APOCALIPSI 11

1Mãwãnacarea ab̶aʌba de zabada bacuru quĩrãca b̶ʌda mʌ̃́a diasia. Idjia nãwã jarasia: “Ãcõrẽ de dromara, animarã babue diabada sid̶a zad̶e wãdua. Idjab̶a Ãcõrẽa mama bia bed̶ea panʌ sid̶a jũma juachadua. 2Baribʌrʌ Ãcõrẽ de droma mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌ ed̶aarebema ẽjũãda zarãdua, maʌ̃gʌra Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eaa diad̶a bẽrã. Ãdjirãba Ãcõrẽ puru Jerusaleʌ̃ra 42 jed̶eco poya eropanania. 3Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃a ẽberãda umé diabueya mʌ̃nebemada ebud̶a bed̶ead̶amãrẽã. Ãdjia sopua carea jʌ̃bada jʌ̃ panʌne 1,260 ewari Ãcõrẽneba bed̶ead̶ia.” 4Ãcõrẽ naʌ̃ ẽjũãnebema boro quĩrãpita olivo bacuruda umé panʌa, ĩbĩrã sid̶a umé panʌa. Maʌ̃ba idjid̶ebema bed̶eabada umé panʌda jara b̶ʌa. 5Bariduaba ãdjida biẽ́ o quĩrĩãnibʌrʌ, ãdji ited̶eba urua eradrʌbʌrʌba ãdji ume dji quĩrũra bá bead̶ia. Jũma ãdji biẽ́ o quĩrĩãbʌdara ara maʌ̃ quĩrãca bead̶ia. 6Maʌ̃ ẽberã umé panʌba Ãcõrẽneba bed̶ea panʌne bajãra poya jũãtrʌd̶ia cue zerãmãrẽã. Baido sid̶a ãdjia poya oa babid̶ia idjab̶a naʌ̃ ẽjũã ãrĩnira quĩrãtanoa poya zebid̶ia ãdjia o quĩrĩã panʌ quĩrãca. 7Baribʌrʌ Ãcõrẽnebema jũma bed̶eaped̶ad̶acarea animarã cadjirua uria dau cʌre b̶ʌd̶eba zebʌrʌba ãdjira orraya. Maʌ̃ba ãdjira poyaped̶a beaya. 8Dji bewãrãra Jerusaleʌ̃ puru dromane tapanania. (Jerusaleʌ̃ purud̶e dadjirã Boro Jesura crud̶e cachi beasid̶aa. Ʌ̃cʌrʌba maʌ̃ purura trʌ̃ jarabadaa “Sodoma” idjab̶a “Egipto”, Jerusaleʌ̃nebemaba cadjiruara ab̶arica obada bẽrã.) 9Puruzabemaba, bed̶eazabemaba, druazabema bid̶a bẽwãrã mama tapanʌda ewari ũbea ẽsidra acʌ panania. Maʌ̃ bewãrãra idu joubid̶aẽ́a. 10Ãdji beuped̶ad̶a carea naʌ̃ ẽjũãne b̶eara b̶ʌsrid̶ad̶ia. B̸ʌsrid̶a panʌba ãdjiza nebiada diadruad̶ia maʌ̃ Ãcõrẽneba bed̶eabada umé pananaba ãdjirãra bia mĩga eropanana bẽrã. 11Baribʌrʌ ewari ũbea ẽsidra bad̶acarea Ãcõrẽba ãdjira ʌ̃rẽbabisia. Ãdji piradrʌbʌda unuped̶ad̶ara bio dauperasid̶aa. 12Maʌ̃be dji Ãcõrẽneba bed̶eabadaba bed̶eada bajãnaa jĩgua ũrĩsid̶aa. Nãwã jarasia: “Nama ʌ̃taa zed̶adua.” Ara maʌ̃da ãdji ume dji quĩrũba acʌ panʌne jʌ̃rãrãne bajãnaa wãsid̶aa. 13Maʌ̃be de uremiada dji cãbãyã uresia. Maʌ̃ba Jerusaleʌ̃ purud̶e deda zocãrã coracuasia. Ẽberãrãda siete mil quinisid̶aa. Maʌ̃ne dji zocai b̶eara bio daupera duanʌba Ãcõrẽ bajãne b̶ʌ́a bia bed̶easid̶aa. 14Maʌ̃ mĩã djuburi b̶ead̶i jarad̶ara jõsia. Baribʌrʌ jĩrũarebema mĩã djuburi b̶ead̶i jarad̶ara dãrãẽ́ne zeya. 15Bajãnebema nezoca dji jĩrũarebemaba idji cachirura zásia. Maʌ̃ne bajãne zocãrã nãwã jĩgua bed̶easid̶aa: Dadjirã Boro Ãcõrẽda, idjia ẽdrʌ edabari diai jarad̶a ume naʌ̃ ẽjũãnebema boroda panesid̶aa. Id̶iba ʌ̃taa Ãcõrẽra ewariza jũmarã Boroda b̶aya. 16Maʌ̃be veinticuatro drõãrãda ãdji bugue biya quirud̶e Ãcõrẽ quĩrãpita chũmeanada chĩrãborod̶e b̶arru copanenaped̶a Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa. 17Nãwã jarasid̶aa: Dairã Boro Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌ, bʌra naãrãed̶a b̶asia idjab̶a wad̶ibid̶a b̶ʌa. Bʌ ʌb̶ʌa waib̶ʌa b̶ʌda unubi b̶ʌ bẽrã idjab̶a jũmarã Boroda b̶ed̶a bẽrã daiba bia b̶ʌad̶a a panʌa. 18Druazabemarãra bʌ ume quĩrũbucasid̶aa. Baribʌrʌ bʌa cawa oi ewarira jũẽsia. Id̶ibʌrʌ bʌa beud̶arãra cawa oya. Maʌ̃ne bʌ nezocarã bʌd̶eba bed̶eaped̶ad̶arãa, bʌ ẽberãrãa, bʌ waya b̶ea dji dromarãa, ed̶aara b̶earãa bid̶a bʌa ne biada diaya ãdjia oped̶ad̶a quĩrãca. Baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũãne cadjirua oped̶ad̶ara bʌa biẽ́ b̶ʌya. 19Maʌ̃be Ãcõrẽ de droma bajãne b̶ʌra ewasia. Maʌ̃ ded̶e ed̶a Ãcõrẽ ley wagabada baurudeda mʌ̃a unusia. Maʌ̃ne baada purewa eda nũmesia, jururua nũmesia, idjab̶a dji cãbãyã b̶ae nũmesia. Naʌ̃ ẽjũãra ure nũmesia idjab̶a hieloda cue quĩrãca jurru nũmesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\