APOCALIPSI 10

1Mãwãnacarea cãĩmocara quĩrãca mʌ̃a unusia bajãnebema nezoca dji dromada ed̶aa zebʌrʌda. Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra jʌ̃rãrã basía. Idji boro ʌ̃rʌ̃ eumada b̶asia. Idji quĩrãra ʌ̃mãdau quĩrãca urua b̶asia. Idji jĩrũra tʌbʌ eradrʌ nũmʌ quĩrãca b̶asia. 2Idji jʌwad̶e carta zaqueda ewara erob̶asia. Idji jĩrũ araarebemara pusad̶e tʌga nũmasia. Jĩrũ acʌarebemara drua tʌga nũmasia. 3Maʌ̃be idjira imama jarragabari quĩrãca jĩgua b̶iasia. Mãwã b̶iabʌrʌd̶e baara b̶arima siete jururuasia. 4Baa b̶arima siete jururuad̶acarea maʌ̃ jururuaba jarad̶ara mʌ̃a cartad̶e b̶ʌi basía. Maʌ̃ne bajãnaa mʌ̃a bed̶eada ũrĩsia nãwã jarabʌrʌda: “Baaba b̶arima siete jururua jarad̶ara mẽrã erob̶adua. Cartad̶e b̶ʌrãdua.” 5Maʌ̃be mʌ̃a ununa bajãnebema nezoca pusad̶e idjab̶a drua tʌga nũmʌba idji jʌwa araarebemada ʌ̃taa bajãnaa wasia. 6Mãwã b̶ʌd̶e idjira naʌ̃ ẽjũãnebema, bajãnebema, pusad̶ebema jũma od̶a Ãcõrẽ trʌ̃neba bed̶easia. Nãwã jarasia Ãcõrẽ ewariza zocai b̶ʌ trʌ̃neba: “Ãcõrẽba jarad̶ara dãrãẽ́ne jũma mãwãya. 7Idjid̶eba bed̶eabadarãda idji nezocarãa. Naẽna Ãcõrẽba ãdjirãa jarabadjia idjia cawabiẽ́ b̶ʌda jĩrũare jũma mãwãida. Bajãnebema nezoca dji jĩrũarebemaba cachiru zabʌrʌd̶e wãrãda jũma mãwãya.” 8Maʌ̃be bajãnaa bed̶ea mʌ̃a naẽna ũrĩnaba wayacusa nãwã jarasia: “Bajãnebema nezoca jĩrũ ab̶a pusad̶e jĩrũ ab̶a drua tʌga nũmʌba carta zaque idji jʌwad̶e ewara erob̶ʌda edad̶e wãdua.” 9Ara maʌ̃da bajãnebema nezocamaa wãped̶a mʌ̃a iwid̶isia carta zaquera diamãrẽã. Idjia panusia: “Edadua. Codua. Bʌ ited̶era urrajõ quĩrãca cũã b̶aya, baribʌrʌ bʌ b̶ited̶a asea nũmeya.” 10Maʌ̃ carta zaquera bajãnebema nezoca jʌwad̶ebemada edaped̶a cosia. Mʌ̃ ited̶e urrajõ quĩrãca cũã b̶asia baribʌrʌ cod̶acarea mʌ̃ b̶ited̶a asea nũmesia. 11Maʌ̃be idjia mʌ̃́a jarasia: “Bʌa wayacusa Ãcõrẽneba bed̶eaida b̶ʌa zocãrã puru sãwãninebemada, zocãrã drua sãwãninebemada, bed̶eaza sãwãninebemada, idjab̶a ẽberãrã bororã sãwãninebema sid̶a.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\