PILIPO 2

1Critoba bãrã crĩchara careba b̶ʌ bẽrã, idji quĩrĩãba bãrã sora biabi b̶ʌ bẽrã, Ãcõrẽ Jaurera bãrã ume b̶ʌ bẽrã, idjia bãrãra quĩrĩã b̶ʌ bẽrã, idjab̶a quĩrã djuburia b̶ʌ bẽrã mʌ̃ra nãwã bio b̶ʌsrid̶abid̶adua: ab̶ari crĩchada erob̶ead̶adua, dji quĩrĩã pananadua, idjab̶a ab̶ari crĩchad̶eba jũma od̶adua. 3Djãrã cãyãbara biara b̶eada crĩcha panʌneba ni cãrẽ sid̶a orãnadua. Idjab̶a orãnadua ab̶abe bãdji iteabʌrʌ bia b̶ead̶i carea. Ãtebʌrʌ crĩchad̶adua dewararãda bãrã cãyãbara biara b̶eada. 4Ara bãdjiza bia b̶ead̶i carea jʌrʌrãnadua, ãtebʌrʌ jʌrʌd̶adua djãrã sid̶a bia b̶ead̶amãrẽã. 5Jesucritoba crĩcha b̶ad̶a quĩrãca crĩchad̶adua: 6Idjira Ãcõrẽmĩna Ãcõrẽca b̶aida crĩchaca basía. 7Ãtebʌrʌ idji bad̶ada idu b̶ʌsia nezoca bai carea. Maʌ̃be dadjirã quĩrãca naʌ̃ djarad̶e b̶esia. 8Maʌ̃be ed̶aara b̶esia. Ãcõrẽba beuida b̶ʌad̶a asid̶e idjia ĩjã osia. Crud̶e bia mĩga beuimĩna ĩjã osia. 9Maʌ̃ carea bajãne Ãcõrẽba idjira dji dromaara b̶ʌsia. Idjira jũmarã Boroda b̶ʌsia. 10Mãwã jũma bajãne b̶eara, naʌ̃ ẽjũãne b̶eara, beud̶arã panabadama b̶earã sid̶a Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶ead̶ia. 11Maʌ̃ne jũmarãba ebud̶a jarad̶ia Jesucritora jũmarã Boroda idjab̶a jũmarãda dadjirã Zeza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ia. 12Mʌ̃ djabarã, mʌ̃ bãrã ume b̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa Ãcõrẽ bed̶eara ĩjã o panʌa. Id̶i mʌ̃ra bãrã ume b̶ʌẽ́mĩna Ãcõrẽ bio waya panʌneba ĩjã o pananadua idjia bãrãra ẽdrʌ edad̶a bẽrã. 13Ãcõrẽbʌrʌ bãrãra careba b̶ʌa idjia quĩrĩã b̶ʌra o pananamãrẽã idjab̶a mãwã o quĩrĩã b̶ead̶amãrẽã. 14Idarrad̶aẽ́ne, caicayad̶aẽ́ne jũma od̶adua. 15Mãwã bãrãra biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶ead̶ia idjab̶a jipa b̶ead̶ia. Ẽberãrã bio cadjirua obada tãẽna panʌmĩna cadjirua neẽ́ b̶ead̶adua. Ãcõrẽ warrarã bẽrã ãdjirã tãẽna chĩdau udjizua b̶ea quĩrãca panʌa. 16Bed̶ea zocai b̶aid̶ebemada ãdjirãa ebud̶a cawabi pananadua. Mãwã Crito zebʌrʌd̶e mʌ̃ra bãrã carea b̶ʌsrid̶aya. Maʌ̃ne mʌ̃a cawaya mʌ̃dji quĩrĩãbe nĩbaẽ́ basida idjab̶a mʌ̃dji quĩrĩãbe trajaẽ́ basida. 17Dãrãẽ́ne mʌ̃ra Crito carea bead̶isicada. Mãwã uva b̶a Ãcõrẽa wea diad̶a quĩrãca b̶aya. Idjab̶a bãrãba Crito ĩjã panʌra animarã Ãcõrẽa babue diad̶a quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ carea mʌ̃ra bãrã ume bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. 18Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã sid̶a mʌ̃ ume ãbaa b̶ʌsrid̶a b̶ead̶ida panʌa. 19Dadjirã Boro Jesuba quĩrĩãsira mʌ̃a Timoteoda isabe bãrãmaa wãbiya. Mãwã idji wayacusa mʌ̃maa zebʌrʌd̶e mʌ̃ sid̶a b̶ʌsrid̶a b̶aya bãrã sãwã duanʌda cawai bẽrã. 20Nama mʌ̃ ume idji quĩrãca b̶ʌda dewara neẽ́a. Idjia bãrãra wãrãda careba quĩrĩã b̶ʌa. 21Jũmarãba ara ãdji bia b̶ead̶ida jʌrʌbadaa Jesucritoba quĩrĩã b̶ʌ jʌrʌd̶i cãyãbara. 22Baribʌrʌ bãrãba cawa panʌa Timoteoba biada obarida. Warraba idji zeza carebabari quĩrãca idjia bed̶ea bia Critod̶ebemada careba jaradia b̶ʌa. 23Mʌ̃ sãwã od̶ida cawasira Timoteora bãrãmaa diabueida crĩcha b̶ʌa. 24Baribʌrʌ crĩcha b̶ʌa dadjirã Boroba mʌ̃ra carebaida dãrãẽ́ne mʌ̃ sid̶a bãrãmaa wãmãrẽã. 25Bãrãba djaba Epaproditoda mʌ̃ carebamãrẽã diabuesid̶aa. Idjia mʌ̃ ume ab̶arica Ãcõrẽ bed̶eara jaradia b̶ʌa sordao djõ b̶ʌ quĩrãca. Nawena mʌ̃a idjira jẽda wãbiya. 26Idjia bãrãra wãrãda unu quĩrĩã b̶ʌa. Idjira bio sopua b̶ʌa, bãrãba idji cacua biẽ́ b̶ʌda ũrĩsid̶ad̶e sopuasid̶a bẽrã. 27Wãrãda idjira cacua biẽ́ b̶asia. Berara beusia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idjira quĩrã djuburiasia. Ab̶abe idjida quĩrã djuburiaẽ́ basía, ãtebʌrʌ mʌ̃ sid̶a quĩrã djuburiasia wetara sopuarãmãrẽã. 28Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a idjira isabe jẽda wãbi quĩrĩã b̶ʌa bãrãba idji unubʌdad̶e wayacusa b̶ʌsrid̶ad̶amãrẽã. Mãwã mʌ̃ra bãrã carea mãcua sopua b̶aẽ́a. 29Idjira bio b̶ʌsrid̶a edad̶adua dadjirã Boro Jesucritod̶e bẽrã. Idjida, djabarã idji quĩrãca b̶ea sid̶a bia wayad̶adua. 30Critoba obi b̶ʌ carea idjira berara beusia. Bãrãba jãmaʌba mʌ̃ carea poya od̶aẽ́ panʌda idjia beui adua osia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\