MATEO 25

1Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶aya: awẽrãrãda die panasid̶aa. Ãdjiza ĩbĩrãda edad̶aped̶a quima edaya b̶ʌ umaquĩrãda audiab̶arid̶e wãsid̶aa. 2Maʌ̃ awẽrãra juesuma crĩcha cawa panasid̶aa. Baribʌrʌ juesuma crĩcha neẽ́ panasid̶aa. 3Dji crĩcha neẽ́ panʌba ãdji ĩbĩrãra edesid̶aa baribʌrʌ olivo dragada eded̶aẽ́ basía dãrã coa erob̶ead̶i carea. 4Maʌ̃ne dji crĩcha cawa panʌba ãdji ĩbĩrãra edesid̶aa, idjab̶a olivo draga sid̶a aud̶u edesid̶aa. 5Dji quima edaya b̶ʌ umaquĩrãra dãrãna bẽrã jũmarãda daupead̶aped̶a cãĩsid̶aa. 6Maʌ̃ne ariquẽtra bed̶eada jĩgua ũrĩsid̶aa: “¡Dji quima edaya b̶ʌ umaquĩrãra zebʌrʌa! ¡Idjira audiab̶arid̶e wãnadua!” 7Ara maʌ̃da jũma maʌ̃ awẽrãra piradrʌsid̶aa ãdji ĩbĩrã biara uruabid̶i carea. 8Maʌ̃ne dji crĩcha neẽ́ panʌba dji crĩcha cawa panʌ́a jarasid̶aa: “Dai ĩbĩrãra quicuabod̶od̶aa. Bãrã olivo dragad̶ebemada diad̶adua.” 9Baribʌrʌ dji crĩcha cawa panʌba panusid̶aa: “Daiba bãrãa diad̶ibʌrʌ ni ab̶aʌ itea araẽ́a. Biara b̶ʌa bãrã itea nẽdod̶e wãnida.” 10Ara maʌ̃da olivo dragara nẽdod̶e wãsid̶aa. Maʌ̃misa dji quima edaya b̶ʌ umaquĩrãra jũẽsia. Maʌ̃be dji crĩcha cawa panʌra idji ume dji b̶ʌsrid̶a o panʌmaa ed̶a wãsid̶aa. Ara maʌ̃da nezocaba ed̶a wãbadara jũãtrʌ b̶ʌsia. 11Mãwãnacarea dji olivo draga nẽdod̶e wã pananara jẽda zed̶aped̶a jarasid̶aa: “Dai boro, dai boro, daira idu ed̶a wãbidua.” 12Baribʌrʌ dji quima edabʌrʌ umaquĩrãba jarasia: “Wãrã arada mʌ̃a jaraya: mʌ̃a bãrãra unucaa.”– 13Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Maʌ̃ carea bãrãra dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua. Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a zei ewarira, dji hora sid̶a adua panʌa. 14Bajãne B̸ʌba ẽberãrã pe erob̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa: ẽberãda dewara druad̶aa wãi carea b̶asia. Maʌ̃ carea idji nezocarãda trʌ̃cuaped̶a idji paratara ãdjiza diasia ne o panʌneba waribid̶amãrẽã. 15Ãdjiza poya waribid̶ida crĩchad̶a quĩrãca diasia. Ab̶aʌa paratada mil juesuma diasia. Dewarabemaa mil umé diasia. Dewaraa mil ab̶a diasia. Maʌ̃bebʌrʌ wãsia. 16Dji mil juesuma edad̶ara maʌ̃ parata waribi carea trajad̶e wãsia. Mãwã idjia dewara mil juesuma edasia. 