MATEO 8

1Jesu eyad̶eba ed̶aa zesid̶e ẽberãrãra zocãrã idji caid̶u wãsid̶aa. 2Mãwã b̶ʌd̶e ẽberã aid̶a bara b̶ʌda Jesumaa zesia. Chĩrãborod̶e cob̶eped̶a nãwã bed̶ea djuburiasia: –Mʌ̃ Boro, bʌa quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra poya biabida b̶ʌa.– 3Maʌ̃ne Jesuba jʌwa ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌrʌd̶e jarasia: –Mãwã o quĩrĩã b̶ʌa. ¡Biadua!– Ara maʌ̃da aid̶a bara b̶ad̶ara biasia. 4Jesuba idjía jarasia: –Bʌ biad̶ara ni ab̶aʌa jararãdua. Ãtebʌrʌ sacerdotemaa wãdua bʌra biasida unumãrẽã. Jãʌ̃be Moiseba jarad̶a quĩrãca ne diacuadua. Mãwã ẽberãrãba cawad̶ia bʌra wãrãda biasida.– 5Maʌ̃be Jesura Capernauʌ̃ purud̶aa wãsia. Jũẽsid̶e Romanebema sordaorã boroda idjimaa zesia. Maʌ̃gʌba nãwã bed̶ea djuburiasia: 6–Mʌ̃ Boro, mʌ̃ nezocada diguid̶a bio cacua pua b̶ʌ bẽrã cʌd̶ad̶e b̶ʌradrʌ b̶ʌa.– 7Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Idji biabi carea wãya.– 8Baribʌrʌ sordaorã boroba jarasia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ra ẽberã biaẽ́a bʌra mʌ̃ ded̶e ed̶a wãmãrẽã. Baribʌrʌ mʌ̃ nezoca biamãrẽã bʌa namaʌba jaraibʌrʌ, idjira biaya. 9Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃ boroba jara b̶ʌra mʌ̃a ĩjãida b̶ʌa. Idjab̶a mʌ̃a jara b̶ʌra sordaorã mʌ̃ jʌwaed̶a b̶eaba ĩjãnida panʌa; mʌ̃a ab̶aʌa zeduad̶a aibʌrʌ zebaria; wãduad̶a aibʌrʌ, wãbaria; idjab̶a mʌ̃ nezocaa nãwã oduad̶a aibʌrʌ ara maʌ̃da idjia obaria.– 10Maʌ̃ ũrĩsid̶e Jesuba bia crĩchasia. Maʌ̃ne idji ẽpẽ panʌrãa jarasia: –Wãrã arada bãrãa jaraya: naʌ̃ ẽberãba bio ĩjã b̶ʌ quĩrãca israelerã tãẽna ni ab̶a bid̶a unucaa. 11Mʌ̃a bãrãa jaraya: ʌ̃mãdau odjabariareba idjab̶a ʌ̃mãdau b̶aebariareba drua ãĩbemarãda zocãrã zed̶ia. Maʌ̃gʌrãra dadji drõãenabemarã Abrahaʌ̃ ume, Isa ume, Jacobo ume bid̶a Ãcõrẽ purud̶e ne co chũpanenia. 12Baribʌrʌ Ãcõrẽba ẽberãrã naãrã pe erob̶a quĩrĩã b̶ad̶ada pãĩmanaa ãyã jʌrecuaya. Mama aujĩã panania idjab̶a puaba quid̶a ĩchia panania.– 13Maʌ̃be Jesuba sordaorã boroa jarasia: –Diguid̶aa wãdua. Bʌa ĩjã b̶ʌ quĩrãca mʌ̃a oya.– Sordaorã boro nezocara ara maʌ̃da biasia. 14Maʌ̃be Jesura Pedro ded̶aa wãsia. Ed̶a wãsid̶e unusia Pedro pãcõrẽda cʌwamiaba cʌd̶ad̶e b̶ʌda. 15Maʌ̃ wẽrã jʌwara Jesuba tãsia. Ara maʌ̃da cʌwamiara dugusia. Piradrʌped̶a ãdjira ne cobisia. 16Queud̶acarea ẽberãrãba zocãrã jai bara b̶eada Jesumaa enesid̶aa. Maʌ̃ne Jesuba ara jarabʌrʌba dji jaira jũma ãyã jʌrecuasia. Idjab̶a cacua biẽ́ b̶eara jũma biabicuasia. 