MATEO 27

1Ãsabod̶od̶e jũma sacerdote bororãda judiorã dji dromarã ume ãbaa bed̶ea ausid̶aa Jesu beabid̶i carea. 2Maʌ̃be idjira ẽberã Poncio Pilato abadamaa jʌwa jʌ̃ edesid̶aa. Maʌ̃ Pilatora Romanebema boroba Judea druad̶ebema boroda b̶ʌsia. 3Maʌ̃ne Judaba cawasia Jesura bead̶ida. Idjiabʌrʌ jidabid̶a bẽrã bio sopuasia. Ara maʌ̃da idjia treinta parata edad̶ara sacerdote bororãmaa, judiorã dji dromarãmaa bid̶a jẽda diad̶e wãsia. 4Ãdjirãa jarasia: –Mʌ̃a ẽberã bed̶ea neẽ́ b̶ʌda jidabid̶a bẽrã cadjiruada osia.– Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –¿Dairãmaarã maʌ̃da sãwãi? Maʌ̃gʌra bʌd̶e b̶ʌa.– 5Maʌ̃be Judaba dji paratara Ãcõrẽ de dromane ed̶a cuabuesia. Puru dajadaa wãped̶a idub̶a ojʌ̃ beusia. 6Juda wãnacarea sacerdote bororãba maʌ̃ paratara jʌrʌ ped̶aped̶a jarasid̶aa: –Naʌ̃ paratara Ãcõrẽa diaped̶ad̶a parata ume b̶ʌcara panʌa, maʌ̃ba ẽberã beabid̶a bẽrã.– 7Maʌ̃ carea bed̶ea aud̶aped̶a maʌ̃ parataba ẽjũãda nẽdosid̶aa drua ãĩbemarã joubadada eropanani carea. Maʌ̃ ẽjũãra Zoco Cabari Ẽjũã abadjid̶aa. 8Baribʌrʌ mamaʌba ʌ̃taa Oa Ẽjũã abadaa. 9Maʌ̃ra mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabari Jeremiaba jarad̶a quĩrãca. Nãwã jarasia: “Ãdjirãba treinta paratara edasid̶aa. Maʌ̃ nẽbʌara israelerãba idji carea b̶ʌsid̶aa. 10Maʌ̃ parataba ãdjirãba zoco cabari ẽjũãda nẽdosid̶aa Ãcõrẽba mʌ̃́a jarad̶a quĩrãca.” 11Maʌ̃ne Jesura Pilato quĩrãpita nũmasia. Pilatoba idjía iwid̶isia: –¿Bʌda wãrãda judiorã boroca?– Jesuba panusia: –Mãẽ, bʌa mãwã jara b̶ʌa.– 12Maʌ̃ne sacerdote bororãba, judiorã dji dromarã bid̶a Jesura biẽ́ jarasid̶aa baribʌrʌ idjia panuẽ́ basía. 13Maʌ̃ bẽrã Pilatoba Jesua iwid̶isia: –Ãdjirãba bʌra ne jũmaneba biẽ́ jara duanʌa. ¿Maʌ̃ra ũrĩẽ́ b̶ʌca?– 14Baribʌrʌ Jesuba ni bed̶ea ab̶a bid̶a panuẽ́ basía. Maʌ̃ carea Pilatoba cawa crĩchaẽ́ b̶esia. 15Poaza judiorãba maʌ̃ ewari droma o panʌne Pilatoba preso b̶eada ab̶a ẽdrʌ b̶ʌbadjia. Puruba jarabʌrʌda idjia ẽdrʌ b̶ʌbadjia. 16Maʌ̃ ewarid̶e romanorãba ab̶a preso eropanasid̶aa Barrabá abadada. Maʌ̃ Barrabára trʌ̃ b̶ʌga b̶asia. 17Pilatoba cawa b̶asia judiorã dji dromarãda Jesu ume biẽ́ duanʌ bẽrã idjira jida diasid̶ada. Maʌ̃ carea dji ẽberãrã powua nũmʌ́a iwid̶isia: –¿Caida bãrãba quĩrĩã panʌ mʌ̃a ẽdrʌ b̶ʌida: Barrabáda wa Jesu, Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶amanada?– 19Pilatora ẽberãrã cawa obari bugued̶e chũmʌne dji quimaba naʌ̃ bed̶eada idjimaa diabuesia: “Jãʌ̃ ẽberã jipa b̶ʌra ẽdrʌ b̶ʌdua. Id̶i idjid̶ebema cãĩmocarad̶a bẽrã mʌ̃ra bio ne waya b̶ʌa.” 20Maʌ̃ne sacerdote bororãba, judiorã dji dromarã bid̶a dji powua nũmʌ ẽberãrãa nãwã jarasid̶aa: “Pilatoa jarad̶adua Barrabáda ẽdrʌ b̶ʌped̶a Jesuda beamãrẽã.” 21Mãwã panʌne Pilatoba dji powua nũmʌ́a iwid̶isia: –Naʌ̃ umébemada ¿sãʌ̃gʌda mʌ̃a ẽdrʌ b̶ʌida quĩrĩã panʌ?– Ãdjirãba Barrabáda ẽdrʌ b̶ʌduad̶a asid̶aa. 22Pilatoba iwid̶isia: –Mãwã baibʌrʌ mʌ̃a ¿sãwã oi Jesu, Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶amanada?– Jũmarãba jarasid̶aa: –¡Crud̶e cachi beabidua!– 23Pilatoba iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã mãwã oi? Idjia ¿cãrẽ cadjiruada osi?– Mãwã bed̶ea b̶ʌd̶e ãdjirãba wetara b̶ʌga jara duanasid̶aa: –¡Crud̶e cachi beabidua!– 24Mãwã panʌne Pilatoba cawasia ẽberãrãba idji bed̶eara ĩjãnaẽ́da. Maʌ̃ awara unusia ẽberãrãra wetara quĩrũbucabʌdada. Maʌ̃be baidoba idji jʌwara jũmarã quĩrãpita sʌgʌbʌrʌd̶e jarasia: –Naʌ̃ ẽberã jipa b̶ʌ beabʌda carea mʌ̃ra bed̶ead̶e b̶ʌẽ́a. Maʌ̃gʌra ara bãdjid̶e b̶ʌa.– 25Maʌ̃ne jũmarãba panusid̶aa: –¡Mãẽteara daida, dai warrarã sid̶a idji beabʌda carea bed̶ead̶e panania!– 26Maʌ̃be Pilatoba Barrabáda ẽdrʌ b̶ʌsia. Baribʌrʌ idji sordaorãa jarasia Jesuda soaba ud̶aped̶a crud̶e cachi bead̶amãrẽã. 27Ara maʌ̃da Pilato sordaorãba Jesura de droma Pretorio abadad̶aa edesid̶aa. Mama waabema sordaorã trʌ̃naped̶a idjira jũrã edasid̶aa. 28Maʌ̃be Jesuba cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra ẽrãnaped̶a cacua ʌ̃rʌ̃ jʌ̃bada purea b̶ʌda jʌ̃bisid̶aa. 29Borob̶ari ʌrʌ cad̶ada idji borod̶e wẽãju b̶ʌsid̶aa idjab̶a idji jʌwa araare bacuruda diasid̶aa. Maʌ̃be idji quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenaped̶a ipid̶a jarasid̶aa: –¡Bio bia b̶ʌa, judiorã boro!– 30Maʌ̃be dau id̶obadjid̶aa idjab̶a bacuru idji jʌwad̶e b̶ʌda jãrĩnaped̶a borod̶e ubadjid̶aa. 31Idjira ipid̶a biẽ́ jarad̶aped̶a ãdjia jʌ̃biped̶ad̶ara wẽãsid̶aa. Maʌ̃be idjia jʌ̃ b̶ad̶ada wayacusa jʌ̃bid̶aped̶a crud̶e cachi bead̶i carea edesid̶aa. 32Mamaʌba wãsid̶ad̶e sordaorãba ẽberã Simoʌ̃ abadada unusid̶aa. Idjira Cirene purud̶ebema basía. Ãdjirãba maʌ̃ Simoʌ̃a Jesu cruda ataubisid̶aa. 33Wãbʌdada ẽjũã Golgota abadama jũẽsid̶aa. Golgota trʌ̃ba jara b̶ʌa Boro B̸ʌwʌrʌ. 34Mama ãdjirãba uva b̶a asea hiel abadad̶aa puerad̶ada Jesua diasid̶aa pua droamãrẽã, baribʌrʌ do zaped̶a quĩrĩãẽ́ basía. 