17Ara maʌ̃ quĩrãca dji mil umé edad̶aba dewara mil umé edasia. 18Baribʌrʌ dji mil ab̶a edad̶aba maʌ̃ paratara egorod̶e jou b̶ʌsia. 19Dãrãbʌrʌd̶e ãdji borora jẽda zesia. Maʌ̃be idjia parata amenanebemada idji nezocarãa iwid̶isia. 20Dji mil juesuma edad̶ara zeped̶a dewara mil juesuma eneped̶a jarasia: “Mʌ̃ boro, bʌa mil juesuma diad̶ad̶eba mʌ̃a dewara mil juesuma enesia.” 21Dji boroba jarasia: “Bia b̶ʌa, nezoca bia, bʌa jipa obaria. Mʌ̃a maãrĩ diad̶ara bʌa arid̶e od̶a bẽrã mʌ̃a waib̶ʌara bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya. Ed̶a zedua mʌ̃ ume b̶ʌsrid̶a panani carea.” 22Maʌ̃be dji mil umé edad̶ara zeped̶a jarasia: “Mʌ̃ boro, bʌa mil umé diad̶ad̶eba mʌ̃a dewara mil umé enesia.” 23Dji boroba jarasia: “Bia b̶ʌa, nezoca bia, bʌa jipa obaria. Mʌ̃a maãrĩ diad̶ara bʌa arid̶e od̶a bẽrã mʌ̃a bʌ́a waib̶ʌara bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya. Ed̶a zedua mʌ̃ ume b̶ʌsrid̶a panani carea.” 24Baribʌrʌ dji mil ab̶a edad̶ara zeped̶a jarasia: “Mʌ̃ boro, mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa djãrãra quĩrã djuburiacada parata edai carea. Maʌ̃ awara djãrãba uped̶ad̶ara ewabaria. 25Maʌ̃ carea mʌ̃ra ne wayasia. Bʌ parata aduabue amaaba egorod̶e jou b̶ʌsia. Baribʌrʌ nama erob̶ʌa.” 26Maʌ̃ne dji boroba jarasia: “¡Nezoca cadjirua, bʌra djuburia tab̶ʌa! Bʌa wãrãda cawa b̶asia mʌ̃a djãrãneda edabarida idjab̶a djãrãba uped̶ad̶ara ewabarida. 27Maʌ̃ bẽrã bʌa mʌ̃ paratara dji parata wagabada ded̶e b̶ʌida b̶asia. Mãwã od̶abara mʌ̃ zebʌrʌd̶e mʌ̃ parata edabʌrʌ awara dji eabad̶a sid̶a edacasia.” 28Maʌ̃be dji boroba jarasia: “Idjia parata mil ab̶a erob̶ʌra jãrĩnaped̶a dji die mil erob̶ʌ́a diad̶adua. 29Mʌ̃a diad̶a aud̶u ab̶aʌba eneibʌrʌ mʌ̃a maʌ̃ ẽberãa aud̶uara diaya. Baribʌrʌ mʌ̃a diad̶a aud̶u eneẽ́bʌrʌ, mʌ̃a maãrĩ diad̶a sid̶a jũma jãrĩya. 30Jãʌ̃ nezoca djuburia tab̶ʌra dajada pãĩmane b̶atabued̶adua. Mama b̶eara aujĩã panania idjab̶a puaba quid̶a ĩchia panania.” 31Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara jũma bajãnebema nezocarã ume ʌb̶ʌa bara zebʌrʌd̶e, mʌ̃ bugue quĩrãwãrẽã b̶ʌd̶e chũmeya cawa oi carea. 32Maʌ̃ne druazabema ẽberãrãda mʌ̃ quĩrãpita zed̶ia. Maʌ̃gʌrãra mʌ̃a awara awara b̶ʌya oveja wagabariba idji ovejara chiwatu ume ãbaa pananada awara b̶ʌbari quĩrãca. 