PILEMOɅ̃ 1

1Mʌ̃ra Pauloa. Jesucrito carea preso b̶ʌa. Dadji djaba Timoteoda nama b̶ʌa. Djaba Pilemoʌ̃, daiba bʌra quĩrĩã panʌa. Bʌa dai quĩrãca Ãcõrẽ trajura o b̶ʌ bẽrã mʌ̃a naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. 2Idjab̶a b̶ʌbʌrʌa jũma djabarã bʌ ded̶e ãbaa dji jʌrebadarã itea, dadji djabawẽrã Apia itea, dadji djaba Arquipo itea bid̶a. Arquipoba Ãcõrẽ bed̶eara dai careba jaradiabaria. 3Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida idjab̶a necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida. 4Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌza bʌ carea bia b̶ʌad̶a abaria. 5Mʌ̃a ũrĩsia bʌa dadjirã Boro Jesura bio ĩjã b̶ʌda idjab̶a jũma Ãcõrẽ ẽberãrãra quĩrĩã b̶ʌda. 6Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa Crito ĩjã b̶ea ume bʌra bio bia b̶amãrẽã. Mãwã jũma ne bia dadjia Jesucritod̶eba eropanʌda bʌa bio cawaya. 7Djaba, bʌa Ãcõrẽ ẽberãrãra quĩrĩãneba sobiabid̶a bẽrã mʌ̃ sid̶a sobiabisia idjab̶a bio b̶ʌsrid̶abisia. 8Maʌ̃ carea bʌ́a iwid̶iya mʌ̃a jarabʌrʌ quĩrãca omãrẽã. Critod̶eba mʌ̃a obida b̶ʌmĩna obiẽ́a. 9Ãtebʌrʌ mʌ̃a bed̶ea djuburiaya quĩrĩãneba mãwã omãrẽã. Mʌ̃ra drõã Pauloa. Jesucrito carea preso b̶ʌa. 10Bʌ nezoca Onesimo carea mʌ̃a bed̶ea djuburiaya. Idjira mʌ̃ warra quĩrãca b̶ʌa. Mʌ̃ nama preso b̶ʌd̶e idjia mʌ̃neba Critora ĩjãna bẽrã mʌ̃ warra quĩrãca b̶esia. 11Naẽna bʌ nezoca dji biaẽ́ basía, baribʌrʌ id̶ira nezoca biada b̶esia. Mãwã idjia bʌ itea bia trajaya idjab̶a mʌ̃ra bia carebaya. 12Idjira bʌmaa jẽda diabuebʌrʌa. Mʌ̃a idjira bio quĩrĩã b̶ʌa. Mʌ̃ quĩrã djuburia idjira bia edadua mʌ̃ edabʌrʌ quĩrãca. 13Bed̶ea bia Critod̶ebema carea mʌ̃ preso b̶ʌd̶e idjira mʌ̃ ume erob̶a quĩrĩã b̶asia jũma bʌa mʌ̃ carea jãmaʌba poya oẽ́ b̶ʌda omãrẽã. 14Baribʌrʌ bʌa bia b̶ʌad̶a aẽ́ne mãwã o quĩrĩãẽ́ basía. Mʌ̃a quĩrã djuburia iwid̶i b̶ʌra bʌ́a õgo obiẽ́a ãtebʌrʌ quĩrĩã b̶ʌa bʌabʌrʌ mãwã o quĩrĩã b̶aida. 15Dãrãẽ́ b̶ʌa bʌ nezoca Onesimora bʌ ume b̶ad̶ada mĩrũ wãnada. Ãĩbẽrã mãwãsia idji jẽda wãbʌrʌd̶e bʌa ewariza erob̶amãrẽã. 16Baribʌrʌ idjira nezoca quĩrãca erob̶aiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ nezoca cãyãbara biara erob̶aida b̶ʌa. Critod̶eba bʌ djaba bẽrã quĩrĩãneba erob̶aida b̶ʌa. Mʌ̃a idjira bio quĩrĩã b̶ʌa, baribʌrʌ maʌ̃ cãyãbara bʌa idjira biara quĩrĩãida b̶ʌa, bʌ nezoca bẽrã idjab̶a dadjirã Borod̶eba bʌ djaba bẽrã. 17Bʌmaarã dadjia Ãcõrẽ itea ab̶arida o panʌbʌrʌ, Onesimora bia edadua mʌ̃ edabʌrʌ quĩrãca. 18Idjia bariduad̶eba bʌda biẽ́ osibʌrʌ wa bʌ́a jẽda diai bara b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃́a iwid̶idua. 19Ara mʌ̃ jʌwaba nãwã b̶ʌbʌrʌa: idjia jẽda diaida b̶ʌra mʌ̃a diaya. Quĩrãnebadua mʌ̃neba Crito ĩjãna bẽrã bʌa mʌ̃́a diai bara b̶ʌda. 20Djaba, dadji Boro carea mʌ̃ quĩrã djuburia iwid̶i b̶ʌra odua. Dadjira Critod̶eba djabarã bẽrã mʌ̃ sora b̶ʌsrid̶abidua. 21Mʌ̃a mãwã b̶ʌbʌrʌa cawa b̶ʌ bẽrã bʌa mʌ̃ bed̶eara ĩjãida. Cawa b̶ʌa mʌ̃a jara b̶ʌ cãyãbara bʌa biara oida. 22Maʌ̃ awara mʌ̃a crĩcha b̶ʌa bãrãba Ãcõrẽa iwid̶i panʌneba mʌ̃ra ẽdrʌida. Mãwã mʌ̃ra bãrãmaa poya wãya. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ cãĩ sid̶a waga erob̶adua. 23Djaba Epaproda Jesucrito carea mʌ̃ ume preso b̶ʌa. Idjia quĩrĩã b̶ʌa bʌra bia b̶aida. 24Marcoba, Aristarcoba, Demába, Luca bid̶a quĩrĩã panʌa bʌra bia b̶aida. Ãdjirãba mʌ̃ ume Ãcõrẽ trajura o panʌa. 25Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\