17Mãwãsia Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba jarad̶a quĩrãca. Nãwã jarasia: “Dadjirãra cacua biẽ́ b̶easid̶e idjia biabisia, idjab̶a pua b̶easid̶e idjia jõbisia.” 18Jesuba ẽberãrãda zocãrã idji caita powua nũmʌda unusia. Maʌ̃ carea idji ume nĩbabadarãa amene wa quĩrãrẽ chãniana asia. 19Baribʌrʌ wãni naẽna judiorã ley jaradiabarida Jesumaa zesia. Maʌ̃ ẽberãba jarasia: –Jaradiabari, bʌ wãbʌrʌza mʌ̃ra bʌ ume wãya.– 20Jesuba idjía jarasia: –Usa pãra de bara b̶ʌa, ĩbana sid̶a de bara b̶ʌa, baribʌrʌ mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara sãma cãĩ sid̶a neẽ́ b̶ʌa.– 21Maʌ̃ne ab̶a idji ume nĩba jarasia: –Mʌ̃ Boro, bʌ ume wãi naẽna idu mʌ̃ zezada tʌb̶aribidua.– 22Jesuba idjía jarasia: –Mʌ̃ ume zedua. Beu b̶earãba beud̶arãra tʌb̶arid̶ida panʌa.– 23Maʌ̃be Jesura jãbad̶e b̶adoped̶a idji ume nĩbabadarã sid̶a wãsid̶aa. 24Mãwã panʌne nãũrãda dji cãbãyã puá nũmeped̶a baido bogozoara jãbad̶e ed̶a wã nũmesia. Maʌ̃ne Jesura cãĩ b̶asia. 25Maʌ̃ carea idji ume nĩbabadarãba ʌ̃rʌ̃manaped̶a nãwã jarasid̶aa: –¡Dai Boro, carebadua! ¡Dadjirãra b̶arrubod̶od̶aa!– 26Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bãrãra ¿sãwãẽrã ne waya panʌ? Bãrãba Ãcõrẽra ĩjãnaẽ́ca b̶ʌa.– Piradrʌped̶a Jesuba nãũrãra, baido bogozoa sid̶a quẽãsia. Ara maʌ̃da jũma tuma nũmesia. 27Maʌ̃ne ãdjirãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Nãwã jarasid̶aa: –Naʌ̃gʌra ¿caida jãwã b̶ʌ? Nãũrãba, baido bogozoa bid̶a idji bed̶eara ĩjãbadaa.– 28Maʌ̃be amene droma quĩrãrẽ chãnaped̶a Gadara druad̶e jũẽsid̶aa. Maʌ̃ne ẽberã umé jai bara panʌda beud̶arã tʌb̶aribada uriad̶eba Jesumaa zesid̶aa. Maʌ̃ ẽberãra bio minijĩchia panʌ bẽrã ni ab̶aʌda mamaare wãnaca basía. 29Maʌ̃ne Jesua jĩgua b̶ia jarasid̶aa: –¡Ãcõrẽ Warra! ¿Cãrẽ cãrẽã daira mĩã sẽ b̶ʌ? ¿Dai ewari jũẽi naẽna bʌa cawa od̶e ze b̶ʌca?– 30Tʌmʌ arid̶e chinada ne co duanasid̶aa. 31Maʌ̃ bẽrã dji jairãba Jesua nãwã bed̶ea djuburiasid̶aa: –Bʌa dairãda ãyã jʌretaibʌrʌ, jari duanʌ china cacuad̶e idu ed̶a wãbidua.– 32Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Wãbʌrʌd̶adua.– Ara maʌ̃da jairãra maʌ̃ ẽberãrã cacuad̶ebemada ẽdrʌd̶aped̶a china cacuad̶e ed̶a wãbʌrʌsid̶aa. Maʌ̃ba chinara pirapod̶aped̶a perawad̶eba daid̶u tẽũcuasid̶aa. Mãwã jũma nãbʌrʌ quinisid̶aa. 33Maʌ̃ china waga pananara daupera pira wãsid̶aa. Ãdji purud̶e jũẽnaped̶a ẽberãrã jai bara b̶ead̶a sãwãped̶ad̶ada jũma nẽbʌrʌsid̶aa. 34Maʌ̃ carea jũma dji purud̶ebemarãra Jesu b̶ʌmaa zesid̶aa. Ununaped̶a Jesua bed̶ea djuburiasid̶aa ãdji druad̶ebemada ãyã wãmãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\