ʌa ne edai carea. 18Dji pead̶e b̶ʌba idjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃barira jẽda edad̶e wãiẽ́ b̶ʌa. 19Maʌ̃ ewarid̶e wẽrãrã b̶iogoa b̶eara, warra ju dawa erob̶ea sid̶a bio mĩã djuburi b̶ead̶ia. 20Ãcõrẽa iwid̶id̶adua cue jara wa ʌ̃nãũbada ewarid̶e mĩrũ wãna amaaba. 21Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãra bio bia mĩgad̶ia. Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũã od̶ad̶eba ʌ̃taa ẽberãrãra maʌ̃ quĩrãca bia mĩgad̶acaa idjab̶a mãwãnacarea waa ara maʌ̃ quĩrãca mĩgad̶aẽ́a. 22Maʌ̃ ewarira dãrãya. Ãcõrẽba jũma daucha bia mĩgabibara, ni ab̶aʌda ẽdrʌd̶aẽ́ bacasia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba edad̶a ẽberãrã carea jũma daucha bia mĩgabiẽ́a. 23Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌba sewad̶eba jarad̶ia ãdjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba sewad̶eba jarad̶ia ãdjira Ãcõrẽneba bed̶eabarida. Maʌ̃gʌrãba ne ununaca waib̶ʌa b̶eada od̶ia ẽberãrã cũrũgad̶i carea. Ãcõrẽba edad̶arã sid̶a poya cũrũgad̶ibara, ãdjirã sid̶a cũrũgacasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌba bãrãa jaraibʌrʌ, “Acʌd̶adua, Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara nama b̶ʌa,” maʌ̃ra ĩjãrãnadua. Dewaraʌba idjira jarima b̶ʌad̶a aibʌrʌ, maʌ̃ sid̶a ĩjãrãnadua. 25Jũma maʌ̃gʌra mʌ̃a bãrãa jarasia mãwãi naẽna. 26Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌba bãrãa jaraibʌrʌ: “Ũrĩnadua, Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e b̶ʌa,” jãmaa wãrãnadua. Dewaraʌba jaraibʌrʌ: “Acʌd̶adua, idjira nama ded̶e ed̶a b̶ʌa,” maʌ̃ra ĩjãrãnadua. 27Naʌ̃ Djara Edad̶a zebʌrʌra jũmarãba ebud̶a ununia ʌ̃mãdau odjabariareba ʌ̃mãdau b̶aebarid̶aa baa purewa edabʌrʌd̶e ebud̶a unubada quĩrãca. 28Jũmarãba cawa panʌa ãgoso powua nũmʌma ne beud̶ara tab̶ʌda. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃ zebʌrʌra jũmarãba ununia.– 29Ẽberãrã bio bia mĩga pananacarea ara maʌ̃da ʌ̃mãdaura pãĩmaya. Jed̶eco sid̶a ʌ̃naẽ́a. Chĩdaura bajãneba b̶aecuad̶ia. Jũma bajãne b̶eara quĩrã awara b̶eya. 30Maʌ̃ne bajãne ne ununia. Maʌ̃gʌra mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a zebʌrʌd̶ebemaa. Maʌ̃ unubʌdad̶e jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶ea purura ne wayaad̶eba jĩãnia. Mʌ̃ra jʌ̃rãrãne ʌb̶ʌa bara zebʌrʌda idjab̶a quĩrãwãrẽã dorrodorroa b̶ʌda ununia. 31Maʌ̃ne cachiru jĩguabʌrʌd̶e mʌ̃a bajãnebema nezocarãda drua b̶eaza wãbiya Ãcõrẽba edad̶arãda ãbaa jʌred̶amãrẽã. 32Higojõneba ne jarabʌrʌda cawad̶adua. Dji jʌwatera tucu nũmeped̶a quedua barabaria. Maʌ̃neba jũmarãba cawa panʌa dãrãẽ́ne poara zeida. 33Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a jarad̶a unubʌdad̶e cawad̶adua mʌ̃ zei ewarira jũẽbod̶oda. 34Mʌ̃a bãrãa wãrãda jaraya: naʌ̃ ewarid̶ebema ẽberãrã beud̶i naẽna maʌ̃ra jũma mãwãya. 35Bajãra jõya, naʌ̃ ẽjũã sid̶a jõya, baribʌrʌ mʌ̃a jarad̶ara wãrãda mãwãya. 36Baribʌrʌ ni ab̶aʌba maʌ̃ ewarira sãʌ̃be mãwãida cawad̶aẽ́a. Ãcõrẽ bajãnebema nezocarã bid̶a adua panʌa. Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a bid̶a adua b̶ʌa. Ab̶abe mʌ̃ Zezabʌrʌ cawa b̶ʌa. 37Naʌ̃ Djara Edad̶a zei ewarira Noé ewarid̶e b̶ad̶a quĩrãca b̶aya. 38Dopapa zei naẽna ẽberãrãra ne co duanabadjia, mĩã cãĩ duanabadjia, dji caurãra quima diacua duanabadjia. Mãwã duanabadjia ab̶a Noé jãba dromane b̶adobʌrʌd̶aa. 39Ãdjirãba dopapa zeid̶ebemada cawad̶aca basía. Baribʌrʌ wãrãda zesid̶e ãdjirãra jũma nãbʌrʌ quinisid̶aa. Ara dopapa cawaẽ́ne zed̶a quĩrãca mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara cawaẽ́ne zeya. 40Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãda umé ãdji ẽjũãne traja panʌne mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba ab̶a edeya baribʌrʌ dewarabemara b̶eya. 41Wẽrãrãda umé ab̶ari yud̶e ne b̶a panʌne mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba ab̶a edeya baribʌrʌ dewarabemara b̶eya. 42Maʌ̃ carea dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua. Bãrã Borora sãʌ̃be zeida adua panʌa. 43Naʌ̃da cawad̶adua: de djibariba ne drʌabarira sãʌ̃be zeida cawa b̶ʌbara, cãĩẽ́ bacasia ni cãrẽ sid̶a drʌabi amaaba. 44Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã bid̶a jʌ̃ã b̶ead̶adua. Bãrãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a zeẽ́da crĩcha panʌne zeya. 45Nezoca crĩcha cawa b̶ʌba jipa obari quĩrãca b̶ead̶adua. Idji boroba waabema nezocarãda idji jʌwaed̶a b̶ʌsia arid̶e ne cobi b̶amãrẽã. 46Nezocaba mãwã o b̶ʌda idji boroba unune zeibʌrʌ, idjira bio bia b̶aya. 47Wãrã arada mʌ̃a jaraya: dji boroba jũma idjia erob̶ʌra maʌ̃ nezoca jʌwaed̶a b̶ʌya. 48Baribʌrʌ maʌ̃ nezocara dji cadjirua baibʌrʌ, idji sod̶e mʌ̃ boro zeira dãrãyana aya. 49Maʌ̃ne waabema nezocarãra biẽ́ o b̶aya idjab̶a beu nĩbabadarã ume ne co b̶eped̶a itua do b̶aya. 50Ab̶ed̶a idji boro zeida jʌ̃ãẽ́ b̶aya. Mãwã b̶ʌd̶e idji borora cawaẽ́ne zeya. 51Maʌ̃be dji boroba bio cawa oped̶a dji biaca b̶earã ume biẽ́ b̶ʌya. Mama jũmarãda aujĩã panania idjab̶a puaba quid̶a ĩchia panania.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\