MATEO 26

1Jũma maʌ̃ jaradiad̶acarea Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: 2–Bãrãba cawa panʌa ewari umé babʌrʌd̶e Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarida od̶ida. Maʌ̃ne ab̶aʌba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara jidabiya crud̶e cachi bead̶amãrẽã.– 3Maʌ̃misa sacerdote bororãda, judiorã ley jaradiabadarãda, judiorã dji dromarã sid̶a Caipá de dromane ãbaa dji jʌresid̶aa. Maʌ̃ Caipára sacerdote dji dromaara b̶asia. 4Maʌ̃ne bed̶ea ausid̶aa Jesura chupea jidad̶aped̶a beabid̶i carea. 5Baribʌrʌ jarasid̶aa: –Ewari dromane jidad̶aẽ́a ẽberãrã quĩrũbucarãnamãrẽã.– 6Maʌ̃ ewarid̶e Jesura Betania purud̶e Simoʌ̃ aid̶a bara b̶ad̶a ded̶e b̶asia. 7Maʌ̃ne wẽrãda idjimaa zesia. Maʌ̃ wẽrãba boteya alabastro mõgara od̶ada enesia. Boteyara quera bio nẽbʌa b̶ʌba bira b̶asia. Jesu ne co chũmʌne wẽrãba maʌ̃ querara idji boro ʌ̃rʌ̃ weabuesia. 8Jesu ume nĩbabadarãba maʌ̃ unubʌdad̶e quĩrũsid̶aa. Nãwã jarasid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã jãwã weatasi? 9Nẽdobued̶abara paratada waib̶ʌa edacasia. Maʌ̃ba ne neẽ́ qued̶eara carebacasia.– 10Baribʌrʌ Jesuba maʌ̃da ũrĩna bẽrã jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã idjira quẽã panʌ? Idjia mʌ̃ jãwã od̶ara bia b̶asia. 11Ne neẽ́ qued̶eara ewariza bãrã tãẽna panania, baribʌrʌ mʌ̃ra bãrã ume ewariza b̶aẽ́a. 12Dãrãẽ́ne mʌ̃ra beuped̶a tʌb̶arid̶ia. Naʌ̃ wẽrãba mʌ̃ra maʌ̃ carea queraba pãsia. 13Wãrã arada mʌ̃a jaraya: jũma naʌ̃ ẽjũãne bed̶ea bia mʌ̃nebema jaradiabʌdama naʌ̃ wẽrãba od̶ara nẽbʌrʌd̶ia idji sid̶a quĩrãnebad̶amãrẽã.– 14Juda Iscariote abadada Jesuba doce edad̶ad̶ebema basía. Maʌ̃ Judara sacerdote bororãmaa wãsia. 15Idjia nãwã iwid̶isia: –Mʌ̃a bãrãa Jesuda jida diaibʌrʌ, ¿bãrãba mʌ̃́a cãrẽda diad̶i?– Maʌ̃ne ãdjirãba parata torroda treinta diasid̶aa. 16Mamaʌba ʌ̃taa Judaba jʌrʌbadjia sãwã Jesura jidabida. 17Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ cobada ewarida jũẽsia. Domia ab̶a mãwã cobadjid̶aa. Dji nabema ewarid̶e Jesu ume nĩbabadarãba idjimaa wãnaped̶a iwid̶isid̶aa: –¿Bʌa sãma quĩrĩã b̶ʌ daiba Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara bʌ itea od̶ida?– 18Jesuba panusia: –Jerusaleʌ̃ne dadjia unubada ẽberãmaa wãnadua. Idjía nãwã jarad̶adua: “Dadjirãa Jaradiabariba jara b̶ʌa idji ewarira caita b̶ʌda. Idjia, idji ume nĩbabadarã bid̶a Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara bʌ ded̶e cod̶ia.”– 19Ara maʌ̃da Jesuba jarad̶a quĩrãca idji ume nĩbabadarãba Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebad̶i carea cobadara osid̶aa. 20Queud̶acarea Jesura, idji ume nĩbabadarã doce panʌ ume mesa icawa chũmesia. 21Ne co panʌne idjia jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ab̶a bãrãnebemaba mʌ̃ra jidabiya.