MATEO 4

1Mãwãnacarea Ãcõrẽ Jaureba Jesura ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa edesia. Maʌ̃be diauruba idjira mĩã sẽsia Ãcõrẽra igarabi carea. 2Jesura cuarenta ewari ãsa, diamasi bid̶a ne coẽ́ b̶ad̶a bẽrã jarra b̶esia. 3Mãwã b̶ʌd̶e mĩã sẽbarira zesia. Idjia jarasia: –Bʌda wãrãda Ãcõrẽ Warrabʌrʌ, jaradua za tab̶ea mõgaraa paʌ̃ bamãrẽã.– 4Baribʌrʌ Jesuba panusia: –Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: ab̶abe ne co b̶ʌd̶eba ẽberãra zocai b̶aẽ́a, ãtebʌrʌ jũma Ãcõrẽba jara b̶ʌ ĩjã b̶ʌd̶eba zocai b̶aya.– 5Mãwãnacarea diauruba Jesura Jerusaleʌ̃, Ãcõrẽ itea b̶ʌ purud̶aa edesia. Mama Ãcõrẽ de droma boro ʌ̃tʌara b̶ʌmaa edesia. 6Maʌ̃be diauruba jarasia: –Bʌda wãrãda Ãcõrẽ Warrabʌrʌ, namaʌba ud̶u jʌ̃drʌdua. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ãcõrẽba idji bajãnebema nezocarãda diabueya bʌ carebamãrẽã. Bʌra ãdji jʌwad̶e edad̶ia bʌ jĩrũra mõgaraba puarãmãrẽã. 7Maʌ̃ne Jesuba diaurua jarasia: –Ãcõrẽ Bed̶ead̶e idjab̶a jara b̶ʌa: “Bariduada orãdua bãrã Boro Ãcõrẽba carebai cawaya.”– 8Mãwãnacarea diauruba Jesura eya ʌ̃tʌ b̶ʌd̶e edesia. Mamaʌba Jesua jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶ea puruda, puruza ne bia qued̶ea sid̶a acʌbisia. 9Maʌ̃be diauruba jarasia: –Bʌda chĩrãborod̶e cob̶eped̶a mʌ̃́a bia bed̶eaibʌrʌ, naʌ̃gʌra jũma mʌ̃a bʌ́a diaya bʌ jʌwaed̶a erob̶amãrẽã.– 10Maʌ̃ne Jesuba diaurua jarasia: –Satana, ãyã wãdua. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌ Boro Ãcõrẽabʌrʌ bia bed̶eadua. Ab̶a idjidrʌ ĩjã b̶adua.”– 11Ara maʌ̃da diaurura Jesu caitabemada ãyã wãsia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ nezoca bajãnebemarãda Jesumaa zed̶aped̶a idjira ne cobisid̶aa. 12Borocuebari Juaʌ̃ preso b̶ʌ ũrĩsid̶e Jesura jẽda Galilea druad̶aa wãsia. 13Baribʌrʌ Nazare purud̶e b̶eẽ́ basía, ãtebʌrʌ Capernauʌ̃ purud̶e b̶ad̶e wãsia. Maʌ̃ purura amene droma icawa b̶ʌa. Neptalid̶eba yõped̶ad̶a israelerã ẽjũãne b̶ʌa idjab̶a Zabuloʌ̃neba yõped̶ad̶arã ẽjũã caita b̶ʌa. 14Maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba b̶ʌd̶a quĩrãca. Nãwã b̶ʌsia: 15Bãrã Zabuloʌ̃ idjab̶a Neptali ẽjũãne b̶earã, judiorãẽ́ Galilead̶e b̶earã, amene dromanaa wãbada o caita b̶earã, Jordaʌ̃ do icawa b̶earã: 16Bãrãra pãĩmane duanasid̶aa Ãcõrẽ adua panana bẽrã. Baribʌrʌ id̶ira ʌ̃naane duanʌa Ãcõrẽnebemada cawa panʌ bẽrã. Bãrãra zocai panʌmĩna beud̶a quĩrãca duanabadjid̶aa. Baribʌrʌ id̶ira ʌ̃mãdau odjabʌrʌ quĩrãca Ãcõrẽba ara idjid̶ebemada bãrãa cawabi b̶ʌa. 17Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa Jesuba nãwã jara nĩbasia: –Ãcõrẽra bãrã Boro bai carea zebʌrʌa. Maʌ̃ carea bãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a idjimaa zed̶adua.– 18Jesura Galilea amene droma icawa nĩne ẽberãda umé unusia. Ab̶ara Simoʌ̃ basía, Pedro abadada. Dewarabemara dji djaba Andre basía. Maʌ̃ ẽberãrãra b̶eda beabadarã basía. Ãdjira doed̶a b̶eda b̶ari panasid̶aa. 19Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃ ume zed̶adua. Bãrãba b̶eda b̶aribada quĩrãca mʌ̃a bãrãa jaradiaya ẽberãrãda mʌ̃maa enenamãrẽã.– 20Ara maʌ̃da ãdji b̶eda b̶aribadara amenaped̶a Jesu ume wãsid̶aa. 21Nocod̶aa wãbʌrʌd̶e Jesuba dewara ẽberãda umé unusia. Ab̶ara Zebedeo warra Santiago basía. Dewarabemara dji djaba Juaʌ̃ basía. Ãdji zeza ume jãbad̶e b̶eda b̶aribada cõã b̶eada ca panasid̶aa. Maʌ̃be Jesuba ãdjira trʌ̃sia idji ume wãnamãrẽã. 22Ara maʌ̃da ãdji jãbara, ãdji zeza sid̶a amenaped̶a Jesu ume wãsid̶aa. 23Jesura jũma Galilea druad̶e pʌrrʌa wãsia. Judiorã dji jʌrebada deza jaradiabadjia Ãcõrẽra ãdji Boro bai carea zebʌrʌda. Maʌ̃ bed̶ea bia jaradiad̶e wãbʌrʌza jũma ẽberãrã cacua biẽ́ b̶eada biabicuasia. 24Maʌ̃ bẽrã idjira jũma Siria druad̶e trʌ̃ b̶ʌgasia. Maʌ̃ carea ẽberãrãba jũma quĩrãtanoaneba cacua biẽ́ b̶eada, cacua pua bara b̶eada, jai bara b̶eada, wawa b̶eada, b̶ʌradrʌ b̶ea sid̶a idjimaa enebadjid̶aa. Jesuba ãdjirãra jũma biabibadjia. 25Maʌ̃ carea zocãrã Galilead̶ebemarãda, Decapoli druad̶ebemarãda, Jerusaleʌ̃nebemarãda, Judead̶ebemarãda, Jordaʌ̃ do quĩrãrẽbemarã sid̶a Jesu caid̶u wãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\