PILIPO 4

1Maʌ̃ carea mʌ̃ djabarã, mʌ̃a jarad̶a quĩrãca dadjirã Boro Jesucritora bio ĩjã pananadua. Mʌ̃a bãrãra bio quĩrĩã b̶ʌa idjab̶a unu quĩrĩã b̶ʌa. Bãrã carea mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Bãrãra mʌ̃ b̶ʌsrid̶aa. 2Mʌ̃a djabawẽrã Evodiaa, djabawẽrã Sintiquea bid̶a bed̶ea djuburiaya ibiad̶amãrẽã dadjirã Boro Jesucrito ume panʌ bẽrã. 3Djaba, mʌ̃ ume Ãcõrẽ traju obari, mʌ̃a bʌ́a iwid̶iya maʌ̃ djabawẽrãrã carebamãrẽã. Ãdjida, Clementeda, waabemarã sid̶a mʌ̃ ume bio trajasid̶aa bed̶ea bia Critod̶ebemada cawabid̶i carea. Jũma ãdjirã trʌ̃ra Ãcõrẽba idji zocai b̶aid̶ebema cartad̶e b̶ʌ́ erob̶ʌa. 4Dadjirã Boro Jesucrito ume panʌ bẽrã ewariza b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. Mʌ̃a wayacusa jaraya: ¡B̸ʌsrid̶a b̶ead̶adua! 5Bãrãra ẽberã biada jũmarãa unubid̶adua. Dadjirã Boro Jesucrito zei ewarira caita b̶ʌa. 6Baridua carea jũmawãyã crĩcharãnadua, ãtebʌrʌ Ãcõrẽa iwid̶id̶adua, idjía bed̶ea djuburiad̶adua, idjab̶a ne jũma carea bia b̶ʌad̶a ad̶adua. 7Maʌ̃ba Ãcõrẽba bãrã sora, bãrã crĩcha sid̶a necai b̶ʌya Jesucrito ume panʌ bẽrã. Maʌ̃ necai b̶aira ẽberãrãba ãdub̶a poya cawad̶aẽ́a. 8Maʌ̃ awara djabarã, jũma wãrãnebemada, ne jũma dadjia bia unubadad̶ebemada, jũma jipa b̶ʌd̶ebemada, jũma cadjirua neẽ́ b̶ʌd̶ebemada, jũmarãba quĩrĩãbadad̶ebemada, jũma bia trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌd̶ebemada, ne jũma biad̶ebemada, ne jũma dadjia bia jarabadad̶ebema sid̶a crĩcha pananadua. 9Mʌ̃a jaradiad̶ara, bãrãba mʌ̃neba cawaped̶ad̶ara, mʌ̃neba ũrĩped̶ad̶ara, unuped̶ad̶a sid̶a jũma o pananadua. Maʌ̃ne Ãcõrẽra bãrã ume b̶aya idjab̶a bãrãra necai b̶ʌya. 10Dadjirã Boro Jesucritod̶eba mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa, bãrãba mʌ̃ crĩcha panʌneba wayacusa ne diabuesid̶a bẽrã. Maʌ̃gʌra bãrãba naẽna o quĩrĩã pananamĩna poya od̶aẽ́ basía. 11Mãwã jaraẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra ne neẽ́ b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃a cawasia sãwãbʌrʌ necai b̶aida ara mʌ̃djia erob̶ʌba. 12Ne neẽ́ b̶ʌd̶e idjab̶a ad̶uba erob̶ʌd̶e sãwã b̶aida cawa b̶ʌa. Mʌ̃a cawasia bariduad̶e sãwã necai b̶aida, jãwũã b̶ʌd̶e idjab̶a jarra b̶ʌd̶e, ad̶uba erob̶ʌd̶e idjab̶a ne neẽ́ b̶ʌd̶e bid̶a. 13Critod̶eba jũma poya oya idjia mʌ̃́a ʌb̶ʌada dia b̶ʌ bẽrã. 14Baribʌrʌ mʌ̃a bãrãa bia b̶ʌad̶a aya, mʌ̃ bia mĩga b̶ʌd̶e carebaped̶ad̶a bẽrã. Wãrãda bãrãba bia osid̶aa. 15Djabarã Pilipod̶ebema, bãrãba cawa panʌa bed̶ea bia Critod̶ebemada naãrã ĩjãsid̶ad̶e mʌ̃ sãwãnada. Macedonia druad̶eba dewara druad̶aa jaradiad̶e wãsid̶e djabarã dewara purud̶ebemarãba mʌ̃́a ne diabued̶aẽ́ basía. Ab̶abe bãrãbʌrʌ mʌ̃́a ne diabuesid̶aa. 16Mʌ̃ Tesalonica purud̶e b̶asid̶e bãrãba b̶arima zocãrã ne diabuesid̶aa carebad̶i carea. 17Mʌ̃a iwid̶iẽ́ b̶ʌa bãrãba ne diabued̶amãrẽã, ãtebʌrʌ quĩrĩã b̶ʌa bia o panʌ carea Ãcõrẽba bãrãra biara carebaida. 18Ne jũma bãrãba djaba Epaprodito ume diabueped̶ad̶ara mʌ̃a edasia. Maʌ̃ bẽrã ad̶uba erob̶ʌa. Maʌ̃gʌba mʌ̃ra bia b̶aya. Bãrãba diabueped̶ad̶ara quera tũãpa Ãcõrẽa diad̶a quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ra Ãcõrẽba bia unu b̶ʌa. 19Wãrãda jũma bãrãba neẽ́ panʌda mʌ̃ Ãcõrẽba ne jũma erob̶ʌd̶ebemada Jesucritod̶eba diaya. 20Maʌ̃ bẽrã ewariza dadjirã Zeza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 21Jũma Ãcõrẽ ẽberãrã Jesucrito ume b̶eaa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. Djabarã mʌ̃ ume panʌ bid̶a quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. 22Jũma Ãcõrẽ ẽberãrã namabemarãba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. Djabarã Romanebema boro itea traja panʌba biara mãwã jara panʌa. 23Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\