– 22Maʌ̃ carea ãdjira bio sopua panesid̶aa. Ara maʌ̃da ab̶a ab̶a idjía iwid̶isid̶aa: –Mʌ̃ Boro, ¿mʌ̃a mãwã oica?– 23Idjia panusia: –Mʌ̃ ume ab̶ari eped̶ecod̶e ne co b̶ʌba mʌ̃ra jidabiya. 24Wãrãda mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara beuida b̶ʌa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. ¡Baribʌrʌ mʌ̃ jidabi ẽberãra bio mĩã djuburi b̶ʌa! Idjira toped̶ad̶aẽ́bara biara b̶acasia.– 25Maʌ̃ne Juda, Jesu jidabiya b̶ʌba iwid̶isia: –Jaradiabari, ¿mʌ̃a mãwã oica?– Jesuba panusia: –Mãẽ, bʌa mãwã jara b̶ʌa.– 26Wad̶i ne co duanʌne Jesuba paʌ̃da jʌwad̶e edaped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. Maʌ̃be cõrãcuaped̶a idji ume nĩbabadarãa diabʌrʌd̶e jarasia: –Edad̶adua. Cod̶adua. Naʌ̃gʌra mʌ̃ cacuaa.– 27Mãwãnacarea uva b̶a tazad̶e b̶ʌda edaped̶a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia. Maʌ̃be ãdjirãa diabʌrʌd̶e jarasia: –Jũmarãba dod̶adua. 28Naʌ̃gʌra mʌ̃ oaa. Mʌ̃ oa erozoabʌrʌba Ãcõrẽba bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌbʌrʌa zocãrã ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶ada quĩrãdoai carea. 29Mʌ̃a jaraya: mʌ̃a uva b̶ara waa doẽ́a ab̶a mʌ̃ Zezaba jũma idji ẽberãrã pe erob̶ebʌrʌd̶aa. Maʌ̃bebʌrʌ mʌ̃a bãrã ume uva b̶ada wayacusa doya.– 30Maʌ̃be Ãcõrẽ Bed̶ead̶ebemada trʌ̃ãnaped̶a Olivo eyad̶aa wãsid̶aa. 31Maʌ̃ne Jesuba ãdjía jarasia: –Naʌ̃ diamasi jũma bãrãba mʌ̃ra igarad̶ia. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃a oveja wagabarira beabʌrʌd̶e dji ovejara jãrãzoad̶ia.” 32Baribʌrʌ mʌ̃ra ʌ̃rẽbaped̶a bãrã na wãya Galilea druad̶aa.– 33Maʌ̃ne Pedroba Jesua jarasia: –Jũmarãba bʌra igarad̶imĩna mʌ̃abʌrʌ igaraẽ́ b̶aya.– 34Jesuba Pedroa jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ara naʌ̃ diamasi eterre berui naẽna bʌa b̶arima ũbea mʌ̃ra unucaad̶a aya.– 35Baribʌrʌ Pedroba jarasia: –Mʌ̃ beabʌda sid̶a bʌra igaraẽ́a.– Waabemarã bid̶a ab̶arica jarasid̶aa. 36Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a Getsemani abadama jũẽne wãsid̶aa. Mama Jesuba ãdjirãa jarasia: –Mʌ̃ awuá Ãcõrẽa iwid̶id̶e wãbʌrʌmisa nama chũpanenadua.– 37Maʌ̃be Zebedeo warrarã umé panʌda, Pedro sid̶a jĩga edesia. Idji sãwãinebemada jũmawãyã crĩcha b̶ʌ bẽrã bio sopua b̶esia. 38Maʌ̃ne ãdjía jarasia: –Mʌ̃ra sopuaba beubʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. Nama panenadua. Mʌ̃ daucha zocai pananadua.– 39Jesura wagabe wãped̶a idji dratura ẽjũãnaa tẽũ cob̶eped̶a Ãcõrẽa iwid̶isia: –Mʌ̃ Zeza, bʌa quĩrã awara oida b̶ʌbʌrʌ mʌ̃ra idu bia mĩgabirãdua. Baribʌrʌ mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ cãyãbara bʌa quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca odua.– 40Maʌ̃be Jesu idji ume nĩbabadarã ũbea panʌmaa jẽda zebʌrʌd̶e unusia ãdjira cãĩ panʌda. Pedroa jarasia: –¿Bʌra mʌ̃ daucha ni hora ab̶a bid̶a poya zocai b̶aẽ́ca? 41Bãrãra dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua. Ãcõrẽa iwid̶id̶adua mʌ̃ igarad̶a amaaba. