PILIPO 3

1Maʌ̃ awara djabarã, dadjirã Boro Jesud̶eba b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. Mʌ̃a naʌ̃gʌ bed̶eara naẽna b̶ʌd̶amĩna sẽcaa ab̶arida wayacusa b̶ʌi carea. Mãwã bãrãra cadjiruad̶ebemada waga b̶aya. 2Ẽberãrã usa quĩrãca b̶ead̶ebemada quĩrãcuitad̶adua ãdjia obadara biẽ́ b̶ʌ bẽrã. Ãdjia jaradiabadaa umaquĩrã cacuada wẽãgod̶ida panʌda Ãcõrẽ ẽberãrã b̶ead̶i carea. 3Baribʌrʌ dadjirãdrʌ dji wãrã wẽãgoped̶ad̶arãa. Dadjirãbʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba idjía bia bed̶eabadaa. Idjab̶a Jesucritoba dadjirã carea od̶ara bia jarabadaa. Dadjia naʌ̃ djarad̶e o panʌ carea Ãcõrẽba jipa unuida crĩchad̶acaa. 4Mʌ̃a naʌ̃ djarad̶e bia od̶a carea mãwã crĩcha b̶aida b̶ʌmĩna mãwã crĩchacaa. Wãrãda bariduaba idjia o b̶ʌ carea Ãcõrẽba jipa unuida crĩcha b̶ʌbʌrʌ, idji cãyãbara mʌ̃abʌrʌ biara mãwã crĩcha b̶aida b̶ʌa. 5Mʌ̃ toped̶ad̶acarea ocho ewari b̶ʌd̶e mʌ̃ra cacua wẽãgosid̶aa. Mʌ̃ra israelerãnebemaa, Benjamiʌ̃neba yõnaa. Mʌ̃da, mʌ̃ djibarirã sid̶a hebreorã araa. Pariseo bẽrã mʌ̃a judiorã leyra quĩrãcuitaara ĩjã obadjia. 6Maʌ̃ ley bio ẽpẽ b̶ad̶a bẽrã Crito ĩjã b̶eara biẽ́ oi carea ẽpẽbadjia. Judiorã leyra jũma ĩjã o b̶ad̶a bẽrã ni ab̶aʌba poya jarad̶aca basía mʌ̃ra jipaẽ́ b̶ʌda. 7Baribʌrʌ Critoda ĩjã b̶ʌ bẽrã ne jũma mʌ̃a bia unu b̶ad̶ara id̶ira bia unucaa. 8Wãrãda mʌ̃ Boro Jesucrito cawaida ne jũma cãyãbara biara b̶ʌa. Mʌ̃a crĩcha b̶ad̶ara idji carea jũma igarasia. Jũma maʌ̃gʌra nejarra quĩrãca unusia Crito cawai carea idjab̶a idji ume b̶ai carea. Mʌ̃a crĩchacaa Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶eba mʌ̃ra idji quĩrãpita jipa b̶ʌda. Ãtebʌrʌ cawa b̶ʌa Crito ĩjã b̶ʌ carea Ãcõrẽba mʌ̃ra jipa unu b̶ʌda. 10Mʌ̃a Critoda biara cawa quĩrĩã b̶ʌa. Idjira Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba ʌ̃rẽbasia. Mʌ̃ra ara maʌ̃ ʌb̶ʌad̶eba idji ume nĩba quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã idji bia mĩgad̶a quĩrãca mʌ̃ra mĩga quĩrĩã b̶ʌa, idjab̶a idji beud̶a quĩrãca beu quĩrĩã b̶ʌa. 11Mãwã quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba mʌ̃ra ʌ̃rẽbabi bẽrã. 12Mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra ab̶ed̶a mãwã b̶ʌda. Idjab̶a jaraẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra ab̶ed̶a jipa b̶ʌda. Baribʌrʌ mãwã b̶ai carea mʌ̃ra nocod̶aa wãa Jesucritoba mʌ̃ra maʌ̃ carea edad̶a bẽrã. 13Djabarã, mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra wãrãda mãwã b̶ʌda baribʌrʌ mʌ̃a naʌ̃da o b̶ʌa: mʌ̃a naẽna o b̶ad̶ara quĩrãdoaped̶a biara Crito quĩrãca b̶ai carea nocod̶aa wãa. 14Idji quĩrãca b̶ai carea nĩa, Ãcõrẽba mʌ̃ra mãwã b̶amãrẽã Jesucritod̶eba trʌ̃na bẽrã. 15Jũma dadjirã Crito bio cawa b̶eaba maʌ̃ quĩrãca crĩchad̶ida panʌa. Bãrãba quĩrã awara crĩcha panʌbʌrʌ, sãwã crĩchad̶ida panʌda Ãcõrẽba ebud̶a cawabiya. 16Baribʌrʌ dadjirãba cawaped̶ad̶ara jũma ĩjã od̶ida panʌa. 17Djabarã, mʌ̃ quĩrãca b̶ead̶adua. Bãrã tãẽna nĩbasid̶ad̶e daiba unubisid̶aa sãwã b̶ead̶ida panʌda. Djabarã mãwã b̶eada ẽpẽ pananadua. 18Mʌ̃a naʌ̃da b̶arima zocãrã bãrãa jarasia idjab̶a jĩã b̶ʌba wayacusa jaraya: zocãrã ẽberãrãba ãdjia o panʌneba unubibadaa Crito crud̶e beud̶ad̶ebema bed̶eara quĩrĩãnacada. 19Maʌ̃ bẽrã beubʌdad̶e Ãcõrẽba ãdjirãra jũma biẽ́ b̶ʌya. Ãdji cacuaba quĩrĩã b̶ʌdrʌ ãdji ãcõrẽa. Mĩã pera o panʌnebemada bia bed̶eabadaa. Ab̶abe naʌ̃ ẽjũãnebemada crĩchabadaa. 20Baribʌrʌ dadjirãra bajãnebemaa. Dadjirã Ẽdrʌ Edabarira mamaʌba zeida jʌ̃ã panʌa. Idjira dadjirã Boro Jesucritoa. 21Idji zebʌrʌd̶e dadjirã cacua beuida b̶ʌra quĩrã awara oya. Maʌ̃ne idji cacua quĩrãca bio biya b̶eya. Idji ʌb̶ʌad̶eba mãwã oya. Maʌ̃ ʌb̶ʌad̶eba idjia ne jũmada poyaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\