MATEO 3

1Mãwãnacarea Borocuebari Juaʌ̃ba Judead̶e ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e jaradia b̶esia. 2Nãwã jarabadjia: –Ãcõrẽra zebʌrʌa jũmarã Boro bai carea. Maʌ̃ carea bãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a idjimaa zed̶adua.– 3Maʌ̃ Juaʌ̃nebemada Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba jarasia: Ẽberãda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e jĩgua bed̶ea b̶ʌa: Ora jarid̶adua dadjirã Boro bia edad̶amãrẽã. Ora idji itea jipa jarid̶adua. 4Juaʌ̃ba jʌ̃barira cameyo cara od̶a basía. Idjia jʌ̃ b̶ʌ trãjʌ̃barira animarã e od̶a basía. Idjia ad̶ichichida cobadjia idjab̶a urrajõda jõbadjia. 5Maʌ̃ne ẽberãrã Jerusaleʌ̃nebemarãda, jũma Judea druad̶ebemarãda, idjab̶a jũma Jordaʌ̃ do caita b̶earã sid̶a Juaʌ̃maa wãbadjid̶aa. 6Ãdjia cadjirua oped̶ad̶ada idji quĩrãpita ebud̶a jarabadjid̶aa. Maʌ̃be Juaʌ̃ba ãdjirãra Jordaʌ̃ dod̶e borocuebadjia. 7Mãwã b̶ʌd̶e ʌ̃cʌrʌ judiorã ley jaradiabadada zesid̶aa Juaʌ̃ba borocuemãrẽã. Ʌ̃cʌrʌra pariseorã basía; ʌ̃cʌrʌra saduceorã basía. Baribʌrʌ Juaʌ̃ba ãdjirã unubʌrʌd̶e jarasia: –Dama ẽberãrã, ¿caiba jarasi bãrãra Ãcõrẽ quĩrũbid̶ebemada poya mĩrũnida? 8Bãrãba o panʌneba unubid̶adua wãrãda Ãcõrẽmaa zesid̶ada. 9Crĩcharãnadua Abrahaʌ̃ warrarã bẽrã Ãcõrẽba cawa oẽ́da. Mʌ̃a bãrãa ebud̶a jaraya: Ãcõrẽba quĩrĩãibʌrʌ, za tab̶ea mõgarara Abrahaʌ̃ warrarã babicuaya. 10Maʌ̃ awara mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽba zagarada erob̶ʌa bacuru tutacuai carea. Jũma bacuru bia zaud̶acara tutacuaped̶a tʌbʌd̶e b̶atacuaya. Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba cadjirua obadarãda cawa oya. 11Mʌ̃a bãrãra baidoba borocueya Ãcõrẽmaa zesid̶ada cawabi carea. Baribʌrʌ mʌ̃ caid̶u zebʌrʌda mʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã idjia jĩrũne jʌ̃ b̶ʌ ẽrãi carea mʌ̃ra bia b̶ʌẽ́a. Idjiabʌrʌ Ãcõrẽ Jaureda diaya. Baribʌrʌ ĩjãnaẽ́bʌrʌ cawa oya. 12Ezoai careabemara idji jʌwad̶e erob̶ʌa porara dji ta umebemada ãyã b̶ʌi carea. Maʌ̃be dji tara wagaya baribʌrʌ dji porara tʌbʌ uruad̶e babueya.– 13Maʌ̃ ewarid̶e Jesura Galilea druad̶eba Jordaʌ̃ dod̶aa zesia Juaʌ̃ba idjira borocuemãrẽã. 14Baribʌrʌ Juaʌ̃ba borocue amaaba jarasia: –Bʌabʌrʌ mʌ̃ra borocueida b̶ʌa. ¿Cãrẽ cãrẽã bʌra mʌ̃maa ze b̶ʌ?– 15Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Nawena bʌa obari quĩrãca odua. Biara b̶ʌa dadjia jũma jipa od̶ida Ãcõrẽba obi b̶ʌ quĩrãca.– Ara maʌ̃da Juaʌ̃ba ĩjãsia. 16Jesura borocueped̶a doed̶aʌba drua wãbʌrʌd̶e cawaẽ́ne bajãda ewasia. Maʌ̃ne Jesuba Ãcõrẽ Jaurera puchirã quĩrãca idji ʌ̃rʌ̃ zebʌrʌda unusia. 17Maʌ̃ awara Ãcõrẽ bajãneba ed̶a bed̶eabʌrʌda ũrĩsid̶aa. Nãwã jarasia: –Naʌ̃drʌ mʌ̃ Warra quĩrĩã b̶ʌ́a. Mʌ̃ra idji carea bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\