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba biada o quĩrĩã panʌda. Mãwãmĩna naʌ̃ djarad̶e ʌb̶ʌaẽ́ panʌa.– 42Maʌ̃be Jesura wayacusa wãped̶a Ãcõrẽa iwid̶isia: –Mʌ̃ Zeza, mʌ̃da bia mĩgaida b̶ʌbʌrʌ, bʌa quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca mĩgaya.– 43Idji ume nĩbabadarãmaa jẽda zebʌrʌd̶e cãĩ panʌda unusia. Ãdji daura daupeaba oga cara nũpanasid̶aa. 44Ãdjira waya ameped̶a wãsia. Ãcõrẽa ara ab̶arida iwid̶isia. 45Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãmaa jẽda zeped̶a jarasia: –Bãrãra ¿wad̶ibid̶a cãĩ panʌca? Mʌ̃ ewarira jũẽsia. Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ẽberã cadjiruarã jʌwad̶e b̶ebʌrʌa. 46Piradrʌd̶adua. Wãnia. Acʌd̶adua, jari urua mʌ̃ jidabira.– 47Jesu wad̶i bed̶ea b̶ʌd̶e Judada zesia. Maʌ̃ Judara Jesuba doce edad̶ad̶ebema basía. Zocãrã ẽberãrãda neco bara, bacuru bara idji ume zesid̶aa. Ãdjirãra sacerdote bororãba, judiorã dji dromarã bid̶a diabueped̶ad̶arã basía. 48Dji jidabiya b̶ʌba ãdjía jarad̶oasia sãwã oida Jesuda cawad̶amãrẽã. Nãwã jarasia: –Mʌ̃a uridarrad̶e isõbʌrʌda Jesua. Idjida jidad̶adua.– 49Maʌ̃ne Judara Jesu caita wãped̶a jarasia: –¡Mẽrã, Jaradiabari!– Mãwã jaraped̶a Jesura uridarrad̶e isõsia. 50Jesuba idjía jarasia: –Ache, bʌa od̶e ze b̶ʌra odua.– Ara maʌ̃da dewararãda caita zed̶aped̶a Jesura jidasid̶aa. 51Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabari ab̶aʌba idji djõbada necoda ẽũta edaped̶a sacerdote dji droma nezoca cʌwʌrʌda tʌtasia. 52Maʌ̃be dji cʌwʌrʌ tʌtad̶aa Jesuba jarasia: –Bʌdji necora wagadua. Necoba djõbadara necoba beud̶ia. 53Mʌ̃ Zezaa iwid̶ibʌrʌ ara maʌ̃da idjia bajãnebema nezocarãda cãbana diabueya. ¿Bʌa maʌ̃ra adua b̶ʌca? 54Baribʌrʌ mãwã obʌrʌbara idji Bed̶ead̶e mʌ̃nebema b̶ʌ́ b̶ʌra ¿sãwãcasi?– 55Maʌ̃be Jesuba dewararãa iwid̶isia: –Bãrãba ¿cãrẽ cãrẽã neco bara, bacuru bara mʌ̃ra jãwã jidad̶e ze panʌ? ¿Mãwãra mʌ̃ra ẽberã minijĩchiaca? Mʌ̃a ewariza Ãcõrẽ de droma dajada bãrãa jaradia chũmabadjia. ¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra mama jũmarã daid̶e jidad̶aẽ́ basi? 56Baribʌrʌ jũma naʌ̃gʌra o panʌa Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba b̶ʌped̶ad̶a mãwãmãrẽã.– Mãwã b̶ʌd̶e Jesu ume nĩbabadarãba idjira b̶eesid̶aa. Jũmarãda mĩrũ wãbʌrʌsid̶aa. 57Maʌ̃be Jesu jidaped̶ad̶arãba idjira sacerdote dji droma Caipámaa edesid̶aa. Maʌ̃ Caipá ded̶e judiorã ley jaradiabadarãda, judiorã dji dromarã ume ãbaa dji jʌre duanasia. 58Maʌ̃ne Pedroba Jesu tʌmʌba ẽpẽ nĩda sacerdote dji droma dema jũẽsia. Dji de aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶e ed̶a wãped̶a Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã ume ãbaa chũmesia Jesu sãwã od̶i cawai carea. 