MATEO 6

1Bãrãba ne biada o panʌne quĩrãcuitad̶adua. Dewararãba bia ununamãrẽã orãnadua. Mãwã od̶ibʌrʌ, bãrã Zeza bajãne b̶ʌba idji nebiad̶ebemada diaẽ́a. 2Bʌa ne neẽ́ qued̶eaa ne diabʌrʌd̶e dji biaca b̶eaba obada quĩrãca orãdua. Ãdjia ne diabʌdad̶e cachiruda zabibadaa judiorã dji jʌrebada ded̶e, purud̶e bid̶a jũmarãba ãdjid̶ebemada bia bed̶ead̶amãrẽã. Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ẽberãrãba ãdjid̶ebemada bia bed̶ead̶ida quĩrĩã panʌ bẽrã ab̶abe maʌ̃drʌ edad̶ia. Ãcõrẽneba ni cãrẽ sid̶a edad̶aẽ́a. 3Bʌa ne neẽ́ qued̶eaa ne diabʌrʌd̶e jĩgua jararãdua. Ni ab̶aʌa nẽbʌrʌrãdua. Bʌa chupea bia o b̶ʌra bʌ Zeza Ãcõrẽba unubaria. Idjiabʌrʌ bʌ́a nebiada diaya. 5Bʌa Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌd̶e dji biaca b̶eaba obada quĩrãca orãdua. Ãdjirãba judiorã dji jʌrebada ded̶e, purud̶e bid̶a ẽberãrãba bia ununamãrẽã ʌ̃ta nũpanenaped̶a Ãcõrẽa iwid̶ibadaa. Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ẽberãrãba ãdji bia ununida quĩrĩã panʌ bẽrã ab̶abe maʌ̃drʌ edad̶ia. Ãcõrẽneba ni cãrẽ sid̶a edad̶aẽ́a. 6Bʌa Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌd̶e bʌ ded̶e ed̶a wãdua. Dji ed̶a wãbadara jũãtrʌped̶a bʌdub̶a bʌ Zeza Ãcõrẽa iwid̶idua. Bʌa chupea bia o b̶ʌra bʌ Zeza Ãcõrẽba unubaria. Idjiabʌrʌ bʌ́a nebiada diaya. 7Bʌa Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌd̶e Ãcõrẽ adua b̶eaba obada quĩrãca orãdua. Ãdjirãba ab̶arida b̶arima zocãrã jarabadaa crĩcha panʌ bẽrã dãrã iwid̶ibʌdad̶e Ãcõrẽba biara ũrĩda. Baribʌrʌ bãrã Zeza Ãcõrẽa iwid̶id̶i naẽna idjia cawa b̶ʌa bãrãba cãrẽda quĩrĩã panʌda. 9Maʌ̃ carea Ãcõrẽa nãwã iwid̶id̶adua: Dairã Zeza bajãne b̶ʌ, jũmarãba bʌra wayad̶ida panʌa. 10Daiba quĩrĩã panʌa bʌra jũmarã Boro bai carea isabe zeida. Quĩrĩã panʌa bʌa quĩrĩã b̶ʌra naʌ̃ ẽjũãnebemarãba od̶ida, bajãnebemarãba obada quĩrãca. 11Cod̶ira ewariza daia diadua. 12Dairãba cadjirua oped̶ad̶ara quĩrãdoadua, dairã biẽ́ obʌdara daiba quĩrãdoabada quĩrãca. 13Dairãra cadjiruad̶e idu b̶aebirãdua, ãtebʌrʌ cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌdua. [Bʌa jũmarãda poya b̶ʌa, bʌra dji ʌb̶ʌara b̶ʌa idjab̶a ewariza dji dromaara b̶ʌa.] 14Djãrãba bãrã biẽ́ oped̶ad̶ada quĩrãdoad̶ibʌrʌ, bãrãba biẽ́ oped̶ad̶ara bãrã Zeza bajãne b̶ʌba quĩrãdoaya. 15Baribʌrʌ djãrãba bãrã biẽ́ oped̶ad̶ada quĩrãdoad̶aẽ́bʌrʌ, bãrãba biẽ́ oped̶ad̶ara bãrã Zeza bajãne b̶ʌba quĩrãdoaẽ́a. 16Bãrãba ne cod̶aca ewari obʌdad̶e sopua b̶ea quĩrãca b̶earãnadua dji biaca b̶eaba obada quĩrãca. Ãdjirãra mãwã panabadaa jũmarãba cawad̶amãrẽã ne cod̶aca ewarida o panʌda. Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ẽberãrãba ãdji bia jarad̶ida quĩrĩã panʌ bẽrã ab̶abe maʌ̃drʌ edad̶ia. Ãcõrẽneba ni cãrẽ sid̶a edad̶aẽ́a. 17Baribʌrʌ bʌa ne cod̶aca ewari o b̶ʌd̶e bʌ borora queraba pãdua, quĩrã sid̶a sʌgʌdua. 18Mãwãra ẽberãrãba cawad̶aẽ́a bʌa ne cod̶aca ewarida o b̶ʌda. Ab̶abe bʌ Zeza Ãcõrẽbʌrʌ cawaya. Bʌa chupea bia o b̶ʌra bʌ Zeza Ãcõrẽba unubaria. Idjiabʌrʌ bʌ́a nebiada diaya. 19Naʌ̃ ẽjũãne nebia erob̶ead̶i carea jʌrʌrãnadua. Naʌ̃ ẽjũãnebemara mõgosiabaria, chimiaba ãrĩbaria, idjab̶a ne drʌabadara ed̶a wãnaped̶a drʌabadaa. 20Bãrãmaarã dji biara b̶ʌra sod̶eba awuabadaa. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌdrʌ ẽpẽnadua nebiada bajãnebʌrʌ erob̶ead̶i carea. Jãma chimiaba ãrĩcaa, nebiara mõgosiacaa, idjab̶a ne drʌabadara poya ed̶a wãnacaa. 22Dadji daura ĩbĩrã quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã bʌ dauda bia b̶ʌbʌrʌ ʌ̃naane nĩbaya. 23Baribʌrʌ bʌ dauda cadjirua b̶ʌbʌrʌ, ne cadjiruad̶e nĩda unuẽ́ b̶aya. Ara maʌ̃ quĩrãca bʌa jipa o b̶ʌda crĩcha b̶ʌra cadjiruabʌrʌ, bʌra wãrãda pãĩmane nĩa. 24Ab̶aʌba poya idji boroda umé erob̶aẽ́a. Umé erob̶ʌbʌrʌ ab̶a biara quĩrĩãya. Ab̶a ẽpẽya, maʌ̃ne dewarabemara igaraya. Ara maʌ̃ quĩrãca ne bara b̶ai awua b̶ʌba poya Ãcõrẽda ẽpẽẽ́a. 25Maʌ̃ carea mʌ̃a jaraya: bãrã sãwã b̶ead̶ida jũmawãyã crĩcharãnadua. Cod̶i careabemada, dod̶i careabemada, idjab̶a jʌ̃ni careabema sid̶a jũmawãyã crĩcharãnadua. ¿Dadji zocai b̶aida djico cãyãbara biara b̶ʌẽ́ca? ¿Dadjida dadjia cacuad̶e jʌ̃bada cãyãbara biara b̶ʌẽ́ca? 26Acʌd̶adua, ĩbanara ne ud̶acaa, ne ewad̶acaa idjab̶a ne wagad̶acaa. Baribʌrʌ bãrã Zeza bajãne b̶ʌba ne cobibaria. ¿Ãcõrẽmaarã bãrãra ĩbana cãyãbara biara b̶eaẽ́ca? 27¿Caida jũmawãyã crĩcha b̶ʌba dãrãara zocai b̶ai? 28¿Cãrẽ cãrẽã bãrãba jʌ̃ninebemada jũmawãyã crĩchabada? Acʌd̶adua nepõnõda sãwã waribarida. Nepõnõra trajacaa idjab̶a wuara cacaa. 29Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya: dadji drõãenabema boro Salomoʌ̃ra bio ne bara b̶ad̶amĩna nepõnõ quĩrãca quĩrãwãrẽã djioca basía. 30Id̶i chirua mẽã unubadara nurẽma babuebadamĩna Ãcõrẽba wad̶ibid̶a põnõbibaria. Maʌ̃ bẽrã ¿idjia biara bãrãba jʌ̃namãrẽã diaẽ́ca? Maʌ̃gʌra ¿sãwãẽrã poya ĩjãnaẽ́? 31Maʌ̃ bẽrã cod̶i careabemada, dod̶i careabemada, wa jʌ̃ni careabema sid̶a jũmawãyã crĩcharãnadua. 32Ãcõrẽ adua b̶eaba maʌ̃gʌd̶ebemada crĩchabadaa, baribʌrʌ bãrã Zeza bajãne b̶ʌba cawa b̶ʌa bãrãba cãrẽda erob̶ead̶ida panʌda. 33Maʌ̃ bẽrã naãrã Ãcõrẽra bãrã Boroda b̶ʌd̶adua. Quĩrãcuita pananadua idjia obi b̶ʌra od̶i carea. Mãwã bãrãba neẽ́ panʌra idjia jũma diaya. 34Nubemada jũmawãyã crĩcharãnadua, nu bid̶a Ãcõrẽba bãrãra waga erob̶ai bẽrã. Ewariza ne crĩchaira baraya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\