35Maʌ̃be sordaorãba Jesura crud̶e cachi b̶ʌsid̶aa. Mãwãnacarea ne jemenesid̶aa Jesuba cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ara sãwã jed̶ecad̶i cawaya. [Mãwã osid̶aa Ãcõrẽneba bed̶eabariba jarad̶ara mãwãmãrẽã. Nãwã jarasia: “Mʌ̃a cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ara ãdjiza jed̶ecasid̶aa. Mʌ̃a cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶a carea ãdjirãra ne jemenesid̶aa sãwã jed̶ecad̶i cawaya.”] 36Maʌ̃be chũpanenaped̶a jʌ̃ã panesid̶aa ni ab̶aʌba Jesu carebad̶e zerãnamãrẽã. 37Jesu boro nocoare bed̶eada cachi jira b̶ʌsid̶aa cawabid̶i carea idjira cãrẽ carea beabʌdada. Nãwã b̶ʌ́ b̶asia: “Naʌ̃gʌra Jesua, judiorã boroa.” 38Idjab̶a ne drʌabadada umé Jesu caita crud̶e cachi jira b̶ʌsid̶aa, ab̶a idji jʌwa araare, ab̶a idji jʌwa acʌare. 39Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãda caita wãnaped̶a boro ʌ̃rãtʌ ʌ̃rãtʌd̶aped̶a Jesua nãwã biẽ́ bed̶eabadjid̶aa: 40–Bʌa Ãcõrẽ de dromara ãrĩped̶a ewari ũbead̶e wayacusa poya oibʌrʌ, ¡ara bʌdub̶a ẽdrʌdua! Bʌda Ãcõrẽ Warrabʌrʌ, jãʌ̃ crud̶eba ud̶aa zedua.– 41Ara maʌ̃ quĩrãca sacerdote bororãba, judiorã ley jaradiabadarãba, judiorã dji dromarã bid̶a Jesura ipid̶a biẽ́ jarabadjid̶aa: 42–Idjia dewararãda carebasia, baribʌrʌ ara idub̶a poya ẽdrʌẽ́a. Idjida Israeld̶ebema Borobʌrʌ, nawena jãʌ̃ crud̶eba ud̶aa zeida b̶ʌa. Mãwãbʌrʌ ĩjãnia. 43Idjia crĩcha b̶ʌa Ãcõrẽra idji ume b̶ʌda. ¿Idjira Ãcõrẽ Warraad̶a aẽ́ basica? Mãẽteara Ãcõrẽba idjira wãrãda quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, ara nawena ẽdrʌ b̶ʌida b̶ʌa.– 44Idjab̶a ne drʌabada idji caita crud̶e cachiped̶ad̶a bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca biẽ́ jarasid̶aa. 45Umatipa ʌ̃mãdaura quisia. Maʌ̃ba naʌ̃ ẽjũãra hora ũbea jũma pãĩma nũmasia. 46Hora ũbea bad̶acarea Jesuba jĩgua jarasia: –¿Eli, Eli, lama sabactani?– Maʌ̃ arameo bed̶eaba jara b̶ʌa: “Mʌ̃ Ãcõrẽ, mʌ̃ Ãcõrẽ ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃dub̶a b̶eesi?” 47Maʌ̃ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e ʌ̃cʌrʌ mama caita duanʌba jarasid̶aa: –Idjia Elíada trʌ̃ b̶ʌa.– 48Ara maʌ̃da ab̶a isabe pira wãped̶a uva b̶a oregueada mõda quirud̶e dodoba edasia. Bacurud̶e jʌ̃ped̶a Jesua diasia domãrẽã. 49Baribʌrʌ dewararãba jarasid̶aa: –Jʌ̃ãdua, acʌd̶ia Elíaba ẽdrʌ edad̶e zei cawaya.