33Dji oveja quĩrãca b̶eada mʌ̃ jʌwa araare b̶ʌya. Dji chiwatu quĩrãca b̶eada mʌ̃ jʌwa acʌare b̶ʌya. 34Maʌ̃be mʌ̃, dji Boroba jʌwa araare duanʌrãa nãwã jaraya: “Bãrã, mʌ̃ Zezaba bia b̶ʌcuad̶arã, zed̶adua. Idji purud̶e bia pananadua. Naʌ̃ ẽjũã od̶a ewarid̶eba ʌ̃taa maʌ̃ purura bãrã itea o b̶ʌcãrĩa. 35Mʌ̃ jarra b̶asid̶e bãrãba ne cobisid̶aa; mʌ̃ opichia b̶asid̶e baido dawasid̶aa; mʌ̃ra drua ãĩbema quĩrãca pʌrrʌa nĩbasid̶e bãrã ded̶e bia edasid̶aa; mʌ̃a cacuad̶e jʌ̃i carea neẽ́ b̶asid̶e mʌ̃́a diasid̶aa; mʌ̃ cacua biẽ́ b̶asid̶e acʌd̶e zesid̶aa; idjab̶a mʌ̃ra preso b̶asid̶e acʌd̶e zesid̶aa.” 37Maʌ̃ne dji jipa b̶eaba iwid̶id̶ia: “Dai Boro, ¿sãʌ̃be bʌra jarra b̶asi? ¿Sãʌ̃be daiba bʌra ne cobisid̶a? ¿Sãʌ̃be bʌra opichia b̶asi? ¿Sãʌ̃be daiba bʌra baido dawasid̶a? 38¿Sãʌ̃be bʌra drua ãĩbema quĩrãca pʌrrʌa nĩbasi? ¿Sãʌ̃be dai ded̶e bʌra bia edasid̶a? ¿Sãʌ̃be daiba bʌ cacuad̶e jʌ̃mãrẽã diasid̶a? 39¿Sãʌ̃be bʌra cacua biẽ́ b̶ʌd̶e wa preso b̶ʌd̶e daiba acʌd̶e wãsid̶a?” 40Maʌ̃ne mʌ̃a panuya: “Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba mʌ̃ djabarã dji ed̶aara qued̶eada carebasid̶ad̶e mʌ̃da carebasid̶aa.” 41Maʌ̃be mʌ̃ jʌwa acʌare duanʌrãa jaraya: “Bãrã, Ãcõrẽba biẽ́ b̶ʌd̶arã, mʌ̃ caitabemada ãyã wãnadua tʌbʌ urua quicad̶aa. Maʌ̃gʌra Ãcõrẽba coa b̶ʌsia diauruda, idji nezocarã sid̶a cawa oi carea. 42Mʌ̃ jarra b̶asid̶e bãrãba ne cobid̶aẽ́ basía; mʌ̃ opichia b̶asid̶e baido dawad̶aẽ́ basía; drua ãĩbema quĩrãca pʌrrʌa nĩbasid̶e bia edad̶aẽ́ basía; mʌ̃a cacuad̶e jʌ̃i carea neẽ́ b̶asid̶e bãrãba diad̶aẽ́ basía; mʌ̃ cacua biẽ́ b̶asid̶e, preso b̶asid̶e bid̶a bãrãba mʌ̃ra acʌd̶e zed̶aẽ́ basía.” 44Maʌ̃ne ãdjirãba iwid̶id̶ia: “Dai Boro, daiba bʌra jarra b̶ʌda, opichia b̶ʌda, drua ãĩbema quĩrãca pʌrrʌa nĩda, cacuad̶e jʌ̃i carea neẽ́ b̶ʌda, cacua biẽ́ b̶ʌda, wa preso b̶ʌda ununaca basía. ¿Sãʌ̃be bʌra carebad̶aẽ́ basi?” 45Maʌ̃ne mʌ̃a panuya: “Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba dji ed̶aara qued̶eada carebad̶aẽ́ basid̶e mʌ̃da carebad̶aẽ́ basía.” 46Maʌ̃be Ãcõrẽba ãdjirãra tʌbʌ urua quicad̶aa b̶atacuaya, baribʌrʌ dji jipa b̶eara idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã edeya.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\