59Maʌ̃ne sacerdote bororãba, jũma judiorã dji dromarã bid̶a ẽberãrãda jʌrʌsid̶aa sewad̶eba Jesura biẽ́ jarad̶amãrẽã. Idjira nẽbʌrad̶e b̶ʌd̶aped̶a beabid̶ida crĩchasid̶aa. 60Zocãrãba Jesura sewad̶eba biẽ́ jarad̶e zesid̶amĩna idjid̶ebema biẽ́ jarad̶ida neẽ́ basía. Mãwã duanʌne ẽberãda umé zesid̶aa. 61Maʌ̃gʌrãba jarasid̶aa: –Naʌ̃ ẽberãba jarasia: “Mʌ̃a Ãcõrẽ de dromara ãrĩda b̶ʌa, baribʌrʌ ewari ũbead̶e wayacusa o cob̶ʌida b̶ʌa.”– 62Maʌ̃ne sacerdote dji dromaara b̶ʌba ʌ̃ta nũmeped̶a Jesua iwid̶isia: –Naʌ̃gʌrãba bʌra biẽ́ jara panʌa. Ãdjia jara panʌra ¿wãrãca? ¿Bʌa ni cãrẽ sid̶a panuẽ́ca?– 63Baribʌrʌ Jesura chupea b̶esia. Mãwã b̶ʌd̶e sacerdote dji dromaara b̶ʌba idjía jarasia: –Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita daia wãrãda jaradua. ¿Bʌra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aca? ¿Bʌra Ãcõrẽ Warraca?– 64Jesuba panusia: –Mãẽ, bʌa mãwã jara b̶ʌa. Maʌ̃ awara mʌ̃a jaraya: id̶iba ʌ̃taa bãrãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ununia Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌ jʌwa araare chũmʌda idjab̶a jʌ̃rãrãne zebʌrʌda.– 65Maʌ̃ne sacerdote dji dromaara b̶ʌ quĩrũbʌrʌba idjia jʌ̃ b̶ʌra cõãtaped̶a dewararãa jarasia: –¡Jãwã idjia Ãcõrẽda biẽ́ jara b̶ʌa! ¿Cãrẽ cãrẽã dewarada jʌrʌd̶i idji biẽ́ jaramãrẽã? Bãrãba ũrĩsid̶aa idjia Ãcõrẽda biẽ́ jarabʌrʌda. 66Jãʌ̃be bãrãmaarã ¿idjira sãwã od̶i?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Idjira bed̶ead̶e b̶ʌa. Maʌ̃ carea bead̶ida panʌa.– 67Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌba Jesu quĩrãne id̶osid̶aa idjab̶a chĩsid̶aa. Dewararãba idjira quĩrãne usid̶aa. 68Ud̶aped̶a jarasid̶aa: –¡Bʌda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶a baibʌrʌ, Ãcõrẽneba bed̶eadua! ¡Daia jaradua caibʌrʌ bʌra usida!– 69Pedro maʌ̃ de droma dud̶a chũmʌne nezocawẽrãda idjimaa zesia. Maʌ̃ wẽrãba jarasia: –Bʌra Jesu Galilead̶ebema ume nĩbasia.– 70Baribʌrʌ Pedroba jũmarã quĩrãpita mẽrãsia. Nãwã jarasia: –Mʌ̃a adua b̶ʌa bʌa cãrẽda jara b̶ʌda.– 71Maʌ̃be Pedrora de jũrã ca b̶ʌd̶e dji ẽdrʌbadamaa wãsia. Maʌ̃ne dewara nezocawẽrãba idjira unuped̶a arima duanʌrãa jarasia: –Za b̶ʌda Jesu Nazared̶ebema ume nĩbasia.– 72Baribʌrʌ Pedroba wayacusa mẽrãsia: –Mʌ̃a wãrãneba jaraya: jãʌ̃ ẽberãra unucaa.– 73Dãrãẽ́ne arima duanʌba Pedromaa wãnaped̶a jarasid̶aa: –Wãrãda bʌra jãʌ̃ Jesu ume nĩbasia. Bʌa poya mẽrãẽ́a, Galilead̶ebema quĩrãca bed̶eabari bẽrã.– 74Pedroba jarasia: –¡Mʌ̃a sewada jaraibʌrʌ Ãcõrẽba cawa oya! Wãrãneba jaraya: mʌ̃a jãʌ̃ ẽberãra unucaa.– Ara mãwã jarabʌrʌd̶e eterrera berusia. 75Maʌ̃ne Pedroba quĩrãnebasia Jesuba nãwã jarad̶ara: “Eterre berui naẽna bʌa b̶arima ũbea mʌ̃ra unucaad̶a aya.” Maʌ̃be Pedrora dajadaa wãped̶a bio sopuaba jĩãsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\