– 50Mãwã b̶ʌd̶e Jesura wayacusa jĩgua b̶iasia. Maʌ̃bebʌrʌ jaid̶asia. 51Ara mãwãbʌrʌd̶e Ãcõrẽ de dromane ed̶a wua eatʌ jira b̶ʌda ẽsidra ʌ̃tʌba ed̶aa cõã dogosia. Idjab̶a de uremiada wãsia. Maʌ̃ba mõgarara dracuasia. 52Bẽwãrã uriara ewacuasia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ ĩjã b̶ea beuped̶ad̶ada zocãrã ʌ̃rẽbacuasid̶aa. 53Ãdji b̶ead̶a uriad̶eba ẽdrʌcuasid̶aa. Jesu ʌ̃rẽbad̶acarea Ãcõrẽ itea b̶ʌ puru Jerusaleʌ̃naa wãsid̶aa. Mama zocãrãba ãdjirãra unusid̶aa. 54Romanebema sordaorã boroba, idji sordaorã bid̶a Jesura jʌ̃ã panasid̶aa ni ab̶aʌba carebarãnamãrẽã. Baribʌrʌ de uremiaba mãwãcuabʌrʌ unusid̶ad̶e bio dauperad̶aped̶a jarasid̶aa: –Wãrãda naʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽ Warra basía.– 55Maʌ̃ne zocãrã wẽrãrãba tʌmʌba acʌ duanasid̶aa. Jesu Galilead̶eba zesid̶e idji careba nĩbasid̶aa. 56Ãdjirã tãẽna Maria Magdalenada, Zebedeo quima sid̶a panasid̶aa. Dewarabema Maria sid̶a b̶asia. Maʌ̃gʌ Mariara Santiagoba, Jose bid̶a ãdji papa basía. 57Queubod̶od̶e ẽberã parata bara b̶ʌ Jose abadada zesia. Maʌ̃ Josera Arimatea purud̶ebema basía. Idji sid̶a Jesu ume nĩbabadjia. 58Idjira Pilatomaa wãped̶a Jesu cacuada iwid̶isia tʌb̶ari carea. Maʌ̃be Pilatoba diabisia. 59Ara maʌ̃da Joseba Jesura edaped̶a borob̶a mititiaẽ́ b̶ʌba bʌrá b̶ʌsia. 60Maʌ̃be mõjẽ uria djiwid̶i corod̶ad̶e ed̶a b̶ʌsia. Dji uriara maʌ̃ Josed̶e basía. Maʌ̃be mõgara waib̶ʌaba uriara jũãtrʌ b̶ʌped̶a wãsia. 61Jesu tʌb̶arisid̶ad̶e Maria Magdalenara, dewarabema Maria sid̶a arima chũpanasid̶aa. 62Nurẽma ʌ̃nãũbada ewari basía. Maʌ̃ne sacerdote bororãda, pariseorã sid̶a ãbaa Pilatomaa wãnaped̶a jarasid̶aa: 63–Dai boro, daiba quĩrãneba panʌa jãʌ̃ ẽberã sewaid̶a b̶ʌ wad̶i zocai b̶asid̶e nãwã jarasida: “Mʌ̃ra ewari ũbead̶e ʌ̃rẽbaya.” 64Maʌ̃ carea idji tʌb̶arid̶ara ewari ũbea bio jʌ̃ãbidua idji ume nĩbabadarãba diamasi zed̶aped̶a idjira ederãnamãrẽã. Mãwãbʌrʌ ãdjirãba purua poya jarad̶aẽ́a idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasida. Ãdjia ʌ̃rẽbasiad̶a ad̶ibʌrʌ, idjia naãrã sewa od̶a cãyãbara maʌ̃gʌ sewad̶eba purura biara cũrũga eropanania.– 65Pilatoba ãdjirãa jarasia: –Za duanʌ sordaorãda idji tʌb̶arid̶amaa eded̶aped̶a bio jʌ̃ãbid̶adua.– 66Ara maʌ̃da sordaorãba dji uria jũãtrʌ b̶ʌ mõgara ʌ̃rʌ̃ sẽyãda b̶ʌsid̶aa ab̶aʌba ewasira cawad̶i carea. Maʌ̃be jʌ̃ã panesid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\